Anda di halaman 1dari 40

1.

0 PENDAHULUAN
Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalah
tugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukan
pengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagai
pekerja. ntuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang !ukup
sebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. "egitulah juga halnya
dengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institut
perguruan atau di uni#ersiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan,
bakal-bakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.
Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsi
pengetahuan antara seorang indi#idu dengan indi#idu yang lain. $al ini juga boleh
dijelaskan sebagai !ara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh
murid supaya mereka boleh ber%ungsi dalam kehidupannya. &uru perlu mendiagnos
keperluan pembelajaran yang spesi%ik atau kurang di kalangan murid serta menyediakan
strategi tersebut untuk membantu murid men!apai objekti% pembelajaran yang
ditentukan.
- 1 -
2.0 KAEDAH-KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN
2.' Sumbangsaran
Sumbangsaran merupakan satu akti#iti perbin!angan yang dikendalikan se!ara
kumpulan. (ujuan sumbangsaran menjana idea tanpa mengira idea tersebut
sesuai atau tidak. )ara ini mengelakkan ber%okus kepada satu !ara penyelesaian
sahaja. Oleh yang demikian,penilaian, perbin!angan dan kritikan ditunda
sehingga semua per!ambahan idea sudah dibuat. (opik perbin!angan haruslah
sesuai dengan kebolehan dan minat murid-murid.
*alam kaedah sumbangsaran ini, tempoh masa untuk mengemukakan
idea ditentukan oleh guru. Se!ara kebiasaannya, ia ditentukan dalam masa dua
puluh minit. Melalui !ara ini murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakan
seberapa banyak idea atau pendapat tentang tajuk perbin!angan. Semua
pendapat atau idea di!atat dalam pengembangan idea orang adalah digalakkan
oleh guru.
Sumbangsaran dijalankan apabila guru memberikan tajuk perbin!angan
sebelum murid-murid dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu.
Setiap kumpulan biasa terdiri daripada + hingga '2 rang ahli. Seterusnya murid-
murid akan membin!ang tajuk tersebut dalam kumpulan masing-masing sebelum
membuat pendirian masing-masing tentang masalah tersebut. *alam sesi
sumbangsaran yang sebenarnya, ahli-ahli akan mengemukakan pelbagai
pernyataan masalah daripada pelbagai sudut pandangan.
,amun dalam setiap akti#iti sumbangsaran guru hendaklah mengambil
inisiati% untuk menasihat murid-murid supaya tidak mengkritik atau menilai
pandangan ahli-ahli kupulan yang lain. Oleh yang demikian, seorang guru
seharusnya bertindak positi% dengan menerima semua idea yang diterima oleh
murid-murid.
- 2 -
*alam satu sesi sumbangsaran, guru seharusnya melantik seorang
pengerusi dalam setiap kumpulan dan peranannya ialah untuk menyelaraskan
idea-idea yang akan dipilih oleh ahli-ahlinya. -engerusi setiap kumpulan akan
merumuskan segala idea-idea selepas mendapat persetujuan daripada ahli-ahli
kumpulan. *engan !ara ini, segala akti#iti yang dijalankan menunjukkan kaedah
menggalakkan pemikiran kreati% dikalangan murid-murid..eadah ini merupakan
satu kaedah yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia
adalah satu !ara untuk memperolehi banyak idea dalam tempoh masa yang
singkat. *alam kaedah ini, lebih banyak idea baru dikemukakan oleh murid
berbanding dengan kaedah analitikal biasa.
2.2 "er!erita
/kti#iti br!erita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu !ara yang
boleh digunakan oleh guru. /kti#iti ini boleh mempromosikan minat dalam mana-
mana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dan
keseronokan untuk menikmati kesusasteraan,pengayaan bahasa, pelbagai
pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memoti#asi murid-murid
memba!a. &uru seharusnya berino#ati% dalam men!ari !erita yang sesuai
dengan objekti% pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan
untuk memastikan !erita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-murid
dan dapat menarik minat mereka. Se!ara tambahannya pula, guru boleh
menggunakan bahana-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat murid-
murid terhadap !erita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatang
mainan, kertas dan sebagainya. -ada masa yang sama, guru perlulah
mempelbagaikan suara dan nada supaya !erita yang ingin disampaikan kepada
murid-murid menjadi lebih menarik. .ebaikan teknik ber!erita ialah ia dapat
melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan ke!ekapan bahasa
terutamanya ke!ekapan lisan. .aedah ini menggalakkan murid untuk ber%ikir
se!arakritis dan kreati% khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moral
sesuatu !erita. .emahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalam
teknik ber!erita ialah 0
- 3 -
a1 .emahiran #erbal seperti projeksi suara, penekanan %asa atau bunyi
dan penggunaan ayat-ayat yang mudah.
b1 ,ada suara yang sesuai untuk menggambarkan siuasi tertentu dan
memiliki kebolehan memanipulsi mimik muka untuk menunjukkan
emosi yang berlainan.
.emahiran bukan #erbal yang perlu dikuasia oleh guru dalam teknik
ber!erita ialah gerak mata dan mimik muka yang sangat eksperesi%. /kti#iti yang
paling penting dalm teknik be!erita ialah hasil perbin!angan yang menyusuli guru
selepas tamat guru ber!erita. *alam proses perbin!angan, guru mestilah
memastikan yang dia perlu menguji ke%ahaman murid tentang !erita yang telah
disampaikan olehnya. &uru juga dapat membina pelbagai akti#iti pengajaran dan
pembelajaran selepas satu sesi !erita iaitu seperti ke%ahaman, latihan
tatabahasa dan merumuskan isi-isi penting dalam !erita.
*alam teknik ber!erita terdapat beberapa langkah yang telah ditetapkan.
"erikut merupakan langkah-langkah yang telah di!adangkan untuk akti#iti
ber!erita 0
a1 Sebelum ber!erita
-ersekitaran yang selesa adalah penting. 2ika boleh, suatu tempat
duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di
tempat tersebut dan mengelilingi pen!erita. 2ika waktu tersebut guru
ialah pen!erita, guru tersebut perlu menimbangkan perkara-perkara
seperti memastikan !erita yang diperdengarkan boleh didengari oleh
semua murid. .emudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat
pen!erita, terutama muka dan tangan.&uru tersebut juga perlu
ber!erita dengan kuat dan jelas dengan intonasi suara dan eksperesi
muka yang bersesuain dengan !erita. Sekiranya pen!erita tidak mahu
diganggu, guru perlu memberitahu murid supaya tidak bertanyakan
soalan sehingga penghabisan !erita. -erkara yang paling utama ialah
memastikan semua murid memberi perhatian sebelum !erita itu
dimulakan.
- 4 -
3alaubagaimanapun, guru juga boleh menggunakan kaeadah
memberi peluang kepada murid untuk ber!erita bersama-sama.
4angkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi
maklumat tentang bahagian-bahagian dan urutan !erita yang
berkaitan. &uru juga harus memberi peluang murid untuk berkngsi
!erita, peristiwa dalam satu keadaan tidak %ormal sebagai permulaan
kepada pengalaman ber!erita lebih mendalam.
b1 Semasa ber!erita
.aedah ini memberi peluang kepada murid-murid untuk men!tat nota
daripada !erita yang diperolehi untuk perbin!angan lanjut. Selain
itu,ia juga bertujuan untul memastikan agar murid-murid memberi
perhatian terhadap !erita yang diperdengarkan. -en!erita pula perlu
mengambil langkah supaya bertentangan mata ( eye contact ) dengan
pendengar dan bertutur se!ara terus menerus kepada pendengarnya.
2.5 -erbin!angan
.aedah perbin!angan merupakan satu akti#iti berkumpulan di mana murid-murid
berinteraksi sesama mereka dalam membin!angkan satu isu atau masalah.
-erbin!angan melibatkan perbualan antara murid dengan guru dalam sebuah
kelas atau antara sekumpulan murid. Strategi ini menggalakkan murid bertukar
pendapat , idea atau maklumat se!ara berkesan bersama guru mereka atau di
kalangan murid. Murid-murid berpeluang menegemukakan isu-isu , pendapat
dan idea-idea tentang sesuatu topik dan guru bersama murid-murid kan
membuat rumusan pada akhir sesi perbin!angan.
-erbin!angan boleh merangsang pemikiran kritikal dan menggalak murid-
murid yang berkebolehan sederhana dan kurang berupaya melibatkan diri
dalam proses pembelajaran. -erbin!angan boleh digunakan untuk men!apai
objekti%-objekti% kogniti% dan a%ekti%. *alam domain kognit%,perbin!anganboleh
menggalakkan murid-murid menganalisis idea-idea dan %akta-%akta dari pelajaran
baru dan mengaitkannya dengan pelajaran yang lampau. *ari sudut a%ekti%,
- 5 -
perbin!angan menggalakkan murid-murid meninjau pendapat-pendapat
mereka,berinterksi dan menilai idea-idea murid-murid lain serta mengembangkan
kemahiran mendengar dengan baik. 3alau apa pun objekti%nya, perbin!angan
mesti diran!ang dengan baik dan soalan-soalan penting dibentuk sebelum
pengajaran dijalankan.
-ada asasnya terdapat dua jenis perbin!angan 0
a) -erbin!angan .elas ( Whole class discussion )
*alam perbin!angan ini guru harus mengendali perbin!angan kelas.
Sebelum perbin!angan kelas, adalah penting untuk memastikan
murid-murid mempunyai pengetahuan asas tentang aspek yang
dibin!angkan.
*alam perbin!angan kelas perlu wujud panel dan
perbahasan.-anel, simposium dan perbahasan melibatkan
sekumpulan murid, memperolehi maklumat tentang sesuatu topik,
menyampaikan maklumat tersebut dan membin!angkannya. -anel dn
perbahasan direka dengan tujuan membantu murid-murid memahami
beberapa pandangan berkaitan dengan sesuatu topik atau isu.
Mereka menggabungkan akti#iti-akti#iti dan kenyataan-kenyataaan
yang diran!ang melalui perbin!angan tolak ansur. 6a ber%aedah dalam
kegiatan bilik darjah yang besar apabila perbin!angan tidak %ormal
atau kumpulan ke!il tidak dapat dijalankan.
-anel dijalankan dalam keadaan tidak %ormal di mana empat
hingga enam orang ahli berbin!ang satu topik bersama seorang
pengerusi manakala murid-murid lain dalam kelas mendengar.
.emudian satu perbin!angan tolak ansur akan diadakan bersama
kelas. (iap 7tiap ahli memberi kenytaan masing-masing. Meja bulat
boleh digunakan sebagai #ersi panel yang tidak %ormal.
- 6 -
Simposium pula hampir sama dengan panel tetapi ia melibatkan
penyampaian maklumat yang lebih %ormal oleh setiap ahli panel.
-erbahasan pula ialah satu pendekatan perbin!angan yang %ormal.6a
merangkumi u!apan-u!apan yang tersedia oleh ahli-ahli dari dua
kumpulan yang mempunyai pandangan yang bertentangan. (iap-tiap
ahli akan membangkang idea dari kumpulan lain.
-anel dan perbahasan dijalankan untuk %aedah kelas. .elas
melibatkan diri melalui soal dan jawab selepas panel telah
menyampai maklumatnya.
b1 -erbin!angan kumpulan ke!il
"ilangan yang paling sesuai dalam perbin!angan kumpulan ke!il
adalah empat hingga lima orang murid. -erbin!angan ini diketuai oleh
murid terpilih dengan bimbingan seorang guru. Selain dari
mempromosi kemahiran pemikiran bertahap tinggi,perbin!angan
kumpulan ke!il merangkumi perkembangan kemahiran
komunikasi,kepimpinan, perbahasan dan kompromi. Murid-murid
yang terlibat dalam perbin!angan boleh tersesat se!ara mudah.
Organisasi yang teliti boleh membantu meli!inkan proses
perbin!angan. (erdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang
mana guru boleh lakukan bagi menjamin keberkesan perbin!angan
kumpulan ke!il. -erkara pertama ialah guru harus memantau akti#iti
se!ara teliti dengan meronda dalam bilik bagi memastikan setiap
kumpulan %okus kepada objekti% perbin!angan. .edua, guru harus
pastikan murid-murid mempunyai pengetahuan asas untuk
menyumbang kepada perbin!angan tesebut. Oleh yang
demikian,perbin!angan kumpulan ke!il harus mengikuti satu
pengajaran yang ber%okus kepada isi kandungan dan berkembang
brdasarkan topik-topik yang pernah diajar. .etiga ialah guru harus
meran!ang perbun!agan yang pendek dalam topik tersebut. (eknik
yang paling akhir ialah murid-murid harus diberi arahan yang tepat.
-ada penghabisan akti#iti kumpulan ke!il, setiap kumpulan harus
- 7 -
melaporkan hasil kerja kepada kelas. $al ini boleh dijalankan melalui
laporan bertulis atau wakil dari kumpulan memberi laporan se!ara
lisan .
"erikut merupakan beberapa garis panduan untuk menjalankan
akti#iti perbin!angan 0
a1 Mengambil kira matlamat perbin!angan
b1 Mempertimbangkan pengalaman dan perkembangan murid-murid
!1 Mengkaji isu-isu yang terlibat
d1 Murid-murid diberi orientasi objekti% perbin!angan
e1 Menyediakan persekitaran yang menyeronokkan
%1 -erlu berbekalkan maklumat baru atau tepat bila perlu
g1 Mengulang, rumus atau jana dan kenyataan kepada satu unit yang
bermakna
h1 Menerapkan unsur jenaka
i1 &aris panduan ini boleh diaplikasikan kepada kaedah kumpulan
*alam perbin!angan, murid akan memberikan reaksi atau tindak balas
tentang topik atau masalah dan perbin!angan dilaksanakan di bawah kawaan
guru. (eknik perbin!angan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran di
sekolah. (ujuan kaedah perbin!angn ialah untuk melatih murid membiasakan diri
ber!akap dalam situasi %ormal, iaitu memberi peluang kepada mereka untuk
menyuarakan pendapat. .aedah perbin!angan juga dapat membina keyakinan
diri dan konsep kendiri murid. &uru harus menggalakkaan murid
mengembangkan kemahiran dalam mengemukakan hujah,pendapat,menyoal
serta menyelesaikan masalah. Selain itu, guru harus memupuk unsur0unsur
kerjasama, hormat-menghormati, menghargai dan mendengar pandangan orang
lain.
(opik perbin!angan mestialh sesuai dengan objekti% dan minat murid-
murid tambahan pula guru perlu menentukan objekti% perbin!angan iaitu sama
ada perbin!angan itu adalah untuk mengumpul %akta atau menyelesaikan
sesuatu masalah. -eranan guru dalam situasi perbin!angan iaitu sebagai
pemudah !ara dan membimbing murid sepanjang sesi perbin!angan.
- 8 -
Seterusnya, guru juga perlu mengemukakan soalan-soalan di#ergen dan
menggalakan murid-murid untuk menyoal idea-idea rakan-rakan mereka.
Semasa perbin!angan, guru perlu mengawal akti#iti-akti#iti perbin!angan supaya
murid-murid menumpukan perhatian. &uru juga mesti meneliti tingkah laku murid
agar mereka tidak menyeleweng atau bermain-main dala satu sei perbin!angan.
-ada akhir satu sesi perbin!angan, guru bersama murid-murid harus
merumuskan isi-isi penting terhadap penyelesaian masalah dalam perbin!angan.
2.4 *emonstrasi
*emonstrasi juga dikenali sebagai tunjuk !ara. *emonstrasi ialah satu
kaedah untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu akti#iti mengikut
prosedur-prosedur yang tertentu. 6a melibatkan demonstrasi oleh guru di
hadapan kelas untuk menunujukkan sesuatu akti#iti atau prosedur atau langkah
pembelajaran.
.uliah memerlukan murid mendengar, demonstrasi memerlukan murid
memerhati. *alam proses demonstrasi, terdapat satu komunikasi lisan se!ara
lansung dari guru kepada murid.6a juga melibatkan pendekatan #isual untuk
memeriksa proses, maklumat dan idea. *emonstrasi membolehkan murid-murid
memerhati benda-bemda maujud dan bagaimana mereka ber%ungsi. (erdapat
demonstrasi tulin, demonstrasi#dengan komen atau demonstrasi dengan
penglibatan dari murid-murid.4a8imnya, guru mendemonstrasi satu gerak balas
atau akti#iti sebelum murid-murid melakukan akti#iti itu se!ara indi#idu.
*emonstrasi guru ini dijadikan model gerak balas dan jangkaan oleh murid-
murid.
*emonstrasi boleh digunakan unruk mengilustrasikan hujah-hujah atau
prosedur se!ara berkesan, merangsang minat dalam sesuatu topik,memberi
model kemahiran mengajar dan menunjukkan kadar perubahan. "agi
menjalankan demonstrasi yang berkesan, guru meran!ang demonstrasi se!ara
teliti, mempraktikkan demonstrasi, membentuk rangka demonstrasi, memastikan
setiap murid memerhatikan demonstrasi, meperkenalkan demonstrasi untuk
- 9 -
mem%okus perhatian dan menggalakkan soalan serta meran!angkan tindakan
susulan.
)ara ini sesuai untuk pengajaran tarian,olahraga, permainan dan
membuat uji kaji..ebaikan tujuk !ara ialah ia memberi peluang kepada murid
untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari setelah melihat
prosedur-prosedur yang ditunjukkan oleh guru. .aedah ini juga membenarkan
murid-murid untuk men!ontohi sesuatu perlakuan dengan mudah. Semasa
membuat demonstrasi,guru perlu memberikan penerangan yang jelas supaya
murid-murid dapat memerhati apa yang ditunjukkan.
*alam proses demonstrasi ,guru mesti mewajibkan murid-murid
memberikan perhatian yang sepenuhnya. Selepas membuat sesi praktis,
perbin!angan tentang perkara-perkara yang ditunjuk !ara ia mesti dijalankan
oleh guru. &uru juga boleh mengarahkan murid-murid untuk menulis laporan
ringkas tentang demonstrasi tersebut. *alam pelaksanaan demonstrasi,guru
hendaklah menentukan topik,objekti% dan menyediakan alatan atau bahan yang
hendak digunakan dalam sesi pengajaran. Satu kebaikan demonstrasi ialah ia
memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada murid-murid melalui deria
penglihatan dan pendengaran. (erdapat juga kelemahan dalam penggunaan
kaedah demonstrasi ialah ia memerlukan peran!angan dan persediaan yang rapi
dan teliti oleh guru sebelum sesi tunjuk !ara.
2.9 -enyelesaian masalah ( Theory of Constraint , TOC )
(eori .onstrain : (O)1 boelh digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau boleh
digabunkan untuk membentuk penyelesaian masalah koheran dan mengubah
sistem pengurusan. (ujuan generik ialah menterjemah intuisi kepada bentuk
yang boleh dibin!ang se!ara rasional, disoal tanpa rasa marah dan diubah
supaya dapat mengambil ikhtibar ke%ahaman sesuatu situasi. (eori ini digunakan
untuk membentuk penyelesaian common sense dan juga memudahkan
komunikasi, kolaborasi dan persetujuan di antara semua yang terlibat dalam
penyelesaian ini. "agi meletakkan alat-alat dalam hubungan,mereka mesti
- 10 -
menyokong satu daripada tiga objekti% generik. .etiga-tiga objekti% masing-
masing mempunyai tujuan dan mempunyai kepastian. Objekti% yang pertama
ialah apa yang perlu diubah.6a berkaitan dengan penilaian situasi, perihal tentang
situasi semasa dan identi%ikasi masalah utama atau kon%lik serta andaian 7
andaian yang menyokongnya seperti diagnosis. Objekti% yang kedua pula ialah
apa yang perlu diubah kepada iaitu #isi atau penyelesaian yang telah
di#erbalisasikan dan strategi diperihalkan supaya men!apai status yang diingini
iaitu preskripsi,membuat keputusan dan memperkembangkan penyelesaian.
.etiga ialah bagaimana perubahan boleh dilakukan dalam perkembangan
ran!angan-ran!angan dan taktik-taktik yang terperin!i akan menjelaskan apa
yang berlaku dan penyamaan usaha-usaha kumpulan dalam implementasi
strategi seperti meran!ang dan membina kumpulan.
-enyelesaian masalah merupakan satu proses mental yang memerlukan
seseorang itu ber%ikir se!ara kreati% dan kritis dalam men!ari idea-idea alternati%
dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi . *alam
teknik penyelesaian masalah, murid-murid perlu mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran 7 kemahiran tertentu.
.aedah penyelesaian masalah membina pemikiran murid supaya
bersedia untuk menghadapi masalah, !ara menyelesaikan dan seterusnya
mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi tersebut. -enyelesaian
masalah juga membolehkan murid ber%ikir se!ara rasional dan logik apabila
menghadapi masalah. 6a juga dapat meingkatkan keyakinan diri murid-murid
khasnya apabila mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah. 6a juga
mengerakkan murid-murid untuk mengembangkan kemahiran penyelesaian
masalah mereka. Masalah yang dikemukakan oleh guru dalam kaedah
peneyelesaian masalah hendaklah berkaitan dengan tajuk topik-topik dalam
mata pelajaran mereka. &uru perlu membimbing dan merangsangkan proses
perbin!angan penyelesaian masalah.
*alam proses penyelesaian masalah, soalan-soalan di#ergen tentang
masalah dikemukakan. 2ika penyelesaian masalah dapat di!apai,murid-murid
diminta mengemukakan !ontoh-!ontoh baru bagaiamana masalah itu boleh
- 11 -
diselesaikan. 2ika peneyelesaian masalah tidak diselesaikan, alernati%-alternati%
lain akan dikemukakan oleh guru dan murid.
(erdapat beberapa langkah yang boleh diaplikasikan dalam teknik
penyelesaian masalah. /ntaranya ialah penyelesaian masalah, memahami
masalah, menentukan !ara-!ara penyelesaian masalah,men!uba !ara-!ara
penyelesaian yang baru dan merumus serta menilai penyelesaian. *alam
kaedah ini.kemahiran ber%ikir murid digalakkan kerana murid-murid perlu
memikirkan !ara-!ara penyelesaian tanpa bantuan guru. Murid-murid akan
memikirkan !ara-#ara mengumpul maklumat yang dapat menolong
menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. *alam langkah merumus dan
menilai penyelesaian,murid akan melihat kembali proses penyelesaian dan
menilai sama ada !ara penyelesaian berjaya atau tidak..elebihan proses
penyelesaian masalah ialah terdapat penglibatan akti% murid-murid dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
-elbagai teknik lain dapat digunakan oleh guru dalam proses
penyelesaian masalah seperti inkuiri, sumbangsaran,perbin!angan dan simulasi.
.elebihan penyelesaian masalah ialah ia dapat meningkatkan kemahiran ber%ikir
di kalangan murid-murid dan juga dapat memupuk interaksi sosial yang positi%.
Selain itu, ia juga memberikan peluang kepada murid-murid untuk
memperlihatkan se!ara langsung kreati#iti, bakat dan potensi mereka.
.elemahan kaedah penyelesaian masalah ialah ia memerlukan masa yang
panjang untuk diran!ang dan dikendalikan oleh guru. .aedah ini juga tidak
begitu sesuai untuk murid-murid yang lemah dan yang tidak dapat memikirkan
langkah-langkah penyelesaian masalah yang sesuai.
- 12 -
3.0 PEDAGOGI BESTARI
Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah bestari telah direka
bentuk hasil daripada kritikan yang menyatakan bahawa melalui sistem tradisi,
penyampaian pengajaran hanya melahirkan murid yang mampu mengingat %akta dan
angka tanpa mengetahui !ara mengaplikasikannya. -edagogi bestari berusaha
mengatasi kelemahan ini dengan hanya menyediakan persekitaran pembelajaran yang
lengkap dan melahirkan generasi tenaga manusia yang boleh ber%ikir se!ara !elik
teknologi.
;--embelajaran ialah satu !ara untuk proses peningkatan kendiri seorang guru. 6a
ditakri%kan sebagai penggunaan teknologi-teknologi rangkaian dan laman web yang
dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. Selaras dengan 8aman
globalisasi, guru perlu mahir dan mempunyai maklumat terperin!i mengenai bahan
pengajaran yang ingin diajar.
-ihak .ementerian -endidikan sedar akan peranan komputer dalam pembelajaran.
Sehubungan itu, komputer telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di bawah
<an!angan Malaysia ketujuh. "agi melibatkan guru dengan ;-4earning, 40-49 unit
komputer telah diperuntukkan bagi =90 orang murid sekolah oleh kerajaan Malaysia
:*asar .omputer .ementerian, '>>?1. *iantara jenis pendidikan yang diperkenalkan di
bawah ;-pembelajaran ialah 0 pendidikan jarak jauh dan pendidikan komputer.
-endidikan jarak jauh boleh dijalankan melalui media atau pendidikan komunikasi.
-endidikan melalui siaran@jarak jauh dikendalikan dengan menggunakan pelbagai jenis
alat penghantaran seperti radio, tele#isyen tempatan dan komputer di mana tenaga
pengajar menyampaikan pengajaran tanpa bersemuka dengan pelajar-pelajarnya.
Selain itu, pendidikan jarak jauh boleh juga dijalankan melalui tele#isyen satelit. &uru
juga harus mengikuti kursus-kursus melalui pembelajaran se!ara online melalui
program-program yang ditawarkan oleh uni#ersiti terbuka. .eistimewaan program-
program uni#ersiti terbuka ialah tidak memerlukan kelayakan akademik atau ikhtisas,
diberikan peluang belajar kepada semua dan uni#ersiti ini menggunakan aplikasi seperti
#ideo, internet dan tele#isyen.
- 13 -
Melalui pendidikan komputer, seorang guru harus mahir dan mengetahui perisian-
perisian seperti Mi!roso%t 3ord, Mi!roso%t -ower -oint, Mi!roso%t ;A!el, Mi!roso%t
-ublisher dan Mi!roso%t /!!ess. &uru juga harus tahu menggunakan aplikasi-aplikasi
internet kerana alat-alat ini sangat berguna dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
/ntaranya ialah 2aringan 3eb Sedunia, ;-mel, kumpulan perbin!angan dan senarai
mel.
ntuk membuat peningkatan kendiri, guru juga harus menyertai BSmart 4earning
;n#ironmentC :S4;1. S4; ialah satu program yang dijalankan oleh .ementerian
-endidikan untuk meningkatkan in%rastruktur sekolah dengan meningkatkan kemahiran
sumber manusia di kalangan guru. 6a juga bertujuan untuk memberi pengetahuan
kepada pihak pengurusan sekolah serta meningkatkan pengetahuan guru terhadap
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
Matlamatnya adalah untuk guru mengaplikasikan teknologi maklumat di bilik darjah.
"eberapa aplikasi seperti Dword pro!essingE, DspreadsheetE, DdatabaseE, Ddesktop
publishingE, dan DgraphingE telah diperkenalkan dalam program ini. *alam S4; guru perlu
mempelajari akti#iti-akti#iti komputer seperti membangunkan modul pengajaran,
menghantar e-mel, memuat turun bahan pengajaran, membuat perkembangan web,
membuat gra%ik, membuat program kolaborati% dengan sekolah-sekolah di luar negara
dan membuat pen!arian maklumat di 6nternet.

- 14 -
4.' -engajaran *irekti%
Strategi pengajaran direkti% bertujuan membantu murid bagi memahami dan
men!ari maklumat berasaskan pemba!aan dan penaakulan kritis. *alam
pendekatan ini, murid dikehendaki menguasai tingkah laku dan kemahiran yang
ditunjukkan oleh guru. $al ini akan melibatkan latih tubi,amali, pembelajaran
masteri dan pengajaran langsung dalam bilik darjah, 6a juga bersi%at authoritarian
di mana guru berperanan sebagai sumber maklumat. Fokus utama di sini ialah
guru. Murid biasanya bersi%at pasi% dan bergntung kepada guru untuk memberi
%akta dan maklumat dalam menyelesaikan masalah.
&uru yang mengguanakan pendekatan ini biasanyan mendemostrasikan
proses menggunakan idea atau peristiwa yang biasa dengan murid dan
menggunakan proses tersebut kepada keadaan yang tidak biasa bagi mereka,
selalunya kandungan yang baru dalam kurikulum. Sebagaimana yang telah
dinyatakan, guru memainkan peranan sebagai penyampai maklumat. /kti#iti-
akti#iti yang sesuai bagi pendekatan ini termasuklah menstruktur maklumat,
memilih obejekti% yang hendak di!apai, men!adangkan !ara bagi men!apainya
dan tetapkan kriteria bagaimana pen!apaian dapat dinilaikan. *i samping itu
terspaat pendekatan untuk menyediakan organisasi maklumat, menyemak untuk
pemahaman dan simpanan serta memberi ganjaran kepada hasil pen!apaian
yang diharapkan.
-engajaran langsung yang dijalankan dalam bilik darjah boleh melibatkan
penyampaian maklumat yang akti% daripada guru, !omputer atau murid
lain.-roses utama dalam penyampaian akti% ini termasuklah mendapatkan
perhatian daripada murid, memberi petunjuk yang mendorong penglibatan
murid,megguna pengurusan gra%ik, mendedahkan kepada isi kandung yang
diperlukan dan pengetahuan yang berkaitan dengan murid.
Satu lagi kepentingan pengajaran langsung adalah ia dilakukan melalui
langkah demi langkah, dari satu subtajuk ke satu subtajuk berasaskan analisis
tugasan.-enggunaan !ontoh, bantuan #isual dan demonstrasi bagi
menerangkan konsep-konsep konkrit dan abstrak adalah digalakkan dalam
- 15 -
pengajaran langsung. -enilaian berterusan juga perlu dilakukan bagi menguji
pemahaman murid sebelum, semasa dan selepas pengajaran.
Sebagai rumusan pengajaran direkti% adalah berasaskan kepada strategi
pemustan guru dan di bawah kategori tradisi. -enggunaan masa dan
pengurusan bilik darjah yang berkesan memainkan peranan penting dalam
mengamalkan pengajaran sehala dalam penyampaian pengetahuan dan
kemahiran. -erbin!angan seterusnya adalah mengenai strategi pengajaran yang
melibatkan murid se!ara akti% dalam proses pengaran dan pembelajaran.
4.2 -engajaran Mediati%
-engajaran mediati% adalah satu pendekatan yang membolehkan murid belajar
untuk menilai isu, menghargai pandangan orang lain serta menggunakan
pelbagai alternati% dalam menyelesaikan masalah. *alam pendekatan ini guru
adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi
merangsang murid untuk meneroka pengetahuan. Seterusnya mereka dapat
merumus serta menggunakan konsep-konsep yang ditemui dalam
menyelesaikan masalah.
*alam proses pengajaran, guru perlu mengelakkan diri daripada
membuat pertimbangan terhadap idea yang dikemukakan oleh murid. &uru perlu
membantu membimbing bagimen!uba dan menguji idea mereka. Murid perlu
digalakkan mengemukakan idea logik se!ara indukti% dan dedukti%.
*alam pengajaran mediati% murid diberi kuasa dalam meran!ang dan
mengawal proses pembelajaran,peneyelesaian masalah,peran!angan dan
penilaian. $al ini melibatkan proses menolong murid se!ra terus bagi
mengaplikasikan pengetahuan menyelesaiakan masalah dan kon%lik.
Melalui pendekatan ini diharapkan murid dapat mengenal pasti strategi
menggunakan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan
ke%ahaman mereka. Murid akan mendapat kesedaran tentang apa yang telah
dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan pada masaakan datang. Mediator
- 16 -
menunjukkan murid bagi men!apai arah kendiri (self regulation) se!ara akti%
dengan menghasilkan kaedah baru dalam penyelesaian masalah.
-endekatan ini menggabungkan akti#iti-akti#ti penaakulan, bimbingan
dan perbin!angan terbuka. 4ama kelamaan ini akan mengurangkan
pergantungan murid terhadap guru boleh ber%ungsi sendiri.
Selain perbin!angan terbuka :open-ended1 pendekatan utama yang lain
dalam startegi mediati% adalah penguasaan konsep,pembentukan konsep dan
penemuan.-enggunaan konsep :mengikut "runer1 adalah proses
mende%inisikan konsep melalui !iri-!iri yang ditentukan bagi menggambarkan
dengan tepat makna konsep tersebut.
*alam pengajaran penguasaan konsep, guru perlu membimbing murid
melalui empat %asa. Fasa pertama.guru-guru akan menjelaskan matlamat akti#iti
dan kaedah yang digunakan bagi menentukan konsep. Fasa kedua pula,murid
diminta memberikan !ontoh-!ontoh yang menggamabarkan konsep tersebut dan
!uba memperkembangkan.Setelah murid memberikan de%inisi dengan betul
barulah guru memberikan nama konsep tersebut. Fasa ketiga,murid diminta
membuat analisis tentang proses ber%ikir yang digunakan semasa membina
konsep. Fasa terakhir adalah %asa membuat penilaian tentang akti#iti yang
dijalankan. 6a akan berjaya sekiranya murid dapat mengenal pasti !ontoh-!ontoh
yang lain yang berkaitan dengan konsep yang dibina.
Model (aba dibina berasaskan konsep yang merupakan sebahagian
daripada pengetahuan sedia ada murid, dan hubungannya dengan pembinaan
pengetahuan baru. *isini murid diajar membuat pemerhatian,membentuk
pelbagai jenis in%erens daripada pemerhatian,memproses data kumoulan
berasaskan pengamatan yang sama. Mereka kemudian mengkategori dan
melabelkan data dan seterusnya membentuk sistem konseptual. *alam proses
ini, murid telah memperkembangkan kemahiran ber%ikir mereka.
-endekatan lain dalam pengajaran mediati% adalah inkuiri iaitu, guru perlu
mengajar !ara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan
- 17 -
berasaskan %akta dan pemerhatian. mumnya, model inkuiri adalah berasaskan
kepada lima langkah iaitu, menenal pasti masalah, membuat
hipotesis,mengumpul data, menganalisi data dan membuat generelisasi.
*engan menggunakan naluri ingin tahu murid, strategi mediati% yang
menggunakan pendektan inkuiri akan membentu murid untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapi mereka pada masa akan datang dengan lebih yakin,
memlih angkubah yang rele#an dan meperbaiki proses daya ingatan dalam
mengintergrasikan bahan ke dalam struktur kogniti% mereka serta memudahkan
proses ingat kembali.
Oleh itu, peranan guru dalam pengajaran mediati% melalui pendekatan
inkuiri adalah membina situasi masalah,menyediakan prosedur penemuan,
respon kepada penemuan murid,membantu murid memberi %okus pemenuan
mereka dan memudah!ara perbin!angan penyelesaian masalah dikalangan
murid.
mumnya, dalam strategi pengajaran mediati% , murid diharapkan dpat
mengumpul maklumat,memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat
kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari.
4.3 -engajaran &enerati%
<amai yang berpendapat bahawa pengajaran generati% dapat membantu murid
men!ipta pengetahuan dan membina !ara-!ara baru dalam meneyelesaikan
masalah. -endekatan ini bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan
menggunakan meta%ora atau keadaan yang luar biasa. &uru akan mengelak
daripada memberi pertimbangan nilai yang boleh menyekat kreati#iti
Strategi ini dapat membantu murid belajar !ara bertingkah laku yang
sesuai mengikut situasi dan menggunakan kebijaksanaannya yang pelbagai.$al
ini termasuklah penggunaan sumbangsaran,sinetik, pemikiran lateral dan
kreati#iti melalui sesuatu reka bentuk.
- 18 -
-engajaran generati% boleh digunakan dalam penulisan, penyelesaian
masalah yang bukan rutin dan penemuan. *alam situasi yang terkawal, murid
dibenarkan mengguna kreati#itinya semasa mengguna bahan baru di makmal
sains, mendapat !elik akal dan intuisi semasa !uba menyelesaikan masalah
disiplin di sekolah. *iharapkan murid akan lebih berkemahiran mengguna
meta%ora dalam proses ber%ikir.
4angkah-langkah dalam meran!ang pengajaran generati% adalah seperti
menentukan kepiaawaian dengan murid, menyediakan kriteria se!ara eksplisit
sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya dan meneroka
pendekatan dan strategi alternati% bagipelbagai tugasan.
Sinetik adalah sebagai alat sumbngsaran yang digunakan dalam
pengajaran generati%. 6ni adalah suatu pendekatan bagi pemikiran kreati%. *i sini,
guru membimbing murid mengguna anologi atau meta%ora untuk melihat
perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui.
-endekatan ini kerap diguna dalam kumpulan untuk membantu
memperkembangkan respon kreati% bagi menyelesaikan masalah,untuk
mengekalkan maklumat baru,membntu menjana penulisan dan meneroka
masalah sosial dan disiplin. 6a membantu pengguna menukar pemikiran sedia
ada dan menghayati konsep abstrak.
/ntara langkah yang wujud dalam sinetik model ialah memberi
maklumat,memberi anologi, mengguna anologi peribadi untuk mewujudkan
kon%lik yang tertekan, membandingkan kon%lik tertekan dengan
subjek,mengenalpasti perbe8aan,memeriksa semua subjek asal, membina
analisis baru dan menilai.
- 19 -
4.4 -engajaran -emerhatian
*alam pengajaran pemerhatian,pembelajaran berlaku dengan memerhati orng
lain melaksanakan sesuatu tugas.Murid belajar se!ara kogniti% bagaimana
melakukan sesuatu dan apakah kesan yang mugkin berlaku.-embelajaran e!ara
pemerhatian berlaku apabila tingkah laku pemerhati berubah selepas melihat
tingkah laku model. (ingkah laku seorang pemerhati boleh membawa kesan
positi% dan negati% iaitu peneguhan atau hukuman eksplisit daripada tingkahlaku
model. Menurut "andura peneguhan atau hukuman :'>==1, terdapat empat
proses tertentu dalam penggunaan pembelajaran pemerhatian iaitu prose
mem#eri perhatian,proses mengingat,proses reproduksi motor dan proses
moti#asi.
*alam proses menarik perhatian,murid memberi perhatian kepada !iri-!iri
signi%ikan tingkah laku yang ingin dipelajari oleh mereka. Murid memerlu
beberapa !ara memberi simbol, memahami dan menyusun pemerhatian mereka
supaya ingat apa yang telah diperhatiakn oleh mereka dalam proses mengingat.
*alam proses reproduksi motor, diperhatikan oleh mereka dalam proses
mengingat. *alam proses reproduksi motor, murid melakonkan gerakan %i8ikal
sebenar melalui proses !uba jaya. *alam proses moti#asi, murid menerima
keadaan moti#asi yang sesuai supaya mereka dapat melakukan tingkah laku
yang pelajari.
-embelajaran pemerhatian memberi impak kepada pembelajaran dan
menjadikannya berkesan, murid harus diberi peluang untuk memerhati dan
men!ontohi tingkah laku model yang membawa peneguhan positi%. -ada masa
yang sama,guru harus mengalakkan pembelajaran kolaborati% kerana
kebanyakan pembelajaran berlaku dalam konteks sosial dan persekitaran. "agi
mempamerkan tingkah laku yang dipelajari, guru haruslah membekalkan insenti%
dan persekitaran yang mengglakkan tingkah laku itu berlaku.
- 20 -
4.5 -engajaran .onstektual
-engajaran konstektual membantu kita mengaitkan kandungan bahan belajar
kepada situasi dunia sebenar dan memoti#asikan murid untuk membuat
hubungan antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dan bagaimana ilmu
digunakan dalam kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan ahli masyarakat.
Menurut teori ini,pembelajaran berlaku hanya ketika murid memproses
maklumat dengan !ara yang bermakna mengikut ruang rujuk mereka iaitu dunia
ingatan, pengalaman dan maklum balas mereka sendiri. (eori ini menggalakkan
guru memilih dan membentuk persekitaran pembelajaran dengan memasukkan
sebanyak mungkin pelbagai pengalaman dari aspek sosial, %i8ikal dan psikologi
dalam usaha ke arah hasil pembelajaran yang diingini. *alam persekitaran
seumpama itu,murid menenui hubungan bermakna antara idea abstrak dan
mengaplikasika amali dalam dunia sebenar di mana konsep diterima, dikukuhkan
dan dihubungkaitkan.
*alam proses pembelajaran konstektual,urid digalakkan mengalami lima
teknik belajar, iaitu startegi <;/)(.-ertama,murid men!eritakan :<1 di mana
murid digalakkan unuk mengalami :;1 pembelajaran melalui penerokaan,
penemuan dan men!ipta idea. "arulah mereka akan mempelajari dalam konteks
!ara mengapilikasi :/1 ilmu atau maklumat dalam situasi lain.*alam pengajaran
dan pembelajaran konstekstual, murid bekerjasama :)1 untuk memberi maklum
balas dan berkomunikasi di kalangan ahli kumpulan dan guru. /khirnya, murid
diharapkan supaya belajar dalam konteks memindah :(1 pengetahuan sedia ada
serta pengetahuan membina yang mereka tahu.
)ontoh pengajran kontekstual adalah pembelajaran berasaskan akti#iti,
sesi Ehands-onE, seminar, bengkel dan program Ebuat sendiriE. *alam pengajaran
biologi,misalnya murid akan belajar bagaimana seorang petani menderita dan
memberi sumbangan kepada kemerosotan persekitaran.
- 21 -
<umusannya, strategi pengajaran dan pembelajaran konstekstual
menekankan penyelesaian masalah dan mengenal pasti keperluan untuk
pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam pelbegai konteks seperti
rumah, komuniti dan tempat kerja. Strategi ini juga mengajar murid membuat
pemantauan dan pembelajaran arah kendiri supaya mereka akan menjadi murid
yang berdikari.-engajaran konstekstual menentukan pengajaran dalam pelbgai
konteks hidup dan menggalakkan mereka untuk belajar daripada satu sama lain
dan bersama-sama.-enilaian autentik digunakan uuntukmenilai pengjaran
konstektual dan strategi mengajar.
4.6 -engajaran Metakogniti%
-engjaran metakogniti% adalah pengajaran tentang proses ber%ikir mengenai
pemikiran, C apa yang kita tahuC dan apa yang kita tidak tahuC. Fla#ell :'>=?1
menerangkannya sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kogniti%nya
atau sebarang perkara yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti !iri-!iri
pembelajaran rele#an. Sebagai !ontoh, saya menggunakan metakogniti% jika
saya dapati saya mempunyai masalah mempelajari perkara / berbanding
perkara "0 jika saya rasa saya perlu menilai semula perkara ) sebelum bersetuju
menerimanya sebagai %akta.
Fla#ell berpendapat bahawa metakogniti% menjelaskan sebab kanak-
kanak berlainan umur berbe8a dalam menghadapi tugasan
pembelajaran.Mereka telah membina strategi pemikiran yang baru.Metkogniti%
memerlukan pemantauan yang akti% dan peraturan proses kogniti%.
-engajaran metakogniti% meningkatkan kesedaran terhadap apa yang
mereka tahu untuk menyelesaikan masalah atau memahami sepenuhnya konsep
yang sukar untuk di%ahami.
Menurut *irkes :'>+91, strategi asas metakogniti% ialah menghubungkan
maklumat baru dengan maklumat yang lama,memilih strategi ber%ikir dengan teliti
dan meran!ang,memantau dan menilai proses ber%ikir.
- 22 -
(erdapat strategi untukmembina perlakuan metakogniti% dikalangan
murid. -ertama murid harus mengetahui E apa yang mereka tahuE dan Eapa yang
mereka tidak tahuE. Mereka akan mengesahkan,menjelas dan
memperkembangkan atau menggantikannya dengan maklumat yang lebih tepat.
Semasa meran!ang dan menyelesaikan masalah, guru haruslah menerangkan
!ara ber%ikir yang betul supaya murid boleh mengikut proses ber%ikir yang
diterangkan itu.
)ara lain untuk memperkembangkan metakogniti% dikalangan murid
adalah melalui penggunaan jurnal atau buku log pembelajaran, di mana murid
membuat re%leksi terhadap pemikiran mereka, menulis nota tentng kesedaran
mereka terhadap kesamaran dan ketidaktekalan serta memberi komen mereka
terhadap !ara mengatasi kesulitan. Murid perlu mengandaikan tanggungjawab
untuk meran!ang dan mengatur pembelajaran termasuk keperluan masa,
penyusunan bahan dan jadual prosedur yang diperlukan untukmelengkapkan
akti#iti. Selepas sesuatu akti#iti, guru harus membimbing murid membuat ulasan
tentang akti#iti tersebut, mengumpul maklumat tentang proses berkaitan,
mengenal pasti strategi ber%ikir yang digunakan dan akhirnya menilai pasti
semua bahan bernilai untuk digunakan pada masa akan datang dan men!ari
pendekatan yang lebih berkesan lagi.
4. -engajaran .ajian 4uar (!ield "tudy Teaching)
Seluruh dunia ini adalah sumber pembelajaran sekiranya orang berpengetahuan
membimbing kita menggunakan sumber tersebut. -engajaran kajian luar,
menyediakan murid dengan peluang-peluang belajar berdasarkan pengalaman
langsung (learn handle on e#$erience) dalam dunia sebenar.-engalaman
tersebut diperolehi daripada kajian di mana murid berpeluang membuat
pemerhatian terhadap sesuatu perkara dalam persekitaran semulajadi.
.ajian luar yang diran!ang dengn baik merupakan salah satu !ara yang
paling berharga untuk membantu murid mengaplikasikan pembelajaran buku
teks danbilik darjah dengan dunia sebenar. 6a memperkaya dan memperluaskan
kurikulum sekolah serta menyediakan murid dengan pengalaman yang sukar
- 23 -
diperoleh dalam bilik darjah biasa. )ontoh pengajaran kajian luar adalah
praktikum, lawatan ke kilang,memgusahakan tanaman dan lain-lain.
4.+ .ajian Masa *epan (!uturistic "tudies)
.ajian masa depan berdasarkan kepada pemahaman bahawa murid perlu
bersedia berhadapan dengan !abaran dan perubahan masa hadapan yang
dinamik. .enapa kita perlu mengajar tentang masa hadapanG .au%%man :'>=?1
menyatakan bahawa,kita sebagai guru harus memberikan ke%ahaman kepada
murid kita terhadap isu-isu penting, masalah dan peluang-peluang yang mereka
akan hadapi,mengajar mereka kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan
untuk terus berjaya dalam kehidupan dan menyediakan mereka dengan !ara-
!ara yang berkesan untuk menghadapi segala halangan dan tekanan kesan
daripada perubahan mendadak.
-engajaran kajian masa depan membolehkan murid berkomunkasi
dengan jelas, membentuk sistem nila,men!ari dan memahami
pengetahuan,melaksanakan kajian dan menguruskan maklumat dengan
berkesan serta ber%ikiran kreati% dan kritis bagi membuat keputusan tentang
peristiwa masa hadapan.
(erdapat tiga kemahiran asas yang perlu dipelajari dalam kajian masa depan,
iaitumembuat ramalan tentang perubahan dan trenda masa hadapan
berdasarkan maklumat dan pengetahuan itu sendiri. Selain itu, kemahiran
membuat tekaan yang bijak berkaitan dengan sebab dan akibat sesuatu
peristiwa dan yang akhirnya menggunakan sumber dalam mengawal dan
mengurus perubahan yang boleh membawa keuntungan yang maksima.
- 24 -
4.> -embelajaran Masteri
-embelajaran masteri adalah suatu kaedah pembelajaran keindi#idualan yang
menggunakan kurikulum berstruktur yang dibahagikan kepada bahagian-
bahagian ke!il pembelajaran dan kemahiran yang akan dipelajari. 6a direka
bentuk untuk memastikan bahawa semua murid men!apai objekti% pembelajaran
dan setiap murid mempunyai masa yang !ukup untuk men!apai tujuan tersebut.
Model masteri memastikan supaya murid men!apai tahap penguaaan
masa pembelajaran yang %leksibel dan setiap orang murid menerima arahan
sasaran pembelajaran, latihan yang diperlukan dan maklum balas. -embelajaran
masteri melibatkan pengajaran berasaskan kumpulan yang tradisi dan
pengajaran pemulihan dan pengayaan se!ara indi#idu. *alam strategi ini, guru
mendiagnos kebolehan murid dan kemudian men!adangkan akti#iti pengajaran
indi#idu yang sesuai.
-embelajaran masteri pada asalnya dibina oleh "loom :'>=?, rujukan
oleh "urden H "yrd1 menekankan %leksibel masa yang distrukturkan dengan
kandungan,pengajaran dianostik dan preskripti% dan men!apai semua objekti%
dengan jayanya oleh semua murid.*ua unsur utama pembelajaran masteri
adalah arahan yang tepat dan masa.
&uru menggunakan pembelajaran masteri untuk mengurus pengajaran
bilik darjah dengan teliti,menyampaikan maklumat dan kemahiran mengikut
!oraknya, sentiasa menentukan kemajuan muridnya,memaklumkan kepada
murid tentang kemajuannya, membantu murid mengatasi masalah melalui
bimbingan, latihan dan pengajaran atau latihan tambahan serta memberi
pengayaan tambahan kepada mereka yang menguasai pembelajaran dengan
!epat.
;lemen penting dalam pembelajaran masteri ialah menentukan dengan
jelas apa yang perlu dipelajari dan bagaimana penilainya, membenarkan murid
belajar mengikut kemampuannya sendiri dan menilai kemajuan dan memberi
- 25 -
maklum balas yang sepatutnya serta menguji untuk menentukan bahawa kriteria
pembelajaran telah di!apai.
-embelajaran masteri memerlukan peran!angan, pengurusan dan ujian
diagnostik guru teliti ini. (ugasan dan akti#iti alternati% perlu disediakan oleh guru
untuk keperluan setiap murid.
(erdapat beberapa kebaikan pembelajaran masteri. /ntara kebaikannya
adalah murid mempunyai kemahiran sedia ada sebelum ke unit yang seterusnya.
Selain itu, kebaikan pembelajaran masteri adalah memerlukan guru membuat
analisis tugasan, dengan itu menjadi lebih bersedia mengajar unit tersebut.
Seterusnya ia memerlukan guru menyatakan objekti% sebelum membahagikan
akti#iti dan boleh menyekat kegagalan : terutamanya penting untuk murid yang
kurang bernasib baik 1
-embelajaran masteri juga ada kekurangannya. Satu daripadanya ialah,
bukan semua murid akan menguasai pembelajaran pada kadar yang sama.Oleh
itu, murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran pada kadar yang
sama.Oleh itu, murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran terpaksa
menunggu murid lain yang belum menguasainya. &uru perlu mempunyai
pelbagai bahan untuk pemulihan dan pelbagai jenis ujian diperlukan. Sekiranya
guru hanya mengguna ujian objekti% , ini akan menyebabkan murid mengha%al
dan belajar yang spesi%ik sahaja dan tidak menggalakkan pembekajara tahap
tinggi.
4.'0 -engajaran .operati% atau .olaborati%
Murid dalam pengajaran koperati% bekerja dalam kumpulan untuk
menyempurnakan tugasan kumpulan, bertukar pendapat,membuat peran!angan
dan men!adangkan penyelesaian kepada masalah. -engajaran koperati% adalah
satu strategi yang melibatkan penyertaan kanak-kanak dalam akti#iti
pembelajaran kumpulan ke!il dan menggalakkan interaksi positi%.
- 26 -
-embelajaran koperati% menyumbangkan kepada pen!apaian akademik,
mudah dilaksanakan dan tidak mahal. (ingkh laku dan rekod kedatangan murid
yang bertambah baik dan lebih sukakan sekolah adalah antara kebaikan yang
dikenal pasti :Sla#in, '>+=1
(ambahan kepada hasil positi% yang dikenal pasti adalah pembelajaran
koperati% dapat meningkatkan moti#asi murid, menggalakkan proses kumpulan,
memupuk interaksi sosial dan akademik di kalangan murid dan memberi
ganjaran kepada penyertaan kumpulan yang berjaya. Satu daripada dapatan
kajian yang konsisten adalah akti#iti pembelajaran koperati% memeperbaiki
perhubungan murid dengan rakan sebayanya,lebih-lebih lagi mereka yang
datang dari kumpulan sosialetnik yang lain.
/pabila kanak-kanak mula melaksanakan tugasan kesediaan, kerjasama
boleh memberi peluang untuk berkongsi idea, belajar bagaimana orang lain
ber%ikir dan bertindak balas terhadap masalah dan berlatih mengguna kemahiran
bahasa lisan dalam kumpulan ke!il. -embelajaran koperati% boleh menghasilkan
perasaan positi% terhadap sekolah, guru dan rakan sebaya.-erasaan begini
menjadi asas yang penting untuk kejayaan seterusnya di sekolah. Murid juga
digalakkan mempelajari bahan denan lebih mendalam untuk membuktikan
kepada guru yang mereka telah menguasai bahan yang diperlukan.
*alam pasukan pembelajaran koperati%,murid yang berpen!apaian
rendah, berpeluang memberi sumbangan kepada kumpulan dan mengalami
kejayaan dan semua boleh meningkatkan ke%ahaman idea dengan menerangkan
kepada rakan lain :Featherstone,'>+?1. (ugasan pemebelajaran koperati% yang
dibina dengan baik menggalakkan si%a saling bergantung antara mereka di
samping memerlukan akauntabiliti indi#idu. 3alaubagaimanapun, untuk berjaya
dalam pembelajaran kumpulan koperati%, murid juga perlu menguasai kemahiran
interpersonal yang diperlukan oleh kumpulan untuk menyempurnakan tugasan
mereka. ntuk bekerja dengan jayanya dalam pasukan pembelajaran koperati%
murid perlu juga mnguasai kemahiran interpersonal untuk melengkapkan
tugasan yang diberikan.
- 27 -
4.'' 6ntegrasi .emahiran &enerik dalam -engajaran dan -embelajaran
.ebolehan murid untuk melibatkan diri dalam situasi pengajaran pembelajaran
yang bermakna dalam bilik darjah ialah keperluan umum bagi rakyat yang
bertanggungjawab dalam masyarakat moden dan demokratik dan sebagai
tenaga kerja yang mahir untuk menjadi ahli %ikir yang berkesan adalah lebih
diiktira% dalam matlamat pendidikan sekarang. 2ika murid mahu ber%ungsi se!ara
berkesan dalam masyarakat yang berteknologi tinggi, maka mereka perlu
melengkapkan diri dengan kajian dan kemahiran ber%ikir sepanjang hayat untuk
memperoleh dan memproses maklumat di dunia yang sentiasa berubah.
*alam situasi pengajaran dan pembelajaran yang normal di seolah
bestari, kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi, kemahiran kajian dan
kemahiran belajar,kemahiran pemudah !araan,kemahiran ber%ikir dan kemahiran
ber%ikir di kalangan murid. Sebenarnya, kebanyakkan badan kesusasteraan
mengakui bahawa daya kreati#iti murid dalam ber%ikir dan kemahiran
menyelesaikan masalah boleh dipertingkatkan melalui pengajaran dan amalan
:<obinson,'>+=1.
-erlu ingatkan bahawa murid boleh belajar be%ikir dengan lebih baik dan
menyelesaikan masalah dnegan !ara yang lebih berkesan jika sekolah
menumpukan kepada mengajar mereka !ara melakukannya.
- 28 -
.emahiran pemudah !araan merangkumi beberapa aspek berikut 0
a1 Challengng ! Menguji kemampuan atau ketabahan seseorang
b1 A""en#ng ! Memberi perhatian kepada seseorang dalam satu satu
perbin!angan
!1 D$%l&$ng ! Memperlihatkan atau mendedahkan sesuatu perkara
d1 C&gn"'e $"()%")(ng ! Satu kaedah membina ke%ahaman
menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabung dengan %akta
dari sumber yang baru untuk membentuk suatu ke%ahaman yang baru
yang lebih bermakna dan memuaskan.
e1 *ee#+a%, ! (eknik pemudah!ara berdasarkan kepada pendapat dan
penerimaan setiap penerangan. 6a melibatkan perbin!angan se!ara
dua hala
%1 *&%)$$ng ! -roses penumpuan dalaman mengenai kesedaran
kendiri dan pemulihan emosi.
g1 G&al-$e""ng ! Menetapkan objekti% ke arah - H - yang lebih rasional.
h1 In$"()%"ng ! -engajaran berdasarkan guru sebagai penyampai
maklumat dan menunjukkan langkah-langkah yang perlu dan
terperin!i tentang sesuatu topik
i1 -&#ellng ! Satu proses demonstrasi bagi menggambarkan sesuatu
dengan berkesan, menarik minat murid mengikuti proses - H -
dengan lebih teran!ang
j1 T(alng ./en0e0a,1 ! Mengesan masalah pelajar dan memudah!ara
penyampaian
k1 2)e$"&nng ! Membantu dan melatih pelajar ber%ikir se!ara
mendalam dan meluas
l1 Re3le%"ng .(en)ngan1! Men!ermin, menggambar, membayang,
ber%ikir dalam-dalam atau sebagai pantulan sesuatu perkara yang
telah diperkatakan
m1 The/a"$ng ! Suatu perbin!angan yang menumpukan kepada tema
atau tajuk yang telah ditetapkan
- 29 -
4.0 RU-USAN
Se!ara keseluruhannya, kaeadah pengajaran bestari meliputi pelbagai kaeadah
bestari. (erdapat pelbagai isi utama yang merangkuminya. Strategi pengajaran direkti%
berhasratkan untuk membantu murid memahami dan memperoleh maklumat sebagai
asas bagi ba!aan dan penaakulan se!ara kritis. *alam pendekatan ini,murid perlu
menirutingkah laku atau kemahiran yang ditunjuk atau disampaikan oleh guru.
-engajaran mediati% membolehkan murid belajar untuk menilai pelbagai sudut
pandangan tentang isu-isu kontro#ersi, menghormati pendapat orang dan menggunakan
proses penyelesaian masalah. -endapat utama pengajaran generati% adalah membantu
murid membina ilmu serta membentuk !ara baru dan !elik akal untuk mendekati dan
menyelesaikan masalah. *alam pengajaran pemerhatian,pembelajaran berlaku dengan
memerhati orang lain melaksanakan sesuatu tugas.Murid belajar dengan mengguna
kogniti% ini bukan hanya belajar !ara membuat sesuatu tetapi juga belajar sebab dan
akibat yang mungkin boleh berlaku.
-engajaran kontekstual membantu kita menghubung kait kandungan subjek
kepada situasi kehidupan sebenar dan memoti#asikan murid untuk membuat pertalian
antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dengan bagaimana ilmu itu digunakan
dalam kehidupan sebagai ahli keluarga dan warganegara. -engajaran metakognisi
adalah pengajaran proses ber%ikir terhadap pemikiran. Manakala, penjaran kajian luar
memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman langsung dunia
sebenar..ajian masa depan berdasarkan pemahaman bahawa murid perlu
menyediakan diri untuk menghadapi !abaran dan perubahan masa depan yang
dinamik.-engajaran masteri ialah satu kaedah pengajaran indi#idu yang menggunakan
kurikulum berstruktur. -engetahuan dan kemahiran dalam kurikulum dibahagikan
kepada bahagian-bahagian ke!il untuk dipelajari. 6a direka bentuk untuk memastikan
murid men!apai objekti% pelajaran dalam jangka masa yang mereka perlukan. /khirnya
murid dalam pengajaran koperati% bekerja dalam kumpulan untuk melengkapkan
tugasan kumpulan. Mereka bertukar pendapat, membuat peran!angan dan
men!adangkan jalan penyelesaian masalah.
- 30 -
BIBLIOGRA*I
*r. <agbir .aur /@- 2oginder Singh. 2009.%anduan &lang'a(i )lmu %endidi'an untu'
*ursus %erguruan +e$asan )(a,ah (*%+)) "e'olah -endah dan "e'olah
.enengah. Subang 2aya, Selangor0 .umpulan "udiman Sdn. "hd .uala
4umpur.
$a8ri 2amil, $ashim Othman, <ohi8ani Iaakub. 2004.%enghantar *eadah
%enga(aran %ela(aran )lmu *emanusiaan. Shah /lam 0 .arisma -ubli!ations
Sdn. "hd.
.hadijah <ohani Mohd. Iuso%. 200=. %si'ologi %endidi'an. .uala 4umpur 0 Open
ni#ersity :OM1.
.ursus -erguruan 4epas 6ja8ah Sekolah <endah Mod 4atihan -erguruan
"erasaskan Sekolah. 2004.)lmu %endidi'an %engetahuan )'htisas .odul 2/3.
.uala 4umpur 0"ahagian -endidikan &uru .ementerian -elajaran Malaysia.
Mook Soon Sang. 2000. )lmu %endidi'an untu' *%+) (*ursus %erguruan +e$as
)(a,ah "emester 0). .uala 4umpur 0 .umpulan "udiman Sdn. "hd.
-usat -erkembangan .urikulum .ementerian -endidikan Malaysia.
200'.%em1ela(aran .asteri. .uala 4umpur 0.ementerian -endidikan
Malaysia.
Shahabuddin $ashim, *r. <ohi8ani Iaakub. 2004. %si'ologi %em1ela(aran 2
%ersonaliti. -ahang 0 -(S -ubli!ations H *istributors Sdn. "hd.
Shahabuddin $ashim, Mahani <a8ali, <amlah 2antan. 2004. %si'ologi %endidi'an.
-ahang 0 -(S -ubli!ations H distributors Sdn. "hd.
- 31 -
LA-PIRAN
- 32 -
4ampiran "
<an!angan Mengajar $arian :<-$1 "estari 0 .umpulan '
-engetahuan
dan kemahiran
'. -engetahuan am tentang kaum yang ada di Malaysia.
2. "oleh mendapatkan bahan rujukan yang men!ukupi dari
buku dan internet.
"ahan bantu
mengajar
'. komputer
2. 4)*
5. O$-
4. Menayangkan #ideo tentang sambutan parayaan mangikut
kaum.
9. Menerangkan tajuk dan penerangan melalui power point.
-erisian
'. -elayar 6nternet
2. Multimedia
5. ;mel
Sumber 6nternet '. http0@@pmr.penerangan.go#.my@page.!%mGnameJbanjir'
:diakses pada 9 /pril 200=1
4aman web ini memberi maklumat tentang, kaum di Malaysia,
bahasa, ben!ana alam seperti banjir, kejadian (sunami, tanah
runtuh dan sebagainya.

objekti% '. Mengetahui tentang perayaan dan sambutan yang ada.
2. Memahami perayaan kaum lain dalam masyarakat setempat.
5. Menghargai kemeriahan sambutan perayaan.
4. Memupuk kerjasama antara kaum.
9. Mensyukuri nikmat (uhan.
-enerapan nilai Menghormati setiap kaum yang ada dalam masyarakat setempat.
$asil pembelaja-
ran
'. Murid akan lebih mengetahui budaya kaum lain.
2. Menghormati kebudayan, agama dan kepentingan kaum lain.
5. *apat mengekalkan keamanan hidup di Malaysia dengan
masyarakat yang berbilang kaum.
RINGKASAN -ENGAJAR
<an!angan Mengajar $arian :<-$1 "estari 0 .umpulan 2
- 33 -
Ran%angan Penga0a(an Ha(an
.elas ? )erdik
(arikh 9 September 200=
(ajuk ,ilai Murni -embentuk "angsa
$- Mengenal pasti dan menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan
tajuk pengajaran daripada bahan yang didengar atau diba!a.
A(a$ 1
6. Membuat !atatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
$-. Menghasilkan sebuah !erita pendek yang berkaitan dengan tajuk iaitu
nilai-nilai murni melalui akti#iti lakonan.
A(a$ 1
6. Mengenal pasti isi dan maklumat penting tentang nilai-nilai murni.
A(a$ 2
6. Menyediakan dialog-dialog yang sesuai dengan tajuk untuk
akti#iti lakonan.
A(a$ 3
6. Membuat akti#iti lakonan berkaitan dengan tajuk iaitu melakonkan
watak yang terdapat pelbagai nilai-nilai murni dalam !erita
tersebut dengan menarik dan mempunyai mesej yang berguna
kepada murid-murid yang lain.
Masa ?0 minit
Objekti% *i akhir pembelajaran murid dapat 0
'. Menyenaraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam kehidupan
seharian.
2. Mengenal pasti peranan, kumpulan sasar, tugasan dan hasilan
projek.
5. Men!atat maklumat ringkas daripada !erita yang telah
dilakonkan.
4. Mengenal pasti nilai-nilai murni yang terdapat dalam !erita yang
dilakonkan dan daripada sumber yang lain.
9. Membuat akti#iti lakonan bertemakan nilai-nilai murni yang
menjadi pembentuk kepada bangsa.
-engetahuan
Sedia /da
-engetahuan am tentang nilai-nilai murni.
-enerapan
,ilai
'. Menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
seharian.
""M Kideo klip 7 /malan nilai murni.
-ersembahan ;lektronik &uru :-ower -oint1 7 -engenalan
kepada -rojek.
Kideo !erita bertajuk E-engorbanan Seorang &uruE
<an!angan Mengajar $arian :<-$1 "estari 0 .umpulan 2
- 34 -
B)/ dikenali sebagai 3arth dalam bahasa 6nggeris. -lanet ketiga daripada
sembilan planet dalam Sistem suria, "umi dijangkakan telah berusia selama
4,?00 juta tahun. 2arak purata "umi dengan matahari adalah '4>.? juta
kilometer.
"umi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang dipanggil
magnetos%era yang melindung permukaan "umi daripada angin suria, sinaran
ultra merbahaya, dan radiasi dari angkasa lepas. 4apisan udara ini menyelitupi
bumi sehingga ketinggian =00 kilometer dan yang selebihnya dianggap angkasa
lepas. 4apisan udara ini dibahagi kepada (ropos%era, Stratos%era, Mesos%era,
(ermos%era, dan ;ksos%era.
T(&5&$3e(a :Tro$os$here1 merupakan lapisan atmos%era yang ternipis dan
terhampir dengan permukaan bumi. (ropos%era bermula dari permukaan bumi
sehingga lapisan tro$o$ause :antara ketinggian '0 - '? kilometer, bergantung
kepada latitud1. *alam lapisan tro$o$ause, suhu berkurangan dengan
pertambahan ketinggian altitud, dari sekitar '=oC hingga L 92oC. .ebanyakan
sistem !ua!a berlaku dibawah lapisan tro$o$ause.
4apisan ini ialah lapisan di mana !ampuran gas-gasnya adalah yang paling ideal
untuk menampung kehidupan di bumi. *i lapisan ini kehidupan juga terlindung
dari pan!aran radiasi yang dipan!arkan oleh matahari dan objek langit lain.
S"(a"&$3e(a :stratos$ere1 merangkumi kawasan bermula daripada lapisan
tropos%era :antara ketinggian '0 - '? kilometer, bergantung kepada latitud1
sehingga lapisan mesos%era :lebih kurang 90 kilometer1. Suhu stratos%era
meningkat dengan altitud disebabkan kehadiran lapisan o8on pada ketinggian 29
kilometer. Molekul o8on menyerap sinaran ultra-lembayung :u#1 dari matahari
menyebabkan suhu meningkat pada aras tersebut :maksimum M2=0 .el#in di
sempadan atas strato$ause1, dan pada masa yang sama melindungi bumi
daripada sinaran u#.
-e$&$3e(a :.esos$here1 merupakan lapisan udara ketiga, di mana suhu
atmos%era akan berkurangan dengan pertambahan altitud sehingga ke lapisan
keempat termos%era. Zarah udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan
pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan
suhu yang tinggi. .ebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di
lapisan ini.
Mesos%era terletak di antara 90 km dan +0-+9 km dari permukaan bumi,
manakala suhunya berkurang dari 2>0 . hingga 200 . :'+oC hingga L =5oC1.
4apisan Te(/&$3e(a terletak di atas mesos%era dan di bawah eksos%era. 4apisan
ini hanya mempunyai sedikit sahaja udara. Fenomena aurora :tirai !ahaya1
terhasil di sini hasil tindak balas angin suria dengan medan magnet bumi. *i
lapisan ini juga sinaran u# akan menyebabkan pengionan.
.umpulan 5 telah membentangkan <-$ mereka dalam bentuk -%(&$&3"
P&6e( P&n"
<an!angan Mengajar $arian :<-$1 "estari 0 .umpulan 4
- 35 -
Ran%angan Penga0a(an Ha(an
.elas 0 ? "iru
(arikh 0 '0. '0. 200=
(ajuk 0 Flora dan Fauna
$- 0 Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau
diba!a.
A(a$ 1
i. Membuat !atatan ringkas daripada maklumat yang
diperoleh.
$-. 0 A(a$ 2
i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.
A(a$ 3
i. Menghasilkan %olio se!ara teran!ang, tertib, dan
kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat,
indah, dan menarik bersertakan gambar.
Masa 0 ?0 minit
Objekti% 0 *i akhir pembelajaran murid dapat0
?. mengenal pasti kategori %lora dan %auna
=. mengklasi%ikasikan jenis %lora dan %auna
+. men!atat maklumat ringkas daripada gambar yang dilihat.
>. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber
berdasarkan tajuk projek
'0. menghasilkan satu %olio mengenai %lora dan %auna
-engetahuan Sedia
/da
0 -engetahuan am tentang %lora dan %auna
-enerapan ,ilai 0 2. Menghargai setiap hidupan di muka bumi ini.
""M 0
-ersembahan ;lektronik &uru :-ower-oint1- -engenalan
-rojek
Kideo klip- jenis-jenis ikan
- 36 -
Lang,ah Kan#)ngan A,"'" P7P Ca"a"an
Set 6nduksi
:'0 minit1 -ersembahan
elektronik
&uru menayangkan powerpoint
tentang %lora dan %auna.
Melalui akti#iti sumbangsaran, guru
meminta murid membin!angkan
soalan utama Bmengelaskan %lora
dan %auna mengikut kategoriC.
%lora
%auna
Murid men!atatkan pendapat mereka
dalam "orang Soalan tama.do!.
(.- 0 Kerbal
4inguistik,
interpersonal
."..0
Menjana idea
Menyatakan
pendapat
,ilai0
Menghargai
keindahan alam
sekitar
4angkah '
:'0 minit1
Sajak BSayangi
"umiC
&uru memperdengarkan lagu yang
berkaitan dengan %lora dan %auna.
4agu hijau
&uru meminta murid membentuk
kumpulan untuk menyanyikan
semula lagu tersebut.
4irik


Murid mengenal pasti perkataan
yang tidak di%ahami dan men!ari
makna perkataan tersebut dengan
menggunakan kamus.
(.-0
- Kerbal
linguistik
- Kisual
<uang
4angkah 2
:'0 minit1
*alam kumpulan masing-masing,
murid diminta men!atat isi-isi penting
yang terdapat dalam sajak dalam
bentuk peta minda.
(.-0 Kerbal
linguistik
4angkah 5
:29 minit1
*alam kumpulan masing-masing,
murid diminta menghasilkan %olio
."..0
-Menjana idea
- 37 -
Borang Soalan
Utama.doc
Pengenalan
Projek.ppt
Borang Soalan
Utama.doc
Lang,ah Kan#)ngan A,"'" P7P Ca"a"an
bertemakan %lora dan %auna.
Murid membentangkan hasil kerja
kumpulan masing-masing.
-Mengumpulkan
maklumat
(.-
--embelajaran
.operati%
-enutup
:9 minit1
<umusan -H- &uru meminta murid membuat
re%leksi tentang soalan utama se!ara
lisan.
<an!angan Mengajar $arian :<-$1 "estari 0 .umpulan 9
- 38 -
Ran%angan Penga0a(an Ha(an
.elas 0 ? "estari
(arikh 0 '' 2un 200=
(ajuk 0 .esultanan Melayu Melaka
$- 0 Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau
diba!a.
A(a$ 1
ii. Membuat !atatan ringkas daripada maklumat yang
diperoleh.
$-. 0 Menghasilkan lakonan !erita tentang kesultanan Melayu Melaka
A(a$ 1
ii. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.
A(a$ 3
ii. Menghasilkan lakonan dengan menggunakan bahasa
yang tepat, indah, dan menarik.
Masa 0 ?0 minit
Objekti% 0 *i akhir pembelajaran murid dapat0
''. mendalami pengetahuan tentang sejarah kesultanan
melayu melaka
'2. mengenal pasti peranan masing-masing
'5. men!atat maklumat ringkas daripada !erita yang
dilakonkan
'4. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber
berdasarkan tajuk projek
'9. menghasil satu lakonan semula tentang sejarah melayu
melaka
-engetahuan Sedia
/da
0 -engetahuan am tentang sejarah
-enerapan ,ilai 0 5. Menghargai peninggalan sejarah
4. Meneladani perkara yang baik dan buruk
""M 0 Kideo .lip 7 Sejarah Melaka
-esembahan ;lektronik &uru :-ower-oint1-
-engenalan -rojek
4akonan semula oleh pelajar
- 39 -
4ampiran )
BORANG PENILAIAN
Selepas membentangkan tugasan .onsep /lam "elajar, kumpulan kami telah
menyediakan satu tugasan kepada kumpulan yang lain.Mereka perlu memilih satu
subtajuk dalam subjek major iaitu -engajian Sains Sosial dan membentangkannya
dalam bentuk <an!angan Mengajar $arian :<-$1 se!ara bestari. Mereka juga perlu
menerangkan bagaimana konsep pengajaran dan pembelajaran tersebut dijalankan.
"erikut merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap pembentangan yang
telah mereka lakukan.
KU-PULAN
CARA
PEN8A-PAIAN
ISI RPH KERJASA-A
UNSUR
BESTARI
JU-LAH
' 2 2 2 2 2 '0@ '0
2 2 2 2 2 2 '0@ '0
5 2 ' 2 2 ' +@ '0
4 2 2 2 2 2 '0@ '0
9 2 2 2 2 2 '0@ '0
*alam tugasan ini terdapat beberapa kekeliruan yang belaku pada mulanya
dalam pemberian tugasan . ,amun setelah pembentangan dilakukan oleh kumpulan
kami, kumpulan lain mulai %aham dan tahu bagaimana !ara untuk membuat <an!angan
Mengajar $arian :<-$1 se!ara bestari. /khirnya mereka mampu melakukan tugasan
tersebut dengan berdedikasi.
(ernyata melalui sistem penilaian di atas kami mendapati kumpulan-kumpulan
tersebut mampu melaksanakan tugasan yang diberikan dengan jayanya.
- 40 -