Anda di halaman 1dari 6

REFLEKSI PENGAJARAN OLAHRAGA

THIVYA A/P KALAICHELVAN


920526-01-6448
Saya amat bersyukur kepada Tuhan kerana dengan nikmat dan kurnianya,
tugasan kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya pada masa yang telah
ditetapkan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada En Sallehudin bin
Sahrone kerana telah membantu mengkritik dan mengkomen tugasan kami. Tanpa
kerjasama dan maklum balas dari semua pihak, sudah tentu saya tidak dapat
menyiapkan tugasan ini dengan sempurna.
Tugasan pada kali ini memerlukan kami menyediakan Rancangan Pengajaran
Harian (RPH) yang lengkap dan perlu melaksanakan pengajaran mikro. Tugasan ini
perlu dilaksanakan dalam bentuk kumpulan yang terdiri daripada empat orang.
alam tugasan ini, kami telah memilih acara balapan iaitu acara lari berpagar.
Sebelum kami mula membuat RPH, kami telah mengumpul maklumat tentnag
acara lari berpagar kerana kami tidak begitu mahir tentang acara ini. Setelah
mengumpul semua maklumat yang dikehendaki daripada beberapa sumber rujukan
seperti buku teks, huraian sukatan pelajaran, internet dan beberapa buku rujukan,
saya telah mula membuat Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap dengan
!ormat yang betul. Rancangan Pengajaran harian merupakan terjemahan rancangan
Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurang"kurangnya maklumat seperti
objekti!, cara bagaimana hendak mencapai objekti! dan kenyataan sejauh mana
objekti! itu tercapai(Petikan daripada Surat Pekeliling Ikhtias Bil. 3/1999).
Rancangan Pengajaran Harian atau ringkasnya RPH digunakan sebagai rangka
kerja akti#iti pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru"guru di
sekolah.
Semasa membuat persedian Rancangan Pengajaran Harian, saya telah
menggunakan Mo!" A##$%!. $odel ini digubal oleh H!&'&() !* +",1982) dan
dimurnikan pada %&&'. Tujuan model ini adalah untuk menyediakan panduan
merancang dan mengendalikan pengajaran dengan lebih berkesan. (ami juga telah
mengikut langkah"langkah yang terdapat dalam $odel )ssure ini. Enam langkah
utama dalam model ini adalah analisis pelajar, nyatakan objekti!, pilih kaedah, media
dan bahan, gunakan media dan bahan, dorong penglibatan pelajar dan akhirnya nilai
dan semak.
(elebihan membuat tugasan ini adalah, saya dapat memahami kepentingan"
kepentingan Rancangan Pengajaran Harian. RPH adalah sangat penting untuk
merancang pengajaran guru dan pembelajaran murid dengan teliti agar menepati
sukatan pengajaran yang ditetapkan, untuk menggunakan masa pengajaran secara
optimum, sebagai persediaan mengajar bagi membantu guru mengingati isi
pelajaran yang hendak diajar dan untuk menyediakan satu siri akti#iti untuk
membantu murid mencapai hasil pembelajaran, meningkatkan kemahiran yang
dikehendaki, dan menerap nilai"nilai murni serta proses penilaian yang terancang.
(elemahan yang saya dapat mengesan semasa melaksanakan tugasan ini
adalah saya tidak mempunyai pengetahuan yang luas untuk menyediakan
Rancangan Pengajaran Harian yang e!ekti!. Saya juga berasa keliru dengan !ormat
Rancangan Pengajaran yang betul kerana maklumat yang saya dapat dari beberapa
sumber adalah tidak sama. Selain itu, saya juga menyedari kelemahan saya dalam
mengagihkan masa untuk menyiapkan Rancangan Pengajaran Harian ini. *leh itu,
saya telah berbincang dengan rakan sekumpulan untuk melaksanakan akti#iti"akti#iti
yang menarik dan e!ekti! semasa pelaksanaan pengajaraan mikro.
M!'$%$* #)+%&-+) +".&+) ,1986/0 pengajaran mikro itu adalah satu teknik
pengajaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran guru dalam aspek"aspek
tertentu seperti set induksi atau moti#asi, penyoalan, #ariasi rangsangan,
penggunaan +hite board atau papan hitam, alat bantuan mengajar, pengukuhan,
penutup dan lain"lain lagi. an menurut Mo1 Soo' S+'2 ,2008/, pengajaran mikro
adalah suatu teknik pengajaran yang mengambil masa mengajar selama , hingga
', minit untuk mengajar sesuatu kemahiran pelajaran dalam sesuatu kumpulan guru
pelatih, yang biasanya terdiri daripada '& hingga %& orang sahaja.
P!'2+3+%+' 4&1%o bermaksud "+*&)+' 5!'2+3+%+' 5%+1*&1 6+'2
&5!%4$+) +%& #!2& #1o5 +' o%2+'&#+#&'6+7 -stilah .mikro/ menggambarkan
sesuatu yang kecil seperti microscope dan microwave. isebabkan pengajaran
mikro merupakan akti#iti mengajar sebahagian dari proses pengajaran maka saya
dan rakan kumpulan saya telah membahagikan masa dalam melaksanakan
pengajaran mikro ini iaitu seorang ', minit.
Saya telah memilih bahagian permulaan dan separuh daripada bahagian
perkembangan. Mo1 So'2 S+'2 ,2001/ menyatakan set induksi merupakan
bahagian permulaan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran dimana
tujuan utama mengadakannya ialah untuk membina aliran !ikiran serta menimbulkan
minat murid"murid supaya mereka dapat memusatkan perhatian terhadap isi
pelajaran yang hendak disampaikan. E! A) M!'2 ,1988/ pula menyatakan set
induksi ialah kemahiran yang berkaitan dengan cara untuk menyediakan pelajar
anda bagi mengikuti sesi pengajaran iaitu orientasi prapengajaran.
(ekuatan yang dapat saya kesan melalui pengajaran mikro adalah ketegasan
dan kelantangan suara. Suara yang lantang telah memudahkan murid mendengar
seterusnya membantu mereka memahami kemahiran yang diajar. Selain itu,
kelantangan suara juga telah menunjukkan ketegasan dalam pelaksanaan
pengajaran mikro. Hal ini akan memberi kesan kepada tumpuan dan !okus murid.
$urid akan lebih tertumpu kepada penyampaian isi pelajaran tanpa menghiraukan
gangguan"gangguan lain. (etegasan dalam menyampaikan pelajaran juga telah
membuatkan murid lebih hormat kepada guru.
(ejelasan memberikan arahan juga merupakan kekuatan yang dikenalpasti
dalam penyampaian pelajaran. (ejelasan penyampaian memainkan peranan dalam
ke!ahaman murid. Hal ini sangat berkaitan dengan tindakan susulan murid. )rahan
yang diberi jelas, memudahkan murid !aham, seterusnya melakukan akti#iti
mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Sesi soal ja+ab yang dilaksanakan
pada akhir pengajaran mikro telah menunjukkan ke!ahaman murid terhadap
kemahiran yang diajar.
Selain itu, saya juga dapat mengesan kekuatan saya dalam merancang
akti#iti set induksi dan bahagian penutup yang dapat menarik perhatian murid. Satu
lagi kebaikan yang dapat dikesan ialah saya tidak lupa untuk merumuskan pelajaran
pada hari itu dengan bertanyakan semula isi pelajaran yang disampaikan kepada
murid untuk menguji kejayaan pengajaran dan pembelajaran dan untuk
memantapkan pengetahuan murid tentang apa yang telah dipelajari.
(elemahan yang dikenalpasti dalam pelaksanaan pengajaran mikro ialah
ketepatan mengikut masa yang ditetapkan. (etepatan masa penting bagi
memastikan proses pengajaran dan pembelajaran (PnP) berjalan dengan baik dan
lancar. 0erdasarkan perlaksanaan pengajaran mikro dan rancangan pengajaran
harian (RPH) yang telah dibuat, didapati masa yang digunakan untuk menjalankan
sesuatu langkah pengajaran tidak seiring. Hal ini disebabkan terdapatnya gangguan"
gangguan dan hal"hal lain yang menyebabkan masa yang lebih diambil untuk
melakukan sesuatu langkah. 0agaimanapun, masa keseluruhan pengajaran tidak
terlalu terjejas.
(elemahan seterusnya ialah masalah dalam pemantauan semua murid.
1alaupun saya memantau murid"murid semasa melaksanakan akti#iti namun saya
tidak dapat membetulkan semua murid yang tidak begitu memahami kemahiran
yang diajar. isebabkan kekangan masa saya tidak dapat memantau semua murid
dalam kelas.
Penambahbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan kelemahan yang dikesan
ialah ketepatan penggunaan masa menyampaikan pelajaran serta pemantauan
murid di dalam kelas. Saya perlu menepati ketetapan masa seperti yang ditentukan
dalam RPH. (etetapan masa perlu diikut bagi melancarkan proses PnP. Hal ini juga
akan memudahkan saya menyelesaikan setiap bahagian penyampaian pengajaran
dari permulaan sesi pengajaran hingga tamat.
Saya juga perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap murid bagi
memantau dan melihat setiap akti#iti yang dilakukan oleh murid ketika pelaksanaan
pengajaran mikro. (aedah ini akan membantu saya dalam menga+al murid di
dalam kelas, sama ada menga+al tingkah laku murid, atau membantu ketidak
!ahaman murid terhadap pelajaran secara serta merta kerana ini menunjukkan
interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru dan murid.
Sebenarnya, saya berasa gembira dan berpuas hati kerana melalui
melaksanakan tugasan ini kerana melalui tugasan ini, saya telah mendapat banyak
ilmu pengetahuan yang dapat saya mengaplikasikan semasa melaksanakan
praktikum dan juga semasa saya bertugas sebagai seorang pendidik. Saya juga
mendapati bukan mudah untuk menggalas tugas sebagai seorang guru yang baik
kerana seorang guru perlu sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan perlu
menambah ilmu dan pengetahuan untuk dikongsikan kepada murid"murid.
Saya juga telah mendapat pengetahuan untuk merangka Rancangan
Pengajaran Harian dengan !ormat yang betul dan berkesan. Saya juga telah
mendapati, membuat RPH ini menolong saya untuk melaksanakan sesi pengajaran
dan pembelajaran dengan lebih kesan dan teratur. Saya juga tidak berasa kekok
untuk melaksanakan P2P kerana saya telah mempunyai panduan yang boleh
membantu saya untuk melaksanakan P2P dengan menggunakkan teknik, strategi,
kaedah serta bahan bantu mengajar yang sesuai.
Saya juga berasa amat seronok sepanjang menyelesaikan tugasan ini secara
berkumpulan. )hli kumpulan juga telah memberi komitmen yang sepenuhnya dan
bekerjasama dalam menyelesaikan tugasan ini. .
Sekian, Terima (asih.