Anda di halaman 1dari 11

1

MODEL PENGIMARAHAN DAN PRESTASI MASJID DI MALAYSIA: SATU


PENGENALAN AWAL KAJIAN
1


Mahazan Abdul Mutalib
2

Wan Mohd. Fazrul Azdi Wan Razali
3


ABSTRAK
Di tanah Melayu, masjid memainkan peranan yang amat penting dalam
pemupukan dan pengukuhan akidah.Umumnya, kajian ini dirangka untuk
mengkaji perhubungan di antara kepimpinan organisasi masjid, prestasi masjid,
aspek-aspek situasi yang berkaitan dengan institusi masjid, dan juga
pembangunan komuniti setempat di sekitar masjid (ahli qaryah) di Malaysia.
Pembangunan komuniti diukur menerusi sikap keterikatan ahli qaryah kepada
institusi masjid dan juga komuniti. Bagi kajian ini, di dalam konteks institusi
masjid di Malaysia, masih terdapat ruang teoretikal dan empirikal yang perlu diisi
bagi membolehkan kita memahami bagaimana perkaitan di antara proses
kepimpinan pemimpin masjid atau imam, prestasi kepimpinannya, aspek-aspek
situasi berkaitan insitusi masjid, dan juga pembangunan komuniti atau ahli qaryah
di sekitar masjid berlaku. Dalam mengkaji isu di atas, kajian ini akan
menggunakan pendekatan induktif dan juga deduktif dengan berdasarkan
kerangka Model Pengimarahan dan Prestasi Masjid Malaysia yang dibina
menerusi dapatan-dapatan kajian terdahulu. Model tersebut seterusnya akan
dinilai menerusi proses temubual bersama pakar. Set pengukuran pembolehubah
berkaitan akan dibina dan diedarkan kepada tiga kategori sampel atau pemimpin
masjid, pegawai masjid, dan ahli qaryah yang konsisten menghadiri aktiviti
kerohanian di masjid. Dapatan kajian dijangka dapat mengisi ruang-ruang
teoretikal mengenai perhubungan kepimpinan institusi agama dan pembangunan
komuniti di Malaysia. Selain itu, kajian ini juga dijangka dapat diaplikasikan bagi
membentuk modul khusus kepimpinan efektif pegawai-pegawai institusi agama
terutamanya masjid dan pembangunan komuniti di Malaysia.

Kata Kunci : Pengurusan Masjid, Kepimpinan Masjid, Pemupukan Akidah

PENDAHULUAN DAN LATAR-BELAKANG KAJIAN
Masjid menduduki tempat yang mulia dalam Islam kerana mempunyai fungsi utama sebagai
tempat ibadat(Al-Jaziri, 2004, p. 152). Masjid juga dilihat sebagai pusat utama bagi
masyarakat Islam di seluruh dunia mengamalkan Islam secara menyeluruh sebagai proses
untuk kemantapan akidah seseorang Muslim. Perkaitan di antara kemantapan akidah dan

1
Kertas ini dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama, Universiti Sains Islam
Malaysia, 23 Ogos 2013.
2
Merupakan Pensyarah Kanan Program Dawah dan Pengurusan Islam, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan,
Universiti Sains Islam Malaysia. E-mail : mahazan@usim.edu.my.
3
Merupakan Pensyarah Program Pengajian Aqidah dan Agama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti
Sains Islam Malaysia. E-mail: wmfazrul@usim.edu.my.

2

pengimarahan masjid sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Ini kerana secara
umumnya masyarakat Islam, khususnya di Malaysia melihat kehadiran ke masjid secara
berkala sebagai perkara ritual dan budaya semata dan tidak memberi apa-apa kesan kepada
kemantapan akidah seseorang Muslim. Dalam surah Al-Jin 72: ayat 18, Allah SWT pernah
berfirman yang bermaksud: Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk (ibadat
kepada) Allah semata-mata; maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapapun bersama-sama
Allah. Dalam mentafsirkan ayat ini, Al-Zuhaili menjelaskan: disandarkan masjid kepada-
Nya menandakan pemuliaan dan pengagungan terhadap masjid. (1418H, Jilid. 29, p. 175-
176) Masjid pada zaman Rasulullah SAW merupakan pusat bagi pelbagai kegiatan
masyarakat Islam. Objektif utama institusi masjid yang ditunjukkan Rasulullah SAW ialah
sebagai pusat untuk menghasilkan Muslim yang kukuh akidah dan jelas pekertinya sebagai
Muslim. Berdasarkan kepada tujuan ini, fungsi masjidseharusnya tidak terhad setakat tempat
ibadat khas seperti solat, bahkan merangkumi tempat ibadat umum seperti pusat perbincangan
masyarakat, pendidikan, pentadbiran, penyatuan ummah, siasah, sosial dan sebagainya.

Oleh itu, analisis pengimarahan masjid perlu dilaksanakan bagi memastikan fungsi masjid
seperti yang telah ditunjukkan oleh Baginda SAW dapat terus dilestarikan. Malah usaha ini
patut dipergiatkan untuk menjadikan masjid sebagai pusat kemajuan ummah sejagat. Firman
Allah SWT dalam surah Al-Taubah 9: ayat 18 menjelaskan dengan terperinci perkaitan di
Antara memakmurkan masjid dengan ketaqwaan dan keimanan seseorang Muslim.
Hanyasanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat serta sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan
kepada Allah, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat
petunjuk. Usaha pengimarahan masjid ini tidaklah terhad kepada melihat kuantiti kehadiran
jemaah ke majlis-majlis ilmu dan sambutan perayaan-perayaan khusus dalam Islam. (Fakhrul
Adabi, 2007, p. 74) Malah, hal ini turut tertakluk kepada pelbagai elemen-elemen maddi,
maknawi dan ijtimai lain seperti kemudahan fizikal masjid, kecekapan dan keberkesanan
kepimpinan dan pengurusan masjid, tahap kefahaman agama masyarakat sekeliling masjid,
kedudukan geografi masjid dan banyak lagi. (Nubi, 2002, p. 20)

Antara isu yang selalu ditimbulkan dalam kalangan masyarakat yang cakna agama adalah
berkenaan kedudukan masjid-masjid yang kurang atau tidak lagi diimarahkandi Negara
Malaysia (Mahazan & Abdullah, 2013). Terdapat pelbagai kaedah atau prosedur yang dapat
digunakan dalam konteks Malaysia hari ini untuk menangani masalah tersebut, seperti:

3

melaporkan kepada pihak ulul amri iaitu ketua masyarakat atau bahagian takmir di pejabat
agama berkaitan, berbincang dengan pihak jawatankuasa masjid untuk menggalakkan aktiviti
pengimarahan masjid dan adakalanya melalui pelaksanaan istibdal. Isu kewajaran istibdal
tanah wakaf masjid, atau memindahkan tapak wakaf masjid ke tapak yang baru akan
dibincangkan dibawah memandangkan ianya agak baru dan sering diperbincangkan di media
massa hari ini.

Dalam konteks mazhab Shafii, istibdal adalah tidak dibenarkan kerana masjid yang kurang
atau tidak lagi diimarahkan ini merupakan hak Allah SWT yang tidak boleh ditukar ganti
(Luqman, 2010, p. 77). Namun begitu, dalam Himpunan Keputusan Muzakarah
Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Berhubung Dengan Isu-isu Muamalat, istibdal telah
dibenarkan tapi perlulah dilaksanakan secara berhati-hati. Perkara ini dinyatakan seperti
berikut:

Selaras dengan perubahan zaman di mana pembangunan sedang berjalan dengan
pesat, maka sudah sampai masa segala amalan wakaf dan urusan-urusan
tentangnya diubahsuai dengan tidak terikat kepada Mazhab Syafie sahaja.
Kaedah-kaedah pengurusan wakaf perlulah didasarkan kepada Mazhab Hanafi
atau mana-mana mazhab yang lebih sesuai dengan keadaan dan masa. Namun
demikian, amalan tersebut hendaklah dibuat dengan berhati-hati supaya tidak
dipergunakan sewenang-wenangnya. (JAKIM, 2009, p. 85)

Jelasnya, terdapat keperluan utama untuk disyaratkan agar sebuah kajian yang terperinci
dilaksanakan, sebelum sesebuah masjid itu dapat disahkan supaya melalui istibdal. Ini dalam
erti kata yang lain, merupakan jalan yang pertengahan dalam meraikan pandangan jumhur
Syafiiyyah yang sangat berhati-hati sehingga tidak membenarkan istibdal dan pandangan
Hanafiyyah yang membenarkan istibdal atas dasar maslahah.

Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini, secara umumnya, terdapat pelbagai
kemungkinan yang dapat difahami boleh menjadi penyebab utama bahawa satu-satu masjid
itu kurang atau tidak lagi diimarahkan. Melalui kajian yang terperinci, dapatlah diketahui
punca-punca yang menjadi penghambat kepada pengimarahan masjid dan dicadangkan
langkah-langkah untuk mengatasi punca-punca ini.

PERMASALAHAN KAJIAN

4

Artikel ini melihat, satu kajian harus dirangka untuk mengkaji faktor-faktor fenomena
pengimarahan masjid di Malaysia. Antara pemboleh-ubah utama yang perlu dikaji bagi tujuan
di atas adalah prestasi masjid. Prestasi masjid perlu dikaji menerusi aspek pengimarahan
masjid, maklum-balas jamaah, pencapaian masjid menerusi aktiviti yang dijalankan,
pembangunan masjid secara berterusan, dan lain-lain aspek berkaitan. Pemboleh-ubah ke dua
yang perlu juga dikaji adalah kepimpinan dan pengurusan organisasi masjid.Contoh-contoh
dimensi bagi pemboleh-ubah ini ialah keberkesanan organisasi pengurusan masjid, maklumat
tugasan para pegawai masjid, pengurusan fizikal dan kewangan masjid, pembiayaan dan
penyelenggaraan masjid , pengurusan aktiviti masjid, dan lain-lain. Pemboleh-ubah terakhir
yang perlu dilibatkan di dalam kajian ini adalah aspek-aspek situasi yang berkaitan dengan
institusi masjid. Contohnya lokasi dan persekitaran masjid, bantuan pentadbiran masjid, polisi
dan garis-panduan pentadbiran masjid, kriteria masyarakat atau ahli qaryah masjid khususnya
tahap kecenderungan keagamaan seseorang, tahap keterikatan ahli qaryah kepada masjid,
serta lain-lain perkara. Secara khusus, kajian pengimarahan masjid ini akan melihat sejauh
mana pengaruh pemboleh-ubah kepimpinan dan pengurusan masjid juga pemboleh-ubah
aspek-aspek situasi masjid terhadap prestasi dan pengimarahan masjid di Malaysia. Rajah 1
menggariskan ke semua pemboleh-ubah di atas dengan terperinci.

Dalam mengkaji isu di atas, kajian seharusnyabermula dengan menggunakan pendekatan
induktif bagi menggariskan Model Pengimarahan dan Prestasi Masjid Malaysia. Alat
pengukuran model masjid cemerlang terbabit seterusnya akan dikaji secara hipotetika-
deduktif. Ini bagi membolehkan data-data yang dikutip dapat dibandingkan dengan Model
Pengimarahan dan Prestasi Masjid di Malaysia terbabit. Model Pengimarahan dan Prestasi
Masjid Malaysia tersebut seharusnya dibina berdasarkan dapatan-dapatan kajian lampau di
sekitar Malaysia dan lain-lain negara, objektif dan sasaran kerajaan Malaysia, analisis isu dan
komentar dari ahli akademik, professional, dan mereka yang terlibat secara langsung dengan
institusi masjid. Seterusnya model tersebut perludinilai menerusi proses temubual bersama
pakar. Set pengukuran Model Pengimarahan dan Prestasi Masjid Malaysia yang dibina perlu
diedarkan kepada tiga kategori sampel kajian atau pertama pemimpin masjid, ke dua pegawai
masjid, dan ke tiga ahli qaryah yang konsisten menghadiri aktiviti kerohanian di masjid.
Dapatan kajian dapat digunakan bagi mengisi ruang-ruang teoretikal mengenai isu
pengimarahan dan prestasi masjid di Malaysia. Dapatan kajian juga dijangka dapat
diaplikasikan bagi membentuk model khusus pengimarahan dan prestasi masjid di Malaysia
dengan mengambil-kira pengalaman masjid-masjid di Malaysia.

5


Di dalam aspek kepimpinan dan pengurusan masjid, artikel ini melihat pemimpin masjid,
khususnya para imam dan pemimpinmasjid, seharusnya tidak dianggap sebagai penyumbang
utama kepada masalah kekurangan jemaah dan prestasi masjid di negara ini. Sebagai contoh,
berdasarkan kepada beberapa tinjauan yang telah dijalankan ke atas para imam masjid (e.g.
Mokhtar, 2003; Wall & Callister, 1999; Ahmad Kamil, 1991; Rogers, 1975), kita dapat
fahami bahawa peranan imam terhadap prestasi organisasi masjid dan pembangunan
masyarakat adalah amat penting, baik di negara-negara Islam seperti Malaysia mahupun di
negara-negara yang komuniti Islam adalah minoriti. Namun, sebagaimana digariskan Model
Pengimarahan dan Prestasi Masjid di Malaysia ini, kita dapat fahami bahawa terdapat
pelbagai factor yang bileh dikaitkan dengan prestasi pengimarahan masjid di Malaysia.
Walaubagaimanapun, berdasarkan kepada kajian lampau yang telah menekankan bahawa para
imam dan pemimpin masjid amat penting kepada institusi terbabit, artikel ini melihat
penilaian kualiti kepimpinan imam dan pengerusi masjid, proses kepimpinan di masjid,
prestasi masjid di Malaysia, dan hubungannya dengan pembangunan ahli qaryah harus juga
diberikan perhatian.

Kajian yang dicadangkan menerusi Model Pengimarahan dan Prestasi Masjid di Malaysia ini
dijangka dapat menyumbang kepada pembangunan ilmu sekurang-kurangnya menerusi tiga
aspek. Pertama, menerusi kajian ini, kita dapat memahami bagaimana teori-teori serta model-
model kepimpinan mahupun pengurusan moden dapat diaplikasikan untuk meningkatkan
kualiti dan prestasi pegawai masjid, terutamanya imam, serta institusi masjid itu sendiri. Ke
dua, sebagaimana diterangkan di atas, kajian ini dijangka dapat memberikan maklumat
mengenai isu atau faktor situasi kepimpinan imam di Malaysia berdasarkan data perlu dikutip
dari pelbagai peringkat masjid di Negara ini samada di desa mahupun di Bandar. Ke tiga,
secara keseluruhannya, kajian ini dijangka mampu memberikan maklumat tambahan
mengenai fenomena kepimpinan keagamaan dan pembangunan komuniti di Malaysia.
Berikut adalah persoalan kajian ini:

(a) Persoalan Penyelidikan
1. Bagaimanakah aspek-aspek kepimpinan dan pengurusan masjid (i.e. keberkesanan
organisasi pengurusan masjid, maklumat tugasan para pegawai masjid, pengurusan
fizikal dan kewangan masjid, pembiayaan dan penyelenggaraan masjid, pengurusan

6

aktiviti masjid, dan lain-lain)mempengaruhi prestasi dan pengimarahan masjid di
Malaysia?
2. Bagaimanakah aspek-aspek persekitaran masjid (i.e. contoh lokasi dan persekitaran
masjid, bantuan pentadbiran masjid, polisi dan garis-panduan pentadbiran masjid,
kriteria masyarakat atau ahli qaryah masjid, tahap keterikatan ahli qaryah kepada
masjid, serta lain-lain perkara) mempengaruhi prestasi dan pengimarahan masjid?
3. Bagaimanakah faktor-faktor aspek-aspek persekitaran masjid bertindak sebagai
penyederhana terhadap perhubungan kepimpinan dan pengurusan masjid dengan
prestasi dan pengimarahan masjid di Malaysia.
4. Bagaimanakah faktor pembiayaan dan penyelenggaraan masjid dan juga pengurusan
aktiviti pengimarahan masjid bertindak sebagai faktor-faktor perantara bagi
perhubungan prestasi pegawai masjid dan prestasi masjid?

(b) Objektif Penyelidikan
1. Untuk mengkaji pengaruh aspek-aspek kepimpinan dan pengurusan masjid (i.e.
keberkesanan organisasi pengurusan masjid, maklumat tugasan para pegawai masjid,
pengurusan fizikal dan kewangan masjid, pembiayaan dan penyelenggaraan masjid ,
pengurusan aktiviti masjid, dan lain-lain) terhadap prestasi dan pengimarahan masjid di
Malaysia.
2. Untuk mengkaji pengaruh aspek-aspek persekitaran masjid (i.e. contoh lokasi dan
persekitaran masjid, bantuan pentadbiran masjid, polisi dan garis-panduan pentadbiran
masjid, kriteria masyarakat atau ahli qaryah masjid, tahap keterikatan ahli qaryah
kepada masjid, serta lain-lain perkara) terhadap prestasi dan pengimarahan masjid.
3. Untuk mengkaji interaksi aspek-aspek persekitaran masjid sebagai penyederhana
terhadap hubungan kepimpinan dan pengurusan masjid dengan prestasi dan
pengimarahan masjid di Malaysia.
4. Untuk mengkaji pengaruh perantara faktor pembiayaan dan penyelenggaraan masjid
dan juga pengurusan aktiviti pengimarahan masjid terhadap perhubungan prestasi
pegawai masjid dan prestasi masjid.

KAEDAH PENYELIDIKAN
Bahagian ini dibahagikan kepada tiga bahagian atau (a) Pendekatan Kajian, (b) Prosedur
Kutipan Data, dan (c) Prosedur Analisis Data.


7A. Pendekatan Kajian
Kajian ini adalah berbentuk induktif dan juga hipotetiko-deduktif. Kajian ini berbentuk
induktif atas dasar ianya akan menjelaskan Model Pengimarahan dan Prestasi Masjid
Malaysia berdasarkan kepada kajian-kajian lampau, sumber-sumber akademik berkaitan yang
lain, dan juga dasar-dasar kerajaan Malaysia terhadap aspek pembangunan dan pengimarahan
masjid di negeri terbabit. Kajian ini juga berbentuk hipotetiko-deduktif kerana model terbabit
akan digunakan bagi menguji beberapa hipotesis yang akan digariskan berdasarkan kepada
persoanlan dan objektif kajian.

B. Prosedur Kutipan Data
Memandangkan kajian ini akan bertumpu di institusi masjid di Malaysia, sebagaimana
digambarkan di atas, kajian ini akan mendapatkan data yang berkaitan dengan menggunakan
dua kaedah utama. Pertama, bagi prosedur induktif, kajian ini akan bersandarkan kajian-
kajian lampau mengenai model masjid cemerlang dan juga literatur yang berkaitan
terutamanya polisi kerajaan Malaysia terhadap isu pembangunan dan pengimarahan masjid.
Kajian ini juga akan menjalankan temuduga dengan pakar-pakar model masjid cemerlang dan
juga pegawai-pegawai kerajaan Malaysia yang berkaitan. Bagi kaedah hipotetiko-deduktif
atau untuk menjawab hipotesis kajian, borang soal-selidik (questionnaire)akan digunakan.
Borang soal-selidik akan diedarkan kepada beberapa kumpulan utama di dalam institusi
masjid iaitu para pemimpin masjid (Nazir dan Imam), para pegawai masjid yang lain (Bilal,
Siak, dan Ahli Jawatankuasa Masjid), serta jemaah lain yang sangat konsisten menghadiri
aktiviti kerohanian dan agama di masjid. Pemilihan sampel adalah berdasarkan kepada senarai
daftar masjid dan surau Jumaat yang dikeluarkan oleh JAKIM dan juga Majlis Agama Islam
Malaysia.

C. Prosedur Analisis Data
Dapatan-dapatan secara penelitian teks dan temubual pakar akan digunakan bagi
menghasilkan Model Pengimarahan dan Prestasi Masjid Malaysia. Manakala, borang soal-
selidik akan digunakan bagi mengukur pembolehubah-pembolehubah berkaitan bagi menguji
hipotesis yang akan dibina berdasarkan kepada model masjid tersebut. Data-data yang dikutip
menerusi borang soal-selidik akan diproses menggunakan prosedur kajian kuantitatif. Dengan
kata lain, pembolehubah-pembolehubah utama kajian ini akan diukur menggunakan skala.

8

Data-data yang dianalisis adalah sangat penting bagi menguji hipotesis yang telah digariskan.
Sementara itu, di dalam peringkat pra-kajian, sejumlah maklum-balas akan juga dikutip
daripada sebilangan kecil responden yang dipilih bagi menguji kesahihan dan keboleh-
percayaan alatan kajian (Soal-selidik). Di dalam proses kutipan data yang lebih menyeluruh,
analisis kesahihan dan keboleh-percayaan alatan kajian akan juga dijalankan bersama-sama
dengan prosedur-prosedur utama statistik di dalam kajian kuantitatif (cth Ujian normaliti,
lineariti, homoscedasticiti, dan lain-lain). Ini bagi membolehkan data atau Maklumat yang
dikutip daripada sampel atau responden dapat digeneralisasikan pada populasi institusi masjid
di Malaysia, menguji hipotesis yang telah digariskan, dan juga menguji model yang telah
dibentuk menerusi analisis literatur.

KESIMPULAN
Kajian ini diharap dapat menyumbang kepada pembangunan ilmu menerusi beberapa aspek.
Pertama, menerusi kajian ini, kita dapat memahami bagaimana teori-teori serta model-model
kepimpinan dan pengurusan dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan prestasi
institusi masjid di Malaysia. Ke dua, kajian ini juga dijangka mampu memberikan maklumat
tambahan mengenai fenomena pengimarahan dan prestasi masjid di Malaysia. Ke tiga, kajian
ini juga dijangka dapat meneruskan kajian-kajian pengurusan masjid dengan membentuk
perkaitan teoretikal di antara konsep kepimpinan dan pengurusan organisasi, prestasi dan
pengimarahan masjid, dan penglibatan ahli qaryah serta pembangunan mereka. Organisasi
yang disasarkan di dalam kajian ini adalah institusi masjid di Malaysia dan memang sudah
sedia maklum bahawa institusi agama diseluruh dunia termasuk masjid seharusnya mampu
memberikan impak positif dan keagamaan yang maksimum kepada komuniti setempat. Atas
daripada itu, kajian ini dijangka dapat membawa maklumat-maklumat empirikal yang dikutip
dari masyarkat Islam dan masjid-masjid di sekitar Malaysia dan menguji data-data tersebut
dengan menggunakan Model Pengimarahan dan Prestasi Masjid Malaysia yang dibina untuk
kajian ini. Dapatan-dapatan kajian secara keseluruhan dapat membantu kerajaan Malaysia
dalam mengenal-pasti aspek-aspek utama pengimarahan dan prestasi masjid di Malaysia.
Perkara ini dilihat sebagai sangat penting untuk membantu kerajaan Malaysia mencari-ruang
penambah-baikan prestasi masjid di Malaysia. Dapatan kajian seharusnya juga digunakan
bagi membantu kerajaan Malaysia dalam membuat keputusan mengenai proses istibdal waqaf
bagi institusi masjid untuk memastikan apa jua keputusan yang diambil adalah berdasarkan
pemerhatian dan kajian yang terperinci terhadap institusi terbabit.


9RUJUKAN
Abdullah, A.G. (2009). Penjanaan dan Pengurusan Kewangan Masjid. Paper presented at the
Seminar Pengurusan Masjid Peringkat Asean 2009, EDC Hotel, Sintok, Kedah Darul
Aman.

Ahmad Kamil, A.M. (1991). Peranan Imam dalam Masyarakat [Electronic Version].
Pengasuh, 516.

Al-Jaziri, A.R. (2004). Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madhahib Al-Arbaah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W.M. (1418H). Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Shariah Wa Al-Manhaj.
Damsyik: Dar Al-Fikr Al-Muasir.

Azman, Z. (2008). Peranan masjid perlu dipelbagai: Abdullah. Berita Harian.

Bow, V. & Buys, L. (2003). Sense of community and place attachment: the natural
environment plays a vital role in developing a sense of community, Paper presented to the
Social Change in the 21
st
Century Conference, Queensland University of Technology, 21
November 2003.

Derue, D.S., Nahrgang, J.D., Wellman, N., & Humphrey, S.E. (2011). Trait and Behavioral
Theories of Leadership: An Integration and Meta-Analytic Test of their Relative Validity,
Personnel Psychology, 64, 7-52.

Fakhrul Adabi, A.K. (2007). Keberkesanan Kelas Agama Di Masjid Daerah Hulu Langat,
Selangor. Jurnal Usuluddin. Bil. 25. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam
Universiti Malaya.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 2009. Himpunan Keputusan Muzakarah
Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Berhubung Dengan Isu-isu Muamalat. Putrajaya:
JAKIM.

Hasni, O. & Abdullah, A.G. (2004). Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Perak. Paper
presented at the Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, Universiti Utara
Malaysia.

House, R. J., & Aditya, R. N. (1997). The Social Scientific Study of Leadership : Quo Vadis?
Journal of Management, 23(3), 409-473.
Hunt, J. G. (1991). Leadership : A new synthesis. London: SAGE Publications.

Idris, A., Ismail, M.S., Abdul Rashid, S.A., Ismail, Y., & Abdul Rahman,S. (1997). Satu
Kajian Awal: Kedudukan Masjid di Negeri Perlis. Shah Alam: Biro Penyelidikan dan
Perundingan ITM.

Luqman, A. 2010. Istibdal Harta Wakaf Dari Perspektif Mazhab Syafie. Jurnal Fiqh. No.
7. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

10


Mahazan, A.M. & Abdullah, A.G. (2013). Leadership Traits, Leadership Behavior, and Job
Autonomy of Imams : A Moderated Mediation Analysis, International Journal of
Business and Society, 14 (1), p. 17-40.

Mokhtar, S. (2003). Status Imam di Malaysia. In Norrodzoh Siren & Yusmini Yusoff (Eds.),
Membangun Institusi Masjid. Petaling Jaya : Selangor: Jabatan Dakwah dan
Pembangunan Insan, APIUM.

Nubi, M.H. 2002. Imarah Al-Masjid Fi Dhaw Al-Quran Wa Al-Sunnah. Kaherah: Dar
Nahdah Al-Sharq.

Rogers, M. L. (1975). Patterns of Leadership in Rural Malay Community. Asian Survey,
15(5), 407-421.

Roslan, M. (2004). Memperkasa Masjid Sebagai Institusi Pembangunan Insan. Paper
presented at the Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, Universiti Utara
Malaysia.

Wall & Callister, R. R. (1999). Malaysian Community Mediation. The Journal of Conflict
Resolution, 43(3), 343-365.

Wan Mohamad, A.A. (2008). Pendekatan Baru dalam Pengimarahan Masjid. Paper presented
at the Multaqa Imam-Imam Masjid Seluruh Negara 15 April 2008 at Masjid Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur.

Yukl, G. (1989). Managerial Leadership : A Review of Theory and Research. Journal of
Management, 15(2), 251-289.

Yukl, G. (2006). Leadership in Organizations (Vol. 6). New Jersey: Pearson Education.

Yukl, G. (2011). Leadership in Organizations (Vol. 8). New Jersey: Pearson Education.

Zaccaro, S. J., Kemp, C., & Bader, P. (2004). Leader Traits and Attributes. In J. Antonakis, A.
T. Cianciolo & R. J. Sternberg (Eds.), The Nature of Leadership (pp. 101-124). Thousand
Oaks, CA: Sage.

Zaccaro, S. J. (2007). Trait-Based Perspectives of Leadership. American Psychologist, 62(1),
6-16.

11

RAJAH 1 : KERANGKA KAJIAN CIRI-CIRI KEPIMPINAN DAN GELAGAT KEPIMPINAN PEGAWAI MASJID DALAM
MEMPENGARUHI PRESTASI MASJID


CIRI-CIRI
KEPIMPINAN
PEGAWAI MASJID
GELAGAT
KEPIMPINAN
PEGAWAI MASJID

PRESTA
SI
MASJID
(KEHAD
IRAN
JEMAA
H)
PENYELENGGARAAN
DAN PEMBIAYAAN
MASJID
ORGANISASI
AKTIVITI MASJID
FAKTOR FAKTOR LUARAN
(LOKASI MASJID, PERSEPSI MASYARAKAT,
PERINCIAN KERJA PEGAWAI, DLL.)
ORIENTASI KERJA
ORIENTASI PERHUBUNGAN
ORIENTASI PERUBAHAN
KEMAMPUAN
KOGNITIF
PERSONALITI
KEAGAMAAN
PENGALAMAN
MEMIMPIN
MOTIVASI UNTUK
MEMIMPIN

SOC
(TAHAP
KETERI
KATAN
JEMAA
H
KEPADA
MASJID
DAN
KOMUN
ITI)