Anda di halaman 1dari 9

h t t p : / / www. f a i z a l r.

c o m/ 2 0 0 5 / 0 7 / k a s - k a s - d a n -
ke g u n a a n n y a . h t ml
Monday, ! ul y "", 2005
#as-kas dan #egunaannya
Kas-kas adalah biji daripada bunga pokok popi yang sudah masak ranum dan
tidak mengandungi bahan kimia narkotik (opium) kerana cecair yang
menghasilkan opium pada tunasnya hanya wujud sebelum biji terbentuk
sepenuhnya.
Kas-kas ini diambil apabila bunga popi sudah masak dan tidak mengandungi
bahan opium, tetapi ada kandungan yang sedikit bahan alkaloid daripada
bunga popi, kira-kira 50 bahagian bagi setiap juta.
Kas-kas telah digunakan sebagai perasa makanan sebelum masalah
penagihan opium bermula pada kurun ke-1.
!da laporan yang mengatakan kas-kas mula digunakan sebagai perasa
makanan di "ropah sekitar #,000 tahun yang lalu.
$i negara %arat, selain digunakan dalam pembuatan roti terutamanya bread
roll dan kek, kas-kas banyak dijual di pasar raya sebagai bahan perasa
campuran salad.
&ementara itu, di negara-negara !sia &elatan, ia dihancurkan dan digaul di
dalam kari untuk meningkatkan rasa serta memekatkan kari.
!da kalanya kas-kas direndam di dalam air untuk dijadikan minuman herba
bagi mengurangkan sakit badan. 'a juga boleh dibuat losen untuk
melembutkan kulit.
Kas-kas yang terdapat di dalam pasaran tempatan diimport dari beberapa
negara luar seperti 'ndia kerana selain iklim (alaysia yang tidak sesuai bagi
penanaman pokok popi, mengikut undang-undang, ia juga tidak boleh
ditanam di negara ini.
#aitan kas-kas dengan dadah
$adah opium iaitu bahan asas di dalam penghasilan heroin, kodeina dan
mor)n adalah daripada bahan getah alkaloid bunga pokok popi yang belum
masak.
Kulit biji muda pokok popi boleh menghasilkan getah yang mengandungi
kimia alkaloid. %ahan alkaloid yang utama adalah candu mentah (opium).
*andu ini perlu diproses di makmal untuk menjadi mor)n dan kemudian
heroin (di mana heroin adalah lebih kuat daripada mor)n dan mor)n adalah
lebih kuat daripada candu).
*andu, kodeina, mor)n dan heroin adalah jenis dadah opiat yang mempunyai
daya ketagihan tinggi.
%ahan-bahan opiat ini akan bertindak ke otak bahagian rangsangan (nucleus
accumbens) dan akan mengubahkan sel otak menyebabkan )kiran seseorang
itu hanya tertumpu untuk mendapat dadah tanpa menghiraukan matlamat
lain di dalam hidupnya.
http+,,www.melayu.com,-.,sembang.,mesej.php/thread011.2
$ihantar pada 02hb 3ulai .005, 11+0+#4 mlm
$aram guna resipi kas-kas
%leh &azarina &hahrim
K5!6! 65(758+ 7enggunaan kas-kas sebagai ramuan dalam masakan adalah satu
kesalahan di bawah !kta (akanan 1912 dan boleh dikenakan tindakan termasuk
penjara, kata :imbalan (enteri Kesihatan, $atuk $r !bdul 6ati; !hmad.
&ehubungan itu, kata beliau, Kerajaan akan menjalankan siasatan mengenai
penggunaan kas-kas sebagai bahan perangsang dalam masakan kari dan kurma
sebelum sebarang tindakan diambil.
<!pa-apa bahan perangsang yang digunakan di dalam makanan memang salah. 'a
adalah bahan yang kita haramkan dan tidak boleh dijual kepada orang ramai.
7engharamannya tidak pernah ditarik balik.
<3ika ada laporan bahawa ia dijual di pasaran, kita akan buat serbuan. (ereka
boleh dikenakan denda atau penjara jika didapati bersalah,< katanya pada sidang
media selepas merasmikan (esyuarat &ainti)k Kebangsaan ke- anjuran 7ersatuan
7erubatan 'slam (alaysia di sini, semalam.
%eliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai penggunaan =kas-kas=
dalam masakan termasuk nasi briyani yang dikatakan boleh menyebabkan khayal
dan ketagihan.
'su penggunaan kas-kas dalam masakan mendapat perhatian apabila anggota
7arlimen 3asin, $atuk (ohd &aid >uso? ketika memberitahu $ewan 8akyat pada .2
3un lalu mendakwa restoran mamak menggunakan kas-kas dalam masakan
menye'a'kan pengun(ung 'erasa ketagih.
Kenyataan berani itu menimbulkan kemarahan 7ersatuan 7engusaha 8esoran
(uslim (alaysia (7resma).
7residen persatuan itu, 3amarulkhan Kadir, berkata kas-kas atau nama sainti)knya
@7apa-er somni?erum= hanyalah tumbuhan perasa (rempah) berbentuk biji halus
yang terkenal di 'ndia.
7enggunaan kas-kas, katanya sama seperti kayu manis, ketumbar, buah pelaga,
jintan manis dan pelbagai herba lain yang sering digunakan dalam masakan
tradisional 'ndia yang diperkenalkan sejak lebih 1,000 tahun lalu.
%ijiran kas-kas yang ada di pasaran negara ini diimport dari beberapa negara
termasuk !?ghanistan dan 'ndia kerana iklim di (alaysia tidak sesuai untuk
tanaman itu. &ingapura juga sudah mengharamkan penggunaan bahan itu.
&ebelum ini, :imbalan Ketua 7engarah 1 3abatan 7ertanian, $atuk &o)an (ohd
&alleh, berkata penggunaan biji kas-kas secara berlebihan dalam apa juga jenis
masakan boleh menyebabkan simptom khayal dan ketagihan.
$alam hal ini, !bdul 6ati; tidak menolak dakwaan bahawa masakan yang
mengandungi kas-kas boleh menyebabkan mereka yang memakannya diuji positi?
candu.
%agaimanapun, $r 6ati; berkata, Kementerian Kesihatan akan membuat kajian
terhadap kesan penggunaan kepada orang ramai yang memakan makanan yang
ditambah kas-kas.
(engenai pemberian jarum suntikan dan kondom percuma kepada penagih dadah,
$r 6ati; berkata, beliau dan (enteri di 3abatan 7erdana (enteri, $atuk !bdullah (d
Ain akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin agama bagi menjelaskan
perkara itu pada 11 Bgos depan di 7usat $agangan $unia 7utra (7C:*).
<&elain pemimpin agama, kita juga akan memberi penerangan mengenai perkara
ini kepada kakitangan perubatan, akti-is serta badan bukan kerajaan.
<'a adalah satu program bagi memberikan penjelasan mengenai konsep
mengurangkan kemudaratan yang mana tujuan kita memberi jarum suntikan dan
kondom itu adalah usaha untuk mengurangkan pesakit D'E,!'$& yang kini sudah
hampir ke peringkat darurat,< katanya.
7rogram perintis pemberian jarum suntikan dan kondom akan dilaksanakan Bktober
depan memb a b i tkan 1,.00 penagih dadah.
)*#+*
*pa itu kas-kas
#as-kas adalah 'i(i pokok popi - daripada 'unganya digunakan untuk
menghasilkan candu se'elum diproses men(adi mor,n dan heroin
#as-kas adalah 'ahan yang sering digunakan untuk masakan seperti
nasi 'riyani, kurma dan kari.
#as-kas diimport dari *fghanistan dan -ndia kerana iklim negara itu
sesuai untuk tanaman pokok popi.
#a(ian sainti,k mengesahkan 'ahawa masakan yang mengandungi
kas-kas 'oleh menye'a'kan pengguna positif candu atau opiates.
http://wannura.wordpress.com/20"0/0./""/aksi-
pengguna-terhadap-rempah-kas-kas/
*#&- /012231* +04$*5*/ 40M/*$ #*&-#*& 3un 11, .010
Filed under: Artikel zainura66 @ 11:07 pm
Tags: Herba, makanan, rempah ratus
Persalan tentang penggunaan kaskas masih lagi belum selesai! "alaupun sudah sedikit
reda dari keke#han $ang timbul se%ak beberapa minggu lalu, rak$at masih lagi tertunggu&
tunggu apa tindakan terkini kera%aan dan apa $ang bakal disuarakan lagi tentang kaskas
ini! 'su ini ditimbulkan leh Ahli Parlimen (asin, )atuk *hd +aid ,us- $ang men$atakan
baha.a pengusaha restran&restran 'ndia *uslim telah menggunakan kaskas dalam
hidangan mereka, men$ebabkan pengun%ung restran men%adi ketagih terhadap masakan
mamak! Pen$ataan beliau n$ata menimbulkan pelbagai persepsi dan menarik perhatian
mas$arakat kita di seluruh negara! /erikutan dari itu, ada sebilangan rang&rang kita $ang
mengambil langkah ber%aga&%aga dengan tidak lagi mengun%ungi restran&restran mamak
ini kerana bimbang turut men%adi ketagih! Pengusaha&pengusaha restran mamak pula
merasakan ini adalah satu sabta% $ang dilihat mampu mengganggu&gugat perniagaan
mereka kerana ia memberikan ime% $ang buruk kepada restran mamak! /erikutan dengan
itu, pengusaha&pengusaha restran mamak telah membuat lapran plis berkenaan
pen$ataan ahli Parlimen tersebut!
0amai $ang men%adi bimbang apabila diberitahu $ang kas&kas ini berasal dari pkk ppi,
se%enis pkk $ang mash$ur dan diketahui umum dapat menghasilkan se%enis dadah
berbaha$a $ang dipanggil pium atau nama laman$a #andu! Apabila men$ebut pkk ppi
saha%a, minda kita sering terba$ang dadah tersebut dan kita men%adi risau serta bimbang
selah&lah pkk ppi ini amat membaha$akan, patut dimusnahkan sama&sekali dan
sebarang ekstrak atau hasil dari pkk ini tidak bleh digunakan atau dimakan kerana
ian$a bera#un! 'tu tanggapan kita! Tetapi sebenarn$a pkk ppi itu tidaklah
membaha$akan seperti $ang disangka! ,ang membaha$akan ialah apabila ada pihak $ang
men$alahgunakan ke%adian Tuhan ini dan men$ele.engkann$a demi untuk mengaut
keuntungan peribadi sehingga ter#iptan$a pium itu!
/agaikan satu tindakan re-leksi, pihak&pihak media hebat men$ebarkan berita tentang isu
kas&kas ini! )alam pada masa $ang sama, beberapa rang&rang penting kera%aan turut
ditemuramah berkenaan penggunaan kaskas! Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr.
Abdul Latiff Ahmad yang disoal oleh pihak bernama dan disiarkan dalam akhbar
tempatan berkata bahawa penggunaan kaskas sebagai bahan tambahan dalam
masakan adalah salah dan haram mengikut Akta Makanan 19!. *engikut berita
tersebut %uga din$atakan baha.a kas&kas merupakan lateks dari bunga $ang digunakan
untuk menghasilkan pium! Tambah beliau lagi, adalah salah untuk memasukkan sebarang
bahan stimulasi dalam masakan! "alau bagaimanapun penggunaan kas&kas adalah
terka.al dan rak$at tidak perlu bimbang tentang itu!
)i sini, ingin sa$a perbetulkan ken$ataan $ang telah disampaikan leh berita tersebut
men$atakan baha.a kaskas adalah lateks dari bunga ppi! /erdasarkan pemba#aan dan
ka%ian $ang telah dibuat, kas&kas sebenarn$a bermaksud bi%i ppi $ang telah dihan#urkan!
/i%i ppi ini diprses daripada bunga ppi dan bukanlah lateks seperti $ang didak.a!
Terdapat perbezaan $ang ketara di antara bi%i ppi dan lateks! 1ateks digunakan untuk
menghasilkan pium $ang kemudiann$a bleh diprses men%adi mr-in dan herin! Ahli
btani 2ni3ersiti *ala$a, Pr- )r *hamed Abdul *a%id berkata bi%i ppi tidak mempun$ai
kandungan narktik kerana #e#air $ang menghasilkan pium di dalam pu#uk han$a .u%ud
sebelum bi%i terbentuk! 4pium adalah getah 5lateks6 $ang telah dikeringkan daripada kapsul
bi%i $ang belum masak! /i%i ppi pula adalah dari %enis $ang telah masak dan tidak
mengandungi bahan kimia narktik! 'ni %elas menun%ukkan perbezaan di antara lateks dan
bi%i ppi tetapi kedua&duan$a datang dari phn $ang sama! *enurut beliau %uga adalah
selamat untuk memakan bi%i ppi kerana kandungan alkalidn$a $ang sangat rendah iaitu
70 bahagian per millin! (ika seserang itu berhasrat untuk men%adi kha$al dengan
mengambil bi%i ppi atau kas&kas, ia mestilah memakan sekurang&kurangn$a 1 kilgram bi%i
ppi atau kas&kas sekaligus! Pengambilan seban$ak ini adalah mustahil sama sekali
kerana bi%i ppi akan terasa pahit apabila dimakan dalam kuantiti $ang ban$ak! /eliau %uga
menambah, %ika seserang itu memakan ban$ak bi%i ppi, kehadiran unsur mr-in bleh
dikesan dalam u%ian air ken#ingn$a tetapi sehingga kini tiada sebarang eksperimen $ang
telah membuktikan baha.a pemakanan bi%i ppi bleh memba.a kepada penagihan!
/i%i Ppi bersaiz ke#il, mempun$ai bentuk seakan&akan gin%al dan ber.arna kebiru&biruan!
0asan$a sama seperti keka#ang dan datang dari Papaver somniferum! 8as&kas
sebenarn$a adalah bi%i ppi dari %enis $ang ber.arna #erah atau krim $ang telah
dihan#urkan! 8ebiasaann$a, ia digunakan sebagai e%en pengental dalam masakan kari dan
ss serta untuk menambah arma! +elain itu bi%i ppi %uga diprses untuk menghasilkan
se%enis min$ak $ang digunakan dalam prduk&prduk bakery seperti bagel dan mu--in!
+elain itu, ia %uga ditambah dalam sa$ur&sa$uran dan merupakan dressing kepada salad!
8eban$akan hidangan Turki menggunakan bi%i ppi $ang dipanggang manakala rempah&
ratus 'ndia dan Turki pula melibatkan bi%i ppi $ang telah dihan#urkan dan dikenali sebagai
kas&kas di negara kita! 8as&kas ini diimprt dari negara&negara trpika $ang lain
termasuklah 'ndia kerana penanaman ppi adalah diharamkan di *ala$sia! Tambahan
pula, #ua#a di negara kita adalah tidak sesuai untuk penanaman pkk ppi!
/i%i ppi dihasilkan di pelbagai negara termasuk 9etherlands, Australia, 0mania dan Turki!
(enis bi%i ppi $ang ditanam di negara /elanda mempun$ai kualiti terbaik dan ban$ak
diimprt ke Amerika +$arikat! Penanamann$a telah bermula se%ak :,000 tahun $ang
lampau! /unga ppi $ang bleh menghasilkan pium ini %uga mempun$ai nama btanik
iaitu ;sleeping bearing<! (ika anda pernah menntn -ilem kanak&kanak "izard - 4z, anda
akan dapati satu babak dimana )rth$ telah tertidur kerana dirangsang leh bunga ppi!
"alau bagaimanapun, bi%i ppi tidak mempun$ai kesan sedemikian! /i%i ppi mula
digunakan sebagai rempah&ratus sea.al kurun pertama selepas *asihi! *##rmi#k
merupakan salah satu s$arikat $ang mengedar dan men%ual bi%i ppi di seluruh dunia!
+esuatu $ang unik tentang bunga ppi ialah ia merupakan simbl per.ira $anng telah
gugur di medan perang dan %uga merupakan lambang bagi memperingati Hari =eteran di
Amerika +$arikat!
+umber :http:>>...!tkeikedai!net!m$>
?eneral ' )atuk +-ian *hd +alleh $ang merupakan Timbalan Pengarah (abatan
Pertanian turut memberi ulasan terhadap isu kaskas! *enurut beliau pengambilan kaskas
$ang berlebihan bleh men$ebabkan halusinasi dan ketagihan! *enurut beliau %uga, ka%ian
sainti-ik menun%ukkan baha.a hidangan $ang mengandungi bi%i ppi bleh men$ebabkan
pemakann$a apabila diu%i, psiti- kepada pium! 9amun setakat ini, tiada sebarang bukti
n$ata dibentangkan tentang perkara ini dan ian$a masih samar&samar lagi!
http+,,kpdnkk.bernama.com,news%m.php/id01#20..F
7enggunaan %iji Kas-kas %erlebihan $alam (asakan (enyalahi !kta (akanan
K5!6! 65(758, . 3ulai (%ernama) -- :imbalan (enteri Kesihatan $atuk $r !bdul
6ati; !hmad berkata penggunaan biji Gkas-kasG yang menjadi resipi utama bagi
kebanyakan pengusaha makanan adalah salah di sisi undang-undang, jika
digunakan secara berlebihan.
Katanya penggunaan biji itu secara berlebihan bagi masakan kari atau nasi beriani
menyalahi !kta (akanan 191..
G!pa-apa bahan stimulan yang digunakan di dalam makanan memang salah jika
terlalu banyak. Kas-kas sendiri memang bahan yang kita haramkan dan tidak
pernah kita benarkan dijual kepada orang ramai.
G%agaimanapun, orang ramai tidak perlu bimbang dengan pengunaan biji kas-kas
dalam makanan kerana ianya masih terkawal,G katanya kepada pemberita selepas
merasmikan (esyuarat &ainti)k Kebangsaan di sini.
(esyuarat sehari yang membincangkan isu-isu kesihatan itu dianjurkan oleh
7ersatuan 7erubatan 'slam (alaysia (77'().
7enggunaan biji kas-kas menjadi persoalan di kalangan masyarakat apabila
dimaklumkan bahawa biji itu adalah biji pokok popi, pokok yang getah daripada
bunganya itu menghasilkan candu.
'su penggunaan kas-kas dalam masakan mendapat perhatian meluas apabila
anggota 7arlimen 3asin $atuk (ohd &aid >uso? baru-baru ini mendakwa bahawa
restoran mamak menggunakan biji kas-kas dalam masakan mereka sehingga
menyebabkan pengunjung ketagihan terhadap masakan itu.
!bdul 6ati; berkata kajian sainti)k yang dijalankan oleh pakar di seluruh dunia juga
mengesahkan masakan yang mengandungi kas-kas boleh menyebabkan
pemakannya diuji positi? candu dan ini boleh menyusahkan orang ramai apabila
mengambil makanan yang mengandungi bahan itu.
(engenai program pemberian jarum dan kondom percuma kepada penagih, !bdul
6ati; berkata satu perjumpaan dengan para ulama dan pemimpin agama lain akan
diadakan di 7usat $agangan $unia 7utra di sini pada 11 Bgos ini.
7erjumpaan itu penting untuk membantu kerajaan memberi penjelasan mengenai
program itu kepada masyarakat supaya dapat diterima baik, katanya.
Katanya orang ramai perlu ?aham bahawa tindakan itu diambil semata-mata bagi
mengawal !'$& dan D'E, yang kini berada pada paras kritikal hingga menyebabkan
kerajaan perlu berbelanja beratus juta 8inggit wang rakyat jika tiada langkah
pencegahan dibuat.
-- %"8H!(!