Anda di halaman 1dari 10

CLASS

MEETING
PROPOSAL PROJ ECT
KAMPUS sdn jabong
Jumat, 1!1" jun#
$%1&
PANITIA PELAKSANA CLASS
MEETING
SD NEGERI JABONG
KECAMATAN PAGADEN
SEKOLAH DASAR NEGERI JABONG
PANITIA PELAKSANA CLASS MEETING
Jalan E. Ranggadipa No. 1 Desa Jaong Ke!. Pagaden " S#ang
$1%&%
Nomor : 01/ PANPEL/ V/ 2013 Pagaden, 25 Mei 2013
Lampiran : 1 Bundel Proposal
Perihal : Permohonan dana
epada !"h#
######################################################
di
$empa"
%n"u& mela&sana&an &egia"an 'lass Mee"ing (emes"er )enap, *ang a&an di
ada&an pada+
,ari/"gl : -um.a" s/d amis, 1/ s/d 20 -uni 2013
0a&"u : 01#00 s/d (elesai
$empa" : ampus (2N -a3ong#
ami pani"ia pen*elenggara &egia"an 4lass mee"ing mem3u"uh&an dana
se3agaimana "erlampir dalam proposal#
Ber&enaan dengan hal "erse3u" &ami mohon Bapa&/53u dapa" mem3an"u &ami
demi &elan4aran &egia"an ini#
2emi&ian permohonan dari &ami, 3esar harapan permohonan ini dapa"
di&a3ul&an a"as segala perha"iann*a &ami u4ap&an "erima&asih#
,orma" ami,
Pani'ia Pen(elengga)a Class Mee'in

Ma*a) Ri+,a M. S.Pd.I
(e&re"aris
Ri+,i A)diansa-
e"ua
PROPOSAL KEGIATAN CLASS MEETING

SD NEGERI JABONG KEC. PAGADEN TAH.N PELAJARAN %/1%0%/11
I. PENDAH.L.AN
%6ian a&hir semes"er merupa&an salah sa"u upa*a e7aluasi hasil 3ela6ar sis8a
/sis8i selama sa"u semes"er a"au &urang le3ih 59: 3ulan &e3ela&ang# Ber3agai
persiapan dila&u&an dalam menghadapi u6ian a&hir semes"er 3ai& guru maupun
si8a dan sis8i (2N -a3ong "elah 3an*a& menguras 8a&"u, "enaga dan pi&ira,
sehingga &esan *ang mun4ul di&alangan para sis8a dan sis8a adalah
&e"egangan, &e6enuhan dan &epena"an# ami memandang perlu adan*a sua"u
&egia"an *ang 3isa melepas&an &epena"an, &e6enuhan dan &e"egangan
di&alangan sis8a dan sis8i (2N -a3ong#
(alah sa"u 3en"u& &egia"an *ang 3isa menghilang&an &e"egangan, &e6enuhan
dan &epena"an sis8a dan sis8i pas4a mela&sana&an u6ian a&hir semes"er adalah
&egia"an 4lass mee"ing# egia"an ini dapa" men*egar&an &em3ali s"amina sis8a
dan sis8i se"elah menghadapi u6ian 3ah&an dapa" memperera" rasa
&e3ersamaan an"ar sesama sis8a (2N -a3ong, (ehingga apa3ila masu&
se&olah &em3ali, sis8a/sis8i "ida& 6enuh saa" mengi&u"i BM ;&egia"an 3ela6ar
menga6ar<#
II. T.J.AN KEGIATAN
1# Menggalang rasa persa"uan dan spor"i=i"as an"ar &elas dan sis8a9sis8i
(2N -a3ong
2# Mening&a"&an &e3ersamaan an"ar sesama sis8a (2N -a3ong
3# Pen*egaran se"elah 3ela6ar menghadapi ulangan semes"er#
/# Mening&a"&an &rea"i=i"as sis8a#
5# Menggali po"ensi sis8a 3idang &eagamaan, olahraga dan seni#
:# (e3agai a6ang pen4arian 3i3i" *ang a&an di3ina un"u& menghadapi
>2(N $ahun *ang a&an da"ang#
III. TEMA KEGIATAN
Melalui 4lass mee"ing &i"a 3angun rasa solidari"as,spor"i=i"as sis8a/sis8i (2N
-AB>N)#
I2. NAMA DAN JENIS KEGIATAN
1# Nama egia"an
Nama &egia"an ini adalah ?'lass Mee"ing 2013@
2# -enis egia"an
-enis &egia"an pada 'lass Mee"ing 2013 adalah s33 :
a# Bidang eagamaan
1# Lom3a pida"o
2# aligra=i
3# Lom3a 3a4a puisi
/# Lom3a &eindahan &elas
3# Bidang >lahraga dan esenian
1# Lom3a Bola 7oli
2# $enis me6a
3# Lom3a 4a"ur
/# Lom3a =u"sal
5# Lom3a $ari $radisional
2. DASAR KEGIATAN
egia"an ini dila&sana&an 3erdasar&an mus*a8arah dan merupa&an salah
sa"u program &er6a epala (e&olah (2N -a3ong
2I. 3AKT. DAN TEMPAT
1.3a,'#
egia"an 'lass Mee"ing "ahun 2013 dila&sana&an pada :
,ari : -uma" s#d amis
$anggal : 1/ 920 -uni 2013
Pu&ul : 01#00 s/d (elesai
husus Lom3a eindahan elas dila&sana&a hari &amis "anggal 20 -uni 2013
%.Te4pa'
egia"an 'lass Mee"ing $ahun 2013 3er"empa" di Ling&ungan (2N -a3nong
e4# Pagaden#
2II. S.S.NAN ACARA
(usunan a4ara &egia"an 'lass Mee"ing melipu"i :
Ha)i0Tanggal Na4a Kegia'an Te4pa' Ke'e)angan
-uma"
1/ -uni 2013
Pem3u&aan Lapang (2N -a3ong epala (e&olah
Lom3a Pida"o elas 1 A, 1B elas 1 A :
Lom3a aligra=i elas 2 A elas 1 A :
(a3"u
15 -uni 2013
Lom3a Bola Voli ;pi< Lapang %P elas 3 A :
Lom3a $enis Me6a ;pa< Perpus"a&aan elas 3 A 5
(enin
11 -uni 2013
Lom3a Bola Voli ;pa< Lapang %P elas 3 A :
Lom3a $enis Me6a ;pi< Perpus"a&aan elas 3 A 5
(elasa
1B -uni 2013
Lom3a Ba4a Puisi elas 1A, 1B elas 1 A :
Lom3a $ari $radisional elas 2A elas 1 A 5
Ca3u
1D -uni 2013
Lom3a 'a"ur elas 2 A elas 3 A /
Lom3a Eu"sal Lapang depan elas 5 elas 3 A :
amis
20 -uni 2013
Lom3a eindahan
elas
elas Masing9masing elas 1 A :
Penu"upan Lapang epala se&olah
2III. S.S.NAN PANITIA
Pelindung : Allah (0$#
Penanggung -a8a3 : epala (2N -AB>N) ; 53u Mul*a"i, (#Pd#<
e"ua : CiF&i Ardiansah
(e&re"aris : 1# Ma8ar CiF&a M#,(#Pd#5
2# Ade (ar"i&a, (#Pd#5
Bendahara : (i"i Cunengsih, (#Pd

oordina"or Lom3a
Lom3a pida"o : ,# Narpin Nur*adin, (#Pd#
aligra=i : Elim, (#Pd#5
Lom3a 3a4a puisi : (i"i Nurlaila
Lom3a Bola 7oli : Cuhe"i, (#Pd#
$enis me6a : Cesih, (#Pd#
Lom3a 4a"ur : Cus"aman, (#Pd
Lom3a =u"sal : $ao=i& urnia8an
Lom3a $ari $radisional : $a"i $armia"i, (#Pd#
Lom3a &eindahan &elas: (a4i Nurha*a"i, (#Pd#
Pem3an"u %mum : Aang -uanda
I5. PESERTA
Peser"a 'lass Mee"ing dan peringa"an "ahun 3aru islam adalah sis8a/sis8i (2
Negeri -a3ong e4# Pagaden#
5. ANGGARAN KEGIATAN
Besar anggaran &egia"an *ang diperlu&an pada 4lass mee"ing 2013 di3e3an&an
&epada anggaran se&olah melalui dana B>( dan di3an"u oleh (ponsor dengan
rin4ian se3agai 3eri&u" :
o Perala"an :
Be" $enis Me6a G2 H Cp# 100#000,9
Bola pingpong / H Cp# 20#000,9
Plui" 1 pa4& H Cp# 15#000,9
A$ aligra=i H Cp# 100#000,9
Ba"re MiI G5 H Cp# 20#000,9 J
Cp# 255#000,9
o onsumsi :
(na4& dan Lain9lain
G5 ,ari H Cp# 500#000,9
o ,adiah :
Pengadaan $ropi G3 Buah
e6uaraan Eu"sal, Voll*, $enis Me6a
;Piala epse& (2N -a3ong< H Cp# /50#000,9
-uara 1 GCp#30#000,9 I 13 H Cp# 3D0#000,9
-uara 2 GCp#20#000,9 I 13 H Cp# 2:0#000,9
-uara 3 GCp#15#000,9 I 13 H Cp# 1D5#000,9 J
Cp# 1#2D5#000,9
-umlah $o"al Bia*a *ang diperlu&an Rp. %./&/.///67 (Dua Juta Lima Puluh
Ribu Rupiah).
5I. PEN.T.P
e3erhasilan egia"an ini sanga" "ergan"ung pada par"isipasi seluruh &omponen
se&olah# >leh &arena i"u, &ami mengharap&an du&ungan &epada semua piha&
un"u& 3erpar"isipasi men*u&ses&an &egia"an ini#
Pagaden, 25 Mei 2013
e"ua Pela&sana, (e&re"aris
Ri+,i A)diansa- Ma*a) Ri+,a M6S.Pd.I
Menge"ahui,
epala (e&olah
M . L 8 A T I6 S.Pd.
N5P# 1D:/0131 1DB305 2 001
omi"e (e&olah
SACIM R.
SEKOLAH DASAR NEGERI JABONG
PANITIA PELAKSANA CLASS
MEETING
Jalan E. Ranggadipa No. 1 Desa Jaong Ke!. Pagaden " S#ang
$1%&%
Nomor : 02/ PANPEL/ V/ 2013 Pagaden, 25 Mei
2013
Lampiran : 1 Bundel Proposal
Perihal : Permohonan dana
epada !"h#
######################################################
#####
di
$empa"
%n"u& mela&sana&an &egia"an 'lass Mee"ing (emes"er )enap, *ang a&an di
ada&an pada+
,ari/"gl : -um.a" s/d amis, 1/ s/d 20 -uni 2013
0a&"u : 01#00 s/d (elesai
$empa" : ampus (2N -a3ong#
ami pani"ia pen*elenggara &egia"an 4lass mee"ing mem3u"uh&an dana
se3agaimana "erlampir dalam proposal#
Ber&enaan dengan hal "erse3u" &ami mohon Bapa&/53u dapa" mem3an"u &ami
demi &elan4aran &egia"an ini#
2emi&ian permohonan dari &ami, 3esar harapan permohonan ini dapa"
di&a3ul&an a"as segala perha"iann*a &ami u4ap&an "erima&asih#
,orma" ami,
Pani'ia Pen(elengga)a Class Mee'in

Ma*a) Ri+,a M. S.Pd.I
(e&re"aris
Ri+,i A)diansa-
e"ua
Menge"ahui,
epala (e&olah
M . L 8 A T I6 S.Pd.
N5P# 1D:/0131 1DB305 2 001

Anda mungkin juga menyukai