Anda di halaman 1dari 109

WAJ3101

Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )


Tajuk 5
Tokoh-Tokoh Tamadun Islam Dan Tamadun Asia
Tokoh-tokoh Islam
Cina
India
Jepun
1. Sinopsis
Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan
yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (
elayu, !engaru" Tamadun Islam di asia dan #r$pa"% T$k$"&t$k$" tamadun islam,
isu&isu k$ntemp$rari, islam "ad"ari dan pr$ses pembangunan 'egara%
2. Hasil pembelajaran
Setela" selesai membaca dan menganalisis m$dul ini, di"arapkan pela(ar akan
dapat
)%1% engenalpasti t$k$"&t$k$" yang muncul dalam tamadun Asia (*ina, India dan
Jepun )%
)%)% enilai dan membandingbe+a sumbangan t$k$"&t$k$" kepada Tamadun Asia%
. !eran"ka Tajuk
1
T$k$" Tamadun
Islam dan
Tamadun Asia
T$k$" Tamadun
Islam dan Tamadun
Asia
T$k$" Tamadun
Islam dan
Tamadun Asia
Ibnu Sina
Al&,arabie
Ibnu K"aldun
Al&K"a-ari+my
.AKA
Al&/iruni
Al&0"a+ali
S"eik" Ta"ir Jalaluddin
Ibnu .ait"am
Ibnu /atuta
A&1ar2ali
T$k$" Tamadun *ina
Kung ,u T+e
3a$ T+e
3aksamana *"eng .$
T$k$" Tamadun India
a"atma 0"andi
Sid"a"arta 0autama /udd"a
T$k$" Tamadun Jepun
T$kuga-a Ieyasu
a"ara(a ei(i
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
#. Tokoh-tokoh tamadun Islam
4.1. Ibnu Sina $ 1034 )
%atar &elakan" Ibnu Sina
I/'5 SI'A yang lebi" dikenali di /arat dengan nama
A6icenna mempunyai nama lengkap Abu Ali al& .useyn
bin Abdulla" bin .assan Ali bin Sina% /eliau merupakan
se$rang yang berbangsa !arsi% enurut Ibnu Abi
5s"aybi7a" ia la"ir pada ta"un 348 ., di desa A9s"ana"
dekat k$ta K"armaitan !r$pin+i /uk"ara A9g"anistan%
!ela(aran pertama yang diterimanya pada +aman kanak&kanak adala" Al&:uran dan
sastera yang didapati $le"nya secara tidak 9$rmal% Ia mula bela(ar pada usia 8 ta"un%
Sementara itu se-aktu berumur 10 ta"un , beliau tela" ber(aya meng"a9al Al&:uran%
!ada masa umurnya meningkat 1; ta"un Ibnu Sina tela" men(adi <=$kt$r =i >a(a<%
=isamping itu, Ibnu Sina (uga tela" menguasai seluru" cabang ilmu pengeta"uan yang
ada pada -aktu itu% Ilmu&ilmu agama seperti ta9sir, 9i2", perbandingan agama
(us"uluddin), tasa-u9 dan sebagainya suda" dikuasainya ketika baru berusia 10 ta"un%
!ada masa kecilnya, ia dibimbing dan dididik $le" Abu Abdulla" 'atili, se$rang sa"abat
karib aya"nya, dan aya"nya sendiri% Antara bidang ilmu yang ber(aya dikuasainya
termasukla" dalam bidang 9alsa9a", ked$kt$ran, ge$metri, astr$n$mi, mu+ik, syair,
te$l$gi, p$litik, matematik, 9i+ik, kimia, sastera dan k$sm$l$gi%
'nsiklopedia !edoktoran (ertama
!ada usia )1 ta"un, ketika berada di Ka-ara+m, ia mulai menulis karyanya yang
pertama yang ber(udul <Al&a(mu< yang mengandungi berbagai ilmu pengeta"uan yang
lengkap%Kemudian ia melan(utkan menulis buku&buku lain%'ama&nama buku yang
perna" dikarang Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risala" ukuran kecil, dimuat dan di
"impun dalam satu buku besar yang ber(udul <#ssai de /ibli$grap"ie A6icenna< yang
di"asilkan $le" !ater =$minican di Kair$% Antara yang terkandung dalam buku tersebut
termasukla" buku karangan yang amat terkenal iaitu Al&:anun ,it ? Tibb%
2
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Teori-Teori Anatomi Dan )isiolo"i
Te$ri&te$ri anat$mi dan 9isi$l$gi dalam buku&buku beliau
adala" menggambarkan anal$gi manusia ter"adap negara
dan mikr$k$sm$s (dunia kecil) ter"adap alam semester
sebagai makr$k$sm$s (dunia besar)%isalnya digambarkan
ba"a-a syurga kayangan adala" bulat dan bumi adala"
persegi dan dengan demikian kepala itu bulat dan kaki itu
empat persegi% Terdapat empat musim dan 1) bulan dalam
seta"un, dengan itu manusia memiliki empat tangkai dan
lengan (angg$ta badan) mempunyai 1) tulang sendi% .ati ("eart) adala" @pangeran7&nya
tubu" manusia, sementera paru&paru adala" @menteri7&nya% 3e"er merupakan @(endela7&
nya sang badan, manakala kandung empedu sebagai @markas
pusat7&nya% 3impa dan perut sebagai @bumbung7 sedangkan
usus merupakan sistem k$munikasi dan sistem pembuangan%
Sementara itu <*an$n $9 edicine< memuatkan pernyataan
yang tegas ba"a-a <dara" mengalir secara terus&menerus
dalam suatu lingkaran dan tak perna" ber"enti< % 'amun ini
belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang
srikulasi dara", kerana bangsa cina tidak membe+akan antara
urat&urat dara" "alus (Aeins) dengan pembulu" nadi (ar9eries)% Anal$gi tersebut
"anyala" anal$gi yang digambarkan antara gerakan dara" dan siklus alam semesta,
pergantian musim dan gerakan&gerakan tubu" tanpa peragaan secara empirik pada
keadaan yang sebenarnya%
(en"aruh Ibnu Sina $A*i+enna,
!engaru" Ibnu Sina sebagai se$rang 9ailasu9 dan
d$kt$r perubatan dalam kebudayaan #r$pa" adala"
luas% /uku karangannya al&:anun ,it& Tibb (!eraturan
!erubatan) terdiri daripada 1B (ilid, tela" dianggap
sebagai "impunan perbenda"araan ilmu perubatan%
Ilmu perubatan m$den banyak mendapat pela(aran
daripada Ibnu Sina, dari segi pengunaan ubat,
diagn$sis dan pembeda"an%
3
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Terjemahan Dan &ahan -ujukan al-.anun )it- Tibb
!ada abad ke 1) 0erard *rem$na yang berpinda"
ke T$led$, Sepany$l tela" menter(ema"kan buku Ibnu
Sina ke ba"asa 3atin% /uku ini men(adi buku ru(ukan
utama di uni6ersiti&uni6ersiti #r$pa" "ingga 1800 %
/ukunya tela" disalin (cetak ) sebanyak 1C kali dan 18
edisi dalam ba"asa 3atin dan sebua" edisi dalam ba"asa
Da"udi (.ebre-)%=isamping itu buku tersebut turut
diter(ema"kan ke dalam ba"asa Inggeris, !erancis ,
Sepany$l dan Itali % !ada abad ke 1C , buku ini dicetak
)1 kali%
Al&:anun ,it&Tibb (uga digunakan sebagai buku teks ked$kt$ran di berbagai
uni6ersiti di !erancis% isalnya di Sek$la" Tinggi Ked$kt$ran $ntpellier dan 3$u6in
tela" menggunakannya sebagai ba"an ru(ukan pada abad ke 14 % Sementara itu !r$9%
!"illip K% .itpi tela" menganggap buku tersebut sebagai <#nsikl$pedia Ked$kt$ran<%
!enulis& penulis /arat tela" menganggap Ibnu Sina sebagai @/apa =$kt$r7 kerana Ibnu
Sina tela" menyatupadukan te$ri perubatan Dunani
.ipp$crates dan 0alen dan pengalaman dari a"li&a"li
perubatan dari India dan !arsi dan pengalaman beliau sendiri%
(erintis (en"enalan (en/akit Sara0
Al& :anun ,it&Tibb tela" membincangkan serta
mengenega"kan mengenai penyakit sara9% /uku tersebut (uga
tela" menga(ar mengenai cara&cara pembeda"an dimana
tela" menekankan keperluan pembersi"an luka% ala"an di dalam buku&buku tersebut
(uga dinyatakan keterangan ?keterangan dengan lebi" (elas di samping "iasan gambar&
gambar dan sketsa&sketsa yang sekaligus menun(ukkan pengeta"uan anat$mi Ibnu
Sina yang luas%
Ibnu Sina- Seba"ai Seoran" Doktor%
Ibnu Sina perna" di beri gelaran sebagai <edic$rum !rincipal< atau <>a(a =ira(a
=$kt$r< $le" kaum 3atin Sk$lastik% Antara gelaran lain yang perna" diberikan kepadanya
adala" sebagai <>a(a 5bat<% ala"an dalam dunia Islam, ia dianggap sebagai <1enit"<,
puncak tertinggi dalam ilmu ked$kt$ran % Ibnu Sina men(adi <=$kt$r =i >a(a< iaitu d$kt$r
4
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
kepada Sultan 'u" 11 bin ansur di /uk"ara pada ta"un 34; .E FF4 iaitu ketika
beliau berusia 1; ta"un% !ada -aktu itu penyakit sultan dalam keadaan para" dan tidak
ada d$kt$r lain yang ber(aya mengubati baginda% Akan tetapi berkat pert$l$ngan Ibnu
Sina baginda kembali puli"%
(enemuan-(enemuan &aru
Ibnu Sina dikenali sebagai se$rang saintis yang banyak memberikan sa"am
ter"adap dunia ilmu pengeta"uan melalui penemuan&penemuan barunya% Antara
sumbangan beliau adala" di dalam bidang ge$gra9i, ge$l$gi, kimia dan k$sm$l$gi%
&idan" 1eo"ra0i
Ibnu Sina merupakan se$rang a"li ge$gra9i yang mampu menerangkan bagaimana
sungai&sungai ber"ubungan dan berasal dari gunung&ganang dan lemba"&lemba"%
ala"an ia mampu mengemukakan suatu "ip$tesis atau te$ri pada -aktu itu di mana
gagal dilakukan $le" a"li Dunani dan >$mani se(ak dari .ered$tus, Arist$teles
se"inggala" !r$t$lemai$us% enurut Ibnu Sina < gunung-ganang yang memang
letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi, maka apabila ia
diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan
pinggiran-pinggirannya. Akibat proses seperti ini, maka terjadilah apa yang disebut
sebagai lembah-lembah."
&idan" 1eolo"i2 !imia Dan !osmolo"i
Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ge$l$gi , kimia serta k$sm$l$gi memang tidak
dapat di sangsikan lagi% enurut A%%A S"us"tery, karangan Ibnu Sina mengenai ilmu
pertambangan (mineral) men(adi sumber ge$l$gi di #r$pa"% =alam bidang kimia , ia (uga
meninggalkan penemuan&penemuan yang bermana9aat % enurut >euben 3e6y, Ibnu
Sina tela" menerangkan ba"a-a benda&benda l$gam sebenarnya berbe+a antara satu
dengan yang lain% Setiap l$gam terdiri dari berbagai (enis% !enerangan tersebut tela"
memperkembangkan ilmu kimia yang tela" dirintis sebelumnya $le" Jabbir Ibnu .ayyan
/apa Kimia uslim% Seba"agian daripada karyanya yang dapat dicatat disini adala"
daripada G
1% /idang l$gika <Isagu(i<, <T"e Isag$ge<, ilmu l$gika Isag$ge%
)% ,i A2sam al&5lum al&A2liya" (Hn t"e =i6isi$ns $9 t"e >ati$nal Sciences)
tentang pemba"agian ilmu&ilmu rasi$nal%
5
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
3% /idang meta9i+ik , <Ila"iyyat< (Ilmu ketu"anan)
B% /idang psik$l$gi , <Kitab an&'ayat< (/$$k $9 =eli6erence) buku tentang
keba"agiaan (i-a%
8% ,iad&=in yang tela" diter(ema"kan ke dalam ba"asa 3atin men(adi <3iber de
ineralibus< yakni tentang pemilikan (mimeral)%
C% /idang sastera arab <>isala" 9i Asab .uduts al&.uru9< ,risala" tentang
sebab&sebab ter(adinya "uru9%
4% /idang syair dan pr$sa <Al&:asida" al& Aniyya"< syair&syair tentang (i-a
manusia%
;% *erita&cerita r$man 9ikti9 , <>isala" at"&T"ayr< cerita seek$r burung%
F% /idang p$litik <>isala" as&Siyasa"< (/$$k $n !$litics) ? /uku tentang p$litik%
Sumban"an Ibnu Sina
Ibnu Sina tela" memperkembangkan ilmu psik$l$gi dalam perubatan dan membuat
beberapa per(umpaan dalam ilmu yang dikenali "ari ini sebagai ilmu perubatan
psik$s$matics <psyc"$s$matic medicine<% /eliau memperkembangkan ilmu diagn$sis
melalui denyutan (antung (pulse diagn$sis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa
detik sa"a(a ketidak & seimbangan "um$r yang berkenaan % =iagn$sis melalui denyutan
(antung ini masi" dipratikkan $le" para "akim (d$kt$r&d$kt$r muslim) di !akistan,
A9g"anistan dan !arsi yang menggunakan ilmu perubatan Dunani% Se$rang d$kt$r dari
Amerika (1F;1) melap$rkan ba"a-a para d$kt$r di A9g"anistan, *"ina, India dan !arsi
sanggat berkeb$le"an dalam denyutan (antung di tempat yang dirasai tetapi mutunya
yang pelbagai %Ini merangkumi G
a% Kuat atau denyutan yang lema"%
b% asa antara denyutan%
c% Kandungannya lembap di paras kulit dekat denyutan itu dan lain&lain lagi%
=ari ukuran&ukuran denyutan (antung sese$rang d$kt$ mungkin mengeta"ui
dengan tepat penyakit yang di"inggapi di dalam tubu" si pesakit%
Ibnu Sina menyedari kepentingan em$si dalam pemuli"an% Apabila pesakit
mempunyai sakit (i-a disebabkan $le" pemisa"an daripada kekasi"nya , beliau b$le"
mendapati nama dan alamat kekasi"nya itu melalui cara berikutG *aranya adala" untuk
menyebut banyak nama dan mengulanginya dan semasa itu (arinya diletakkan atas
denyutan (pulse) apabila denyutan itu ter(adi tidak teratur atau "ampir&"ampir ber"enti ,
6
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
sese$rang itu "endakla" mengulang pr$ses tersebut% =engan cara yang sedemikan ,
nama (alan , ruma" dan keluarga disebutkan% Selepas itu , kata Ibnu Sina <Jika anda
tidak dapat mengubat penyakitnya maka temukanla" si pesakit dengan kekasi"nya ,
menurut peraturan syaria" maka buatla"<%(Ter(ema"an)% Ibnu Sina adala" d$kt$r
perubatan yang pertama mencatatkan ba"a-a penyakit paru&paru (plum$nary
tubercul$sis) adala" suatu penyakit yang b$le" men(angkit (c$ntagi$us) dan dia
menceritakan dengan tepat tanda&tanda penyakit kencing manis dan masala" yang
timbul darinya% /eliau sangat berminat dalam bidang mengenai kesan akal (mind) atas
(asad dan tela" banyak menulis berkenaan gangguan psik$l$gi%
/eliau tela" meng"asilkan )80 bua" karya dan masi" kekal "ingga ke "ari ini dan
termasukla" 11C bua" karyanya dalam bidang <Ilmu !erubatan% /anyak karyanya ditulis
dalam ba"asa Arab dan (uga beberapa dalam ba"asa !arsi% <:anun ,itt Tibb< adala"
karyanya yang termasyur , paling selalu dicetak di #r$pa" pada +aman <>enaissance<%
Karya :anun itu tela" mempunyai pengaru" yang asas dalam ilmu perubatan di #r$pa"
pada +aman >enaissance dan tela" men(adi buku ru(ukan yang utama di uni6ersiti&
uni6ersiti #r$pa" "ingga ke abad 14 %
(enutup
Ibnu Sina meniggal dunia di .amdan ,dalam usia 8; ta"un pada bulan >amad"an
B); .E1034 %Ia dimakamkan di sana% =alam rangka memperingati 1000 tanun "ari
kela"irannya (,air illenium) di Te"ran pada ta"un 1F88 ia tela" din$batkan sebagai
<,at"er $9 =$ct$r< untuk selamanya&selamanya , dan di sana (Te"ran) tela"
dibangunkan sebua" m$nemun se(ara" untuk itu% akam beliau di .amdan tela" di
kelilingi $le" makam&makam d$kt$r islam yang lain% .al ini menyebabkan a"li&a"li ilmu
yang terkemudian merasa mega" kalau dimakamkan di tana" perkuburan di mana
<+enint"< itu dimakamkan%
7
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
#.2 Al-)arabie
A3&,A>A/I (F80) THKH. ,A3SA,A.
=igelar Arist$tle kedua%
Tulisan a"li 9alsa9a" Dunani seperti !lat$ dan Arist$tle
mempunyai pengaru" yang besar ter"adap pemikiran a"li
9alsa9a" Islam% Sala" se$rang a"li 9alsa9a" Islam yang
terpengaru" dengan pemikiran kedua t$k$" tersebut iala" Al&
,arabi%
'ama sebenarnya Abu 'asr u"ammad Ibnu u"ammad Ibnu Tark"an Ibnu 5+la2
Al ,arabi% /eliau la"ir pada ta"un ;4B ()C0.) di Trans$Iia yang terletak dalam
Wilaya" Wasi( di Turki% /apanya merupakan se$rang angg$ta tentera yang miskin tetapi
semua itu tidak meng"alangnya daripada mendapat pendidikan di /ag"dad% /eliau tela"
mempela(ari ba"asa Arab di ba-a" pimpinan Ali Abu /akr u"ammad ibn al&Sariy%
( Ibnu As&Sira( )
Selepas beberapa -aktu, beliau berpinda" ke =amsyik sebelum meneruskan
per(alanannya ke .alab% Semasa di sana, beliau tela" berk"idmat di istana Sai9 al&
=aula" dengan ga(i empat dir"am se"ari% .al ini menyebabkan dia "idup dalam
keadaan yang serba kekurangan%

Al&,arabi terdidik dengan si9at 2anaa" men(adikan beliau se$rang yang amat
seder"ana, tidak gilakan "arta dan cintakan dunia% /eliau lebi" menumpukan per"atian
untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan dunia-i% Sebab itula" Al&,arabi
"idup dalam keadaan yang miskin se"ingga beliau meng"embuskan na9as yang terak"ir
pada ta"un F80 (33F.)%

Walaupun Al&,arabi merupakan se$rang yang
+u"ud tetapi beliau bukan se$rang a"li su9i% /eliau
merupakan se$rang ilmu-an yang cukup terkenal
pada +amannya% =ia berkemampuan menguasai
pelbagai ba"asa%

8
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Selain itu, dia (uga merupakan se$rang pemu+ik yang "andal% 3agu yang di"asilkan
meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya% Selain mempunyai
kemampuan untuk bermain mu+ik, beliau (uga tela" mencipta satu (enis alat mu+ik yang
dikenali sebagai gambus%

Kemampuan Al&,arabi bukan sekadar itu,
mala" beliau (uga memiliki ilmu pengeta"uan
yang mendalam dalam bidang perubatan,
sains, matematik, dan se(ara"% 'amun,
keterampilannya sebagai se$rang ilmu-an
yang terulung lebi" dalam bidang 9alsa9a"%
/a"kan ke"ebatannya dalam bidang ini
mengatasi a"li 9alsa9a" Islam yang lain seperti
Al&Kindi dan Ibnu >usyd%
=alam membicarakan te$ri p$litiknya, beliau berpendapat ba"a-a akal dan -a"yu
adala" satu "akikat yang padu% Sebarang percubaan dan usa"a untuk memisa"kan
kedua&dua elemen tersebut akan mela"irkan sebua" negara yang pincang serta
masyarakat yang kacau&bilau% Hle" itu, akal dan -a"yu perlu di(adikan sebagai dasar
kepada pembinaan sebua" negara yang kuat, stabil serta makmur%

Al&,arabi banyak mengka(i mengenai 9alsa9a" dan te$ri S$crates, !lat$, dan
Arist$tle dalam usa"anya untuk meng"asilkan te$ri serta k$nsep mengenai
keba"agiaan% aka tidak "airanla", Al&,arabi dikenali sebagai $rang yang paling
mema"ami 9alsa9a" Arist$tle% =ia (uga merupakan se$rang yang tera-al menulis
mengenai ilmu l$gik Dunani secara teratur dalam ba"asa Arab%

eskipun pemikiran 9alsa9a"nya banyak dipengaru"i $le" 9alsa9a" Dunani tetapi
beliau menentang pendapat !lat$ yang mengan(urkan k$nsep pemisa"an dalam
ke"idupan manusia%
enurut Al&,arabi, se$rang a"li 9alsa9a" tidak se"arusnya memisa"kan dirinya
daripada sains dan p$litlk% Sebaliknya perlu menguasai kedua&duanya untuk men(adi
se$rang a"li 9alsa9a" yang sempurna%

9
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Tanpa sains, se$rang a"li 9alsa9a" tidak mempunyai cukup peralatan untuk
dieksp$litasikan untuk kepentingan $rang lain% Justeru, se$rang a"li 9alsa9a" yang tulen
tidak akan merasai sebarang perbe+aan di antaranya dengan pemerinta" yang tertinggi
kerana keduanya merupakan k$mp$nen yang saling lengkap melengkapi% =alam "al ini
beliau mencadangkan agar di-u(udkan sebua" negara keba(ikan yang diketuai $le" a"li
9alsa9a"%

!andangan 9alsa9a"nya yang kritikal tela" meletakkannya sebaris dengan a"li
9alsa9a" Dunani yang lain% =alam kalangan a"li 9alsa9a" Islam, beliau (uga dikenali
sebagai Arist$tle kedua% /agi Al&,arabi, ilmu segala&galanya dan para ilmu-an "arus
diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerinta"an sesebua" negara%

!andangan Al&,arabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan 9alsa9a" dan
a(aran *$n9ucius yang meletakkan g$l$ngan ilmu-an pada tingkat "ierarki yang tertinggi
di dalam sistem s$sial sesebua" negara%

=i samping itu, Al&,arabi (uga mengemukakan banyak pandangan yang menda"ului
+amannya% Antaranya beliau menyatakan ba"a-a keadilan itu merupakan si9at semula
(adi manusia, manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan ge(ala
si9at semula (adi tersebut%

!emikiran, idea, dan pandangan Al&,arabi mengenai 9alsa9a" p$litik terkandung
dalam karyanya yang ber(udul <adina" al&,ad"ila"<% !erbicaraan mengenai ilmu
9alsa9a" +aman Dunani dan 9alsa9a" !lat$ serta Arist$tle tela" disentu"nya dalam karya
< I"saJ al&5lum< dan <Kitab al&Jam<%

Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan $le" Al&,arabi di +amannya% /uku&buku itu
iala" <Kunci Ilmu< yang disiapkan $le" anak muridnya yang bernama u"ammad Al
K"a-arismi pada ta"un F4C dan <,i"rist Al&5lum< yang diselesaikan $le" Ibnu Al&
'adim pada ta"un F;;%

Al&,arabi (uga tela" meng"asilkan sebua" buku yang mengandungi penga(aran dan
te$ri mu+ik Islam, yang diberikan (udul <Al&usi2a< dan dianggap sebagai sebua" buku
yang terpenting dalam bidang berkenaan%
10
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Sebagai see$rang ilmu-an yang tulen, Al&,arabi turut memperli"atkan
kecenderungannya meng"asilkan beberapa ka(ian dalam bidang perubatan% Walaupun
ka(iannya dalam bidang ini tidak men(adikannya masy"ur tetapi pandangannya tela"
memberikan sumbangan yang cukup bermakna ter"adap perkembangan ilmu perubatan
di +amannya%

Sala" satu pandangannya yang menarik iala" mengenai betapa (antung adala"
lebi" penting berbanding $tak dalam ke"idupan manusia% Ini disebabkan (antung
memberikan ke"angatan kepada tubu" sedangkan $tak "anya menyelaraskan
ke"angatan itu menurut keperluan angg$ta tubu" badan%

Sesunggu"nya Al&,arabi merupakan se$rang t$k$" 9alsa9a" yang serba b$le"%
/anyak daripada pemikirannya masi" rele6an dengan perkembangan dan ke"idupan
manusia "ari ini% Sementela"an itu, pemikirannya mengenai p$litik dan negara banyak
dika(i serta dibicarakan di peringkat uni6ersiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis
ter"adap segala kemelut yang berlaku pada "ari ini%
4.3. Ibnu !haldun I&3 !HA%D43 $1#567,
!#'0ASAS I35 ASDA>AKAT ( Kemukakan te$ri
ek$n$mi Islam )
Ibn K"aldun atau nama sebenarnya Wali al&=in Abd al&
>a"man bin u"ammad bin Abu /akar u"ammad bin al&
.asan la"ir di Tunis pada 1 >amadan 43). Keluarganya
berasal daripada keturunan Arab .adramaut yang perna"
menetap di Ser6ille, Italy, dan Sepany$3 Ak"irnya berpinda"
dan menetap di A9rika 5tara semasa pemerinta"an .a9s Abu 1akariyya, pemerinta"
Tunis pada -aktu itu%
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Ibn K"aldun mendapat pendidikan dalam
pelbagai ilmu Islam seperti al&:uran, alK.adit", perundangan Islam, kesusasteraan,
9alsa9a", ba"asa, dan mantik% Antara gurunya iala" u"ammad Ibra"im al&Abili, Abu
Abd Alla" al&Jayyani, Abd Alla" u"ammad bin Abd al&Salam%
Ibn K"aldun men(adi cendekia-an yang agung se"ingga disan(ung $le" /arat
kerana bua" 9ikirannya, Walau bagaimana pun (arang umat Islam mengka(inya%
Sebenarnya, sumbangan pemikiran Ibn K"aldun dalam ek$n$mi banyak dimuatkan
11
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dalam "asil karya agungnya, al u2addima"% Antara te$ri ek$n$mi yang terdapat dalam
karyanya masi" lagi rele6an dengan masala" ek$n$mi semasa%
Ibn K"aldun tela" membincangkan beberapa prinsip dan 9alsa9a" ek$n$mi seperti
keadilan (al adl), "ard-$rking, ker(asama (c$$perati$n), keseder"anaan (m$derati$n),
dan 9airness% /er"ubung dengan keadilan (Justice), Ibn K"aldun tela" menekankan
ba"a-a keadilan merupakan tulang belakang dan asas
kekuatan sesebua" ek$n$m% Apabila keadilan tidak dapat
dilaksanakan, sesebua" negara akan "ancur dan musna"%
enurut beliau, ketidakadilan tidak sa"a(a di9a"ami sebagai
merampas -ang atau "arta $rang lain tanpa sebarang sebab
yang di"aruskan% ala", mengambil "arta $rang lain atau
menggunakan tenaganya secara paksa atau membuat
dak-aan palsu ter"adap $rang lain% /egitu (uga kalau
meminta sese$rang melakukan sesuatu yang berla-anan dengan Islam%
/eliau mengkateg$rikan perampas "arta $rang lain secara tidak sa" "ingga
memberi kesan kepada ke"idupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil% enurut
beliau lagi, sese$rang yang membeli "arta sese$rang dengan "arga yang paling mura"
termasuk dalam kateg$ri memiliki "arta cara yang tidak betul%
Ketidakadilan seumpama di atas memba-a kepada ke(atu"an sesebua" negara
dan keruntu"an sesebua" tamadun dengan segera% enurut Ibn K"aldun, atas sebab
sebab tersebutla" semua bentuk ketidakadilan dilarang $le" Islam%

7anusia dan 'konomi
/erdasarkan analisis mendalam, didapati kesemua te$ri ek$n$mi dan idea Ibn
K"aldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip&prinsip dan 9alsa9a" Islam% Ibn
K"aldun tidak meli"at 9ungsi utama manusia dalam akti6iti perek$n$miannya seumpama
"ai-an ek$n$mi (ec$n$mic animal)% Sebaliknya beliau menganggap manusia itu
sebagai manusia Islam (Islamic manE"$m$ Islamicus) yang memerlukan pengeta"uan
ek$n$mi untuk memenu"i misinya di atas muka bumi ini%
=alam "al ini, Ibn K"aldun menekankan perlunya manusia men(au"i perbuatan
(a"at% Sebaliknya manusia -a(ib mengikuti a(aran Islam sebagai m$del untuk
memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada ke"idupan ak"irat%

12
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Teori (en"eluaran
Ibn K"aldun mengemukakan te$ri ba"a-a ke"idupan perek$n$mian sentiasa
meng"ala ke ara" pelaksanaan keseimbangan antara pena-aran dengan permintaan%
enurut beliau pengeluaran berasaskan kepada 9akt$r buru" dan ker(asama
masyarakat% /a"kan beliau menganggap buru" merupakan 9akt$r terpenting dalam
pr$ses pengeluaran -alaupun 9akt$r&9akt$r lain seperti tana" tersedia, tenaga buru"
perlu untuk meng"asilkan matlamat ak"ir%
Selain itu beliau berpendapat ba"a-a kenaikan yang tetap pada paras "arga amat
perlu untuk mengekalkan ta"ap pr$dukti6iti% =alam "al ini beliau menyarankan agar
masyarakat melakukan perancangan supaya setiap bidang peker(aan dilakukan $le"
$rang yang ma"ir dan cekap% Walau bagaimanapun, pertumbu"an ek$n$mi (ec$n$mic
gr$-t") dan pemba"agian tenaga buru" bergantung rapat dengan pasaran% =i sini
dapatla" dinyatakan ba"a-a te$ri pemba"agian tenaga buru", pengk"ususan tenaga
buru", dan pertukaran yang dikemukakan $le" Ibn K"aldun 100 ta"un lebi" a-al
daripada Adam Smit" yang (uga mengemukakan te$ri yang sama%

Teori 3ilai2 8an" dan Har"a
Ibn K"aldun tidak secara (elas membe+akan antara te$ri nilai diguna (use 6alue)
dengan nilai pertukaran (eIc"ange 6alue)% Tetapi beliau dengan tegas ber"u(a" ba"a-a
nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buru" yang terlibat dalam pr$ses
pengeluaran%
<Semua usa"a manusia dan semua tenaga buru" perlu digunakan untuk
mendapatkan m$dal dan keuntungan% Tidak ada (alan lain bagi manusia untuk
mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buru", kata Ibn K"aldun%

Teori (en"a"ihan
enurut Ibn K"aldun "arga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu ga(i
atau upa", keuntungan, dan cukai% Ketiga&tiga elemen ini merupakan pulangan kepada
masyarakat% Hle" sebab itu, beliau memba"agikan ek$n$mi kepada tiga sekt$r iaitu
sekt$r pengeluaran, pertukaran, dan perk"idmatan a-am%
enurut Ibn K"aldun, nilai atau "arga sesuatu barangan sama dengan kuantiti
buru" yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan% .arga buru" merupakan
asas kepada penentuan "arga sesuatu barangan dan "arga buru" itu sendiri ditentukan
$le" mekanisme permintaan dan pena-aran dalam pasaran%
13
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
anakala keuntungan ter"asil daripada perbe+aan yang diper$le" $le" peniaga
antara "arga (ualan dengan "arga belian% 'amun begitu perbe+aan antara kedua&dua
"arga itu
#.#. Al-!ha9ari:m/
('31ASAS I%74 A%1'&-A
'ama sebenar al&K"a-ari+mi iala" u"ammad Ibn usa
al&k"a-ari+mi% Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdulla"
u"ammad bin A"mad bin Dus$99% Al&K"a-ari+mi tela" dikanali
di /arat sebagai al&K"a-ari+mi, al&*$-ari+mi, al&A"a-i+mi, al&
Karismi, al&0$ritmi, al&0$rismi dan beberapa cara e(aan lagi%
/eliau tela" dila"irkan di /uk"ara% !ada ta"un 4;0&;80
adala" +aman kegemilangan al&K"a-ari+mi% al&K"a-ari+mi
tela" -a9at antara ta"un ))0 dan )30% Ada yang mengatakan al&K"a-ari+mi "idup
sekitar a-al pertenga"an abad ke&F% Sumber lain menegaskan beliau di K"a-arism,
5sbekistan pada ta"un 1FB.E4;0 dan meninggal ta"un )CC.E;80 di /ag"dad%
!#'=I=IKA'
=alam pendidikan tela" dibuktikan ba"a-a al&K"a-ari+mi iala" se$rang t$k$"
Islam yang berpengeta"uan luas% !engeta"uan dan kema"iran beliau bukan sa"a(a
meliputi bidang syariat tapidi dalam bidang 9alsa9a", l$gik, aritmetik, ge$metri, mu+ik,
ke(uruteraan, se(ara" Islam dan kimia% Al&K"a-ari+mi sebagai guru al(abar di #r$pa"%
/eliau tela" menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan
trig$n$metri dan astr$n$mi% =alam usia muda beliau beker(a di ba-a" pemerinta"an
Khalifah al-Mamun, beker(a di Bayt al-ikmah di /ag"dad% /eliau beker(a dalam
sebua" obser!atory iaitu tempat menekuni bela(ar matematik dan astr$n$mi% Al&
K"a-ari+mi (uga dipercayai memimpin perpustakaan k"ali9a"% /eliau perna"
memperkenalkan angka&angka India dan cara&cara per"itungan India pada dunia Islam%
/eliau (uga merupakan se$rang penulis #nsikl$pedia !elbagai =isiplin%
Al&K"a-ari+mi adala" se$rang t$k$" yang mula&mula memperkenalkan al(abar
dan "isab% /anyak lagi ilmu pengeta"uan yang beliau pela(ari dalam bidang matematik
dan meng"asilkan k$nsep&k$nsep matematik yang begitu p$pular se"ingga digunakan
pada +aman sekarang%
14
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
('-A3A3 DA3 S47&A31A3 A%-!HA8A-I;7I
0elaran Al&K"a-ari+mi yang dikenali di /arat iala" al&K"a-ari+mi, al&*$-ari+mi, al&
karismi, al&0$ritmi atau al&0$rism% 'ama al-gorism tela" dikenali pada abad
pertenga"an% 'egara !erancis pula al&0$rism muncul sebagai Augryam atau Angrism%
'egara Inggeris pula ia dikenali sebagai Aurym atau Augrim% Sumban"an Al-
!ha9ari:mi 7elalui !ar/a. Sumbangan "asil karya beliau sendiri, antaranya iala" G
1. Al-"abr #al Mu$abalah G beliau tela" mencipta pemakaian secans dan tangens
dalam penyelidikan trig$n$metri dan astr$n$mi%
2. isab al-"abr #a al-Mu$abalah G /eliau tela" menga(ukan c$nt$"&c$nt$"
pers$alan matematik dan tela" mengemukakan ;00 bua" s$alan yang
seba"agian daripadanya merupakan pers$alan yamng dikemukakan $le" 'e$%
/abylian dalam bentuk dugaan yang tela" dibuktikan kebenarannya $le" al&
K"a-ari+mi%
3. %istem &ombor G /eliau tela" memperkenalkan k$nsep si9at dan ia penting
dalam sistem n$mb$r pada +aman sekarang%
Ini adala" c$nt$"&c$nt$" seba"agian beliau yang tela" di"asilkan dalam penulisan karya
dan ia tela" men(adi p$pular serta dipela(ari $le" semua masyarakat yang "idup di dunia
ini% Hasil !ar/a Al-!ha9ari:mi Sepertimana yang tela" kita keta"ui, Al&K"a-ari+mi
dapat meng"asilkan karya&karya ag$ng dalam bidang matamatik% .asil karya tersebut
terkenal pada +aman tamadun Islam dan dikenali di /arat%Antara "asil karya yang tela"
beliau "asilkan iala" G
1. %istem &ombor G ia tela" diter(ema"kan ke dalam ba"asa 3atin iaitu =e 'umer$
Ind$rum%
2. 'Mufatih al-(lum G yang bermaksud beliau adala" pencinta ilmu dalam pelbagai
bidang%
3. Al-"ami #a al-)afsir bi isab al-ind G Karya ini tela" diter(ema"kan ke dalam
/a"asa 3atin $le" !rince /$ni$pagri%
4. Al-Mukhtasar *i isab al-"abr #a al-Mu$abalah G !ada ta"un ;)0 dan ia
mengenai algebra%
5. Al-Amal bi (sturlab
6. Al-)arikh
7. Al-Ma$ala *i isab al-"abr #a al-Mu$abilah%
15
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!etokohan al-!ha9ari:mi
Setiap t$k$" mempunyai si9at ket$k$"annya yang tersendiri% Ket$k$"an al&
K"a-ari+mi dapat dili"at dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astr$n$mi%
'amun bidang matematik akan diper(elaskan secara terperinci berbanding astr$n$mi
kerana ia melibatkan ka(ian yang dika(i% =alam bidang matematik, al&K"a-ari+mi tela"
memperkenalkan al(abar dan "isab% /eliau banyak meng"asilkan karya&karya yang
masy"$r ketika +aman tamadun Islam% Antara karya&karya yang beliau "asilkan iala"
@Mafatih al-(lum% Sistem n$mb$r adala" sala" satu sumbangan dan tela" digunakan
pada +aman tamadun Islam% /anyak kaeda" yang diperkenalkan dalam setiap karya
yang di"asilkan% Antaranya iala" k$s, sin dan tan dalam trig$n$metri penyelesaian
persamaan, te$rem segitiga sama (uga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga,
segi empat selari dan bulatan dalam ge$metri% asaala" peca"an dan si9at n$mb$r
perdana dan te$ri n$mb$r (uga diperkenalkan% /anyak lagi k$nsep dalam matematik
yang tela" diperkenalkan al&k"a-ari+mi sendiri%
/idang astr$n$mi (uga membuatkan al&K"a-ari+mi dikenali pada +aman
tamadun Islam% Astr$n$mi dapat ditakri9kan sebagai ilmu fala$ Lpengeta"uan tentang
bintang&bintang yang melibatkan ka(ian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran
serta ta9siran yang berkaitan dengan bintangM% Sea-al kurun ketiga lagi lagi, al&
K"a-ari+mi tela" meng"asilkan dua bua" yang sala" satu daripadanyatela"
diter(ema"kan ke /a"asa 3atin dan memberi pengaru" besar ke atas uslim dan
$rangSpany$l dan Kristian% !enggunaan matematik dalam astr$n$mi sebelum tamadun
Islam amat sedikit dan ter"ad% Ini disebabkan $le" kemunduran pengeta"uan
matematik yang ter"ad kepada pengguna aritmetik dan ge$metri sa"a(a%
(eribadi al-!ha9ari:mi
Keperibadian al&K"a-ari+mi tela" diakui $le" $rang Islam dan (uga /arat% Al&
K"a-ari+mi tela" dianggap sebagai sar(ana matematik yang masy"ur $le" $rang Islam
dan ia diperakui $le" $rang /arat% Ini dapat dibuktikan ba"a-a 0%Sart$nmengatakan
+pen,apaian-pen,apaian yang tertinggi telah doperolehi oleh orang-orang )imur-..
aka temasukla" al&K"a-ari+mi itu sendiri% Al&K"a-ari+mi patu disan(ungi kerana beliau
adala" se$rang yang pintar% enurut Wiedmann pula berkataN%7 al&K"a-ari+mi
mempunyai pers$naliti yang tegu" dan se$rang yang bergeliga sains7% Setiap apa yang
16
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dinyatakan $le" penulis, ini tela" terbukti ba"a-a al&K"a-ari+mi mempunyai si9at
keperibadian yang tinggi dan sekaligus disan(ung $le" $rang Islam%
Strate"i (en"islaman Sains 7atematik
!engislaman sains matematik se"arusnya berlandaskan dengan beberapa perkara
iaitu, ia "endakla" berlandaskan tau"id, syaria" dan ak"lak% Ini kerana ia perlu bagi
t$k$"&t$k$" yan" beragama Islam supaya melaksanakan setiap peker(aan atau tugasan
yang mengikut undang&undang Islam%
1. Tauhid
Tau"id merupakan landasan 9alsa9a" matematik Islam sepertimana dengan ilmu&ilmu
Islam yang lain% engikut matlamat Islam, semuanya Ayyatulla" Ltanda&tanda Alla"
iaitu symb$l kebesaran, ke-u(udan dan ke#saan Tu"an% 5ngkapan yang -u(ud
se-a(arnya menc$rakkan kegiatan matematik% Setiap 9alsa9a" dan epistem$l$gy sains
matematik kita tidak "arus diterima bulat&bulat tanpa syarat%
2. S/ariah
/erasaskan kepada undang&undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat%
Ke"arm$nian dan tanggung(a-ab kepada umat dan "ak diri% =ari sudut ini, a"li
matematik Islam yang cuba menyelesaikan masaala" yang melibatkan perbuatan
"ukum syaria" seperti (udi, riba dan mencabar kebenaran "akiki daripada agama
sama-i untuk memperkuku"kan lagi Institusi% Hle" itu, matematik Islam "endakla"
berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini (uga "arus di
dalam sudut syaria"%
3. Akhlak
*iri&ciri ak"lak mulia "endakla" disemaikan kedalam matematik dan (uga ia perlu
dimasukkan kedalam ilmu&ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai
murni% Ilmu yang dipela(ari c$nta"nya ak"lak yang terdapat dalam bidang matematik ini
adala" penemuan al(abar yang melambangkan
keadilan% Ini kerana keadilan itu dituntut $le"
agama Islam itu sendiri% elalui asas pradigma
tau"id dan sya7iya" itu dapat memperkuku"kan
lagi pembinaan ak"lak%
Caban" 7atematika
Antara cabang yang diperkanalkan $le" al&
K"a-ari+mi seperti ge$metri, algebra, aritmetik
17
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dan lain&lain% 0e$metriIa merupakan cabang kedua dalam matematik% Isi kandungan
yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini iala" asal&usul ge$metri dan ru(ukan
utamanya iala" Kitab al-(stugusatLT"e #lementsM "asil karya #uklid G ge$metri dari segi
ba"asa berasal daripada perkataan yunani iaitu 'geo bererti bumi dan 'metri bererti
sukatan% =ari segi ilmunya pula ge$metri itu adala" ilmu yang mengka(i "al yang
ber"ubung dengan magnitud dan si9at&si9at ruang% 0e$metri ini mula dipela(ari se(ak
+aman 9iraun L)000SM% Kemudian T"ales iletus memperkenalkan ge$metri esir
kepada 0rik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun keCS% Seterusnya sar(ana
Islam tela" mengemaskinikan kaeda" sains dedukasi ini terutamanya pada abad
keF% AlgebraEal(abar merupakan nadi untuk matematik algebra% Karya Al&K"a-ari+mi
tela" diter(ema"kan $le" 0er"ard $9 0reman$ dan >$bert $9 *"aster ke dalam ba"asa
#r$pa" pada abad ke&1)% sebelum munculnya karya yang ber(udul @.isab al&Jibra -a al
u2abala" yang ditulis $le" al&K"a-ari+mi pada ta"un ;)0% Sebelum ini tak ada
istila" al(abar%
#.5. HA7!A
&io"ra0i 4lama $(ro0. Dr. HA7!A,
.AKA (1F0;&1F;1), adala" akr$nim kepada nama
sebenar .a(i Abdul alik bin Abdul Karim Amrulla"% /eliau
adala" se$rang ulama, akti6is p$litik dan penulis Ind$nesia
yang amat terkenal di alam 'usantara% /eliau la"ir pada 14
,ebruari 1F0; di kampung $lek, anin(au, Sumatera /arat,
Ind$nesia% Aya"nya iala" Syeik" Abdul Karim bin Amrulla" atau
dikenali sebagai .a(i >asul, se$rang pel$p$r 0erakan Isla"
(ta(did) di inangkabau, sekembalinya dari akka" pada ta"un
1F0C%
.amka mendapat pendidikan renda" di Sek$la" =asar anin(au se"ingga kelas
dua% Ketika usia .AKA mencapai 10 ta"un, aya"nya tela" mendirikan Sumatera
T"a-alib di !adang !an(ang% =i situ .amka mempela(ari agama dan mendalami ba"asa
Arab% .amka (uga perna" mengikuti penga(aran agama di surau dan mas(id yang
diberikan ulama terkenal seperti Syeik" Ibra"im usa, Syeik" A"mad >asyid, Sutan
ansur, >%% Sur($pran$t$ dan Ki /agus .adikusum$%
18
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
.amka mula&mula beker(a sebagai guru agama pada ta"un 1F)4 di !erkebunan Tebing
Tinggi, edan dan guru agama di !adang !an(ang pada
ta"un 1F)F% .amka kemudian dilantik sebagai d$sen di
5ni6ersitas Islam, Jakarta dan 5ni6ersitas u"ammadiya",
!adang !an(ang dari ta"un 1F84 "ingga ta"un 1F8;% Setela"
itu, beliau diangkat men(adi rekt$r !erguruan Tinggi Islam,
Jakarta dan !r$9es$r 5ni6ersitas ust$p$, Jakarta% =ari
ta"un 1F81 "ingga ta"un 1FC0, beliau men(abat sebagai
!ega-ai Tinggi Agama $le" enteri Agama Ind$nesia, tetapi
meletakkan (a-atan itu ketika Sukarn$ menyuru"nya memili" antara men(adi pega-ai
negeri atau bergiat dalam p$litik a(lis Syura uslimin Ind$nesia (asyumi)%
.amka adala" se$rang $t$didiak dalam berbagai bidang ilmu pengeta"uan seperti
9ilsa9at, sastra, se(ara", s$si$l$gi dan p$litik, baik Islam ma"upun /arat% =engan
kema"iran ba"asa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan
pu(angga besar di Timur Tenga" seperti 1aki ubarak, Jur(i 1aidan, Abbas al&A22ad,
usta9a al&an9aluti dan .ussain .aikal% elalui ba"asa Arab (uga, beliau meneliti
karya sar(ana !erancis, Inggris dan Jerman seperti Albert *amus, William James,
Sigmund ,reud, Arn$ld T$ynbee, Jean !aul Sartre, Karl arI dan !ierre 3$ti% .amka
(uga ra(in membaca dan bertukar&tukar 9ikiran dengan t$k$"&t$k$" terkenal Jakarta
seperti .HS T($kr$amin$t$, >aden as Sur($pran$t$, .a(i ,ac"rudin, Ar Sutan ansur
dan Ki /agus .adikusum$ sambil mengasa" bakatnya se"ingga men(adi se$rang a"li
pidat$ yang "andal%
.amka (uga akti9 dalam gerakan Islam melalui $rganisasi u"ammadiya"%
/eliau mengikuti pendirian u"ammadiya" mulai ta"un 1F)8 untuk mela-an k"ura9at,
bidaa", tarekat dan kebatinan sesat di !adang !an(ang% ulai ta"un 1F);, beliau
mengetuai cabang u"ammadiya" di !adang !an(ang% !ada ta"un 1F)F, .amka
mendirikan pusat lati"an pendak-a" u"ammadiya" dan dua ta"un kemudian beliau
men(adi k$nsul u"ammadiya" di akassar% Kemudian beliau terpili" men(adi ketua
a(lis !impinan u"ammadiya" di Sumatera /arat $le" K$n9erensi u"ammadiya",
menggantikan S%D% Sutan angkut$ pada ta"un 1FBC% /eliau menyusun kembali
pembangunan dalam K$ngres u"ammadiya" ke&31 di D$gyakarta pada ta"un 1F80%
19
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!ada ta"un 1F83, .amka dipili" sebagai penasi"at pimpinan !usat
u"ammadia"% !ada )C Juli 1F44, enteri Agama Ind$nesia, !r$9% =r% ukti Ali
melantik .amka sebagai ketua umum a(lis 5lama Ind$nesia tetapi beliau kemudiannya
meletak (a-atan pada ta"un 1F;1 karena nasi"atnya tidak dipedulikan $le" pemerinta"
Ind$nesia%
Kegiatan p$litik .amka bermula pada ta"un 1F)8 ketika beliau men(adi angg$ta
partai p$litik Sarekat Islam% !ada ta"un 1FB8, beliau membantu menentang usa"a
kembalinya pen(a(a" /elanda ke Ind$nesia melalui pidat$ dan menyertai kegiatan
gerilya di dalam "utan di edan% !ada ta"un 1FB4, .amka diangkat men(adi ketua
/arisan !erta"anan 'asi$nal, Ind$nesia% /eliau men(adi angg$ta K$nstituante asyumi
dan men(adi pemidat$ utama dalam !ili"an >aya 5mum 1F88% asyumi kemudiannya
di"aramkan $le" pemerinta" Ind$nesia pada ta"un 1FC0% =ari ta"un 1FCB "ingga ta"un
1FCC, .amka dipen(arakan $le" !residen Sukarn$ karena ditudu" pr$&alaysia%
Semasa dipen(arakanla" maka beliau mulai menulis Ta9sir al&A+"ar yang merupakan
karya ilmia" terbesarnya% Setela" keluar dari pen(ara, .amka diangkat sebagai angg$ta
/adan usya-ara" Keba(ikan 'asi$nal, Ind$nesia, angg$ta a(elis !er(alanan .a(i
Ind$nesia dan angg$ta 3embaga Kebudayaan 'asi$nal, Ind$nesia%
Selain akti9 dalam s$al keagamaan dan p$litik, .amka
merupakan se$rang -arta-an, penulis, edit$r dan penerbit%
Se(ak ta"un 1F)0&an, .amka men(adi -arta-an beberapa
bua" ak"bar seperti !elita Andalas, Seruan Islam, /intang
Islam dan Seruan u"ammadiya"% !ada ta"un 1F);, beliau
men(adi edit$r ma(ala" Kema(uan asyarakat% !ada ta"un
1F3), beliau men(adi edit$r dan menerbitkan ma(ala" al&
a"di di akasar% .amka (uga perna" men(adi edit$r
ma(ala" !ed$man asyarakat, !an(i asyarakat dan 0ema Islam%
.amka (uga meng"asilkan karya ilmia" Islam dan karya kreati9 seperti n$6el dan
cerpen% Karya ilmia" terbesarnya iala" Ta9sir al&A+"ar (8 (ilid) dan antara n$6el&n$6elnya
yang mendapat per"atian umum dan men(adi buku teks sastera di alaysia dan
Singapura termasukla" Tenggelamnya Kapal Aan =er Wi(ck, =i /a-a" 3indungan
Kaaba" dan erantau ke =eli%
20
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
.amka perna" menerima beberapa anugera" pada peringkat nasi$nal dan
antarabangsa seperti anugera" ke"$rmatan =$ct$r .$n$ris *ausa, 5ni6ersitas al&
A+"ar, 1F8;O =$kt$r .$n$ris *ausa, 5ni6ersitas Kebangsaan alaysia, 1F4BO dan gelar
=atuk Ind$n$ dan !engeran Wir$gun$ dari pemerinta" Ind$nesia%
.amka tela" pulang ke ra"matulla" pada )B Juli 1F;1, namun (asa dan
pengaru"nya masi" terasa se"ingga kini dalam memartabatkan agama Islam% /eliau
bukan sa"a(a diterima sebagai se$rang t$k$" ulama dan sastera-an di negara
kela"irannya, mala" (asanya di seluru" alam 'usantara, termasuk alaysia dan
Singapura, turut di"argai
#.6. Al-&iruni
A"li 9alsa9a" yang serba b$le"%
!ada +aman a-al kedatangan Islam, masyarakat Islam
tidak begitu terdeda" kepada ilmu 9alsa9a"% Walau
bagaimanapun men(elang abad ke&3, para sar(ana Islam mulai
memberikan per"atian kepada pers$alan dan pemikiran yang
berkaitan dengan 9alsa9a"%
Asas kepada 9alsa9a" yang dipel$p$ri $le" para ilmu-an Islam, berpaksikan a(aran
Islam dan kalima" sya"ada" bertu(uan untuk meningkatkan keyakinan dan ketak-aan
umat Islam% /erbe+a dengan 9alsa9a" Dunani yang lebi" tertumpu kepada pencarian
kebenaran berlandaskan pemikiran dan l$gik semata&mata se"ingga menimbulkan
kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpan(angan%
Aliran 9alsa9a" pada +aman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada
pers$alan yang berkaitan dengan meta9i+ika ketu"anan dan ke(adian alam% Tetapi (uga
meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai&nilai ak"lak, masyarakat, dan
kemanusiaan% Walaupun a"li 9alsa9a" perna" dicap $le" Imam Al&0"a+ali sebagai
g$l$ngan yang sesat lagi menyesatkan, tetapi perkembangan ilmu 9alsa9a" itu tela"
ber(aya membantu menyelesaikan pelbagai pers$alan keagamaan, ek$n$mi, p$litik,
s$sial, budaya, dan bidang&bidang lain%
21
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Wa"yu sebenarnya tidak bercangga" dengan akal% enerusi paduan -a"yu dan
akal seperti yang dicernakan $le" para ilmu-an Islam tela" ber(aya membantu
meletakkan batu asas yang kuku" kepada pembinaan peradaban Islam%
Kerana itu, umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu "atta sampai ke
negara *"ina% =$r$ngan yang diberikan $le" Islam itu tela" memberikan semacam
m$ti6asi kepada para sar(ana Islam untuk terus menggali dan mempela(ari pelbagai ilmu
pengeta"uan sama ada di timur ataupun barat%
Sala" se$rang ilmu-an tersebut iala" Al /iruni atau nama asalnya Abu al&>ai"an
u"ammad ibn A"mad al&/iruni% /eliau dila"irkan pada ta"un 3C) . (F43 ) di /irun,
ibu negara K"a-ari+m atau lebi" dikenali sebagai Turkistan% 0urunya yang tera-al iala"
Abu 'asr ansur ibn Alt ibn Ira2in yang (uga merupakan se$rang pakar ilmu matematik
dan ilmu alam%
inat dan kecenderungannya untuk mempela(ari serta meluaskan dimensi ilmu
pengeta"uannya tela" mend$r$ng Al&/iruni merantau se"ingga ke negara India% Tetapi
semasa berada di India, Al&/iruni tela" dita-an $le" Sultan a"m$$d al&0"a+na-i%
Setela" menyedari keilmu-annya beliau ditugaskan di istana sebagai sala" se$rang
ulama% Kesempatan itu digunakan sepenu"nya $le" Al&/iruni untuk mempela(ari ba"asa
Sanskrit dan ba"asa lain di India%
=i sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama .indu dan
9alsa9a" India% .asilnya beliau tela" menulis beberapa bua" buku yang mempunyai
"ubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan .indu%
=alam satu tulisannya, beliau menyatakan ba"a-a a(aran
.indu berasaskan k$nsep pen(elmaan yang mempunyai
persamaan dengan sya"ada" Tau"id dalam Islam dan triniti
dalam agama Kristian%
Temb$k pen(ara tidak men(adi peng"alang kepada Al&
/iruni untuk terus menuntut dan meng"asilkan karya&karya
yang besar dalam pelbagai bidang% Sumbangannya kepada ilmu
22
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dan peradaban India amat besar% Sumbangannya yang paling penting iala" dalam
penciptaan kaeda" penggunaan angka&angka India dan ka(iannya mencari ukuran bumi
menggunakan kiraan matematik% /eliau (uga tela" ber(aya meng"asilkan satu da9tar
yang mengandungi peta dan kedudukan ibu&ibu negara di dunia%
Semasa berada dalam ta-anan itu, Al&/iruni (uga menggunakan seluru" ruang
dan peluang yang ada untuk men(alinkan "ubungan antara para ilmu-an sek$la" tinggi
/ag"dad dan para sar(ana Islam India yang tinggal dalam istana a"mud al 0"a+na-i%
Selepas dibebaskan, beliau tela" menulis sebua" buku yang ber(udul Kitab Ta"did
al 'i"&ayat al Amakin 3itaKs"i" al asa9at al asakin% =i samping itu, beliau turut
mendirikan sebua" pusat ka(ian astr$n$mi mengenai sistem s$lar yang tela" membantu
perkembangan penga(ian ilmu 9alak pada ta"un&ta"un yang mendatang% Ka(iannya
dalam bidang sains, matematik, dan ge$metrik tela" menyelesaikan banyak masala"
yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini%
!enguasaannya ter"adap pelbagai ilmu pengeta"uan dan bidang tela"
menyebabkan beliau digelar sebagai <5sta+ 9il 5lum< atau guru segala ilmu%
!enulisannya tentang se(ara" Islam tela" diter(ema"kan ke dalam ba"asa Inggeris
dengan (udul <*"r$n$l$gy $9 Ancient 'ati$n<% /anyak lagi buku tulisan Al&/iruni
diterbitkan di #r$pa" dan tersimpan dengan baiknya di useum #sc$rial, Sepany$l%
=alam sepan(ang "idupnya Al&/iruni tela" meng"asilkan lebi" 180 bua" buku termasuk
satu senarai ka(ian yang mengandungi 13; ta(uk% Antara buku itu iala" Al&Jama"ir 9i al&
Ja-a"ir yakni mengenai batu&batu permataO Al&At"ar al&/a2ia" berkaitan kesan&kesan
lama tinggalan se(ara" dan Al&Saidala" 9i al&Tibb, tentang ubat&ubatan% Karya ini
dikatakan karyanya yang terak"ir sebelum meninggal dunia pada 10B;%
Al&/iruni bukan sa"a(a dapat menguasai ba"asa Sanskrit dengan baik tetapi (uga
ba"asa&ba"asa Ibrani dan Syria% /eliau yang memiliki ilmu pengeta"uan yang luas
tentang 9alsa9a" Dunani men(adikannya se$rang sar(ana agung yang perna" dila"irkan
$le" dunia Islam% Al&/iruni ber(aya membuktikan ba"a-a gandingan 9alsa9a" dan ilmu
pengeta"uan tela" memb$le"kan agama terus "idup subur dan berkembang serta
membantu menyelesaikan permasala"an yang di"adapi $le" umat%
23
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!emikiran 9alsa9a"nya tidak semata&mata
bersandarkan kepada imaginasi dan permainan l$gik tetapi
berdasarkan kepada ka(ian yang dilakukannya secara
empirikal% Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak b$le"
dipertikaikan kerana dalam umur yang masi" muda lagi
beliau tela" meng"asilkan sebua" karya besar yang
ber(udul Kitabul Asar al ba2iya KAnil :uran al K"aliya%
Sebelum ke India, Al&/iruni sering men(alinkan "ubungan dengan Ibnu Sina%
Keadaan ini men(adi bukti pengiktira9an ilmu-an Islam lain ter"adap ket$k$"an dan
kesar(anaannya% Sekali gus men(adikan beliau se$rang a"li 9alsa9a" Islam yang serba
b$le" dengan sumbangan yang tela" memberikan man9aat yang besar kepada manusia
seluru"nya%
=alam masa yang sama, Al&/iruni (uga membuktikan ba"a-a g$l$ngan a"li
9alsa9a" bukan merupakan g$l$ngan yang sesat dan "idup di a-ang&a-angan%
Sebaliknya mereka merupakan g$l$ngan ilmu-an yang perlu diberi pengiktira9an%
!eranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta
peradaban manusia%
Sesunggu"nya kemunculan Al&/iruni sebagai t$k$" ilmu-an ters$"$r tela"
mengangkat martabat a"li 9alsa9a" daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label
yang berbentuk negati9 serta meruba" peranan yang sepatutnya dimainkan $le" a"li
9alsa9a" itu sendiri%
#.<. Al-1ha:ali
Imam Al&0"a+ali lebi" dikenali sebagai ulama
tasa-u9 dan akida"% Hle" sebab itu sumbangannya
ter"adap bidang 9alsa9a" dan ilmu pengeta"uan lain tidak
b$le" dina9ikan% Al&0"a+ali merupakan se$rang a"li su9i
yang bergelar <"u((atui Islam<%
Abu .amid Ibnu u"ammad al&Tusi al&0"a+ali
itula" t$k$" yang dila"irkan di Tus, !arsi pada ta"un B80 .i(ra"% Se(ak kecil lagi, beliau
24
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
tela" menun(ukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai&bagai
cabang ilmu pengeta"uan% /eliau bukan sa"a(a pr$dukti9 dari segi meng"asilkan buku
dan karya tetapi merupakan se$rang a"li 9ikir Islam yang terulung%

Kecintaannya ter"adap ilmu pengeta"uan begitu mendalam se"ingga
mend$r$ngnya menggembara dan merantau dari sebua" tempat ke tempat yang lain
untuk berguru dengan ulama&ulama yang "idup pada +amannya% Se-aktu berada di
/ag"dad, Al&0"a+ali tela" dilantik sebagai a"aguru 5ni6ersiti /ag"dad%

Walaupun tela" bergelar ma"aguru tetapi beliau masi" merasakan kekurangan
pada ilmu pengeta"uan yang dimiliki% 3antaran itu, beliau meninggalkan (a-atannya dan
berali" ke bidang tasa-u9 dengan merantau ke akka" sambil berguru dengan a"li&a"li
su9i yang terkenal disana%

Selain bela(ar dan mengka(i,% Al&0"a+ali (uga banyak menulis% =ianggarkan beliau
tela" menulis 300 bua" buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengeta"uan seperti
mantik, ak"lak, ta9sir, ulumul :uran, 9alsa9a", dan sebagainya% Walau bagaimanapun,
seba"agian besar "asil tulisannya tela" "angus dibbakar $le" tentera $g"ul yang
menyerang k$ta /ag"dad%
Antara kitab yang musna" termasukG B0 Jilid Ta9sir,
Sirrul Alamain (>a"sia =ua =unia), dan al ad"nuuna bi"i
ala :"airi"a (Ilmu Dang .arus =isembunyikan =ari Hrang&
Hrang Dang /ukan A"linya,)% *uma ;B bua" buku tulisan
beliau yang ber(aya diselamatkan seperti Al un2i+ im al
="alal (!enyelamat Kesesatan), Ta"a9ut al ,alsa9a"
(!eng"ancuran ,alsa9a"), i+anul Amal (Timbangan
Amal), I"ya 5lumuddin (!eng"idupan !engeta"uan), a"kun 'a+ar (engenai Ilmu
3$gik), iyarul Ilmu, dan a2sadil ,alsa9a" (Tu(uan ,alsa9a")%

eskipun Al&0"a+ali banyak menulis mengenai 9alsa9a" tetapi beliau tidak
dianggap sebagai se$rang a"li 9alsa9a"% ala" kebanyakan penulis mengg$l$ngkan Al&
0"a+ali sebagai se$rang yang memerangi dan bersikap anti 9alsa9a"% !andangan ini
berdasarkan tulisan Al&0"a+ali dalam buku Ta"a9ut ,alsa9a" yang banyak mengkritik
dan mengecam 9alsa9a"% /a"kan dalam buku tersebut, Al&0"a+ali menyatakan tu(uan
25
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
menyusun buku itu adala" untuk meng"ancurkan 9alsa9a" dan menggugat keyakinan
$rang ter"adap 9alsa9a"% 'amun begitu, pandangan ba"a-a Al&0"a+ali se$rang yang
anti 9alsa9a" tidak dipersetu(ui $le" beberapa $rang sar(ana%

/iarpun tidak ada se$rang pun yang b$le" mena9ikan kecaman Al&0"a+ali
ter"adap 9alsa9a" seperti yang ditulis dalam buku Ta"a9ut ,alsa9a" itu tetapi perlu
diingatkan ba"a-a sikap skeptis (ragu) dan kritikannya ter"adap 9alsa9a" merupakan
seba"agian pr$ses ilmu 9alsa9a" itu sendiri% .al ini kerana tugas a"li 9alsa9a" bukan
semata&mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian ter"adap sesuatu masala"
tetapi (uga mencabar serta membanta" penyelesaian yang dikemukakan ter"adap
permasala"an tersebut%

Kalau menyelusuri per(alanan "idup Al&0"a+ali maka akan didapati ba"a-a beliau
merupakan ilmu-an Islam pertama yang mendalami 9alsa9a" dan kemudian mengambil
sikap mengkritiknya% Walaupun Al&0"a+ali kurang senang dengan 9alsa9a" dan a"li
9ilsa9a" tetapi dalam buku a2asid al ,alasi9a"%, beliau tela" mengemukakan kaeda"
9alsa9a" untuk meng"uraikan pers$alan yang berkaitan dengan l$gik, ketu"anan, dan
9i+ikal%

enurut Al&0"a+ali, 9alsa9a" b$le" diba"agikan kepada enam ilmu pengeta"uan
iala" matematik, l$gik, 9i+ik, meta9i+ik, p$litik, dan etika% /idang&bidang ini kadangkala
selari dengan agama dan kadangkala pula sangat berla-anan dengan agama%

'amun begitu, agama Islam tidak meng"alang umatnya daripada mempela(ari
ilmu pengeta"uan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan
kemudaratannya% 5mpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu
merupakan "asil pembuktian 9ikiran yang tidak b$le" dina9ikan selepas ia di9a"ami%

*uma bagi Al&0"a+ali, ilmu tersebut b$le" menimbulkan beberapa pers$alan yang
berat% Antaranya iala" ilmu matematik terlalu mementingkan l$gik se"ingga b$le"
menyebabkan timbul pers$alan yang berkaitan dengan ketu"anan k"ususnya mengenai
perkara yang tidak dapat di"uraikan $le" akal 9ikiran% enurut Al&0"a+ali tidak sala"
berpegang kepada l$gik tetapi yang men(adi masala"nya iala" g$l$ngan 9alsa9a" yang
26
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
terlalu berpegang kepada l$gik, "endakla" membuktikan 9akta termasuk perkara yang
ber"ubung dengan ketu"anan atau meta9i+ik%
Sebab itula" beliau menentang g$l$ngan a"li 9alsa9a" Islam yang cuba
mengungkap ke(adian alam dan pers$alan ketu"anan menggunakan pemikiran daripada
a"li 9alsa9a" Dunani% /eberapa $rang a"li 9alsa9a" Islam seperti Ibnu Sina dan al&,arabi
(elas terpengaru" akan idea pemikiran 9alsa9a" Arist$tle% aka tidak "airanla" ada
antara pandangan a"li 9alsa9a" itu bertentangan dengan a(aran Islam yang b$le"
menyebabkan kesesatan dan syirik%
Terdapat tiga pemikiran 9alsa9a" meta9i+ik yang menurut Al&0"a+ali amat
bertentangan dengan Islam iaitu 2adimnya alam ini, tidak mengeta"ui Tu"an ter"adap
perkara dan peristi-a yang kecil, dan pengingkaran ter"adap kebangkitan (asad atau
(asmani%
Al&0"a+ali tidak men$lak penggunaan akal dalam pembicaraan 9alsa9a" dan
peng"asilan ilmu pengeta"uan yang lain% Sebaliknya beliau berpendapat ba"a-a ilmu
kalam dan penyelidikan menggunakan 9ikiran b$le" menamba"kan keyakinan dan
menyalakan api keimanan pada "ati $rang bukan Islam ter"adap kebenaran a(aran
Islam% Jadi, perkembangan sesuatu ilmu pengeta"uan bukan sa"a(a bersandarkan
kepuasan akal 9ikiran tetapi (uga perlu mengambil kira aspek perasaan dan "ati nurani%
Al&0"a+ali mengan(urkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan men(adikan al&
:uran sebagai sumber yang utama bukannya melalui pr$ses pemikiran dan akal
semata&mata%
Jadi, apa yang cuba dilakukan $le" Al&0"a+ali iala" memaparkan kesala"an dan
kepalsuan bidang pengeta"uan yang bercangga" dengan agama serta bertentangan
dengan pendirian umat Islam% Sekali gus menun(ukkan ba"a-a Al&0"a+ali sebenarnya
merupakan se$rang a"li 9alssa9a" Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan
al&:uran dan "adis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan l$gik yang la+im
digunakan a"li 9alsa9a" Dunani%
!erkara yang ditentang $le" Al&0"a+ali bukan a"li 9alsa9a" dan pemikiran yang
diba-akan $le" mereka tetapi kesala"an, kesilapan, dan kesesatan yang dilakukan $le"
g$l$ngan tersebut% !ada Al&0"a+ali, tun(ang kepada pemikiran 9alsa9a" iala" al&:uran
itu sendiri%
27
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
#.=. Sheikh Tahir Jalaluddin
3atarbelakang
'ama penu"nya 7uhammad Tahir bin S/eikh
7uhammad. atau dikenali dengan gelaran %heikh
Muhammad )ahir "alaluddin Al-*alaki Al-A/hari (F
=isember 1;CF & )C Hkt$ber 1F8C), /eliau dila"irkan pada
"ari Selasa, B "aribulan >amad"an, ta"un 1);C .i(ra"
bersamaan 4 "aribulan =isember 1;CF ase"i di #mpat
Angkat (Ampek Angkek), Aya" beliau iaitu Syeik"
u"amad merupakan se$rang ulamak terkenal di
Sumatera% =i dalam masyarakat inangkabau Syeik"
u"ammad lebi" dikenali dengan nama Tuanku u"ammad atau Tuanku T(angking%
/eliau merupakan t$k$" bidang ,alak Syari di alam elayu 'usantara yang tela"
memantapkan bidang 9ardu ki9aya" tersebut di rantau ini menerusi penga(aran,
penggunaan dan penyibaran ilmu tentangnya di kalangan Kalim ulamak yang
bertanggung(a-ab membuat ta2-im Islam tempatan Syeik" Ta"ir Jalaluddin
sebenarnya merupakan se$rang anak elayu inangkabau yang tela" ber"i(ra" dan
menetap di Tana" elayu% =i belakang namanya kerap disunting perkataan PAl&A+"ari,
Al&,alaki Assya"irQ iaitu bererti beliau merupakan keluaran 5ni6ersiti al&A+"ar di esir
dan se$rang a"li ,alak yang terkenal%
Kedua&dua ibu bapanya meninggal ketika Syeik" Ta"ir baru berusia dua ta"un%
Hle" kerana Syeik" Ta"ir masi" kanak&kanak lagi ketika ditinggalkan $le" aya" dan
ibunya, beliau tela" dipeli"ara $le" ibu saudara di sebela" pi"ak ibunya% en(elang
usianya lebi" kurang sebelas ta"un, ibu saudaranya tela" meng"antar beliau menuntut
ilmu di eka"% =i eka" beliau tinggal bersama sepupunya Syeik" A"mad K"atib yang
men(adi pemimpin a+"ab Imam Sya9ie di as(id al&.aram%
=i akka"
Syeik" Ta"ir tela" datang ke akka" pada ta"un 1)F4. (1;;0 m) bersama datuk
sepupunya .a(i Abdul >a"man% =i akka" beliau tinggal bersama Syeik" A"mad K"atib
28
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
di dalam pemeli"araan al&Syeik" u"ammad Salle" Kardabi ,idulla" al&Kurdi% !ela(aran
asas yang diterimanya di sini iala" menga(i al&:ur7an dan menta(-idkan :ur7an daripada
Tuan Syeik" Abdul .a2% !ela(aran lain ber"ubung dengan keagamaan dipela(arinya dari
Syed 5mar Sya", Syeik" u"ammad al&K"ayyat, Syed /arkasya" dan sepupunya
sendiri Syeik" A"mad K"atib% =alam (angka masa dua belas ta"un Syeik" Ta"ir
menetap di akka", beliau berpeluang mempela(ari ilmu&ilmu agama dengan
mendalam% /anyak daripada a(aran&a(aran sepupunya, Syeik" A"mad K"atib tela"
mempengaru"i (i-a Syeik" Ta"ir terutama ber"ubung dengan masala" amalan
beragama umat Islam yang dikatakan bercampur aduk dengan amalan bidaah% Syeik"
A"mad K"atib (uga merupakan se$rang guru yang bertaulia" bagi masyarakat "a#i di
akka" pada -aktu itu% .asil dari pergaulan dengan Syeik" A"mad K"atib tela"
mend$r$ng Syeik" Ta"ir bela(ar ilmu agama dengan lebi" mendalam lagi dari guru&guru
lain di akka" seperti yang tela" disebutkan tadi% =engan ini ket$k$"an beliau dari segi
keagamaan setanding dengan gurunya yang men(adi kebanggaan kepada masyarakat
elayu Ind$nesia dan Tana" elayu%
Setela" tu(u" ta"un berada di akka", pada ta"un 130B. (1;;B ) beliau pulang
ke tana" airnya, inangkabau% !ada ta"un berikutnya beliau kembali semula ke akka"
untuk menyambung pela(arannya% /eliau tela" berka"-in buat pertama kalinya pada
ta"un 130C .% (1;;C ) dengan se$rang gadis bernama Aisya" binti Syeik" u"ammad
bin Syeik" Ismail Al&K"alid Kabul% .asil perk$ngsian "idup dengan isterinya itu mereka
ber$le" dua $rang anak tetapi kedua&duanya meninggal dunia di akka" ketika Syeik"
Ta"ir berada di sana%
Semen(ak beliau tinggal di akka" pada ta"un 1)F4 . (1;;0 %), beliau mula
mendalami ilmu al&:uran% Seterusnya beliau mempela(ari Ilmu 'a"u (grammer), /ayan
(Ilmu ucapan dan keterangan yang 9asi"), a7ani (ilmu makna&meaning), /adi7 (ilmu
b$le" mengenal pertuturan), Tau"id (ilmu mengenal Tu"an), ,eka" (ilmu undang&
undang), 5sul ,i2" (ilmu mengeta"ui asal undang&undang), .adis (ilmu mengeta"ui
perkataan, perbuatan dan kelakuan >asul), Ta9sir (ilmu meng"uraikan makna&makna al&
:ur7an), .isab (ilmu kira&kira), .isab /idasab (Ilmu kira&kira sukat menyukat), .ai&a"
(ilmu bintang) dan ilmu ,alak (ilmu membicarakan mata"ari, bulan dan bintang&bintang
beredar)% /erdasarkan ilmu yang dipela(arinya itu adala" tidak meng"airankan (ika dia
sangat ma"ir dalam s$al yang ber"ubungan dengan masala" agama Islam%
29
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
=i Tana" elayu
Syeik" Ta"ir dikatakan tela" datang ke Tana" elayu men(elang ta"un 1;FF%
=alam ta"un itu beliau tela" mendirikan ruma"tangga dengan se$rang gadis !erak dari
suku >a-a, bernama Ais"a" binti .a(i usta9a binti =atuk enteri pada );"b
September 1;FF% =idapati beliau ini se$rang yang tidak muda" berasa senang "ati
untuk tinggal menetap di satu&satu tempat% Semasa beliau menetap di Tana" elayu,
beliau kerap belayar ke -ilaya"&-ilaya" di Ind$nesia dan negeri&negeri Timur Tenga",
mela-at sanak saudara, memberi cerama"&cerama" agama dan sebagainya%
=i !erak setela" Syeik" Ta"ir berka"-in dengan isterinya Ais"a" binti =atuk
enteri, beliau mula men(alankan ker(a&ker(a "arian untuk menyara keluarganya% /$le"
dikatakan beliau se$rang yang suka "idup berdikari% !ada ta"un 1F00 % beliau perna"
membuka kedai kain di Ip$"% Asas perniagaan ini dimulakan $le" bapa mertua beliau
yang dikatakan agak Rberada7 (uga% 'amun demikian ker(a ber(ual kain itu "anya
ber(alan setakat seta"un sa"a(a% Selepas itu beliau tela" belayar lagi ke Kepulauan
Ind$nesia pada ta"un 1F01 melalui Tana" Ja-a, /ali, /eliling, Ampanan, Sumba-a,
/ima dan akasar% =alam la-atannya itu ada kemungkinan beliau tela" menyebarkan
bua" 9ikirannya mengenai ilmu agama di tempat&tempat yang di la-atinya%
=alam ta"un yang sama beliau berpinda" pula ke J$"$r /a"aru% =i J$"$r /a"aru
beliau di(emput $le" Dang ulia Tengku Hmar bin A"mad, .akim /esar J$"$r, bagi
menga(ar "akim&"akim pengadilan di ma"kama" J$"$r% =i antara "akim&"akim yang
mendapat tun(uk a(ar beliau iala" 5ngku Ismail bin A"mad, 5ngku Abdul >a"man bin
Abdul a(id dan lain&lain pengadil bangsa elayu% Tugas menga(ar "akim&"akim
tersebut berlangsung selama lebi" kurang tiga ta"un% =alam masa beliau bertugas
inila", Sultan Idris (1;;4&1F1C) sebagai Sultan !erak menga(ak beliau ke 3$nd$n kerana
meng"adiri kema"k$taan King 0e$rge pada )) Jun, 1F11%
!ada 3"b Julai 1F1) beliau meletakkan (a-atan sebagai guru kepada "akim&
"akim di J$"$r /a"aru, dan mulai ta"un 1F1B beliau bertugas pula sebagai guru di
sek$la" Agama J$"$r /a"aru dan men(adi !emeriksa Sek$la"&sek$la" Agama J$"$r
('a+ir)% Ternyata kemudian se-aktu men(a-at (a-atan tersebut beliau berasa tidak
puas"ati dengan sistem pendidikan dan cara pentadbiran sek$la"&sek$la" agama -aktu
itu% =alam suratnya kepada Dang =i !ertua Jabatan !endidikan 'egeri J$"$r, beliau
30
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
menyatakan dukacitanya kerana Ptidak b$le" men(alankan peraturan pela(aran yang
terlebi" ber9aeda" dan berguna bagi kanak&kanak yang bela(arQ% /eliau ak"irnya
meminta ber"enti ker(a pada ta"un 1F1C%
=ua ta"un setela" kembali ke !erak pada ta"un 1F)0, beliau tela" diminta $le"
rakan seper(uangan Syed Syeik" bin A"mad Al&.adi, untuk men(adi guru di adrasa"
Al&asy"ur Al&Islammiya" di !ulau !inang bersama&sama se$rang rakannya Syeik"
Abdulla" ag"ribi% K"idmat beliau di adrasa" itu pun tidak lama kerana beliau tela"
(atu" sakit% =i Al&asy"ur beliau ditugaskan untuk menga(ar mata pela(aran Ilmu ,alak
kepada pela(ar&pela(ar adrasa" itu% =an men(elang ta"un 1F)3, beliau berangkat pula
ke edan dan =eli untuk berubat dan mela-at tana" tumpa" dara"nya inangkabau
selama enam bulan%
Sebagai se$rang a"li 9alak
Sebagai se$rang alim yang mempunyai kedudukan baik di mata masyarakat,
beliau begitu di"$rmati% Ja-atan&(a-atan yang dipegangnya semasa berada di !erak
dan (uga di J$"$r membuktikan tenaga dan ilmunya mendapat per"atian%
!engeta"uannya banyak diman9aatkan untuk kepentingan masyarakatnya% /eliau sering
diberi kepercayaan untuk membantu menyelesaikan masala" "ukum agama
berdasarkan keilmuannya yang luas baik di dalam Ilmu ,alak ma"upun yang ber"ubung
dengan s$al keagamaan%
Sebagai se$rang a"li ,alak, beliau sering di"adapkan dengan pertanyaan&
pertanyaan ber"ubung dengan cara menggunakan Ilmu .isab bagi menentukan tarik"
berpuasa dan ber"ari raya% /anyak daripada pertanyaan&pertanyaan tersebut datang
dari penduduk di Tana" elayu ma"upun dari Ind$nesia% !andangan beliau mengenai
tarik" kemunculan anak bulan >amad"an atau pun bila berlakunya ger"ana mata"ari,
sering kali disiarkan di ak"bar&ak"bar tempatan% Selain itu beliau (uga sangat mengambil
berat tentang amal keba(ikan di dalam masyarakatnya% isalnya beliau sangat
mengambil berat tentang pentingnya sesebua" mas(id itu mempunyai kiblat yang betul
dan tepat mengikut "ala Kaaba" di akka"% /eliau berpendapat ba"a-a semba"yang
tanpa mengadap ara" kiblat yang tepat adala" tidak sa"% =engan itu beliau merasa
bertanggung(a-ab bagi membetulkan kiblat mas(id $le" kerana beliau mema"ami Ilmu
,alak%
31
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
emandangkan betapa pentingnya kiblat bagi syarat sa" semba"yang $rang
Islam, Syeik" Ta"ir perna" dilantik $le" Sultan Idris, !erak untuk men(adi pemeriksa
kiblat di seluru" negeri !erak% /eliau perna" mela"irkan kekesalannya kerana terdapat
banyak mi"rab mas(id yang tidak se"ala dengan ara" kiblat% isalnya ketika beliau
men(adi pemeriksa kiblat mas(id&mas(id di !erak pada ta"un 1F00 beliau tela"
melap$rkan ba"a-a terdapat banyak mas(id&mas(id di Tana" elayu tidak menu(u "ala
kiblat yang tepat seperti mana yang berlaku kepada mas(id di Teluk Ans$n, !erak%
Selain itu di dapati (uga mas(id&mas(id di !ulau !inang, mas(id di Kuala 3umpur dan
as(id Sultan di Kampung 0elam, Singapura turut tidak mengikut "ala kiblat yang betul%
#k$ran dari timbulnya kekeliruan dalam "al berkaitan dengan "ala kiblat mas(id, Syeik"
Ta"ir tela" mengambil inisiati9 untuk menerbitkan dua bua" buku% Buku 0ati Kiraan pada
menentukan #aktu yang 1ima dan hal Kiblat dengan 1ogarithma, diterbitkan di
Singapura melalui al&A"madia" !ress pada ta"un 1F3;% Seterusnya pada ta"un 1F81
diterbitkan pula buku &atijah al-(mmi (pendapat kira&kira pada tak-im tarik" .i(ra" dan
iladi, "ala kiblat a+"ab S"a9ii)%
Keilmuan beliau dalam bidang Ilmu ,alak menyebabkan beliau digelar sebagai
Syeik" Ta"ir Jalaluddin Al&,alaki% engenai pentingnya ilmu 9alak itu beliau perna"
menyatakan ba"a-aG PIlmu ,alak itu suatu ilmu yang mulia bagi menyukat, menimbang
per(alanan bulan dan mata"ariQ% Kenyataan beliau itu dili"at bersesuaian dengan sabda
>asul Alla" yang mengatakan, Psebaik&baik "amba Alla" itu mereka yang mengintai&intai
mata"ari dan bulan dan naung bagi mendirikan semba"yangQ% /erdasarkan kepada
sabda 'abi itu Syeik" Ta"ir sangat menitikberatkan kepentingan mempela(ari Ilmu
,alak% !entingnya pengeta"uan ilmu ,alak bagi $rang Islam dikatakan berkait rapat
dengan s$al kiblat dalam semba"yang, menentukan -aktu semba"yang serta
menetapkan tarik" berpuasa dalam bulan >amad"an dan ber"ari raya%
Kema"iran Syeik" Ta"ir dalam bidang Ilmu ,alak menun(ukkan beliau mempunyai
minat yang mendalam tentang Ilmu .isab atau atematik% /eliau turut mengecam
mereka yang tidak ma"u meng"argai kepentingan Ilmu .isab untuk menentukan tarik"
berpuasa dan ber"ari raya% enurut Syeik" Ta"ir penggunaan cara .isab untuk
menentukan tarik" berpuasa dan ber"ari raya adala" penting terutama (ika berlaku
cuaca buruk yang tidak memungkinkan keli"atan anak bulan untuk menandakan "ari
mula berpuasa dan ber"ari raya% enurut beliau bagi mereka yang tidak ma"u
menggunakan kaeda" .isab untuk menentukan tarik" berpuasa dan ber"ari raya
32
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
samala" (uga mereka itu seperti manusia yang (a"il% Ke(a"ilan mereka menyebabkan
mereka "anya mengikut pendapat $rang "ingga menyebabkan berlaku puasa yang
terda"ulu se"ari daripada sepatutnya dalam bulan >amad"an%
=alam s$al kiblat pula beliau mengatakan $rang Islam -a(ib mempela(ari ara"
kiblat, dan -a(ib pula menyebarkan pengeta"uannya itu% engenai "al ini beliau
mengatakanG
Tiada b$le" Rberi(ti"ad7 pada kiblat itu melainkan $rang yang ada celik matanya
dan mengeta"ui dalil&dalil kiblat seperti bintang&bintang, mata"ari dan bulan dan
selema"&lema"nya angin dan sekuat&kuatnya k"utub dan tiada b$le" ia bersandar
semata&mata sangka dengan tidak tanda dan dalil%
/eliau (uga berpendapat ba"a-a $rang&$rang yang buta dikecualikan daripada
mempela(ari dalil kiblat demikian (uga $rang&$rang celik yang tidak mampu
mempela(arinya% /etapa pun mereka "arus mengikut petun(uk $rang&$rang yang ari9
tentang dalil kiblat%
Kenyataan&kenyataan beliau yang disiarkan di ak"bar&ak"bar mengenai
banyaknya mas(id&mas(id di Tana" elayu dan Sumatera yang tidak mengikut "ala
kiblat, ak"irnya menimbulkan kesedaran $rang ramai% Kesannya di Tana" elayu $rang
ramai (uga turut mengakui banyak daripada mas(id&mas(id di Keda", !erlis, !ulau
!inang, elaka dan lain&lain tidak mengikut "ala kiblat yang betul%
eskipun kesan daripada pers$alan kiblat ini membuka
mata masyarakat tentang banyak kesilapan ara" kiblat yang
berlaku di mas(id&mas(id Tana" elayu, namun pendeda"an
ini menimbulkan rasa tidak senang "ati di kalangan pi"ak&
pi"ak tertentu% isalnya Syeik" Ta"ir perna" dibicarakan $le"
ma"kama" di !ulau !inang $le" kerana beliau men(alankan
penyiasatan ara" kiblat di mas(id !ulau !inang% !endapat
beliau (uga perna" ditentang $le" se$rang pembaca ak"bar yang menganggap s$al
kiblat itu tidak penting digembar&gemburkan, memadaila" (ika semba"yang meng"adap
ke kiri atau kanan kiblat%
33
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
eli"at kepada ramai lagi mereka yang tidak mema"ami Ilmu ,alak dan kepentingannya
dalam s$al agama, beliau terus menyebarkan ilmunya -alaupun ketika beliau suda" tua
dan u+ur% Kegigi"annya menyumbangkan tenaga untuk menyebarkan pengeta"uan ini
amat (elas keli"atan% isalnya ketika beliau berusia 4F ta"un beliau tela" pergi ke
/angk$k, T"ailand untuk menga(ar kira&kira ara" kiblat% en(elang usia ;3 ta"un, Syeik"
Ta"ir di(emput pula $le" pi"ak Jabatan Agama J$"$r untuk menga(ar Ilmu ,alak kepada
kakitangan (abatan itu% Ini dilakukan selama enam bulan dengan berulang alik dari Kuala
Kangsar ke J$"$r /a"aru%
Hasil kar/a
a. S"eik" Ta"ir Jalaluddin membeni sumbangan bermakna kepada
penerbitan ma(ala" "Al-Unwati Al-Wuthuqa%
b. /eliau (uga mengarang kitab "Al-Islam Wan Nasraniah maal Ilmi wal
Madaniah%
c. .asil karya beliau yang lain iala" sebua" kitab yang dibeni nama "Al-
Islam Wannaddu Ala Muntaqidihi%
S"eik" Ta"ir Jalaluddin meninggal dunia pada )C Hkt$ber, ta"un 1F8C.
4.9. Ibnu Haitham
Ka(ian sainsnya sering digunakan $le" /arat%
Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama
yang mundur $le" pi"ak /arat% Islam (uga dikatakan
tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai
pelbagai disiplin ilmu% Kenyataan dan gambaran yang
diberikan itu bukan sa"a(a tidak benar tetapi
bertentangan dengan "akikat se(ara" yang
sebenarnya.
Se(ara" tela" membuktikan betapa dunia Islam tela" mela"irkan ramai g$l$ngan
sar(ana dan ilmu-an yang cukup "ebat dalam bidang 9alsa9a", sains, p$litik,
kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, perubatan, dan sebagainya% Sala" satu ciri
yang dapat diper"atikan pada para t$k$" ilmu-an Islam iala" mereka tidak sekadar
dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, mala" dalam masa yang singkat
dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara serentak% Walaupun t$k$" itu lebi"
34
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dikenali dalam bidang sains dan perubatan tetapi dia
(uga memiliki kema"iran yang tinggi dalam bidang
agama, 9alsa9a", dan seumpamanya% Sala" se$rang
daripada t$k$" tersebut iala" Ibnu .ait"am atau nama
sebenarnya Abu All u"ammad al&.assan ibnu al&
.ait"am%
=i kalangan cerdik pandai di /arat, beliau dikenali
dengan nama Al"a+en% Ibnu .ait"am dila"irkan di
/asra" pada ta"un 38B. bersamaan dengan FC8
asi"i% /eliau memulakan pendidikan a-alnya di /asra" sebelum dilantik men(adi
pega-ai pemerinta" di bandar kela"irannya%Setela" beberapa lama berk"idmat dengan
pi"ak pemerinta" di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke A"-a+ dan
/ag"dad% =i perantauan beliau tela" melan(utkan penga(ian dan menumpukan per"atian
pada penulisan%Kecintaannya kepada ilmu tela" memba-anya ber"i(ra" ke esir%
Semasa di sana beliau tela" mengambil kesempatan melakukan beberapa ker(a
penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai 'il serta menyalin buku&buku
mengenai atematik dan ,alak% Tu(uannya adala" untuk mendapatkan -ang saraan
dalam temp$" penga(iannya di 5ni6ersiti al&A+"ar%.asil daripada usa"a itu, beliau tela"
men(adi se$rang yang amat ma"ir dalam bidang Sains, ,alak, atematik, 0e$metri,
!erubatan dan ,alsa9a"%
Tulisannya mengenai mata, tela" men(adi sala"
satu ru(ukan yang penting dalam bidang penga(ian Sains
!erubatan di /arat% ala"an ka(iannya mengenai
perubatan mata tela" men(adi asas kepada penga(ian
perubatan m$den mengenai mata% Ibnu .ait"am
merupakan ilmu-an yang gemar melakukan
penyelidikan% !enyelidikannya mengenai ca"aya tela"
memberikan il"am kepada a"li sains barat seperti /$ger,
/ac$n, dan Kepler mencipta mikr$sk$p serta telesk$p%
/eliau merupakan $rang pertama yang menulis dan
menemui pelbagai data penting mengenai ca"aya% /eberapa bua" buku mengenai
ca"aya yang ditulisnya tela" diter(ema"kan ke dalam ba"asa Inggeris, antaranya iala"
1ight dan 2n )#ilight 0henomena. Ka(iannya banyak memba"askan mengenai sen(a
35
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dan lingkaran ca"aya di sekitar bulan dan mata"ari serta bayang bayang dan
ger"ana%enurut Ibnu .ait"am, ca"aya 9a(ar bermula apabila mata"ari berada di garis
1F dar(a" di u9uk timur% Warna mera" pada sen(a pula akan "ilang apabila mata"ari
berada di garis 1F dar(a" u9uk barat% =alam ka(iannya, beliau (uga tela" ber(aya
meng"asilkan kedudukan ca"aya seperti bias
ca"aya dan pembalikan ca"aya%
Ibnu .ait"am (uga turut melakukan percubaan
ter"adap kaca yang dibakar dan dari situ ter"asilla"
te$ri lensa pembesar% Te$ri itu tela" digunakan $le"
para saintis di Itali untuk meng"asilkan kanta
pembesar yang pertama di dunia%Dang lebi"
menak(ubkan iala" Ibnu .ait"am tela" menemui
prinsip isi padu udara sebelum se$rang saintis yang
bernama Trricella mengeta"ui perkara itu 800 ta"un
kemudian% Ibnu .ait"am (uga tela" menemui
ke-u(udan tarikan gra6iti sebelum Issaac 'e-t$n
mengeta"uinya% Selain itu, te$ri Ibnu .ait"am
mengenai (i-a manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung&sambung
secara teratur tela" memberikan il"am kepada saintis barat untuk meng"asilkan -ayang
gambar% Te$ri beliau tela" memba-a kepada penemuan 9ilem yang kemudiannya
disambung&sambung dan dimainkan kepada para pen$nt$n sebagaimana yang dapat
kita t$nt$ni pada masa kini%
Selain sains, Ibnu .ait"am (uga banyak menulis mengenai 9alsa9a",
l$gik, meta9i+ik, dan pers$alan yang berkaitan dengan keagamaan% /eliau turut menulis
ulasan dan ringkasan ter"adap karya&karya sar(ana terda"ulu%!enulisan 9alsa9a"nya
banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masala" yang men(adi pertikaian%
!adanya pertikaian dan pertelingka"an mengenai sesuatu perkara berpunca daripada
pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya% /eliau (uga berpendapat ba"a-a
kebenaran "anyala" satu% Hle" sebab itu semua dak-aan kebenaran -a(ar diragui
dalam menilai semua pandangan yang sedia ada% Jadi, pandangannya mengenai
9alsa9a" amat menarik untuk dis$r$ti%/agi Ibnu .ait"am, 9alsa9a" tidak b$le" dipisa"kan
daripada matematik, sains, dan ketu"anan% Ketiga&tiga bidang dan cabang ilmu ini "arus
dikuasai dan untuk menguasainya sese$rang itu perlu menggunakan -aktu mudanya
36
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dengan sepenu"nya% Apabila umur semakin meningkat, kekuatan 9i+ikal dan mental
akan turut mengalami kemer$s$tan%Ibnu .ait"am membuktikan pandangannya apabila
beliau begitu g"aira" mencari dan mendalami ilmu pengeta"uan pada usia mudanya%
Se"ingga kini beliau ber(aya meng"asilkan banyak buku dan makala"% Antara buku
karyanya termasukG

a. Al3"ami3 fi (sul al3isab yang mengandungi te$ri&te$ri ilmu matemetik dan
matemetik penganalisaannyaO
b. Kitab al&Ta"lil -a al3)arkib mengenai ilmu ge$metriO
c. Kitab )ahlil ai3masa4il al 3Adadiyah tentang algebraO
d. a2ala" fi 5stikhraj %imat al36iblah yang mengupas tentang ara" kiblat bagi
segenap rantauO
e. M.a$alah fima )ad3u llaih mengenai penggunaan ge$metri dalam urusan "ukum
syarak dan
f. >isala" fi %ina3at al-%yi3r mengenai teknik penulisan puisi%

Sumbangan Ibnu .ait"am kepada ilmu sains dan 9alsa9a" amat banyak% Kerana
itula" Ibnu .ait"am dikenali sebagai se$rang yang miskin dari segi material tetapi kaya
dengan ilmu pengeta"uan% /eberapa pandangan dan pendapatnya masi" rele6an
se"ingga ke "ari ini%Walau bagaimanapun seba"agian karyanya lagi tela" <dicuri< dan
<diceduk< $le" ilmu-an /arat tanpa memberikan peng"argaan yang se-a(arnya kepada
beliau% Sesunggu"nya barat patut berterima kasi" kepada Ibnu .ait"am dan para
sar(ana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia #r$pa" masi" diselubungi
dengan kegelapan%Ka(ian Ibnu .ait"am tela" menyediakan landasan kepada
perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai 9alsa9a"
tela" membuktikan keaslian pemikiran sar(ana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang
tidak lagi dibelenggu $le" pemikiran 9alsa9a" Dunani% /eliau meninggal dunia di Ka"era"
pada ta"un 103F ketika berusia 4B%
4.9. Ibnu &atuta
Abu Abdullah 7uhammad Ibn &attuta (/a"asa
ArabG STUVW XWY Z[\] ^Y Z_` UWa) (dila"irkan ,ebruari )B, 130BO
dan meninggal dunia di ,e+ pada ta"un 13CF
merupakan se$rang /erber dari g$l$ngan uslim Sunni%
37
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!engembaraan Ibnu /attuta bermula ketika usianya )1 ta"un% /eliau meninggalkan
Tan(a" pada "ari K"amis, 1B Jun 13)8 masi"i% !engembaraan beliau mengambil masa
3; ta"un meliputi per(alanan se(au" 1)0,000 kil$meter dan singga" di BB negara di dua
benua A9rika dan Asia% /eliau kembali semula ke $r$cc$ semasa pemerinta"an Sultan
Abu KInan dan kisa" pengembaraan beliau ditulis $le" Ibn Ju+a melalui bukunya Tu"9at
al An+"ar 9i 0"$raib al Absar -a A(aib al As9a% /uku tersebut diter(ema"kan ke dalam
pelbagai ba"asa dan diterbitkan dibanyak tempat%
Kisa" pengembaraan Ibnu /attuta terba"agi kepada tiga pusingan% !usingan
pertama bermula dari Tangier, A9rika 5tara pada 13 Jun 13)8 menu(u Iskandaria"
sebelum meneruskan pengembaraan ke =imyat" dan Ka"era"% Selan(utnya Ibnu
/attuta merentasi bumi !alastin menu(u =amsyik dan ber(alan ke 3ad+ikiya",
seterusnya ke Alepp$% =alam per(alanan berkenaan, Ibnu /attuta terli"at satu ka9ila"
sedang menu(u ke akka" untuk menunaikan ibadat "a(i lalu beliau bergabung dengan
r$mb$ngan itu% /eliau menetap di akka" selama ) ta"un%
Ibnu /attuta meneruskan pengembaraannya ke Daman melalui (alan laut dan
mela-at Aden, $mb$sa, Timur A9rika dan menu(u ke Kul-a% /eliau kembali ke Hman
dan balik semula ke ekka" untuk menunaikan .a(i pada ta"un 133) masi"i, melaui
.$rmu+, Sira9, /a"rin dan Damama%
!ada pusingan kedua pengembaraanya, Ibnu /attuta ke Syam dan 3aut .itam,
3aut yang di"ubungkan ke 3aut Tenga" $le" Selat /$sp$rus dan 3aut armara serta
=ardanela% =ari 3aut .itam, Ibnu /attuta meneruskan pengembaraannya ke /ulgaria,
>$m, >usia, Turki serta pelabu"an terpenting di 3aut .itam iaitu Hdesia kemudian
menyusuri sepan(ang Sungai =anube%
Ibnu /attuta kemudian belayar menyeberangi 3aut .itam ke Semenan(ung *rimea
di mana beliau mengun(ungi >usia Selatan dan seterusnya ke India% =i India beliau
perna" dilantik men(adi kadi dan tinggal selama beberapa ta"un dan berk"idmat dengan
keluarga se$rang sultan% /eliau melan(utkan pengembaraannya "ingga ke Sri 3angka,
Ind$nesia dan *ant$n, ibu negara .$ng K$ng% Kemudian Ibnu /attuta mengembara
pula ke Sumatera, Ind$nesia dan melan(utkan per(alanan melalui laut Amman sebelum
meneruskan per(alanan darat ke Iran, Ira2, !alestin dan esir% /eliau kembali ke
akka" untuk menunaikan Ibada" .a(i yang ke tu(u" (terak"ir) pada bulan '$6ember
13B; mesi"i%
!er(alanan beliau ketiga bermula pada 483 .i(ra" dimana beliau sampai ke ali di
tenga" A9rika /arat sebelum kembali semula ke !as, ag"ribi untuk menta9sir "asil
38
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
pengembaraannya% Sala" se$rang penulis =ar I9taK di !as iaitu $"ad% Ibnu Ju+a tela"
menyunting buku beliau dan menyusun dengan gaya ba"asa yang teratur% Ibn Ju+a
mengambil masa selama 3 bulan untuk menyelesaikan tugasnya pada F =isember 1388
masi"i%
Setiap kali mengun(ungi sesebua" negeri atau negara, Ibnu /attuta akan membuat
catatan terperinci mengenai penduduk, pemerinta", ulamak serta ke+aliman yang
dilaksanakannya% /eliau turut menceritakan pengalamannya menempu" pelbagai
cabaran seperti diserang pen(a"at, "ampir lemas bersama kapal yang karam dan nyaris
di"ukum penggal $le" pemerinta" yang +alim% Tetapi malangnya, pencapaian Ibnu
/attuta yang luar biasa itu tidak mendapat peng"argaan se-a(arnya apabila manuskrip
catatannya dirampas dan di sembunyikan kera(aan !erancis yang men(a(a" kebanyakan
negeri di benua A9rika%
anuskrip catatan beliau dipercayai disimpan di /ibli$t"e2ue 'ati$nale, !aris,
menyebabkan bangsa Arab sendiri tidak dapat meng"argai pencapaiannya sebagai
se$rang pelayar Islam yang agung% .akikatnya, Ibnu /attuta adala" perintis
pengembaraan dunia yang ber(aya menguasai benua A9rika dan Asia serta pengarang
yang meng"asilkan karya penting dalam dunia Islam
AK.I> !#'0#/A>AA' I/'5 /ATT5TA
!ada ta"un 138B /attuta kembali ke tana" kela"irannya dan menetap di k$ta ,e+
dan berteman baik dengan sultan% Sultan kagum dengan per(alanan /attuta dan
meminta /attuta menuliskannya ke dalam sebua" buku, yang dikenal ber(udul >i"la
atau y Tra6el% Sebua" per(alanan yang menarik dan menempu"i perla(anan melebi"i
1)0%000km% Jika bukunya berbentuk Pcatatan ke"idupanQ tentunya $rang akan lebi"
mengenal Ibnu /attuta dibandingkan dengan Samuel !epys atau Anne ,rank%
Ia mengak"iri cerita per(alannya dengan sebua" kalimat, QAk"irnya aku sampai
(uga di k$ta ,e+%Q =i situ dia menuliskan "asil pengembaraannya% Sala" se$rang penulis
bernama $"ad Ibnu Jau+i menuliskan kisa" per(alanannya dengan gaya ba"asa yang
muda"% =alam -aktu tiga bulan, buku ber(udul !ersemba"an Se$rang pengamat
tentang K$ta&K$ta Asing dan !er(alanan yang engagumka, diselesaikannya pada F
=esember 1388 %
39
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
#.15. A-;ar>ali
'ama sebenar beliau iala" Abu Is"a2 Ibra"im
ibn Da"ya al&1ar2ali dan lebi" dikenali sebagai
Ar+ac"el di #r$pa" 3atin dan A+ar2uiel di Andalusia
dan Itali% Ia merupakan sar(ana yang terkenal di
Andalusia (sekarang dikenali sebagai Sepany$l)
(uga dikenali sebagai Al&1ar2allu" dan Al&1ar2alla"%
=ia dila"irkan pada ta"un 10)F dan
meng"embuskan na9as terak"irnya pada 10;4% =ia
"idup disaat&saat kera(aan Islam Andalusia
terpisa"&pisa" dan "ampir runtu" di tangan tentera
Kristian yang cuma diselamatkan $le" Ibn Tas"9in
dari $r$cc$ yang menyeberangi Andalusia
memerangi tentera Kristian di 1ala2a pada 10;F% Sumbangan Ibn Tas"9in dan
kesinambungan daripada ketumbukan tentera $r$cc$ tela" meletakkan Andalusia di
ba-a" pemerinta"an Islam untuk selama dua abad kemudiannya sebelum (atu" kepada
Kristian pada pertenga"an abad ke tiga belas%
Ke"idupan dan pencapaian Al&1ar2ali
/idang astr$n$mi de-asa ini dili"at seperti suda" tidak begitu penting sekarang ini
"anya kerana kita senang mendapatkan kalendar dan masa yang tepat begitu (uga
untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat kita disediakan dengan peta yang sangat
tepat% Sekarang ini kita mungkin tidak perlu ta"u mengambil ta"u Psun7s passageQ yang
ditandai $le" Pe2uin$IesQ (ber"ubung dengan -aktu malam dan siang) dan Ps$lsticesQ
(ber"ubung dengan "ari musim panas dan se(uk) kerana suda" tidak rele6an dengan
ke"idupan m$den kini% 'amun itu sangat berbe+a dengan 1aman !ertenga"an
(edie6al) seluru" ke"idupan masyarakatnya bergantung penu" kepada astr$n$mi
dalam menentukan -aktu memba(ak, menanam, menuai termasukla" dalam
menentukan s$al&s$al "ari perayaan agama mereka%
Sebelum membincangkan kenapa sumbangan Al&1ar2ali sangat penting kepada
tamadun Islam kita sebenarnya "arus mengeta"ui bagaimana bidang astr$n$mi sangat
sin$nim dengan agama Islam% Astr$n$mi dan Islam tidak mungin dapat dipisa"kan
terutama dalam s$al&s$al perkara asas iaitu penentuan bulan "i(ra", -aktu s$lat dan
ara" kiblat%
40
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
=iceritakan $le" /arr$n *arra de AauI ba"a-a beliau (uga digelar sebagai PAl&
'ekkac"Q kerana mampu mengukir besi% /eliau mampu meng"asilkan pelbagai alat
yang diperbuat daripada besi untuk a"li&a"li astr$n$mi di T$led$ pada ta"un 10C)
-alaupun beliau bukanla" a"li astr$n$mi, di mana
usa"a pemantauan astr$n$mi disaat itu dimulakan $le"
Da"ya /in Abi ansur% Setela" sekian lama beliau
menarik per"atian para a"li astr$n$mi yang lain kerana
dengan pengeta"uan yang sedikit, tidak perna"
mempela(ari sains ma"upun buku mengenainya tetapi
mampu menyiapkan peralatan astr$n$mi% =ua ta"un
kemudian dia men(adi a"li astr$n$mi dan kemudiannya
men(adi ketua kepada sesebua" kumpulan a"li
astr$n$mi% 'amun beliau tetap membuat peralatan
untuk a"li astr$n$mi yang lain dan tela" mula mencipta
peralatan astr$n$mi untuk dirinya sendiri% ala" beliau turut menga(ar gurunya yang
kemudiannya men(adi pengikutnya dalam ukuran yang tela" diciptanya%
/eliau (uga tela" membina (am Telad$ yang amat masy"ur dimana Al&1u"ri
menggambarkan (am tersebut digunakan "ingga ta"un 1138 "inggala" pada suatu "ari
>a(a Alp"$ns$ AI cuba untuk mengeta"ui bagaimana (am tersebut ber9ungsi dan
mengara"kan .amis /in 1abara menceraikan setiap ba"agiannya satu&persatu%
alangnya setela" ia diceraikan tiada siapa yang dapat memasangnya semula seperti
keadaan asal%
engikut A"mad T"$ms$n (am ini mempunyai dua bekas air yang mana akan
terisi air ataupun k$s$ng mengikut keadaan bulan sabit ma"upun bulan penu"% Jika
bulan penu" kedua&dua bekas ini akan penu" dan mula berkurangan selepas 18
"aribulan dan akan k$s$ng sepenu"nya apabila menceca" ke malam )F%
Sebenarnya itu bukanla" satu&satunya ciptaan beliau, yang paling menarik
per"atian iala" ciptaan yang paling canggi" dan tepat iaitu Pastr$labeQ mendatar%
*iptaan beliau yang disertakan penulisan panduan penggunaannya dinamakan al&
Sa9i"a al&1ar2aliya dapat digunakan untuk menyelesaikan masala" astr$n$mi untuk
semua laltitud dan termasuk (uga k$$rdinasi )F bintang (uga ditandakan dan (uga
mampu memantau pergerakan mata"ari%
*iptaan beliau ini tela" menarik beberapa t$k$" dunia selepasnya seperti >a(a
Al9$ns$ dan >egi$m$ntanus untuk menggunakannya dan mengka(i ciptaan beliau
41
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
"ingga panduan penggunaannya diali" ke beberapa ba"asa seperti latin dan r$man&
sepany$l%
Seperti sar(ana Islam yang lain beliau (uga dapat
membetulkan te$ri $rang 0reek yang sekali lagi
mena9ikan sains Islam adala" bayangan dari 0reek%
!l$temy melalui kiraannya menganggarkan ba"a-a
(arak laut editerranean adala" C)b namun kemudian
dibetulkan $le" al&K-ari+mi kepada 8) b manakala
pembetulan $le" al&1ar2ali memberikan bacaan yang
paling tepat iaitu B)b%
/eliau tela" ber(aya mencipta PT$ledan TableQ
yang mana tela" bertanggung(a-ab untuk memberi
na9as baru kepada para astr$n$mi kerana ber(aya men(adikan kenyataan untuk
memp$sisikan sistem planet&planet secara berk$mputer pada +amannya pada bila&bila
masa semasa cerapan di(alankan% /eliau kemudiannya tela" menyunting (adual yang
tela" di"asilkan beliau di balai cerap beliau di T$led$, Andalusia, (uga (adual&(adual lain
yang ter"asil dari para astr$n$mi lain dari kalangan Islam ma"upun bukan Islam%
/eliau (uga adala" $rang yang pertama
men(elaskan secara terperinci tentang pergerakan
mata"ari yang men(au"i bumi (apre"eli$n) yang mana
(araknya yang ter(au" dari bumi sebanyak 1)%0 saat
perEta"un dan melalui kaeda" ka(ian m$den (arak yang
sebenarnya iala" 11%; saat perEta"un% Ka(ian&ka(ian
yang dibuat beliau tela" men(adi ru(ukan $le" 'ic$laus
*$pernicus dalam menta9sirkan mata"ari sebagai
pusat sistem s$lar dalam tesisnya Q=e >e6$luti$nibus
Hrbium *elestiumQ
!esimpulan.
Secara umumnya, pengaru" Islam di Andalusia merupakan tempat yang paling
utama bagi #r$pa" dalam menyerap peradaban Islam terutamanya dalam k"a+ana"
ilmu pengeta"uan astr$n$mi% asyarakat #r$pa" (uga menyaksikan kenyataan ba"a-a
Andalusia berada di ba-a" kekuasaan Islam (au" meninggalkan negara&negara
42
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
tetangganya #r$pa", terutama dalam bidang pemikiran dan sains disamping bangunan
9i+ik%
Walaupun Islam ak"irnya terusir dari negeri Andalusia dengan cara yang sangat
ke(am, tetapi ia tela" mempengaru"i gerakan&gerakan penting di #r$pa"% 0erakan&
gerakan itu adala"G kebangkitan kembali kebudayaan Dunani klasik (renaissance) pada
abad ke&1B yang bermula di Itali, gerakan re9$rmasi pada abad ke&1C , rasi$nalisme
pada abad ke&14 , dan pencera"an pada abad ke&1;
%
5. Tokoh-tokoh tamadun Asia
1.1. Tokoh Tamadun Cina
1.1.1. !un" )u T:e
*$n9ucius dila"irkan di 1"$u (sekarangG Wilaya"
S"and$ng) yang terletaknya di negeri 3u pada 1aman
*"un2iu ( ) *"ina% Aya"andanya yang
merupakan se$rang k$mander negeri 3u meninggal
dunia se-aktu *$n9ucius berumur tiga ta"un% Walaupun keluarganya berketurunan
bangsa-an, mereka tidak berkaya&raya% Wa9at aya"andanya tertinggal mereka dalam
kemiskinan% *$n9ucius berka"-in dengan *"ikuan pada umur 1F ta"un, dan
kemudiannya men(adi aya" kepada se$rang anak lelaki dan dua $rang anak
perempuan%
*$n9ucius sanggup mengambil pelbagai ker(a seperti gembala, kerani dan
penyimpan kira&kira untuk menyara "idup mereka% Selepas ibunya meninggal dunia
pada ta"un 8)4 S%%, beliau memulakan peker(aannya sebagai se$rang guru% /eliau
mengembara dan menga(ar murid&murid yang berkumpul ber"ampirannya%
Kemas"yurannya serta si9at&si9at murninya diluas sebar di seluru" negeri 3u%
!ada +aman ak"iran =inasti 1"$u (*"$u) (10)4&)8C S%%), kera(aan meng"adapi
masala" k$mpl$t penggulingan kuasa% *$n9ucius mengkritik +aman itu merupakan
+aman kacau&bilau dan kurang berm$ral% /eliau berpendapat cara penyelesaian
masala" itu adala" mendidik supaya $rang ramai mengikut prinsip&prinsip serta a(aran&
a(aran pendeta da"ulu% /eliau mengadakan penegasan a(aran&a(aran pendeta da"ulu
dalam kelasnya%
Selepas beberapa ta"un, a(arannya serta te$rinya diluas sebar ke seluru" *"ina
$le" anak muridnya dan kemudiannya ramai $rang meman9aatkannya%
43
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
*$n9ucius yang berusia 8) ta"un, dilantik sebagai ma(istret *"ungtu dan pada
ta"un seterusnya, beliau men(adi menteri (enaya" bagi negeri 3u% =engan
pentadbirannya yang baik, beliau ber(aya melaksanakan re9$rmasi baru, keadilan
didirikan dan kes&kes (enaya" berkurangan se"ingga "ampir di"apuskan% *ara
pentadbiran yang diperkenalkan adala" begitu baik sekali se"ingga beliau dilantik
men(adi pemerinta" negeri sebela"nya untuk mena"an pemecatan kuasa menteri%
*$n9ucius meninggalkan ka-asan pentadbirannya pada ta"un BFC/%* untuk
mengembara sambil menga(ar, tersia&sia adanya "arapan akan putera negeri lain
membenarkan beliau melancarkan re9$rmasi% !ada ta"un B;B S%%, tersia&sia mencari
pemerinta"an yang unggul, beliau kembali ke 3u%
/eliau meninggalkan negerinya dan mengembara seluru" *"ina selama 13 ta"un%
Semasa beliau berumur CF ta"un, beliau kembali ke 3u dan -a9at 3 ta"un kemudiannya
di 3u ? B4F S%% Selepas beliau -a9at, peninggalannya dikebumikan di kubur *"u ,u
(SekarangG S"and$ng)% Kini, kubur itu merupakan satu taman yang cantik dan
dinamakan Taman K$ng% Walaupun *$n9ucius tela" meninggal dunia tetapi a(aran dan
9alsa9a" beliau masi" diamalkan se"ingga terbinanya t$k$ng&t$k$ng di seluru" *"ina%
Kitab yang disusunkan $le" pengikut&pengikutnya iala" 3unyu (InggerisGAnalects),
dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisa"kan ke"idupan *$n9ucius serta
a(arannya yang semakin "ilang%
/eliau menerima pendidikan dalam bidang mu+ik, penulisan dan ritual% Se-aktu
berumur )0 ta"un beliau men(adi se$rang guru dan menga(ar murid&murid cara
berkelakuan baik% /eliau dan murid&muridnya sering mengembara dari -ilaya" ke satu
-ilaya" yang lain% /eliau yakin melalui sistem pendidikan akan -u(udnya kesetaraan
se(ati antara manusia% /eliau merupakan $rang pertama dalam se(ara" *"ina yang
menga(ar (umla" pela(ar yang ramai iaitu 4000 $rang, dan 10 $rang dari mereka men(adi
pemikir dan sar(ana yang terkenal% /eliau merupakan se$rang a"li pendidik yang
ma"ukan pengikut&pengikutnya men(adi Pr$unded manQ yang b$le" digunakan $le"
negara dan masyarakat% Justeru itu, beliau menga(ar bermacam&macam (enis ilmu
pengeta"uan% ,alsa9a"nya ma"u mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi
meng"asilkan manusia yang sempurna yang disebut sebagai Jun+i% Jun+i merupakan
sese$rang yang memiliki sepenu"nya "ikma" ren% =alam kitab 3un Du, Kung ,u T+e
tela" memberikan beberapa cara untuk men(adi Jun+i (budiman)% Antara cara untuk
men(adi se$rang Jun+i iala"G
a% tidak merasa resa", pilu atau takut
44
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
b% beker(a dengan tegas dan bersunggu"&sunggu", tidak membuat
kesala"an, melayani $rang lain dengan ba"asa yang baik dan teliti
sesuai dengan adat
c% membantu $rang lain untuk men(ayakan pekara yang baik dan
tidak membantu $rang lain untuk men(ayakan pekara yang (a"at
anakala si9at Jun+i menurut Kung ,u T+e iala" sese$rang yang "idup aman
damai, tidak s$mb$ng dan tidak meng"ina $rang lain% Kung ,u T+e ma"u
menginterprestasikan k"a+ana" -arisan silam kepada anak&anak muridnya, dengan
sebab itu beliau berkata sesunggu"nya beliau "anyala" se$rang transmitter dan
bukannya $riginat$r%
!erkara inila" menurut Wang 0ung-u (1FF4) yang membe+akan K$n9usianisme
dengan agama lain, kerana ia amat sedikit menekankan kepada ke"idupan spiritual dan
men(au"kan diri dari perbincangan mengenai ke"idupan selepas mati tetapi lebi"
banyak menumpukan kepada dunia, s$sial, keluarga dan m$ral% Apabila ditanya tentang
kematian $le" muridnya, K$n9isius men(a-ab P(ika kita tidak ta"u tentang ke"idupan,
bagaimana pula kita ta"u tentang kematianQ% /egitu (uga beliau perna" berkata Pkamu
tidak mampu untuk berk"idmat kepada manusia, (adi bagaimana kamu "endak
berk"idmat kepada ru"cQ%
!r$9% D% King (1FF4) berpendapat K$n9usianisme tela" membangunkan satu
bentuk etika yang bersi9at kemanusiaan dalam dunia yang manusia&sentrik% /agi
K$n9usianisme keperi"atian yang asas adala" ke"idupan s$sial pada masa kini dan
sekarang% !ers$alan bagaimana untuk meng"arm$niskan ke"idupan di dunia adala"
asas te$ritikal dan praktikal yang perlu diselesaikan% K$n9usianisme mem9$kuskan
kepada "ubungan $rganik antara indi6idu dan masyarakat yang dili"at sebagai saling
bertautan dan tidak dapat dipisa"kan% /eliau ma"u satu masyarakat yang dipimpin atau
diatur dengan baik% Asas negara, masyarakat dan indi6idu yang betul adala" Plet ruler to
be ruler, the minister minister, the father father and the son son P%
K$n9usius ma"u masyarakat ber(alan mengikut tugas dan tanggung(a-ab masing&
masing % engikut K$n9usius segala sesuatu "endakla" bertindak mengikut nama
(+"engming) atau kedudukan masing&masing% !erlaksanaan tanggung(a-ab dan
peranan tersebut "arusla" pula diasaskan kepada nilai kebaikan (yi) dan nilai
kemanusiaan yang berpaksikan kepada kasi" sayang (ren)% anusia yang mempunyai
45
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
ren atau kasi" sayang iala" Pone #ho, desiring to sustain himself, sustains others, and
desiring to de!elop himself, de!elop othersQ%
!emikiran etika K$n9usianisme dapat digali melalui kitab&kitab yang dikarangnya
seperti kitab ada", u+ik, Adat, kitab Tentang !eruba"an maupun melalui susunan
anak&anak murid beliau seperti Kitab Anale,t atau 1un 7u, )he 8reat 1earning dan lain&
lain% engikut Sc"-art+ (1F;8), kitab Analect banyak mengandungi $der s$si$&p$litik
yang n$rmati9, perlakuan&perlakuan yang baik, ritual, perayaan dan etika% Aturan etika
K$n9usianisme adala" berpaksikan kepada )ian (ea!en9 atau :ao %!enekananya yang
utama adala" k$nsep ter"adap keluarga, so,ial propriety dan s$lidariti%
K$n9usianisme menekankan lima bentuk "ubungan atau -ulun iaitu antara
pemerinta" dengan rakyat, aya" dengan anak, abang dengan adik, sa"abat dengan
sa"abat dan suami dengan isteri% /agi K$n9usianisme, dari keluarga akan berkembang
men(adi masyarakat, seterusnya negara dan dunia% Kesemua k$nsep etika yang
dikembangkannya diasaskan kepada ren atau kemanusiaan% /agi K$n9usius, nilai
"ubungan antara anak dengan bapa, iala" bapa "arus berbaik "ati dan anak "arus
berke-a(iban ter"adap $rang tua, .ubungan suami isteri iala" suami "arus (u(ur
ter"adap isteri dan isteri "arus tunduk dan patu" dengan suami, "ubungan saudara tua
dengan saudara muda, iaitu yang tua "arus bermura" "ati dan membantu, manakala
yang muda "arus tunduk dan "$rmat% .ubungan ra(a dengan rakyat, iala" rakyat mesti
bersi9at kemanusiaan dan rakyat "arus taat% .ubungan antara sa"abat iala" ke(u(uran
men(adi pend$man%
!emerinta" yang menggunakan kekerasan dalam pemerinta"annya adala"
se$rang yang gagal sebagai pemerinta"% enurut K$n9usiusO Ptugas kamu adala" untuk
metnadbir, bukannya untuk membunu"Q (3un Du)% !emerinta" yang memerinta" melalui
c$nt$" teladan yang baik (de) dan ak"lak terpu(i akan dapat menga-al diri mereka
sendiri dan rakyat (>$ss, )000) serta dapat mempengaru"i rakyat dan menanamkan
kesetiaan rakyat kepada pemerinta"%
1.1.2. %aksamana Chen" Ho
/eliau dila"irkan dalam sebua" keluarga #tnik .ui yang menganut agama Islam di
Dunnan, barat daya *"ina% =atuk dan bapanya tela" menunaikan 9ardu "a(i ke eka"%
ereka mengeta"ui keadaan di luar negara dan suka men(ela(a"%
46
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Semasa berusia 10 ta"un, a Sanba$ dirampas $le" pasukan penga-al ma"ara(a
lalu diba-a ke 'an(ing, lantaran itu beliau tela" dilantik
sebagai sida dalam istana ma"ara(a% a Sanba$ yang
cergas dan pandai tela" disukai $le" ma"ara(a dan
dianugera"i nama *"eng .$ $le" ma"ara(a% *"eng .$
atau 1"eng .$ (1341&1B38) merupakan se$rang
pen(ela(a" *"ina yang sangat masy"ur%
Kemasy"urannya sering dikaitkan dengan armadanya
yang dianggap terbesar yang perna" dilancarkan atas
nama pen(ela(a"an% /eliau mengetuai )4,000 $rang
anak kapal dan 314 bua" kapal (sebenarnya dipanggil
($ng )dan ekspedisi beliau mengandungi se"ingga C3 bua" kapal yang belayar
bersama&sama%
Ketu(u"&tu(u" pelayaran beliau mengambil masa kira&kira ) ta"un setiap satu%
!en(ela(a"annya dilakukan antara ta"un 1B08 "ingga ta"un 1B33% Armada ini belayar ke
seba"agian besar Asia Tenggara seperti Ja-a, Sumatera, Siam, Tana" elayu, dan
/$rne$% #ksepedisi lain tela" ke India, Kepulauan aldi6es, Teluk !ars, negara Arabi
dan pantai timur A9rika (1B18)% Ada kemungkinan mereka (uga tela" mengelilingi
Tan(ung .arapan pada kira&kira 40 ta"un sebelum $rang #r$pa" melakukannya% Ini
dikaitkan dengan adanya satu peta *"ina pada ta"un 1B)0 dengan (elas menun(ukkan
seba"agian pantai barat A9rika%
47
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Tu(uan mereka iala" untuk berdagang, mengutip cukai daripada k$l$ni *"ina dan
mengumpul maklumat%/eberapa bua" kapal tela" di"antar untuk menin(au eksepedisi di
3autan !asi9ik dan ada kemungkinan mereka sampai di pantai utara Australia% Selepas
kemangkatan a"ara(a *"eng Tsu, kemasy"uran *"eng .$ mulai mer$s$t% !ada
musim luru" C00 ta"un yang lalu iaitu pada ta"un 1B08 asi"i, sebua" armada yang
paling besar sk$pnya di dunia pada masa itu bert$lak dari pelabu"an Sungai Dangt+e di
luar /andar 'an(ing, ibu negara kera(aan =inasti ing bagi belayar ke seberang laut%
3aksamana *"eng .$ yang tela" memimpin pelayaran secara besar&besaran tersebut%
'ama asal *"eng .$ iala" a Sanba$% 3aksamana *"eng .$ atau u"ammad atau
Sam !$a merupakan satu nama yang sin$nim dengan kedatangannya di elaka
memba-a salam
persa"abatan daripada
=inasti ing di negara
*"ina% Sa"abat bernama
Saad bin 3ubada"
merupakan di antara para
sa"abat tera-al yang
memba-a Islam ke *"ina
se"ingga masyarakat
Islam di *"ina sekarang
ini menyamai bilangan
penduduk di alaysia% Ini
menun(ukkan, Islam
suda" lama tersebar di
ka-asan Asia dan di 'usantara mala" 3aksamana *"eng .$ merupakan di antara
pendak-a" yang memba-a risala" Islam di Tana" elayu melalui saluran dipl$matik
yang dilakukan $le"nya% aknanya Islam b$le" tersebar di merata tempat tanpa
mengira -arna kulit yang menyebarnya dan mereka yang menerimanya% Kesunggu"an
3aksamana *"eng .$ menyebarkan Islam melalui dipl$matik dan perdagangan serta
tekn$l$gi yang datang dari *"ina amat di"argai $le" penduduk 'usantara% /ayangkan,
melalui ara"annya kepada kera(aan Siam supaya meng"entikan tekanan kepada
Kera(aan elaka untuk membayar u9ti setiap ta"un, Kera(aan Siam akur kepada ara"an
tersebut se"ingga ak"irnya Kera(aan elaka men(adi empayar yang "ebat "asil
48
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
pert$l$ngan 3aksamana *"eng .$% Ini adala" kerana ke"ebatannya berdipl$masi dan
kecanggi"an tekn$l$gi yang diba-a $le" dari negara *"ina%
Semasa *"eng .$ berusia 3B ta"un, a"ara(a 1"u =i mengambil keputusan
untuk meng"antar armada bagi melaksanakan pelayaran besar&besaran ke pelbagai
negara di Asia dan A9rika untuk men(alinkan "ubungan persa"abatan dengan negara&
negara di ka-asan itu% /aginda menita"kan *"eng .$ memimpin pelayaran besar&
besaran itu% /andar 'an(ing terletak di pinggir Sungai Dangt+e, sungai yang terbesar di
*"ina% Industri pengeluaran kapal suda" berse(ara" lama dan sangat berkembang di
'an(ing pada masa itu% /erdasarkan catatan se(ara", terdapat 3B bua" bengkel
pembuat kapal di luar /andar 'an(ing dan tukang&tukang kapal yang terbaik di seluru"
*"ina tela" bertumpu di 'an(ing%
Tara9 kema"iran pembuatan kapal daripada tukang&tukang tersebut merupakan
tara9 tertinggi bagi industri pembuatan kapal di dunia pada masa itu% Kapal </a$c"uan<
yang digunakan dalam pelayaran *"eng .$ iala" dibuat di 'an(ing% Kapal </a$c"uan<
merupakan kapal layar bersai+ besar% =isebabkan pelayaran itu dilaksanakan
berdasarkan tita" a"ara(a 1"u =i, maka kapal&kapal tersebut bukan sa"a(a ukurannya
besar, tetapi (uga diperlengkapi dengan kemuda"an yang m$den% !ada ta"un 1F84,
sebua" batang kemudi sepan(ang 11%4 meter daripada kapal </a$c"uan< tela" digali
keluar daripada perut bumi di tapak
bengkel pembuat kapal </a$c"uan< di
'an(ing% Kalau dikira berdasarkan pan(ang
batang kemudi terseubt, maka kapal
</a$c"uan< armada *"eng .$ yang
paling besar tela" mencatat lebi" sebiru
tan, ini merupakan kapal yang paling
besar di dunia pada masa itu% Armada
*"eng .$ terdiri daripada beberapa pulu"
kapal yang berbe+a&be+a sai+nya% Jumla"
keseluru"an pega-ai, pedagang dan anak
kapal armada *"eng .$ mencatat lebi"
)0 ribu $rang% Sutera, barang p$rselin dan
barang seni kra9 tangan lain dimuatkan di
dalam kapal&kapal tersebut% Semasa armada itu berlabu" di setiap pelabu"an luar
negara, 3aksamana *"eng .$ akan menganugera"kan cap m$"$r yang diperbuat
49
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
daripada perak dan meng"adia"kan cenderamata kepada ra(a negara&negara yang
dila-ati%
3aksamana *"eng .$ (uga menyampaikan tita" a"ara(a 1"u =i =inasti ing
*"ina yang menggalakkan negara&negara tersebut meng"antar utusan mela-at *"ina
agar meningkatkan pertukaran antara satu sama lain% 4 kali pelayaran seumpama itu
tela" dilaksanakan $le" 3aksamana *"eng .$ dalam temp$" ); ta"un% !ada ta"un
1B38, 3aksamana *"eng .$ yang berusia lebi" C0 ta"un meninggal dunia di India
dalam pelayaran ke&4 semasa kembali ke *"ina%Armada *"eng .$ ber(aya tiba di
pantai 3aut era" dan pantai timur A9rika dan tela" mela-at lebi" 30 bua" negara dan
ka-asan di Asia dan A9rika dalam 4 kali pelayaran itu%
!elayaran 3aksamana *"eng .$ ke negara&negara Asia dan A9rika itu tela"
meluaskan pandangan rakyat *"ina dan meningkatkan pengeta"uan ge$gra9i rakyat
*"ina% !elayaran itu (uga tela" meningkatkan petukaran, perse9a"aman dan
perdagangan antara rakyat *"ina dengan rakyat pelbagai negara Asia dan A9rika%
!elayaran 3aksamana *"eng .$ lebi" a-al separu" abad daripada *$mumbus, pelayar
yang terkenal di dunia%
!elayaran *"eng .$ ke seberang
laut (uga tela" meninggalkan -arisan
kebudayaan dan kesenian kepada kita%
Sekarang banyak sastera-an tela"
mengguba" drama, n$6el, drama TA dan
lain&lain untuk menggambarkan
pelayaran 3aksamana *"eng .$ secara
besar&besaran pada masa itu, memu(i
sumbangan yang dibuat $le" 3aksamana *"eng .$ kepada kegiatan pelayaran sedunia
serta sumbangannya kepada persa"abatan dan pertukaran antara *"ina dan pelbagai
negara di dunia
50
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
1.2. Tokoh Tamadun India
1.2.1. 7ahatma 1handi
7ahatma 1andhi
a"atma Karamc"and 0and"i di /$mbay pada September 1FBB%
7ohandas !aram+hand 1andhi
(0u(aratiG

, =e6andgareG
) () Hkt$ber, 1;CF & 30
Januari, 1FB;) (uga dipanggil 7ahatma 1andhi
(ba"asa SanskritG <ber(i-a "ebat<) adala"
se$rang pemimpin spiritual dan t$k$" p$litik
ters$"$r dari India% !ada masa ke"idupan
0and"i, banyak negara yang merupakan (a(a"an
/ritis"% !enduduk di k$l$ni&k$l$ni tersebut
mendambakan kemerdekaan agar dapat
memerinta" negaranya sendiri% 0and"i adala" sala" se$rang yang paling penting yang
terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India% =ia adala" akti6is yang tidak
menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui dem$nstrasi
secara aman%
Sejarah awal
/eliau dila"irkan pada ) Hkt$ber, 1;CF, di !$rbandar, sebua" pekan kecil di
-ilaya" 0u(arat% Keluarganya dari kelas pertenga"an dari kasta Aais"ya% /apanya,
Karamc"and, merupakan se$rang :e#an atau !erdana enteri di pekan tersebut%
anakala ibunya bernama !utlibai, adala" se$rang -anita yang lema" lembut dan
-arak, dan men(adi sumber inspirasi bagi beliau%
Semasa 0and"i di sek$la" renda", beliau tidak menun(uk sebarang petanda akan
men(adi se$rang t$k$" yang terkenal% =isek$la" beliau dianggap sebagai se$rang
pela(ar yang <medi$cre< atau seder"ana dan merupakan se$rang yang sangat pemalu%
'amun se(ak kecil lagi, beliau menun(ukkan si9atnya yang berintegriti% Se-aktu suatu
u(ian e(aan beliau tela" silap menge(a% Tetapi beliau enggan meniru ka-annya,
-alaupun diberi peluang $le" gurunya%
engikut adat $rang India pada -aktu itu, beliau tela" dika"-inkan pada usia
yang muda iaitu pada umur 13 ta"un kepada Kasturbai, se$rang gadis yang sebaya
dengannya%
51
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!ada usia 1; ta"un, beliau melan(utkan pela(arannya di S$ut"ampt$n, #ngland
dalam bidang undang&undang% =i samping mempela(ari undang&undang, beliau mula
menun(uk minat dalam bidang keagamaan% !elbagai kitab serta buku&buku keagamaan
seperti .indu, Kristian, Da"udi dan Islam tela" men(adi ba"an bacaannya% !ada 1;F1,
beliau lulus peperiksaan ak"irnya dan pulang ke India sebagai se$rang peguam%
Afrika Selatan dan dasar aparteid
Semasa di /$mbay, beliau mencuba nasib sebagai se$rang peguambela tetapi
gagal% /eliau kemudiannya diara" untuk membela se$rang klien di A9rika Selatan%
3antas beliaupun pergi ke negara yang asing ini% =isana, beliau menyaksikan
diskriminasi yang sangat teruk% /angsa India, samada peniaga ma"upun buru"
dianggap sebagai g$l$ngan kelas kedua dan dipanggil <kuli< atau <sami<%
!engalaman diskriminasi yang pertama berlaku di arit+burg, ibunegeri 'atal%
Se-aktu didalam keretapi, se$rang berkulit puti" tela" membanta" ke"adiran se$rang
<ber-arna< di kelas pertama dan mengara" beliau untuk pinda" ke kelas ketiga% /eliau
enggan menurut kema"uannya kerana mempunyai tiket kelas pertama% Ak"irnya beliau
serta begnya tela" di"umban keluar dari keretapi tersebut%
!eristi-a ini merupakan satu tamparan "ebat kepada 0and"i% /eliau kemudian
memutuskan untuk men(adi se$rang akti6is p$litik agar dapat menguba" undang&
undang diskriminasi tersebut% 0and"i kemudiannya membentuk sebua" gerakan bukan
kekerasan disana%
Gandhi dan kemerdekaan India
Ketika kembali ke India, dia membantu dalam pr$ses kemerdekaan India dari
(a(a"an /ritis"O "al ini memberikan inspirasi bagi rakyat di k$l$ni&k$l$ni lainnya agar
ber(uang mendapatkan kemerdekaannya%
>akyat dari agama dan suku yang berbe+a yang "idup di India kala itu yakin
ba"-a India perlu dipeca" men(adi beberapa negara agar kel$mp$k yang berbe+a ini
dapat mempunyai negara mereka sendiri% >amai yang ingin meli"at penganut agama
.indu dan Islam berpisa" dan mempunyai negara sendiri% Walaupun, 0and"i adala"
se$rang .indu, beliau menyukai 9alsa9a" dari agama&agama lain termasuk Islam dan
Kristian% /eliau percaya ba"a-a manusia tanpa mengira agama "arus mempunyai "ak
yang sama dan "idup bersama secara damai di dalam satu negara%
52
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!ada 1FB4, India mencapai kemerdekaan dan berpisa" men(adi dua negara, India
dan !akistan% .al ini tidak disetu(ui 0and"i%
!rinsip 0and"i, satyagraha, sering diter(ema"kan sebagai <(alan yang benar< atau
<(alan menu(u kebenaran<, tela" men(adi sumber inspirasi berbagai generasi akti6is&
akti6is dem$krasi dan anti&rasisme seperti artin 3ut"er King, Jr% dan 'els$n andela%
0and"i sering mengatakan nilai&nilai a(arannya sangat seder"ana, yang berdasarkan
kepercayaan .indu tradisi$nalG kebenaran (satya), dan bukan&kekerasan (a"imsa)%
!ada 30 Januari 1FB;, 0and"i dibunu" se$rang lelaki .indu yang mara" kerana
kepercayaan 0and"i yang menginginkan rakyat .indu dan uslim diberikan "ak yang
sama%
Lain-lain
0and"i tidak perna" menerima !eng"argaan !erdamaian '$bel, meskipun
dical$nkan sebanyak lima kali antara 1F34 dan 1FB;% /eberapa dekad kemudian, "al ini
disesali secara umum $le" pi"ak Ja-atankuasa '$bel% Ketika =alai 3ama dianugera"i
!eng"argaan '$bel pada 1F;F, ketua Ja-atankuasa '$bel mengatakan ba"a-a ini
merupakan <suatu cara untuk mengenang (asa a"atma 0and"i<%
u+ium elektr$nik '$bel mempunyai artikel mengenai "al tersebut% Sepan(ang
"idupnya, akti6is 0and"i tela" menarik berbagai k$mentar dan pendapat% isalnya,
sebagai pemimpin Kera(aan /ritis", Winst$n *"urc"ill perna" berkata
"Menyedihkan...melihat Mr. 8andhi, seorang peguambela daripada Kuil )engah (Middle
)emple9 yang menghasut, sekarang tampil sebagai seorang fakir yang biasa dari )imur,
menaiki tangga 5stana ;i,eregal dengan badan setengah telanjang."
/egitu (uga dengan Albert #instein yang berkata mengenai 0and"iG "(Mungkin9
para generasi berikutnya akan sukar memper,ayai baha#a ada orang seperti ini yang
pernah hidup di dunia ini."
Karya a"atma 0and"i tidak dilupakan $le" generasi berikutnya% *ucunya, Arun
0and"i dan >a(m$"an 0and"i dan ba"kan anak cucunya, Tus"ar 0and"i, adala"
akti6is&akti6is s$si$&p$litik yang terlibat dalam mempr$m$sikan gerakan bukan&
kekerasan di seluru" dunia%
53
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
5.2.2 Sidhaharta 1autama &uddha
BUDDHA (563 SM 483 SM )
Sidd"arta dila"irkan pada ta"un C)3 S di Taman
3umbini, saat >atu a"a aya berdiri memegang da"an
p$"$n sal% !ada saat ia la"ir, dua arus kecil (atu" dari langit,
yang satu dingin sedangkan yang lainnya "angat% Arus
tersebut membasu" tubu" Sidd"art"a% Sidd"art"a la"ir
dalam keadaan bersi" tanpa n$da, berdiri tegak dan
langsung dapat melangka" ke ara" utara, dan tempat yang
dipi(akinya ditumbu"i bunga teratai% Aya" dari !angeran
Sidd"art"a adala" Sri /aginda >a(a Sudd"$dana dari Suku
Sakya dan ibunya adala" Sri >atu a"d dyd =e-i% Ibunda >atu meninggal dunia tu(u"
"ari setela" mela"irkan Sang !angeran% Setela" meninggal, beliau terla"ir di alam
Tusita, yaitu alam surga lu"ur% Se(ak itu maka yang mera-at !angeran Sidd"arta adala"
a"d !a(dpati, bibinya yang (uga men(adi isteri >a(a Sudd"$dana%
Kegemilangan dlm% 1aman As$ka ? (adi agama rasmi =inasti aurya% /udd"aG guna
ba"asa !ali, Kitab Tripitaka ? kitab suci mengandungi Sutta !itaka, Ainaya !itaka, dan
Ab"id"amma !itaka%
#mpat kebenaran yang mulia
a% Ke"idupan penu" dengan kepa"itan
b% Kepa"itan dan kesengsaraan disebabkan $le" tuntutan na9su
c% 5ntuk mengatasi kepa"itan "idup mesti mengatasi na9su
d% *ara menamatkan kesengsaraan dan mengatasi na9su iala" dengan cara
Jalan 3apan 3apis
B% Jalan lapan lapis
a% Kepercayaan dan pengeta"uan yang baik
a% /ebas daripada kepercayaam karut
b% ema"ami diri sendiri dan #mpat Kebenaran yang ulia%
c. embangunkan -a-asan ke"idupan yang (elas ( ditthi9.
b% Keinginan yang baik
a% !erlu megambil keputusan yang tegas untuk mencapai (alan
ke"idupan yang ber(aya%
c% !engucapan yang baik
54
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
a% Tidak b$le" melakukan g$sip% menipu atau mengenakan sese$rang%
d% Kelakuan yang baik
a% /ertindak secara aman, (u(ur dan se(ati dan tidak membunu",
mencuri, dan keterlaluan dalam tuntutan arak dan pelakuan seI%
e% akna ke"idupan yang baik
a% !erlu mendapatkan ke"idupan dengan tidak memusna"kan
ke"idupan lain%
9% 5sa"a yang baik
a% !erlu menga-al diri sendiri dan berdisiplin%
b% engekang kepercayaan syaitan dan men(aga kebaikan
g% !emikiran yang baik
a% !erlu ber"ati&"ati dengan kata&kata dan pelakuan $rang lain%
"% !ertapaan yang baik
a% !erlu menumpukan pada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran
yang mendalam dan istime-a%
!itab su+i a"ama &uddha
Kitab suci agama /udd"a iala" KTipitakaK% Kitab KTipitakaK yang lengkap "anyala"
yang berba"asa !ali iaitu ba"asa yang dipergunakan $le" 0autama /udd"a dan $le"
rakyat (elata suku agad"a% Kitab suci agama /udd"a yang paling tua, diketa"ui "ingga
sekarang tertulis dalam ba"asa !ali, yang terba"agi dalam tiga kel$mp$k besar yang
disebut sebagai K!itakaK atau KbakulK iaitu Ainaya !itaka, Sutta !itaka dan Ab"id"amma
!itaka%
enurut tradisi /udd"a, Sidd"arta 0autama dila"irkan daripada puak Sakya pada
a-al masa agad"a (8BC?3)B S), di sebua" k$ta, selatan pergunungan .imalaya
yang bernama 3umbini% Sekarang k$ta ini terletak di 'epal sebela" selatan% /eliau (uga
dikenali dengan nama %akyamuni ("ar9ia"G <$rang bi(ak daripada kaum Sakya<)%
Setela" ke"idupan a-alnya yang penu" keme-a"an di ba-a" perlindungan
aya"nya, >a(a Kapila6astu (kemudian "ari digabungkan dengan kera(aan agad"a),
Sidd"arta meli"at kenyataan ke"idupan se"ari&"ari dan menyimpul ba"a-a ke"idupan
nyata, pada "akikatnya adala" kesengsaraan yang tak dapat di"indari% Sidd"arta
kemudian meninggalkan ke"idupan me-a"nya yang tak berertinya lalu men(adi se$rang
55
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
+a"id% Kemudian ia berpendapat ba"a-a bertapa (uga tak ada ertinya, lalu mencari (alan
tenga" antara ke"idupan ber9$ya&9$ya yang terlalu memuaskan "a-a na9su dan
ke"idupan +a"id yang terlalu menyeksa diri%
=i ba-a" sebua" p$k$k ara, sekarang dikenali sebagai p$k$k /$d"i, ia berikrar
tidak akan meninggalkan tempat duduknya se"ingga ia menemukan Kebenaran% !ada
usia 38 ta"un, ia mencapai akri9at% !ada saat itu, ia dikenali sebagai 0autama
/udd"a, atau "anya <Si /udd"a< sa(a, sebua" perkataan Sanskerta yang bererti <ia
yang sedar< (dari kata budhfta)%
5ntuk B8 ta"un selan(utnya, ia menelusuri =ataran 0anga di tenga" India (daera"
mengalirnya Sungai 0anga dan anak&anak sungainya), sembari menyebarkan
a(arannya kepada se(umla" $rang yang berbe+a&be+a%
Keengganan /udd"a untuk mengangkat se$rang pe-aris atau merasmikan
a(arannya mengakibatkan munculnya banyak aliran dalam temp$" B00 ta"un
selan(utnyaG mula&mulanya aliran&aliran ma+"ab /udd"a 'ikaya yang sekarang "anya
masi" tersisa T"era6ada, dan kemudian terbentuknya ma+"ab a"ayana, sebua"
gerakan seluru" /udd"isme yang didasarkan pada penerimaan kitab&kitab baru%
(emutaran -oda Dharma
A(aran /udd"a pertama kali diterima $le" lima $rang b"iksuG K$ndanna, /"addiya,
a"anama, Assa(i, dan Aappa% .ari pemutaran r$da ="arma yang pertama tersebut
diperingati $le" umat /udd"a sebagai "ari suci Asad"a% Setela" saat itu, makin lama
makin banyak $rang yang men(adi pengikut /eliau% Inti a(arannya terangkum dalam tiga
baris syair yang dia(arkan&'yaG
PJangan berbuat ke(a"atan, perbanyak perbuatan baik% Sucikan "ati dan pikiran,
inila" a(aran para /udd"aQ%A(aran Sidd"arta 0autama atau Sang /udd"a terkenal
sebagai a(aran agama /udd"a% A(aran ini pula yang men(adi a(aran terpenting agama
/udd"a di seluru" dunia% Sang /udd"a !arinir-ana dalam usia delapan pulu" ta"un,
pada bulan Waisaka purnamasid"i% !ada masa sekarang, "ari kela"iran /eliau, "ari
/eliau mendapat pencera"an, dan "ari /eliau !arinir6ana, diperingati sebagai "ari suci
Waisak%
56
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
(enutup
=alam tradisi .indu, /udd"a tidak memiliki p$sisi istime-a dalam Aeda% enurut
kepercayaan umat .indu, pada masa Kali Duga, $rang&$rang mulai melupakan a(aran
agama dan tindakan mereka melenceng atau tidak sesuai dengan Aeda% aka dari itu,
/udd"a muncul untuk menyempurnakan kembali tindakan yang melenceng dari Aeda
dan men$lak untuk menerapkan peng$rbanan "e-an%
/eberapa t$k$" .indu menganggap /udd"a merupakan se$rang t$k$" yang
memperbarui a(aran Aeda% =alam beberapa 9ilsa9at .induisme, >ama dan Kris"na yang
merupakan A-atara (uga dipu(a sebagai =e-a, namun Sang /udd"a yang (uga
merupakan A-atara tidak dipu(a dalam .indu selayaknya A-atara yang lain% !$k$k
a(aran /udd"a dapat diringkas di dalam apa yang menurut istila" penganutnya <#mpat
keba(ikan kebenaranG< pertama, ke"idupan manusia itu pada dasarnya tidak ba"agiaO
kedua, sebab&musabab ketidakba"agiaan ini adala" memikirkan kepentingan diri sendiri
serta terbelenggu $le" na9suO ketiga, pemikiran kepentingan diri sendiri dan na9su dapat
ditekan "abis bilamana segala na9su dan "asrat dapat ditiadakan, dalam a(aran /udd"a
disebut nir6anaO keempat, menimbang benar, berpikir benar, berbicara benar, berbuat
benar, cari na9ka" benar, berusa"a benar, mengingat benar, meditasi benar%
1.. Tokoh Tamadun Jepun
1..1. Toku"a9a Ie/asu
Toku"a9a Ie/asu ( O la"ir di Hka+aki, 31 Januari 18B3 ? dan meninggal
di S"i+u$ka, 1 Juni 1C1C pada umur 43 ta"unO la"ir dengan nama 7atsudaira
Take+hi/o ) adala" se$rang daimyo dan shogun di Jepang% !endiri
Kes"$gunan T$kuga-a yang memerinta" Jepun se(ak menaklukkan Is"ida
itsunari dalam !ertempuran Sekiga"ara pada ta"un 1C00 "ingga >est$rasi
ei(i pada ta"un 1;C;% /ersama dengan T$y$t$mi .idey$s"i dan Hda
'$bunaga, Ieyasu adala" sala" satu dari tiga t$k$" yang menyatukan Jepun
pada +aman Seng$ku% Ia memerinta" dari ta"un 1C00 (secara rasminya 1C03)
"ingga turun tak"ta pada ta"un 1C08%
"ttpGEEd"amma&bm%trip$d%c$mE
"ttpGEEd"amma&bm%trip$d%c$mEmain%"tm
57
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
1aman Kesy$gunan T$kuga-a(1C03&1;C4)
!emba"agian kelas, B kumpulanG
1% Samurai (pa"la-an)
)% '$min (kaum tani)
3% S"$nin (petukang)
B% *"$nin (saudagar)
T$kuga-a Ieyasu tela" mend$minasi arena p$litik
Jepun dari ta"un 1C03 se"ingga 1C1C dan merupakan
pemimpin teragung Jepun dalam abad ke 14% /eliau tela" mengasaskan Kesy$gunan
T$kuga-a (1C03&1;C4) yang merupakan kera(aan tentera yang memerinta" paling lama
dalam se(ara" Jepun% /eliau tela" ber(aya menyatukan Jepun yang merupakan satu
tanggung(a-ab yang tidak perna" diselesaikan $le" Hda '$bunaga dan T$y$t$mi
.idey$s"i%
Secara amnya, Bakufu T$kuga-a tela" memba-a satu era yang aman dan stabil
serta berlan(utan selama "ampir )00 ta"un% !ada +aman ini banyak kema(uan yang
tela" dilakukan terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, kesenian, sastera dan
lain&lain% asyarakat T$kuga-a adala" sebua" masyarakat yang berpela(aran dan
terdapat "ampir C0 000 )erakoya atau sek$la" kampung yang menampung keperluan
pendidikan anak & anak kaum tani% Sek$la" & sek$la" elit yang memberikan didikan
kepada anak & anak samurai (uga tela" didirikan $le" Bakufu dan tuan & tuan tana"%
Ka(ian tentang buku & buku klasik *ina dan Kung ,u T+e tela" dima(ukan , di samping
pembela(aran ba"asa /elanda atau <angaku yang (uga tela" menerima s$k$ngan
g$l$ngan =aimy$
=i sebalik pencapaian dalam pelbagai bidang, pemerinta"an Bakufu tela"
mengalami kemer$s$tan dan tumbang pada ta"un 1;C4% asyarakat T$kuga-a
mengalami masala" dalaman yang men(adi punca kemusna"an masyarakat itu sendiri%
!erdagangan yang berkembang pesat dan pr$ses urbanisasi tela" memba-a banyak
kekayaan kepada kumpulan tertentu , misalnya g$l$ngan saudagar tetapi keadaan ini
tela" mengakibatkan kemiskinan kelas tentera terutamanya g$l$ngan =aimy$ dan
samurai yang men(adi tulang belakang sistem p$litik T$kuga-a% banyak 9akt$r dari segi
p$litik, ek$n$mi dan s$sial tela" memba-a ke"ancuran kepada pemerinta"an keluarga
T$kuga-a%
!ejatuhan Sho"un Toku"a9a
(en"enalan
58
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!ada ta"un 1C00, Iyeyasu tela" ber(aya mengala"kan musu"&musu"nya dalam
pertempuran Sekiga"ara dan atas ke(ayaannya itu maka pada ta"un 1C03, a"ara(a
Jepun memberi gelaran PS"$gunQ kepadanya% =engan ini la"irla" pemerinta" S"$gun
dari keluarga T$kuga-a% Setela" mendapat kuasa secara perla"an&la"an S"$gun
T$kuga-a mengambilali" kekuasaan dari a"ara(a se"ingga S"$gun T$kuga-a yang
benar&benar berkuasa di Jepun% !usat pentadbiran tela" dipinda"kan ke Ded$
sementara a"ara(a ditempatkan di Ky$t$ dan tidak dibenarkan bergiat dalam urusan
pentadbiran%

)aktor kejatuhan Sho"un Toku"a9a
=. 0eranan saudagar dan perubahan ,orak sosial
Sala" satu 9akt$r yang memba-a kepada ke(atu"an S"$gun T$kuga-a iala"
peranan g$l$ngan saudagar dan berlakunya peruba"an c$rak s$sial di Jepun% !ada
abad ke&1;, sistem p$litik dan s$sial di Jepun mulai beruba" akibat sistem ek$n$mi
-ang yang menggantikan sistem tukaran barang% Hle" sebab pentingnya ek$n$mi -ang
menyebabkan kedudukan g$l$ngan saudagar men(adi g$l$ngan yang berpengaru"
dalam masyarakat dan sebaliknya g$l$ngan daimy$ (bangsa-an) dan samurai
(pa"la-an) mulai mer$s$t% >amai g$l$ngan daimy$ dan samurai tela" memin(am -ang
dari g$l$ngan saudagar "inggakan mereka terikat dengan "utang&piutang% Juga ramai
dari g$l$ngan daimy$ dan samurai menceburkan diri dalam bidang perniagaan%
Keadaan ini menyebabkan men(elang abad ke&1F, tidak ada perbe+aan tara9 antara
saudagar dengan daimy$ dan samurai% =engan ini sistem 9eudal ter"apus dengan
sendirinya%
>. Menentang dasar isolasi
0$l$ngan saudagar (uga tidak setu(u dengan dasar is$lasi menindas T$kuga-a%
=engan dasar is$lasi bermakna saudagar&saudagar tidak mendapat pasaran yang luas
bagi barang&barang dagangan mereka% Hle" sebab itu, mereka ingin supaya diadakan
"ubungan dengan dunia luar kerana ini akan menguntungkan mereka% /erdasarkan
perkara itu, g$l$ngan saudagar asing beker(asama dengan g$l$ngan anti&T$kuga-a
g$l$ngan menentang S"$gun T$kuga-a seperti yang dilakukan $le" saudagar&
saudagar di bandar Hsaka%
?. 0erasaan kebangsaan@fahaman shintoisme
59
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Sebab lain iala" munculnya semangat kebangsaan dan 9a"aman s"int$isme%
Semangat "$tmat dan taat kepada a"ara(a "idup kembali% Akibat tindakan T$kuga-a
menggalakkan $rang&$rang Jepun terutama g$l$ngan samurai mengka(i se(ara" dan
sastera Jepun kun$% Sunggu"pun tindakan ini untuk kebaikan negeri Jepun tetapi
kesannya men(e(askan kedudukan T$kuga-a sendiri% .asil dari ka(ian mereka dan
mengikut 9a"aman (kepercayaan S"int$) ba"a-a a"ara(a Jepun adala" keturunan
=e-i ata"ari (Amit$rasu)% /erdasarkan kepercayaan tersebut $rang Jepun
berpendapat a"ara(a yang "arus berkuasa dan di"$rmati% =engan ini muncul g$l$ngan
yang ingin mengembalikan kekuasaan a"ara(a dan men(atu"kan T$kuga-a%
A. )ekanan ekonomi
Kedudukan S"$gun T$kuga-a semakin ter(e(as bila berlakunya tekanan ek$n$mi%
!ada abas ke&1; dan ke&1F merupakan +aman ke(atu"an ek$n$mi% !enduduk Jepun
tela" bertamba" dan ini menyebabkan berlakunya kekurangan makanan% 5ntuk atasi
masala" tersebut, petani&petani tela" dikera" supaya dapat "asilkan keluaran pertanian
berlebi"an% .al ini men(adi beban kepada petani&petani yang terpaksa beker(a lebi"
kuat% !eng"idupan petani&petani semakin susa" apabila adanya cukai&cukai%
B. )entangan suku kaum dari Barat
!erasaan benci ter"adap T$kuga-a tidak sa"a(a dari petani&petani yang tertindas
terutama dari suku kaum dari /arat iaitu Satsuma, *"$s"u, T$+a dan .i+en% T$kuga-a
berkuasa tetapi -ilaya" kekuasaan T$kuga-a sekitar Ded$ sedangkan -ilaya"&-ilaya"
lain tidak dapat diletakkan secara langsung% Hle" sebab itu suku kaum&suku kaum
tersebut dapat bertindak balas% ereka sedar tanpa persekutuan suku kaum yang lain
mereka tidak dapat mengala"kan T$kuga-a% Hle" itu, mereka tela" bersatu dan
tindakan selan(utnya iala" meny$k$ng a"ara(a yang ketika ini ditindas $le" T$kuga-a%
C. Kedatangan Barat
,akt$r yang memba-a kepada ke(atu"an T$kuga-a (uga disebabkan $le"
kedatangan /arat% !ada ta"un 1;83, *$mm$d$re !erry dari Amerika tiba di Jepun
dengan tu(uan mengadakan "ubungan perdagangan dan mendapat (aminan
keselamatan anak&anak kapal Amerika% =isebabkan bimbang ter"adap ancaman
Amerika maka pada ta"un 1;8B, !er(an(ian Kanaga-a ditandatangan antara !erry
dengan T$kuga-a% Kemudian per(an(ian dengan >usia dan !erancis (uga dibuat%
Tindakan T$kuga-a itu tela" men(adi kemara"an rakyat Jepun termasuk beberapa
g$l$ngan dari keluarga T$kuga-a sendiri%
60
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!eristi-a ini digunakan $le" musu" T$kuga-a untuk menggugar kedudukan
T$kuga-a% Suku kaum dari /arat tela" men(alankan tindakan anti&/arat% !ada ta"un
1;C), se$rang Inggeris bernama >ic"ards$n mati dibunu" $le" putera Satsuma% !ada
ta"un 1;C3, kaum *"$s"u tela" menembak kapal&kapal /arat di Selat S"im$n$seki%
Sebagai tindakbalas, pada ta"un 1;C3, Inggeris menyerang Kag$s"ima kediaman
Satsuma% Kemudian pada ta"un 1;CB angkatan laut bersekutu iaitu Inggeris, Amerika,
!erancis dan /elanda menyerang *"$s"u di Selat S"im$n$seki%
!i"ak /arat tela" menyala"kan T$kuga-a berikutan berlakunya peristi-a&
peristi-a anti&/arat% Keadaan ini menyebabkan pada ta"un 1;CC, T$kuga-a tela"
meng"antar tenteranya untuk menyerang *"$s"u tetapi malangnya tentera T$kuga-a
tela" dikala"kan% Kedudukan T$kuga-a semakin runcing apabila kaum T$+a tela"
bersatu dengan *"$s"u dan Satsuma untuk menentang T$kuga-a% emandangkan
adanya tekanan&tekanan dan desakan&desakan dalam negeri maka S"$gun Keiki
bersetu(u meletakkan (a-atan% !ada bulan '$6ember 1;C4, kekuasaan tela" disera"kan
kepada a"ara(a ei(i% =engan ini, tamatla" S"$gun T$kuga-a di Jepun%

!esimpulan
,akt$r dalam negeri merupakan 9akt$r utama yang memba-a kepada ke(atu"an
T$kuga-a% S"$gun T$kuga-a tela" ber(aya berkuasa kira&kira lebi" dari dua abad
setenga"% !ada peringkat a-al pemerinta"an T$kuga-a tela" mencapai beberapa
kema(uan% Tetapi ke(ayaan lebi" besar tela" dicapai semasa pemerinta"an ei(i% =alam
+aman ei(i, Jepun mula memasuki dunia m$den dan dalam masa yang sangat singkat
Jepun mencapai tara9 yang sama dengan negara&negara /arat, baik dalam bidang
ek$n$mi ma"upun dalam bidang ketenteraan%
1.3.2. 7eiji $ 7aharaja 7eiji,
7aharaja 7eiji ( Meiji-tennD
?
) (3 '$6ember 1;8) g 30 Julai 1F1)) iala"
a"ara(a Jepun yang ke-122 menurut susunan pe-arisan tak"ta tradisi$nal,
memerinta" se(ak 3 ,ebruari 1;C4 se"ingga "ari kemangkatan baginda%
'ama diri baginda iala" 7utsuhito (
?
)% Sepertila"
ma"ara(a&ma"ara(a sebelumnya, baginda dikenali dengan
nama p$st"umus selepas mangkat% Selepas kemangkatan
baginda bermulanya satu tradisi baru iaitu memberikan
+aman pemerinta"an mendiang ma"ara(a kepada baginda
61
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
setela" mangkat% Hle" sebab memerinta" ketika +aman ei(i (0emerintahan
kesedaran9, baginda kini dikenali sebagai Maharaja Meiji% eskipun kadang&kadang
dipanggil Mutsuhito atau Maharaja Mutsuhito di luar Jepun, ma"ara(a&ma"ara(a Jepun
"anya digelar dengan nama p$st"umus mereka di Jepun% !enggunaan nama diri
ma"ara(a itu b$le" dianggap kurang s$pan%
Ketika keputeraan baginda pada ta"un 1;8), Jepun merupakan sebua" negara
yang terpencil, belum berindustri dan 9eudal yang did$minasi Sy$gun T$kuga-a dan
daimy$ yang memerinta" lebi" )80 ka-asan terpencar di negara% Apabila baginda
mangkat pada ta"un 1F1), Jepun suda" melalui re6$lusi p$litik, s$sial, dan
perindustrian dalam negara (3i"at 0emulihan Meiji) dan timbul sebagai sala" sebua"
kuasa besar di pentas dunia%
#ra ei(i yang berlangsung selama BB ta"un iaitu
dari 1;C; "ingga 1F1) itu merupakan satu era yang
penting dalam se(ara" Jepun % ia (uga dikenali sebagai
pemuli"an ei(i di mana bermulanya pem$denan ?
pem$denan baru yang dilakukan setela" Jepun
mengamalkan dasar tutup pintunya selama "ampir )00
ta"un semasa pemerinta"an S"$gun T$kuga-a %
!emerinta" S"$gun T$kuga-a yang lapuk dan lama itu
tela" menimbulkan rasa rpuas "ati pelbagai g$l$ngan masyarakat 9eudal terutamanya
samurai dan petani %
=i samping itu , yang diamalkan $le" T$kuga-a yang memencilkan Jepun dari
dunia luar itu (uga menimbulkan keg"aira"an dan keinginan yang amat dalam sanubari
kuasa barat% Hle" itu, tekanan&tekanan tela" dilaksanakan $le" kuasa barat ter"adap
Jepun % Kedatangan K$mander att"e- !erry dengan @black s"ips7 di 5raga pada 1;83
yang ingin memasuki ke Jepun dan keputusan yang terpaksa dibuat $le" S"$gun untuk
membenarkan kemasukan dunia luar ke Jepun setela" ) dekad Jepun mengamalkan
dasar is$lasinya tela" menimbulkan rasa tidak puas "ati rakyat % !er(an(ian yang
ditandatangani dengan pi"ak Amerika itu membenarkan Amerika membuka pelabu"an
di S"im$da dan .ak$date%Ak"irnya pemerinta"an S"$gun T$kuga-a ini tela" di(atu"kan
$le" pemimpin&pemimpin samurai dari ka-asan&ka-asan penguasaan 9eudal suku
kaum Satsuma, *"$s"u , T$sa , "i+en % Antara mereka termasukla" Hkub$, Saig$,
62
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
atsukata, masay$s"i dan Kur$da dari Satsuma % Kid$ , It$, Damagata, Ir$ne , Arit$m$
dan Katsura dari *"$s"u % Hkuma dari .i+en , Itagaki Taisuke dari T$+a%
aka bermula pada )3 Hkt$ber 1;C;, dikatakan pemuli"an atau pem$denan
Jepun tela" bermula dengan pemerinta"an ei(i%
!emerinta"an ei(i atau !emuli"an ei(i bertu(uan
untuk mengembalikan ma"ara(a kepada
kedudukannya yang sebenar sebagai ketua
masyarakat Jepun yang tertinggi 'amun
bermulanya +aman pemuli"an ei(i ini, kepimpinan
kera(aan baru tela" did$minasi $le" samurai muda
dari suku kaum Satsuna dan *"$s"u atau Hligarki Satsuma&*"$ yang bertugas sebagai
penasi"at ei(i% ereka menyedari ba"a-a Jepun tidak dapat menandingi kuasa
imperialis barat yang merupakan ancaman utama kepada kedaulatan Jepun kecuali
men(adikan Jepun sebua" negara m$den yang mempunyai kuasa tentera yang kuat%
aka la"irla" tu(uan utama kera(aan mereka iaitu @ #uk$ku Ky$"ei 7 ( sebua" negara
yang kaya dan dengan kuasa ketenteraan yang kuat )
%an"kah !e Arah 7odenisasi Jepun @
1) .ubungan 3uar
Jepun mula mengadakan "ubungan secara rasmi dengan dunia luar pada ac
1;C; atas nasi"at daripada samurai&samurai muda yang menyedari akan kepentingan
menguba" dasar luar Jepun yang lama itu% Jepun tela" mendapat satu penga(aran
ba"a-a negeri Jepun tidak mampu menentang kuasa&kuasa barat seperti yang berlaku
ke atas kag$s"ima dan selat s"im$n$seki bila diserang $le" tentera barat% aka Jepun
"arus bela(ar dari barat dalam pelbagai bidang tentera dan ek$n$mi%
)) Sistem !entadbiran Dang 3icin =an *ekap
=alam usa"a mencapai pem$denan, Jepun "arus mempunyai satu sistem
pentadbiran yang baik% aka satu piagam tela" digariskan untuk di(adikan panduan
kepada pega-ai untuk men(alan tugas% !iagam ynag mempunyai lima perkara penting
itu tela" ditandatangani pada C April $le" a"ara(a ei(i% Antara lima perkara tersebut
iala"G
1. =e-an&de-an perba"asan akan ditubu"kan dalam semua undang undang
"arusla" ditentukan $le" pendapat ramai%
63
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
2. Semua pega-ai kera(aan mesti sepakat dalam melaksanakan dasar
kera(aan%
3. Semua rakyat mesti debenarkan mengembangkan bakatnya dan
menggunakan "ak&"aknya untuk memenu"i aspirasinya%
4. Segala adat lama yang tidak ber9aeda" adala" di"apuskan%
8% Jepun "endakla" mengambil semua penegeta"uan dan kema"iran dari dunia
luar untuk men(adiakn Jepun negara yang m$den dan kuat%
!eminda"an ibu negara dira(a dari Ky$t$ ke #d$ merupakan tanda&tanda negara
Jepun menerima peruba"an% a"ara(a ei(i yang muda tela" muncul dari tempat
pengasingannya di Ky$t$ dan membuat per(alanan secara besar&besaran ke #d$ se(au"
empat batu% !ada bulan =isember 1;C;, #d$ tela" ditukar kepada T$ky$ yang
bermaksud Ibu K$ta Timur% !emili"an T$ky$ sebagai ibuk$ta baru kerana ia dianggap
sangat sesuai men(adi pusat pentadbiran bagi seluru" negara%
3angka" seterusnya iala" peng"apusan sistem 9eudal% Hligarki ei(i k"ususnya
Kid$, Hkub$, Hkurua dan Itagaki tela" menyedari tentang kepentingan pemusatan
kera(aan% ereka tela" mempengaru"i g$l$ngan =ainy$ dari suku kaum *"$s"u,
Satsuma, T$+a dan .i+en supaya menyera"kan tana" mereka secara sukarela kepada
a"ara(a% !ada 3 ac 1;CF, satu mem$randum bersama yang meletakan tana"&tana"
mereka di ba-a" penguasaan a"ara(a tela" disera"kan% !ada Julai 1;CF, daimy$&
daimy$ lain diperinta"kan $le" kera(aan ei(i supaya menyera"kan kuasa tana" mereka
kepada kera(aan% !ada )F Hg$s 1;41, a"ara(a tela" mengumumkan peng"apusan
semua tana" 9eudal dan semua tana" men(adi "ak milik dira(a% !ada bulan berikutnya,
semua tentera 9eudal tela" dibubarkan% Seluru" Jepun diba"agikan kepada B8 daera"
atau ken yang ditadbir $le" pega-ai kera(aan pusat% =engan ini maka berak"irla"
daimy$&daimy$ sebagai pembesar 9eudal% ereka ini kemudiannya diberi pembayaran
dalam bentuk b$n&b$n kera(aan atau bayaran beras atas persaraan mereka% 0$l$ngan
samurai yang tidak mendapat (a-atan dalam (abatan&(abatan kera(aan tela" mngali"kan
tumpuan mereka ter"adap perniagaan di mana -ang persaraaan yang diterima itu tela"
di(adikan m$dal untuk mereka berniaga%
64
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
3) !erlembagaan
=ua de-an tela" dibentuk sebagai percubaan dlam ta"un 1;C;% 'amun,
percubaan dua de-an ini mneg"adapi kegagalan ek$ran daripada berlakunya
perbe+aan idea&idea dasar antara a"li&a"li% isalnya #t$ S"impai dan Saigu Takamuri
yang mendesak agar serangan ke atas K$rea dilakukan tetapi desakan ini tela" dit$lak
$le" ma"ara(a sendiri% Akibatnya, mereka dan pengikut&pengikutnya tela" meletakkan
(a-atan%
Walaubagaimanapun, pembentukan sebua" parlimen atau =iet ini dirasakan perlu
$le" beberapa t$k$" p$litik kerana ia dapat memenu"i ke"endak rakyat% #k$ran itu,
Itagaki Taisuka ( suku kaum T$+a ) tela" mendesak a"ara(a supaya membentuk =iet%
!ada 1;;1, a"ara(a tela" bersetu(u akan membentuk sebua" =iet%
/eberapa parti p$litik tela" muncul untuk mempercepatkan pembentukan =iet% !ada
ta"un 1;;1, parti p$litik yang pertama iaitu !arti 3iberal ( Jiyut$ ) tela" ditubu"kan $le"
Itagaki Aisuka% Seta"un kemudian, !arti !r$gresi9 ( Kais"int$ ) pula ditubu"kan $le"
Hkuma S"igen$bu yang berasal dari .i+en% Kebanyakan a"li parti 3iberal terdiri
daripada pemilik&pemilik tana" manakala a"li&a"li !erti !r$gresi9 pula kebanyakannys
terdiri daripada g$l$ngan pedagang% Kedua&dua parti ini merupakan parti p$litik yang
sangat p$luar dan dapat mempengaru"i p$litik negeri Jepun% !arti Imperialis ( >ikken
Teisei ) tela" ditubu"kan pada 1;;) bagi menentang kedua&dua parti di atas% !arti ini
mendapat s$k$ngan dari kera(aan%
!ertentangan antara parti ini tela" memba-a kepada suasana yang genting dan
membimbangkan di mana Itagaki Taisuke tela" mati dibunu"% Ini tela" menyebabkan
a"ara(a bertindak meng"aramkan parti&parti itu% Akibatnya pada Hkt$ber 1;;B, !arti
3iberal dibubarkan dan ini diikuti $le" parti&parti yang lain%
It$ .ir$bun yang merupakan samurai dari suku kaum *"$s""u memainkan
peranan penting dalam membentuk perlembagaan yang m$den% /eliau tela" di"antar ke
#r$pa" iaitu berlin dan Aienna untuk mengka(i sistem kera(aan dan bentuk
perlembagaan yang terdapat di negara&negara #r$pa"% /eliau sangat tertarik dengan
sietem kera(aan Jerman%!ada 1;;8, a(lis !enasi"at >a(a ( !ri6y *$uncil ) tela"
dibentuk dan dipengerusikan $le" It$% a(lis ini ber9ungsi sebagai penasi"at kepada
a"ara(a dan ia terdiri daripada g$l$ngan bangsa-an dan pembesar&pembesar istana
yang mempunyai "ubungan rapat dengan a"ara(a% !ada 1;;F, satu susunan
perlembagaan tela" dapat disiapkan dan ia tela" disera"kan kepada a"ara(a% !ada 11
,ebruari 1;;F, perlembagaan yang dinamakan 5ndang&undang =asar /aru tela"
65
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
disa"kan bagi dipraktikan di Jepun% !erlembagaan tersebut memperuntukkan
penubu"an dua bua" de-an yang dipanggil =e-an !ertuanan dan =e-an per-akilan
>akyat% Angg$ta dalam =e-an !ertuanan terdiri daripada g$l$ngan bangsa-an dan
beberapa cal$n yang dipili" $le" rakyat% a"ara(a mempunyai kuasa untuk
membubarkan =iet sekiranya mendapati =iet tidak ber9ungsi dengan baik%
B) !ela(aran =an !endidikan
Kementerian !ela(aran tela" ditubu"kan pada a-al 1;41 dan langka"&langka"
tela" diambil untuk me-u(udkan sistem pendidikan yang seragam di negara tersebut%
!ada 1;4), satu undang&undang tela" diadakan di mana semua kanak&kanak yang
berusia C ta"un di-a(ipkan menerima pendidikan -a(ib selama B ta"un% en(elang
1;;0, terdapat "ampir );000 bua" sek$la" renda" dengan lebi" daripada ) (uta pela(ar%
!ada 1;;C, $ri Arin$ri ( enteri !ela(aran 1;;8&1;;F ) tela" mengubal sistem
pela(aran yang ada di mana sek$la" renda" adala" selama ; ta"un sementara sek$la"
menenga" pula selama B ta"un% a"ara(a ei(i mengalakkan sistem pela(aran m$den%
'amun, mereka tidak secara bulat&bulat menerima sistem pendidikan barat% atlamat
dalam pendidikan adala" untuk mela"irkan masyarakat yang cintakan negara,
meng"argai nilai&nilai tradisi dan patu" kepada ketua% Hle" tiu, penduduk Jepun
mempunyai identitinya yang tersendiri%
Kita dapat li"at dalam sistem pela(aran pada masa itu sangat mementingkan
matapela(aran sains dan teknik% /uku&buku yang bermutu dalam bidang&bidang tersebut
tela" diter(ema"kan ke ba"asa Jepun% =i samping itu, ramai tenaga penga(ar dan
g$l$ngan pr$9esi$nal dan a"li akademik luar tela" diambil dari /ritain dan Amerika
Syarikat% Antara !r$9ess$r yang terkenal iala" #%S% $rse dari .ar6ard pada 1;44 dan
#rnest ,en$li$sa dari /$st$n pada 1;4;
Kera(aan Jepun tela" meng"antar ramai pela(ar ke #r$pa" untuk mempela(ari
pelbagai ilmu pengeta"uan% =lam 1;41, terdapat kira&kira 8B pela(ar tela" di"antar ke
/ritain untuk mempela(ari aspek angkatan laut dan perkapalan perdagangan, ke Jerman
pula untuk mempela(ari aspek tentera darat dan ilmu perubatan dan yang ke Amerika
pula mempela(ari perkara&perkara mengenai perdagangan dan ek$n$mi%
!usat&pusat penga(ian tinggi di dalam negeri tela" ditubu"kan kemudiannya
ek$ran daripada kesedaran ba"a-a Jepun tidak b$le" bergantung "anya kepada pusat
penga(ian barat% Hle" itu, pada ta"un1;44, uni6ersiti yang pertama dan terkenal iaitu
5ni6ersiti =ira(a T$ky$ tela" ditubu"kan% en(elang 1F10, beberapa bua" uni6ersiti
66
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dira(a lain tela" ditubu"kan di Sapp$r$, Sendai, Ky$t$ dan ,uku$ka% Selain sistem
pela(aran negera, sek$la"&sek$la", maktab&maktab dan unie6rsiti&uni6ersiti s-asta (uga
tela" ditubu"kan% =ua uni6eristi persendirian yang terkemuka iaitu 5ni6ersiti Kei$
( diasaskan $le" ,uku+a-a Dukic"i dalam ta"un 1;8; ) dan Waseda (diasaskan $le"
Hk$ma dalam ta"un 1;;) )
67
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Tajuk 6
I3T'-A!SI TA7AD43 ASIA DA3 -'%'AA3SI3BA DI
7A%ABSIA DA3 D43IA
6.1 Sinopsis
!ela(ar&pela(ar yang dikasi"i
Terima kasi" kerana anda masi" meneruskan tumpuan ter"adap pembela(aran m$dul
ini% 5nit ini akan membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan interaksi
Tamadun Asia dan >ele6ensinya di alaysia dan =unia % Antara 9$kus utama yang
akan dibincangkan dalam m$dul ini iala" berkaitan denganO
1% Interaksi Tamadun *ina dengan tamadun lain dan rele6ansinya di alaysia dan
di dunia
)% Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan rele6ansinya di alaysia dan
di dunia
3% Interaksi Tamadun India dengan tamadun lain dan rele6ansinya dialaysia dan
di dunia
6.2 Hasil pembelajaran
Setela" membaca m$dul ini, pela(ar & pela(ar akan dapat G
i% ema"ami rele6ansi tamadun asia dengan alaysia dan dunia
ii. embanding be+a antara pencapaian tamadun *ina, India dan Jepun
6. !eran"ka Tajuk
68
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
I3T'-A!SI TA7AD43 ASIA DA3 -'%'AA3SI3BA DI 7A%ABSIA DA3 D43IA
6.# (en"enalan
Ilmu ketamadunan sangat penting untuk sebua" negara ma(muk seperti alaysia
yang rakyatnya terdiri daripada berbilang bangsa, budaya dan agama% !ada dasarnya,
setiap rakyat alaysia perlu mengeta"ui dan mengenali prinsip, nilai dan amalan setiap
bangsa dan agama yang terdapat di alaysia secara tepat dan dekat supaya
per"ubungan dan interaksi antara rakyat alaysia tidak dipengaru"i atau ditentukan
$le" prasangka dan ke(a"ilan yang muda" menimbulkan kecurigaan, ketegangan dan
kebencian% Ilmu ketamadunan "arus diterapkan di kalangan rakyat alaysia di peringkat
a-al lagi%
$dul ini akan meli"at interaksi yang berlaku di antara tamadun *ina, India dan
Jepun serta rele6ansi dan kaitannya dengan dunia secara amnya dan alaysia secara
k"ususnya%
6.4.1 Interaksi Tamadun Cina den"an tamadun lain dan rele*ansin/a di
Dunia
7as/arakat dan buda/a Tamadun Cina

!emun+ulan Tamadun +ina
0ambaran mengenai kemunculannya agak kabur kerana "anya berasaskan cerita&cerita
mit$s dan imaginasi% Sesetenga" cendikia-an se(ara" berpendapat ba"a-a sebelum
ke-u(udan era pemerinta"an =inasti, *"ina diperinta" $le" lima $rang pendeta yang
mengasaskan peradaban dan tamadun *ina%
Sepan(ang perkembangan se(ara" negera dan bangsa *"ina, setiap dinasti
bertapak,berkembang dan "ancur yang kemudiannya digantikan $le" suatu dinasti
yang lain%
i. Dinasti Hsia $ 26C< S7,
>a(a tera-al dinasti ini iala" >a(a .uang Ti dan sala" se$rang keturunannya
iaitu >a(a Du dikatakan men(adi pengasas dinasti ini% Walaupun tanpa bukti
yang dan (elas kerana tiada kesan&kesan yang ditemui sebagai bukti namun
bagi $rang *ina ianya tetap -u(ud%
ii. Dinasti Shan" $1<66-1122 S7,
69
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
/erpusat di Anyang dan bukti ke-u(udan dinasti ini adala" (elas dengan
penemuan alat&alat dan tulang manusia yang banyak di ka-asan utara
Sungai Kuning di *"ina%
iii. Dinasti Chou $ 1122- 256 S7,
=Inasti ini terba"agi kepada dua iaitu *"$u A-al ( 11))&441 S) yang
berpusat di 3emba" Wei dan *"$u Ak"ir (441&)8C S) yang berpusat di
3$yang% =I +aman dinasti *"$u ini bangsa *"ina mencapai +aman
keagungannya di bidang ek$n$mi, p$litik dan s$sial%
iv. Dinasti Chin $ 256-255 S7,
!usat pentadbirannya berasa di 3emba" Wei di ba-a" pemerinta"an
a"ara(a S"in .ung Ti ())1&)10S )% /eliau merupakan ma"ara(a =inasti
*"in yang teragung % /eliau memerinta" selama 11 ta"un dengan
menggunakan sistem kekerasan dan undang&undang yang menekan rakyat
=I +aman dinasti *"in inila" Temb$k /esar *"ina dibina dengan (arak se(au"
))8C K untuk meng"alang serangan $rang&$rang $ng$l%
v. Dinasti Han $ 252 S7 -221 7,
>a(anya yang terkenal iala" .an Wu Ti ( 1B1&;4 S)% 1aman ini merupakan
+aman perkembangan kesenian dan kesusasteraan% Ketika ini (uga tela"
-u(ud (alan darat yang meng"ubungkan *"ina dengan Asia /arat dan
ka-asan sekitar 3aut editerranean dan (alan ini dipanggil Jalan Sutera
kerana melalui (alan&(alan inila" sutera&sutera dari *"ina di ba-a ke /arat%
vi. Dinasti Sui $ 5=C- 61= 7,
=inasti ini diasaskan $le" Sui Wen Ti tetapi ke+aliman Duang Ti yang
menggantikan a"ara(a Sui tela" memba-a kepada pember$ntakan $le" 3i
Duen se$rang pega-ai yang berpengaru" di -ilaya" S"antung yang
menyebabka ke(atu"an kera(aan Sui%
vii. Dinasti Tan" $ 61=- C5< 7,
Selain 3i Duen, ra(a Tang yang terkenal iala" Tang Tai Tsung putera 3i Duen
yang meluaskan kekuasaan *"ina "ingga ke !arsi dan 3aut Kaspian%
70
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
viii. Dinasti Sun" $ C65-C<5 7,
=i dirikan $le" se$rang general yang bernama *"a$ .ung Din% =inasti ini
berkuasa selama kira&kira 300 ta"un%
ix. Dinasti Buan D 7on"ol $ 12<1-16=,
=i ba-a" kepimpinan Kublai K"an, kaum $ng$l ber(aya mengala"kan
dinasti Sung dan mendirikan kera(aan baru% !eking dipili" sebagai pusat
pemerinta"an dan bermulanya era per"ubungan dengan barat%
x. Dinasti 7in" $ 16=-16##,
Hrang *ina memegang semula tampuk kekuasaan setela" kematian Kublai
K"an% Se$rang pemimpin bernama *"u Duan *"ang ber(aya mengala"kan
tentera $ng$l %
xi. Dinasti Chin" D7an+hu $ 16=2-1C11,
=inasti ini men(alinkan "ubungan dagangan dengan pedagang&pedagang
dari barat dengan membenarkan saudagar&saudagar asing singga" di mana&
mana pelabu"an untuk berniaga%
6.#.2 7as/arakat dan buda/a Tamadun Cina
7as/arakat Cina
Seratus ta"un yang lalu,setiap $rang *ina akan memili" cara "idup dan c$rak pemikiran
yang berasal dari nenek m$yang mereka% =ari perkembangan a-al se(ara" *"ina ,
$rang&$rang *ina percaya ba"a-a mereka adala" bangsa yang lebi" cerdik, beradab
dan berkeb$le"an berbanding bangsa & bangsa lain% Hrang&$rang *ina lebi"
meng"argai "asil minda (pemikiran) daripada perkara ? perkara yang bersi9at material%
ereka mema"ami 9aeda" yang b$le" didapati daripada kema"iran&kema"iran yang
menggabungkan beberapa ba"an&ba"an yang berlainan untuk meng"asilkan peralatan
yang b$le" digunakan untuk meng"asilkan barang&barang% ereka (uga amat
meng"argai kema"iran yang memb$le"kan manusia "idup bersama&sama dalam
keadaan "arm$ni dan ba"agia% emang benar $rang&$rang *ina meng"argai kekayaan
material tetapi mereka "anya meng"argai kekayaan (ika kekayaan itu b$le" memberikan
kepuasan dan kenikmatan "idup serta menaikkan status mereka ke ta"ap yang tinggi
dalam masyarakat%
71
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
&uda/a Tamadun Cina
Terdapat beberapa budaya yang masi" di praktikkan se(ak beberapa generasi yang
lalu%Ianya men(adi seba"agian daripada identiti dan -arisan masyarakat *ina se(ak
turun temurun yang lampau% Setiap budaya, amalan dan adat masyarakat *ina ini
mempunyai pengertian dan penta9sirannya yang tersendiri yang tidak semata&mata
melambangkan nilai & nilai yang -u(ud di dalam masyarakat *ina ba"kan merupakan
mani9estasi ter"adap beberapa nilai m$ral yang men(adi pegangan masyarakat *ina
keseluru"annya% 'ilai&nilai etika ini penting dalam meneruskan kelangsungan "idup dan
ke"arm$nian sesama angg$ta masyarakat% Amalan,adat dan pantang larang yang di
pegang $le" masyarakat *ina lebi" bersi9at ka-alan s$sial yang berperanan mengikat
angg$ta&angg$ta masyarakat agar tidak melakukan perkara & perkara yang menyimpang
dari amalan&amalan $rang *ina%
Sistem 'tika dan Erientasi 3ilai
Sistem keluarga merupakan asas kepada sistem s$sial masyarakat *"ina, Terdapat
lima "ubungan asas dalam tradisi budaya *ina iaituG &
.ubungan antara pemerinta" dengan se$rang rakyat%
.ubungan antara bapa dengan anak lelakinya%
.ubungan antara abang dengan adik lelakinya%
.ubungan antara suami dengan isterinya%
.ubungan antara se$rang lelaki dengan ka-annya%
Tiga daripada "ubungan tersebut merupakan "ubungan antara a"li keluarga% =ua
"ubungan yang lain ("ubungan antara pemerinta" dengan rakyat dan "ubungan antara
dua $rang ka-an lelaki) b$le" dikembangkan men(adi suatu bentuk "ubungan
kekeluargaan% Ke semua ini dapat dili"at dalam perayaan&perayaan kaum *ina seperti
Ta"un /aru *ina , *"ap 0$" e", Kui" /ulan dan sebagainya %Ini dapat men(amin
ke"arm$nian dalam sebua" keluarga dan masyarakat
3ilai-nilai dalam bidan" pendidikan
/erasarkan ke9a"aman masyarakat *ina , suatu perancangan pendidikan yang lengkap
bukan sa"a(a menga(ar tentang perkara&perkara yang men(adi ke-a(ipan m$ral tetapi
(uga tentang k$n6ensi s$sial secara lengkap% Hle" itu, se$rang yang berpendidikan
72
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
bukan sa"a(a bertindak secara berm$ral tetapi dia (uga merupakan se$rang yang
beradap dan bers$pan%
Hle" itu, $rang *ina begitu mementingkan adat ?adat semasa kela"iran, upacara
perka"-inan, (enis pertuturan dan lain&lain%
!endidikan "arus disebar secara meluas bagi men(amin supaya $rang&$rang yang
men(adi pega-ai dan pentadbir adala" mereka yang berpendidikan%
!entadbir sebua" negeri itu mesti dilantik berasaskan keb$le"an dan pendidikannya
bukan berasaskan keturunan dan kekayaannya%
Sese$rang yang ber(aya mendapatkan pendidikan yang mencukupi dalam "al&"al
tentang adat dan m$raliti akan bersedia untuk mema(ukan keba"agiaan rakyat yang
diperinta"nya%
3ilai-nilai sosial
=ari aspek s$sial pula, setiap perayaan disambut $le" semua angg$ta masyarakat
tanpa mengira tua,muda, keturunan dan (antina% Ini memb$le"kan semua a"li
masyarakat berkumpul dan secara tidak langsung akan me-u(udkan perpaduan
sesama a"li keluarga dan masyarakat% =engan ini permusu"an antara indi6idu dengan
indi6idu dan kumpulan dengan kumpulan yang lain dapat dielak dan di"apuskan% Selain
itu, ia (uga ber9ungsi sebagai kesinambungan sistem&sistem s$sial masyarakat *ina %
!engaru"&pengaru" luar yang mengganggu gugat sistem s$sial ini dapat ditangkis
dengan meneruskan nilai&nilai tradisi$nal dan adat resam yang diamalkan se(ak turun
temurun% Hrang *ina tidak dapat melepaskan diri daripada mempraktikkan elemen&
elemen tradisi$nal dan kepercayaan kun$ kerana tanpa ke semua ini $rang *ina akan
ke"ilangan identiti dan ciri ? ciri unik yang ada dalam bangsa dan masyarakat *ina yang
tela" di-arisi lama da"ulu%

a. Institusi politik dan sistem pemerintahan
K$n9usius mempercayai ba"a-a 9ungsi utama sesuatu kera(aan iala" untuk
meng"asilkan keba"agiaan dan kese(a"teraan antara rakyat sesuatu negeri% Tu(uan
utama ini "anya dapat dicapai (ika negeri tersebut dikuasai dan diperinta" $le" $rang&
$rang yang paling adil dalam negeri tersebut%
Tugas pemerinta" sesebua" negeri mestila" diberikan kepada $rang&$rang
berpendidikan tanpa mengira keturunan mereka% Tetapi di +aman =inasti, ra(a&ra(a dan
pemerinta"&pemerinta" me-arisi (a-atan mereka secara turun temurun% anakala
73
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
se$rang menteri mempunyai "ak untuk mengkritik dan memberi nasi"at yang baik dan
berguna kepada pemerinta" yang buruk ak"laknya
b. &ahasa dan !esusasteraan
Abad&abad di antara 800&100 S%% merupakan +aman kegiatan intelektual dan
kesusasteraan yang "ebat di negara *"ina apabila terbentuknya pemikiran klasik
*ina%Semen(ak +aman .an, $rang ? $rang *ina banyak menumpukan per"atian
kepada pengka(ian dan penulisan se(ara" dan menyimpan rek$d kr$n$l$gi yang tepat%
=alam tradisi kesusasteraan *ina, ba"asa yang digunakan adala" ba"asa *ina Klasik
(-enyen)% enurut .u S"i" , se(ak =inasti Sung terdapat banyak karya sastera yang
"ebat yang ditulis dalam ba"asa *ina%
c. !esenian dan kali"ra0i
Karya&karya seni *ina tela" memberikan gambaran tentang nilai&nilai estetika dan
beberapa aspek kepercayaan masyarakat *ina% *$nt$"nya 9a"aman =a$isme
mempunyai pengaru" yang kuat ter"adap bentuk&bentuk seni *ina terutama seni catan
dan kaligra9i dan ini menentukan si9at&si9at yang dianggap penting dalam kesenian
tersebut =alam catan lanskap *ina tradisi$nal, elemen&elemen yang dilukis untuk
me-akili alam semesta seperti gunung tinggi yang dipenu"i p$k$k&p$k$k , bukit&bukit
dan air ter(un, p$k$k&p$k$k kecil yang rimbun ,air sungai dan tasik dan lain&lain lagi%
anusia b$le" timbul dalam catan lanskap tersebut tetapi merupakan bentuk&bentuk
yang kecil kerana menurut =a$isme, manusia cuma sebagai elemen yang kecil dalam
dunia alam semesta yang amat luas dan besar ini% anakala kema"iran&kema"iran
yang digunakan dalam tulisan kaligra9i atau "uru9 *ina, diaplikasikan $le" seniman&
seniman *ina kepada peng"asilan gerakan &gerakan berus yang terdapat dalam
kaligra9i atau "uru9 *ina yang terdapat dalam sebua" lukisan ( catan) yang ber(aya%

d. !esenian Seramik
Seramik dan tembikar (uga merupakan seni *ina yang p$pular dan terkenal kerana
kebanyakan tamadun meru(uk tembikar sebagai P*"inaQ%
Terdapat dua (enis seramik yang menarik sekali dari segi estetikanya iaituG
1& Seramik Selad$n ( celad$n-are) yang berasal dari =inasti Sung%
)& Tembikar biru&puti" ( blue& and -"ite p$rcelain) yang berasal dari =inasti Duan
($ng$l) dan =inasti ing%
74
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Selad$n iala" suatu istila" yang digunakan untuk menun(ukkan seramik yang
mempunyai lapisan kaca ber-arna biru "i(au atau kelabu "i(au serta menyerupai batu
permata (ed% Ianya amat disukai $le" kelas sar(ana&pentadbir di negeri *"ina%
/atu Jed bagi $rang *ina melambangkan kebaikan, kelu"uran budi pekerti, kemuliaan
dan keinda"an% Ia merupakan per"iasan yang paling digemari bukan kerana nilai
"arganya yang tinggi tetapi dipercayai dapat melan(utkan usia dan memba-a
kese(a"teraan "idup kepada pemakainya% Ia (uga dikenali sebagai batu a+imat%
Tembikar biru&puti" ( blue&and & -"ite p$rcelain) berasal di negeri *"ina pada =inasti
Duan pada abad ke 13% Ia merupakan tembikar yang sebenar kerana pakar&pakar dari
/arat berpendapat ba"a-a tukang labu *ina menun(ukkan kema"iran yang paling tinggi
apabila mereka mencipta tembikar (se(enis seramik) yang keras, puti" dan (uga
lutca"aya% Ini merupakan satu re6$lusi dalam citarasa masyarakat *ina%
(erkemban"an ilmu sains dan teknolo"I
*iri tamadun *ina yang paling men$n($l iala" kepantasan kema(uan tekn$l$ginya % Ini
turut diakui $le" beberapa $rang pengarang terkenal dari /arat%
Antara kema(uan&kema(uan yang dicapai iala"G
a% !erpustakaan yang besar tela" -u(ud semen(ak +aman ber+aman%
b% Alat cetak yang b$le" bergerak tela" direka dalam abad kesebelas, (usteru itu
la"irla"
buku&buku dalam (umla" yang besar%
c% !erdagangan dan perindustrian yang digiatkan $le" pembinaan terusan dan
desakan penduduk (uga mencapai ta"ap yang tinggi% K$mpas bermagnet (uga
dala" satu lagi ciptaan $rang&$rang *ina yang digunakan "ingga kini%
d% /andar raya *"ina lebi" besar daripada kebanyakan bandar&bandar #r$pa"
pada +aman !ertenga"an, sementara laluan perdagangannya pula luas%
!embinaan semula Temb$k /esar *"ina dan terusan&terusan mengikut nasi"at
pi"ak bir$krasi yang dikemukakan kepada a"ara(a% Ia dianggap penting demi
9aeda" negara%
e% Wang kertas mempercepatkan aliran perniagaan dan pertumbu"an pasaran
pada peringkat permulaan%
9% Wu(ud industri besi yang sangat besar di *"ina 5tara, meng"asilkan kira&kira
1)8 000 tan seta"un kebanyakannya untuk kegunaan kera(aan dan tentera%
75
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
g% /angsa *"ina (uga barangkali men(adi bangsa yang pertama mencipta serbuk
letupan dan meriam yang tela" digunakan untuk menggulingkan pemerinta"&
pemerinta" $ng$l $le" =inasti ing pada peng"u(ung abad keempat belas%
=alam ta"un 14)0, rek$d menun(ukkan ba"a-a =inasti ing memiliki sebanyak
1380 bua" kapal perang, termasuk B00 bua" kubu terapung yang besar dan )80
bua" kapal yang dibina k"as untuk pelayaran (arak (au"% Kekuatan ini termasuk
kapal&kapal persendirian yang banyak dan yang mengadakan perdagangan
dengan K$rea, Jepun, Asia Tenggara ba"kan A9rika Timur pada masa itu% Ini
memberi "asil kepada kera(aan *"ina yang tela" mengenakan cukai ter"adap
perniagaan laut tersebut%
6.5 Tamadun Cina di 7ala/sia @ (eranan Tamadun Cina Dalam (embinaan &uda/a
7as/arakat 7ala/sia
.ubungan antara $rang&$rang *ina dengan Kera(aan elayu elaka tela"
ter(alin di +aman pemerinta"an kera(aan elayu elaka% Ini bermula dengan
kedatangan 3aksamana 1"eng .e dan pengikut&pengikutnya ke elaka% ereka
memba-a bersama dengan mereka barang&barang yang berasal dari *"ina seperti
tembikar dan sutera% !engikut 1"eng .e tela" membina penempatan di /ukit *ina,
!erka"-inan antara Sultan elaka dengan !uteri .ang 3i !$ tela" mengeratkan lagi
"ubungan ini% .ubungan ini mengalami gangguna dan kemer$s$tan apabila elaka
dita-an pen(a(a" !$rtugis pada ta"un 1811m% 'amun se"ingga ke "ari ini, masyarakat
*ina yang tela" diasimilasi dengan budaya dan adat tempatan masi" -u(ud di elaka
dan dipanggil g$l$ngan /aba dan 'y$nya%
=i era pen(a(a"an /ritis" di Tana" elayu, $rang&$rang *ina dari Tana" /esar
*ina tela" diba-a masuk secara pesatnya ke Tana" elayu untuk beker(a sebagai
buru" di l$mb$ng&l$mb$ng bi(i" tima"% Setela" merdeka, berdasarkan kepada beberapa
per(an(ian sebelum /ritis" menganugera"kan kemerdekaan, $rang&$rang *ina tela"
mendapat tara9 kerakyatan dan men(adi -arganegara alaysia% =engan itu, budaya dan
tamadun bangsa *ina (uga tela" berkembang di alaysia%
.ari ini masyarakat *ina tela" bersama&sama rakyat alaysia dalam segala
aspek pembangunan dan perkembangan negara alaysia% asyarakat *ina merupakan
penyumbang terbesar kepada ek$n$mi negara% Seba"agian besar masyarakat *ina
dapat berk$munikasi dalam /a"asa elayu dengan baik dengan kaum ? kaum lain&lain%
76
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
asyarakat *ina (uga turut melibatkan diri dalam bidang pentadbiran kera(aan, p$litik,
perta"anan dan keusa"a-anan %
6.6 Tamadun India
TA7AD43 I3DIA
(endahuluan
'egara India terletak di ba"agian Selatan benua Asia% Keluasan negara India iala"
),38B, 148 km persegi% 'egara India b$le" diba"agikan kepada dua ka-asan ge$gra9i
iaituG
a% India 5tara
b% India Selatan
Kedua&dua ka-asan ini mempunyai rupa bentuk 9i+ikal, ba"asa, budaya dan amalan
keagamaan yang berbe+a%
%atar belakan" (erkemban"an Tamadun India
1aman pra se(ara" di India dikesan berlaku se(ak 100,000 s%m% di benua 3umeria di
Selatan India% Antara 10,000 "ingga C,000 s%m% -u(ud penempatan manusia di ka-asan
Kartanaka dan 3emba" 0anges di ba"agian tenga" India% Sekitar 3,000 s%m% penemuan
kesan&kesan tamadun 3emba" Indus yang merangkumi ka-asan&ka-asan
$"en($dar$ di daera" $ntg$mery% !enemuan arke$l$gi membuktikan masyarakat di
3emba" Indus suda" mencapai tamadun yang tinggi%
Tahap (erkemban"an Tamadun India
a. ;aman !uno $1555 s.m. F 1255 m,
enyaksikan kedatangan $rang Aryan dari Asia Tenga" dan menguasai
beberapa ba"agian di India seperti 3emba" 0anges&Jamuna&=$ab% !enguasaan
$rang Aryan ini dikenali sebagai +aman Aedile% 1aman ini pula diba"agikan
kepada dua +aman iaituG
1% Aedile A-al (1800 s%m% ? 100 s%m)
)% Aedile Ak"ir (1000 s%m% ? 800 s%m%)
Interaksi antara $rang Aryan dengan penduduk tempatan mela"irkan budaya
Ind$&Aryan% !ada ta"un 3)1 s%m% muncul pula =inasti aurya diasaskan $le"
*"andragupta aurya dan dibantu $le" anaknya As$ka% encapai
kegemilangan dalam pelbagai bidang dan yang lebi" penting dalam
77
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
perkembangan agama /udd"a dan Jainism% !ada ta"un 3)0&8)0 s%m% muncul
pula #mpayar 0upta yang terkenal dengan perkembangan kesusasteraan .indu
dan seni bina kuil% !ada masa ini (uga la"ir kera(aan&kera(aan kecil seperti
*"era, *$la dan !and"ya%
b. ;aman (erten"ahan
=ikenali sebagai +aman Islam di India% Kemasukan Islam tela" mela"irkan satu
tamadun yang lebi" cemeralang% Kera(aan Islam yang terkenal iala" kera(aan
Sabakta2in, 0"$ri, K"il(i dan ug"al%
+. ;aman (enjajahan &arat $mulai 1<55,
Kuasa #r$pa" yang paling a-al tiba di India iala" !$rtugis (1BF;) di ba-a"
Aasc$ da 0ama% Kedatangan mereka kerana kepentingan
a% !erdagangan
b% !$litik
c% Agama Krisitian
Kuasa /elanda menduduki !ulikat, asulipatar dan Surat% Kuasa /ritis" tela"
mena-an Surat (1C1)), adras (1CB0), /$mbay (1C88) dan *alcutta (1CF0)%
!engaru" /ritis" terus berkembang terutamanya selepas !erang !lassey
(148C)% Kedatangan pen(a(a" ini tela" memba-a masyarakat India menerima
pengaru" pem$denan dan budaya barat seperti agama Kristian, ba"asa
Inggeris dan cara "idup barat%
43S4--43S4- 4TA7A DA%A7 TA7AD43 I3DIA
Sistem (emerintahan
a. -ajaD!etua 3e"ara
Sistem pemerinta"an berc$rak m$narki se(ak kera(aan a-al se"ingga kemasukan
/ritis" ke India%!emimpin tertinggi dikenali sebagai >a(a, a"ara(a,
=armama"ara(a,a"ara(at"ira(a, *"akra6arti, >endan, Arasar, annar% >a(a
mempunyai kuasa mutlak dan dibantu $le" menteri&menteri% >a(a dilantik secara turun&
temurun dan (a-atan >a(a a"k$ta adala" bakal ra(a% >a(a biasanya mempunyai
"ubungan yang rapat dengan g$l$ngan /ra"min% Setiap kera(aan mementingkan
angkatan tentera yang kuat ? unit in9antry, unit ga(a" dan unit kuda%
78
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
b. (entadbiran 8ila/ah
Sesebua" kera(aan yang besar memba"agikan negaranya kepada beberapa -ilaya"%
Wilaya"&-ilaya" ini pula diba"agikan kepada kamp$ng&kampung besar (Kurram) dan
paling kecil dinamakan kamp$ng (K$ttam) Kedatangan pen(a(a" barat, dasar
#ur$peanisme diperkenalkan% F0h cukai diberikan kepada kera(aan% Sistem !residensi
diperkenalkan di /enggal, adras dan /$mbay%
+. A"ama
i% .indu
ii% /udd"a
iii% Jaina
i6% Sik"ism
6% Islam
d. Ilmu Sains dan 7atematik
i. )i:ik dan !imia ? k$nsep (irim diperkenalkan% Ala mini terdiri dari 8 elemen
iaitu
ii. tana", angin, api, air dan angkasa%
iii. (erubatan& perkembangan bidang ,isi$l$gi, pembeda"an, seni perna9asan
(D$ga), repr$duksi manusia, 9armakal$gi, perubatan binatang% /uku
perubatan terkenal iala" *akara dan Susruta%
iv. 7atematik ? menggunakan kaeda" tali (Sul6asutra)% enggunakan k$nsep
0e$metri dalam upacara&upacara agama% emperkenalkan sistem
perpulu"an% Karya matematik yang terkenal iala" /aks"ali dan Aryab"atiya%
v. Astronomi ? India pel$p$r bidang astr$n$mi% 5nsur mata"ari, bulan, bintang
dianggap sebagai Tu"an% =alam kitab >ig Aeda ada keterangan mengenai
lintasan mata"ari diba"agikan kepada 1) ba"agian dan satu bulatan
diba"agikan kepada 3C ba"agian yang bermaksud 3C0 "ari dalam seta"un
iaitu 1) bulan%
e. &ahasa dan Sastera
asyarakat Ind$&Arya (ba"agian utara) ? ba"asa Sanskrit% asyarakat =ra6idia (
ba"agian selatan) ? ba"asa Tamil% Terdapat dua (enis kesusasteraan
79
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
berdasarkan ba"asa Sanskrit dan ba"asa =ra6idia% Karya&karya epik yang
utama iala" >amayana, a"abrata dan /udd"ac"arita%
Tema&tema yang dibincangkan
a% >amayana ? peperangan antara >ama dan >a6ana
b% a"abrata ? peperangan antara Kaura6a dengan !andara
c. Art"asastra ? aspek&aspek p$litik, ek$n$mi, pengurusan, kese(a"teraan
negara dan ketatanegaraan%
1aman Islam dikenali dengan kesusasteraan Sidd"a% Karya utama PSeera
!urana $le" 5maru !ulacar% 1aman ug"al muncul t$k$"&t$k$" seperti Abu
,a+l, 'i+amuddin dan /adauni% Sultan yang mengutamakan kesusasteraan iala"
Ak"bar, S"a" Je"an dan Ja"angir%
Senibina
Senibina .indu bermula dengan pembinaan kuil pada +aman 0upta% Kuil&kuil
menggunakan ukiran .indu%
Senibina /udd"a bermula pada +aman aurya, As$ka dan Aedik dengan
menampilkan struktur stupa /udd"a%
Seni bina Islam menggabungkan cirri&ciri !arsi dan tempatan% !ada masa
pemerinta"an Sultan a"mud 0"a+ni menyaksikan pembinaan mas(id :u-ait
Al&Islam di =el"i yang menggabungkan ciri&ciri .indu&Islam% Senibina Islam yang
termasy"ur se"ingga kini iala" as(id Jamek di ,ate"pur dan Alla"abad , as(id
$ti di Agra, Ta( a"al, K$ta era" di Agra%
!emas/arakatan dan !ekeluar"aan
engamalkan sistem kasta di mana masyarakatnya diba"agikan kepada
a% /ra"min ? g$l$ngan agama dan ker$"anian
b% Ksytria ? tentera dan keselamatan
c% Aaisya ? peniaga
d% Sudra ? petani
Terdapat B peringkat ke"idupan (AS>AA)% Kitab Jabala 5napis"ad men(elaskan B
peringkat tersebut iaituG
80
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
a% /ra"macarya
b% 0"astra
c% Aanapra"asta
d% Sannayasa
Kaum -anita mendapat tempat istime-a dalam masyarakat se(ak +aman tamadun
3emba" Indus dan dikenali sebagai $t"er 0$ddes%
IS%A7 DA%A7 TA7AD43 I3DIA
&Islam tersebar ke India melalui beberapa cara iaituG
1% =ak-a"
)% !erdagangan
3% !erka"-inan
Agama Islam mula bertapak di India pada abad ke&; apabila u"ammad Al&
:asim ber(aya menguasai Wilaya" Sind pada ta"un 40C (;4 .i(ra")% !ada peringkat
a-al, Islam bertapak di ba"agian 5tara India%
Kera(aan Islam yang pertama iala" Kera(aan Sabakta2in memerinta" dari 100B&
11;C% !emerinta"nya iala" Sultan a"mud Al&0"a+na-i, beliau ber(aya menguasai satu
ka-asan yang luas di utara India%Kera(aan&kera(aan Islam yang lain iala" Kera(aan
0"$ri (11;F&1);F), Kera(aan K"il(i (1);F&13)1) dan yang paling terkenal iala" Kera(aan
ug"al (18)4&1;84)%=inasti ug"al memerinta" selama B00 ta"un dan men(adi kuasa
yang d$minan dalam se(ara" tamadun India dan memiliki ka-asan yang luas%
!emimpin&pemimpin =inasti ug"al yang terkenal iala"
a% Ak"bar
b% Ja"angir
c% S"a" Je"an
d% Aurang+eb
e% /a"adur S"a"
#lemen&elemen dari Timur Tenga" tela" diba-a masuk dan diasimilasikan dengan
unsur&unsur tempatan dan mela"irkan budaya baru yang dipanggil Ind$&Islam%
81
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
('31A-4H TA7AD43 I3DIA !'(ADA 7A%ABSIA DA3 D43IA
A. !ea"amaan dan !eper+a/aan
Agama .indu dan /udd"a tela" diterima dan berkembang luas di Asia
Tenggara%/erlaku Sinkritisme antara agama .indu&/udd"a dan kepercayaan
masyarakat pribumi%
&. !esenian dan Hibura
!aling berkesan dari segi senibina k"ususnya dalam pembinaan *andi dan Kuil%
*$nt$"nya seperti Angk$r Wat, *andi /$r$budur%
C. &ahasa dan !esusasteraan
asyarakat Asia Tenggara menggunakan ba"asa Sanskrit se"inggala"
kedatangan agama Islam% /uktinya melalui penemuan prasasti&prasasti Talang
Tu-$EKedukan /ukit yang menggunakan ba"asa Sanskrit% Terdapat
penggunaan ba"asa Sanskrit seperti syurga, neraka, semba"yang dan
Sebagainya
Kemasukan epik terkenal seperti >amayana dan a"abrata% Ia dikenali dengan nama
yang berbe+a di T"ailand (>amakien), Tana" elayu (.ikayat Seri >ama), manakala
karya a"abrata (uga dikenali dengan pelbagai nama seperti .ikayat !enda-a 3ima,
.ikayat !enda-a, .ikayat !anca =elima dan .ikayat Sang /$ma dan karya se(ara"
agung iaitu 'egarakertagama%
D. (emerintahan dan !erajaan
Kemunculan kera(aan di Asia Tenggara seperti ,unan, *"enla, Angk$r,
Suk"$taiEAyut"ia, 3angkasuka, Tambaralinga, ,$l$&an, Keda" TuaE0angga 'egara,
ataram, Singgasari, a(apa"it dan Sri6i(aya%
'. Idea (olitik dan &erkerajaan
K$nsep Pk$sm$l$gisQ yang meletakkan ra(a di tempat yang teratas% >a(a dianggap
sebagai pen(elmaan =e-a Ais"nu dan Si6a% !emerinta"an ra(a yang berpandukan
kepada kitab&kitab perundangan dalam pemerinta"an% Kitab&kitab ini adala" mengambil
beberapa aspek dari sistem perundangan .indu seperti Kitab ="armasutraE.ukum
Kanun anu%
82
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
!esimpulan
Tamadun India agak unik (ika dibandingkan dengan tamadun asia yang lain% Ini
keranapengaru"nya begitu menyeluru" dari aspek p$litik, dan s$sial% Walau
bagaimanapun, di Tana" elayuEalaysia secara amnya pengaru" agama .indu tidak
kekal, begitu (uga dengan pengaru" budaya India semakin dipinggirkan%
6.< Tamadun Jepun
6.<.1 Sejarah Jepun
Se(ara" bertulis Jepun bermula dengan kemunculan ringkas dalam teks&teks se(ara"
*ina pada abad ke&1% /agaimanapun, penyelidikan arke$l$gi menun(ukkan ba"a-a
manusia tela" "idup di pulau&pulau Jepun sea-al 1aman !ale$litik A-al lagi% enyusul
+aman ais terak"ir pada sekitar 1),000 S, ek$sistem Kepulauan Jepun yang kaya
menggalakkan pembangunan manusia yang mengeluarkan tembikar tera-al yang
diketa"ui semasa +aman J$m$n% Se(ara" Jepun berselang&seli antara temp$"&temp$"
keterasingan dengan pengaru"&pengaru" radikal yang kekadang bersi9at re6$lusi dari
dunia luar%
1aman !ra Se(ara"
!ada +aman ais, Jepun tercantum dalam benua Asia dari Sak"alin di utara dan Kyus"u
di selatanO memuda"kan peng"i(ra"an manusia, "ai-an dan tumbu"an ke kepulauan
Jepun dari ka-asan yang kini adala" negara *"ina dan K$rea% /udaya J$m$n timbul
sekitar 11,000 sebelum asi"i dengan berak"irnya +aman ais% 0aya "idup mereka
berputik dari cara mes$litik ke ne$litik% asyarakat J$m$n (uga merupakan peng"asil
barang&barang tembikar yang tera-al di dunia% =i9a"amkan ba"a-a kaum J$m$n
merupakan lelu"ur kaum !r$t$ Jepun dan Ainu%
!ermulaan era Day$i di sekitar 300 S ditandakan dengan kedatangan tekn$l$gi baru
seperti penanaman padi dan sistem pengairan yang diba-a $le" pendatang dari K$rea,
*"ina dan tempat&tempat lain di Asia%
'ra !lasik
enurut mit$s Jepun, negara tersebut diasaskan pada kurun ke 4 S $le" a"ara(a
Jimmu% !ada kurun ke 8 dan C, tulisan *ina dan agama /udd"a diperkenalkan ke Jepun
83
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dari K$rea dan kemudian langsung dari *"ina% a"ara(a&ma"ara(a Jepun merupakan
ketua pada nama sa"a(a% Kuasa sebenar terletak pada para bangsa-an, pemangku ra(a
dan shogun (gaben$r tentera)% !ermulaan +aman 'ara pada kurun ke ; ditandakan
dengan penubu"an sebua" pemerinta" yang kuat yang berpusat di bandar .ei($ky$
(kini 'ara)% !usat tersebut kemudiannya berpinda" ke .eianky$ (kini Ky$t$), dan di sini
la"ir sebua" budaya klasik Jepun yang dikenali sebagai eian%
'ra :aman perten"ahan
1aman pertenga"an era Jepun tela" digubal $le" pe(uang yang dikenali sebagai
KsamuraiK% !ada 11;8,general inam$t$ n$ D$rit$m$ adala" $rang pertama untuk
memeca"kan tradisi memerinta" se"aluan dengan a"ara(a di Ky$t$, memegang
kuasa di Kamakura, di selatan D$k$"ama masa kini% eskipun era s"$gun Kamakura
keli"atan stabil, Jepun kemudiannya berpeca" men(adi negeri&negeri yang saling
berperang lalu menderita dalam 1aman Seng$ku% !ada abad ke&1C, pedagang dan
mubalig" #r$pa" tiba di Jepun buat (ulung kalinya, lalu memulakan +aman <'anban<
(<$rang gasar selatan<) yang meli"atkan pertukaran perdagangan dan budaya yang akti9
antara Jepun dan rantau /arat% !ada masa yang sama, Hda '$bunaga, T$y$t$mi
.idey$s"i, dan T$kuga-a Ieyasu, mengenakan ka-alan yang makin kuat ter"adap
neger&negeri berperang di Jepun% Ak"irnya, T$kuga-a menyatukan semula Jepun
dengan mene-askan musu"nya di !ertempuran Sekiga"ara pada ta"un 1C00,
meminda"kan ibu negara ke #d$ (sekarang T$ky$) lalu menubu"kan era s"$gun
T$kuga-a%
!emerinta"&pemerinta" T$kuga-a yang sangsi dengan pengaru" mubalig" Kat$lik
meng"aramkan segala per"ubungan dengan $rang #r$pa" kecuali bagi per"ubungan
yang amat terbatas dengan saudagar /elanda di !ulau =e(ima% 1aman pengasingan ini
berta"an selama dua setenga" abad, ketika mengalami perpaduan p$litik yang "alus
dikenali sebagai +aman #d$, dianggap sebagai kemuncak budaya +aman pertenga"an
Jepun
;aman moden
!ada 1;8B, K$m$d$r tentera laut Amerika Syarikat att"e- !erry memaksa
pembukaan Jepun ke kuasa /arat dengan K$n6ensyen Kanaga-a% >amai -ira samurai
member$ntak, meli"at apa yang dianggap $le" mereka kelema"an S"$gun, dan
84
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
pember$ntakan ini meluas men(adi !erang /$s"in 1;C4&C;% S"$gun terpaksa meletak
(a-atan, dan >est$rasi ei(i memulangkan kuasa ketua negara ke ma"ara(a% /erbagai&
bagai idea institusi /arat mula digunakan semasa era ei(i, termasuk kera(aan m$den,
sistem perundangan dan tentera% >e9$rmasi&re9$rmasi ini menguba"kan #mpayar Jepun
men(adi kuasa besar yang mengala"kan negara *"ina didalam !erang *"ina&Jepun
dan >usia didalam !erang >usia&Jepun% =ari 1F10, Jepun menga-al Tai-an, setenga"
pulau Sak"alin, dan K$rea%
A-al abad ke&)0 meli"at temp$" singkat <dem$krasi Tais"$< ditenggelami $le"
kebangkitan peluasan Jepun, mend$r$ng kepada pen(a(a"an anc"uria dan !erang
Sin$&Jepun (1F34)% !ada ta"un 1FB1, Jepun menyerang pengkalan tentera laut Amerika
Syarikat di !earl .arb$r, mend$r$ng kedua&dua negara ke kanca" !erang =unia II%
Setela" kempen yang pan(ang di 3autan !aci9ik, Jepun ke"ilangan (a(a"an yang
diper$le"i a-alnya, dan Amerika Syarikat "ampir ke (arak untuk memulakan
pengeb$man strategik ke atas T$ky$, Hsaka, dan bandar&bandar lain% Jepun menyera"
selepas pengeb$man b$m atam bandar .ir$s"ima dan 'agasaki pada 1FB8, ke"ilangan
keseluru"an k$l$ninya di Asia dan !asi9ik
Jepun kekal di ba-a" pen(a(a"an Amerika Syarikat se"ingga 1F8)% =alam temp$" itu, ia
menerima pakai perlembagaan baru yang menetapkan negara tersebut sebagai paci9ist
c$nstituti$nal m$narc"y% Selepas pen(a(a"an, di ba-a" pr$gram pembangunan industri
agresi9, dasar perlindungan, dan penyera"an perta"anan strategik kepada Amerika
Syarikat, keluaran negara kasar Jepun makin meningkat men(adi yang kedua tertinggi di
dunia% Sunggu"pun berlakunya ke(atu"an pasaran sa"am yang teruk pada ta"un 1F;F
yang mana negara ini amsi" belum peuli" sepenu"nya, Jepun masi" sebua" kuasa
ek$n$mi dunia dan (uga baru&baru ini tela" bangkit semula sebagai kuasa strategik
dengan memin(amkan s$k$ngan bukan k$mbat dalam !erang Teluk dan pencer$b$"an
Ira2 pada ta"un )003
6.<.2 )alsa0ahDA"ama 7as/arakat Jepun
Terdapat 3 agama yang sangat berpengaru" dalam masyarakat Jepun% Agama&
agama tersebut iala"G
a% S"int$isme
b% /udd"isme
85
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
c% K$n9usianisme
6.<. A"ama Shinto
Agama k"as bagi masyarakat Jepun% S"int$ bererti PJalan Tu"an7 (kami&n$&mic"i)%
S"int$ berkait rapat dengan negara, bangsa dan alam Jepun dan merupakan symb$l
perpaduan dan kesetiaan kepada ma"ara(a dan negara% K$nsep Tu"an dan =e-a =e-i
(kami) agak kabur% Terdapat ; (uta =e-a =e-i%=e-i ata"ari (Amaterasu&$mi&
kami)adala" Tu"an yang besar dan a"ara(a Jepun dipercayai dari keturunan =e-i
ata"ari% Agama S"int$ tidak mempunyai nabiEpengasasEkitab suci% !endeta S"int$
tela" menyusunEmenulis kitab untuk ru(ukan ?S"int$ 0abus"$E3ima /uku a(aran S"int$%
ereka (uga tidak ada 9alsa9a" dan etika% Semangat berk$rban untuk a"ara(aETu"an
ditanamkan ke dalam (i-a setiap rakyat%
6.<.# &uddhisme
Agama ini mendapat tempat yang kuku" semasa pemerinta"an !utera S"$t$ku
pada 8F) s%m% di mana /udd"isme tela" di(adikan sebagai agama rasmi% A(aran
/udd"isme ini diterapkan dalam !erlembagaan 14 Artikel (mengandungi pelbagai aspek
a(aran /udd"isme dan K$n9usianisme)yang me-a(ibkan kakitangan kera(aan
mematu"inya% /eliau (uga menekankan pentingnya a(aran /udd"a dan men(un(ung
tinggi PTiga .arta SuciQ iaitu /udd"a, ="arma dan Sang"a, meng"antar pela(ar ke *"ina
untuk mempela(ari /udd"a dan menulis 3 bua" buku mengenai a(aran /udd"a% /udd"a
1en adala" a(aran yang paling mend$minasi masyarakat Jepun di mana ia merupakan
sala" satu "asil "impunan alam 9akir *"ina yang tidak ingin kepada c$rak 9alsa9a" dan
lebi" kepada penerangan%
6.<.5 !on0usianisme
K$n9usianisme bukanla" satu agama tetapi lebi" kepada penga(aran 9alsa9a"
untuk mempertingkatkan m$ral dan men(aga etika manusia%
=iasaskan $le" Kung ,u T+e yang la"ir di negara *"ina pada ta"un 881 S% $le"
ibunya *"iang Tsai yang berumur 18 ta"un ketika itu% Kung ,u T+e merupakan se$rang
yang bi(ak se(ak kecil lagi dan terkenal dengan penyebaran ilmu&ilmu baru ketika
berumur 3) ta"un% K$n9usius banyak menulis buku&buku m$ral, se(ara", kesusasteraan
dan 9alsa9a" yang banyak diikuti $le" penganut a(aran ini% Kung ,u T+e meninggal dunia
pada ta"un B4F S%%
86
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
A(aran K$n9usius G
1% Amat mementingkan ak"lak yang mulia dengan men(aga "ubungan antara
manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik%
)% !enganutnya dia(ar supaya tetap mengingati nenek m$yang se$la"&$la" r$"
mereka "adir di dunia ini%
3% erupakan susunan 9alsa9a" i etika yang menga(ar bagaimana manusia
bertingka" laku%
K$n9usius tidak meng"alang $rang *ina menyemba" keramat dan penunggu tetapi yang
dipentingkan iala" setiap manusia perlu berusa"a men(adi baik% Ia dikembangkan $le"
muridnya yang bernama encius ke seluru" *"ina dengan beberapa peruba"an%
K$n9usius disemba" sebagai se$rang de-a dan agama baru tetapi dia sebenarnya
adala" manusia biasa% !engagungan yang luar biasa kepada K$n9usius tela" menukar
9alsa9a"nya men(adi sebua" agama dengan mengadakan perayaan&perayaan tertentu
bagi mengenangkannya%
6.<.6 &uda/a !erja Jepun
Jepun merupakan antara negara Asia yang ma(u dan setanding dengan negara barat%
Apa yang penting iala" kegigi"an masyarakat Jepun membangunkan negara dan
ek$n$mi mereka perlu di(adikan c$nt$" kepada negara Asia yang lain% !ada era ei(i,
para cendikia-an Jepun tela" mengemukakan idea pem$denan Jepun melalui
penerapan tekn$l$gi ma(u dari barat di samping mengekalkan dan memeli"ara
semangat kebangsaan% Jepun perna" mengalami ke"ancuran selepas perang dunia ke
dunia apabila dua -ilaya" mereka di .ir$s"ima dan 'agasaki di b$m dengan teruk $le"
pi"ak berikat% 3an(utan itu, Jepun mengisyti"arkan pen$lakan peperangan buat selama&
lamanya dalam perlembangaan baru negara Jepun dan sebaliknya mereka berusa"a
untuk bangkit kembali untuk men(adi kuasa terkuat ek$n$mi dunia dengan member
tumpuan kepada pembangunan industri sebagai sebua" negara aman tanpa perang%
Ke"ebatan bangsa Jepun bangun daripada kemusna"an akibat perang adala" "asil
daripada sikap p$siti9 mereka sendiri dan ke(ayaan ini tidak dapat dina9ikan ter"asil dari
etika ker(a mereka yang cemerlang%
/ermula dari sinila", kepandaian dunia barat tela" ditran9$rmasikan dan disesuaikan
dengan semangat masyarakat Jepun% asyarakat Jepun sememangnya terkenal
dengan sikap ra(in dan menepati masa, mala" mereka muda" untuk tidak mempercayai
87
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
sesiapa yang malas atau tidak menepati masa% ereka (uga cenderung mengikut kata
sepakat kumpulan berbanding dengan pendapat sendiri dan sikap itu membantu setiap
indi6idu beker(a sebagai satu kumpulan% asyarakat Jepun (uga amat mementingkan
ilmu pengeta"uan dan ini terbukti apabila kadar celik "uru9 di negara Jepun adala"
"ampir 100 peratus dan kesedaran tentang kepentingan ilmu ini bermula se(ak +aman
#d$ (1C03 ? 1;4C) lagi% !ada masa itu anak&anak petani, saudagar dan tukang tela"
bela(ar di sek$la" s-asta yang dikenali sebagai Terakuya%
6.<.< (eranan Tamadun Jepun Dalam (embinaan &uda/a 7as/arakat 7ala/sia
!embudayaan tamadun Jepun dalam membina budaya masyarakat alaysia ini
b$le"la" dikaitkan secara langsung dengan =asar !andang Ke Timur yang tela"
diumumkan $le" DA/ !erdana enteri, =atuk Seri =r a"at"ir $"amad pada ;
,ebruari 1F;)%
=asar !andang Ke Timur ini bermakna kera(aan akan membuat pengka(ian, penelitian
dan pemili"an ter"adap c$nt$" ? c$nt$" dan teladan yang baik daripada negara Jepun
dan K$rea dengan menguba"suaikannya dengan keadaan dan kesesuaian di alaysia%
Adala" tidak tepat (ika dasar ini ditakri9kan sebagaikan mengambil apa sa"a(a dari
Jepun dan K$rea untuk dipraktik di alaysia dengan mengetepikan teladan yang (uga
b$le" dipela(ari dari negara ? negara barat%
>asi$nal dasar ini iala" kerana seperti yang sedia maklum, Jepun adala" merupakan
sebua" negara ma(u dan beberapa bidang mereka adala" lebi" ma(u dari negara barat
sendiri% Ke(ayaan mereka b$le" di(adikan c$nt$" dan teladan kepada alaysia dan
seterusnya diteladani dan dipratikkan untuk pembangunan negara% Antara perkara
p$siti9 yang diambil dari budaya masyarakat Jepun iala" kera(inan dan disiplin ker(a
mereka, kesetiaan kepada negara dan perusa"aan dan perniagaan di mana peker(a
beker(a, member keutamaan kepada ker(a kumpulan melebi"i dari ker(a secara indi6idu,
pr$dukti9 dengan mutu peng"asilan yang berkualiti tinggi, meningkatkan kecekapan,
mengurangkan (urang perbe+aan antara eksekuti9 dengan g$l$ngan peker(a dan sistem
pengurusan yang menitikberatkan ke(ayaan (angka pan(ang serta lain ? lain aspek p$siti9
dari budaya dan sikap masyarakat Jepun yang sesuai dan b$le" diteladani untuk
pembangunan negara dan rakyat alaysia%
88
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Sebagai sebua" negara membangun, etika dan nilai&nilai ker(a di atas diamalkan kerana
ia sesuai dengan diterapkan dalam budaya masyarakat alaysia yang berbentuk
ma(muk% =asar ini me-u(udkan ker(asama yang rapat antara alaysia dan Jepun
terutama di bidang ek$n$mi, industry,lati"an teknikal dan akademik serta bidang
penyelidikan dan pengurusan%
Sebagai kesimpulan, =asar !andang Ke Timur merupakan satu usa"a p$siti9 $le"
kera(aan alaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan
negara% =asar ini memberi kesan yang besar meruba" budaya ker(a masyarakat
alaysia dan meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara% =i samping itu ia
men(adi asas ke-u(udan sebua" masyarakat yang dinamik dan pr$gresi9%
89
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
TAJ4! <
IS4-IS4 !E3T'7(E-A-I TA7AD43 IS%A7 DA3 TA7AD43
&A-AT
1.1 Sinopsis
!ela(ar&pela(ar yang dikasi"i
Selamat datang dan berinteraksi dengan ta(uk 4 % Ta(uk&ta(uk yang akan
dibincangkan merangkumi .agem$ni /arat dan 0l$balisasi iaitu takri9 .agem$ni,
gl$balisasi dan barat% Seterusnya pela(ar akan dideda"kan dengan isu&isu
k$ntemp$rari yang antara lain berkenaan dengan media, ek$n$mi, p$litik ,s$sial,"ak
asasi manusia, krisis alam sekitar, persepsi (i"ad, etika dalam sains dan kesan
perkembangan k$ntemp$rari kepada masyarakat dan negara
1.2 Hasil pembelajaran
!ada ak"ir ta(uk ini, pela(ar&pela(ar di"arapkan dapatG
i% eng"uraikan takri9 "egem$ni, gl$balisasi dan /arat
ii% enganalisis dan meng"uraikan isu&isu k$ntemp$rari Tamadun
islam dan /arat
iii% enggariskan kesan perkembangan isu&isu k$ntemp$rari kepada
masyarakat dan 'egara
90
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
1. !eran"kaTajuk
1.# (en"enalan
Kebanyakan masala" yang di"adapi $le" masyarakat dunia pada "ari ini berpunca
daripada pr$ses gl$balisasi yang melanda seluru" dunia% 0l$balisasi adala" satu arus
peruba"an yang berlaku akibat pr$ses interaksi yang berlaku antara negara&negara di
dunia ini% !ada masa yang sama gl$balisasi membuatkan pengaru", idea, barangan dan
nilai&nilai baru dari luar masuk ke dalam masyarakat tempatan dengan kadar yang cepat
dan dengan penguba"suaian yang amat sedikit% Apabila perkara&perkara ba"aru ini
b$le" mempengaru"i (atau diterima) , ia berkemungkinan menguba" budaya dan nilai&
nilai masyarakat tempatan%
!eruba"an yang berlaku akibat arus gl$balisasi menimbulkan banyak masala",
terutama sekali apabila peruba"an tersebut bertentangan dengan nilai&nilai budaya
Timur% !eruba"an nilai&nilai budaya secara tidak terka-al b$le" memba-a keruntu"an
kepada sesuatu kebudayaan $le" sebab peruba"an yang terlalu cepat dan tidak
91
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
terka-al akan mengakibatkan seba"agian daripada a"li dalam sesuatu budaya
ketinggalan% !eruba"an&peruba"an akibat gl$balisasi ini mengambil per"atian ramai
apabila didapati ba"a-a seba"agian besar daripada peruba"an ini berkaitan dengan
budaya dan "egem$ni /arat% Kita tidak dapat mena9ikan ba"a-a seba"agian besar
daripada peruba"an yang terdapat pada "ari ini adala" "asil usa"a kebudayaan /arat%
1.5 He"emoni &arat dan 1lobalisasi
Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang "egem$ni /arat dan gl$balisasi ,
kita perlu mempunyai pema"aman yang (elas tentang apa yang dimaksudkan dengan
k$nsep&k$nsep "egem$ni , /arat dan gl$balisasi terlebi" da"ulu%
1.5.1 7aksud He"emoni
.egem$ni iala" satu k$nsep yang datangnya daripada pemikiran /arat% K$nsep
itu merujuk kepada pen"uasaan men/eluruh $domination, ataupun kepimpinan
satu 3e"ara ataupun kumpulan dan seba"ain/a ke atas 3e"ara atau kumpulan
/an" lain% Apabila kita mengambil kira takri9 "egem$ni seperti yang di9a"amkan $le"
masyarakat /arat, kita perlu mema"ami ba"a-a "egem$ni adala" penguasaan sesuatu
kumpulan manusia ke atas suatu kumpulan manusia yang lain
1.5.2 7aksud 1lobalisasi
Istila" gl$bal dan gl$balisasi meru(uk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan
se$la"&$la"nya ia men(adi satu -alaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan
atau (au"% enurut Ant"$ny 0iddens, gl$balisasi b$le" dide9inisikan sebagai P"ubungan
s$sial serata dunia secara intensi9 yang mana tindakan pi"ak tempatan ditentukan $le"
peristi-a yang berlaku berbatu&batu (au"nya dan (uga perkara disebaliknyaQ
(0iddens,A%)000)% enurut artin Albr$- pula, P0l$balisasi sebagai pr$ses penduduk
dunia diperbadankan di ba-a" satu masyarakat dunia, masyarakat gl$bal
1.5. 7aksud &arat
Selalunya kita menganggap /arat sebagai masyarakat /arat dan tamadun /arat %
Kita perlu 9a"am ba"a-a tanggapan ini amat dipermuda"% asyarakat /arat terdiri
daripada pelbagai kumpulan manusia yang menetap pada mulanya di #r$pa" dan
selepas itu ber"i(ra" ke merata&rata tempat di dunia ini% !ada umumnya , masyarakat
92
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
/arat terdiri daripada kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti p$litik yang sekarang
ini kita kenali sebagai 'egara&negara #r$pa"%
1.6 Isu-Isu !ontemporari
1.6.1 7edia
edia massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan
in9$rmasi k"ususnya dalam k$nteks pembangunan tamadun sesebua" bangsa%Kesan
re6$lusi tekn$l$gi maklumat dan k$munikasi memberi kesan yang besar ter"adap cara
"idup masyarakat dunia% !i"ak /arat tela" ber(aya mend$minasi penyebaran maklumat
dan berita antarabangsa melalui kema(uan dan perkembangan tekn$l$gi mereka%
Agensi berita /arat mempunyai pengaru" yang besar dan mereka bebas untuk
meng$la" sesuatu berita dan maklumat tentang sesuatu peristi-a mengikut kaca mata
mereka%
!i"ak /arat (uga menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai
tudu"an palsu pada negara&negara Islam bertu(uan untuk mengekalkan,men(amin dan
memenu"i segala kepentingan mereka% !ertubu"an&pertubu"an Islam yang akti9 dalam
bidang dak-a" (uga men(adi mangsa media /arat% ereka sering dikaitkan dengan
kegiatan ter$risme dan sub6ersi9 yang menggugat keamanan dunia%Hle" sebab
itu,kegiatan mereka di"aramkan seperti,Tablig",T$liban,u(a"idin dan Ik"-a&nul
uslimin%
1.6.2 'konomi
Sistem ek$n$mi arI, sistem ek$n$mi s$sialis dan sistem ek$n$mi k$munis
semuanya "asil pemikiran bi(ak pandai /arat yang men$lak sistem ek$n$mi kapitalis
ataupun pasaran bebas % Sistem ek$n$mi pasaran bebas (uga berasal daripada
pemikiran /arat% Terdapat banyak sistem ek$n$mi yang bukannya "asil ciptaan
masyarakat /arat% Sunggu"pun demikian , semua daripada sistem ek$n$mi yang lain ini
tela" pupus akibat penggunaan sistem ek$n$mi pasaran bebas ciptaan /arat yang tela"
ber(aya dilaksanakan di seluru" dunia%
Sistem ek$n$mi pasaran bebas pada mulanya merupakan satu usa"a $le"
masyarakat #r$pa" untuk menguba" sistem ek$n$mi 9eudal yang terdapat di #r$pa"
pada a-al +aman kebangkitan semula (atau renaissance)% Sistem ek$n$mi 9eudal
"ancur apabila diperkenalkan sistem ek$n$mi pasaran bebas%
93
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
1.6. (olitik
!erkembangan p$litik $le" /arat tela" lama berlaku,bermula dengan pen(a(a"an
negara&negara kecil dan yang baru membangun% Ini memberi impak secara langsung
dalam p$litik,struktur ek$n$mi dan nilai s$si$&budaya negara&negara terbabit% !ada ak"ir
pen(a(a"an mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mend$minasi p$litik
dunia melalui pendekatan gl$balisasi% /agi negara Islam pula,kebanyakkannya tela"
mendapat kemerdekaan daripada mana&mana pengaru"%Sunggu"pun begitu,pengaru"
dan d$minasi barat tidak "ilang,c$nt$"nya dalam k$nteks kebebasan dan "ak untuk
membuat keputusan terutama dalam "al p$litik dan keselamatan antarabangsa%
Terdapat banyak isu&isu yang berkaitan antara tamadun /arat dan tamadun Islam
yang menun(ukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ini,bagaimana umat
Islam ditindak dan sebagainya% Selain itu,(uga terdapat pengaru" barat dalam badan
dunia seperti !//% elalui pengaru" barat dalam badan dunia ini kita dapat mengeta"ui
banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti sekatan
ek$n$mi,perang,pencabulan "ak asasi serta penguasaan mereka dalam "al p$litik
negara&negara Islam
1.6.# Sosial
Apabila kita membincangkan s$sial dalam k$nteks kursus ini , kita lebi" meli"at
kepada s$sial sebagai satu k$nsep yang diketenga"kan dalam bidang penga(ian
s$si$l$gi% !ada asalnya s$sial adala" satu perkataan yang dipin(am daripada /a"asa
Inggeris , iaitu so,ial% Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan
s$sial dalam ba"asa Inggeris O so,ial atau so,ialable =alam kebudayaan dan
masyarakat Inggeris, so,ialable memba-a maksud sese$rang yang cuba membuat baik
dan membuat ka-an dengan sesiapa sa"a(a, $rang tersebut dianggap sebagai baik
dalam masyakatan Inggeris
!erbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbe+a dalam masyarakat elayu yang
menganggap $rang yang s$sial selalunya melampaui batasan&batasan kebudayaan dan
$le" yang demikian , $rang tersebut dikatakan tidak baik%
94
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
1.6.5 Hak Asasi 7anusia
.ak asasi manusia seperti yang di9a"ami dan dimaksudkan pada "ari ini
datangnya daripada -arisan se(ara" dan kebudayaan masyarakat #r$pa"% !emikiran
tentang "ak&"ak asasi manusia bermula akibat daripada penindasan masyarakat #r$pa"
dari segi ek$n$mi, p$litik dan agama $le" g$l$ngan dira(a dan gere(a K"at$lik >$m pada
suatu masa da"ulu% !erlu di9a"ami ba"a-a mengikut pemikiran masyarakat Amerika
Syarikat (yang (uga diikuti $le" seba"agian daripada masyarakat /arat) , tiga "ak asasi
manusia yang penting iala" ke"idupan, kebebasan dan menge(ar keba"agiaan% .ak&"ak
ini begitu penting dari sudut pandangan mereka dan merupakan "ak yang
dianugera"kan kepada mereka $le" tu"an%
1. Hak /an" pertama@ ke"idupan, memba-a maksud ba"a-a setiap manusia
ber"ak untuk "idup dan "ak ini tidak b$le" diambil daripadanya%Kemunculan
"ak asasi ini mungkin daripada masala" penindasan yang berlaku di #r$pa"
pada satu masa da"ulu di mana pi"ak ra(a dan 0ere(a mempunyai "ak untuk
membunu" sesiapa sa"a(a mengikut ke"endak mereka tanpa sebarang
pembicaraan
2. Hak /an" kedua@ kebebasan,bermakna setiap manusia bebas untuk
melakukan apa sa"a(a asalkan dia tidak meng"alang "ak asasi mana&mana
$rang lain
3. Hak /an" keti"aG menge(ar keba"agiaan , sebenarnya adala" kebebasan
untuk mengumpul "arta% asyarakat /arat pada -aktu da"ulu tidak bersetu(u
dengan kuasa >a(a dan kera(aan mereka yang b$le" mengenakan sebarang
cukai ter"adap mereka tanpa mendapat persetu(uan mereka terlebi" da"ulu%
Ketiga&tiga "ak asasi yang dibincangkan lebi" men(urus kepada "ak indi6idu % Ini
berkait rapat dengan pemikiran masyarakat /arat ter"adap kepentingan indi6idu%
Kepentingan ini men(adi penting "asil daripada pen$lakan masyarakat /arat ter"adap
pemikiran kepentingan kumpulan lebi" penting daripada kepentingan indi6idu yang
diamalkan $le" masyarakat #r$pa" pada +aman pertenga"an #r$pa"
1.6.6 !risis Alam Sekitar
Krisis alam sekitar yang di"adapi $le" masyarakat dunia pada -aktu kini ada
kaitannya dengan dua pemikiran barat yang penting, penguasaan manusia ter"adap
dunia dan alam sekitar ( humans dominan,e o!er nature) dan manusia yang terbaik
95
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
akan terus kekal (sur!i!al of the fittest)% Kedua&dua pemikiran ini muncul daripada satu
ta9siran masyarakat /arat ter"adap kitab In(il berkenaan manusia dan peranannya di
dunia ini% Keadaan yang kita "adapi pada "ari ini adala" berpunca daripada keengganan
seba"agian daripada masyarakat /arat untuk mengurangkan kegiatan ek$n$mi mereka
ke atas bumi yang membinasakan alam sekitar atas dasar mereka ber"ak
melakukannya%
!emikiran kedua masyarakat /arat yang mempengaru"i krisis alam sekitar adala"
pemikiran mereka ter"adap sur!i!al of the fittest% engikut pandangan ini,kita tidak
sepatutnya cuba meng"alang sesuatu yang sepatutnya ditentukan $le" alam semula
(adi% Ke(ayaan manusia mengatasi alam semula (adi akan membentuk sebua" alam
yang lebi" sempurna untuk ke"idupan manusia% Alam semula (adi yang tidak mampu
menandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu
diselamatkan%
Kedua&dua pemikiran /arat ter"adap dunia semula (adi dan alam sekitar
merupakan seba"agiaan daripada satu pemikiran asas yang men$n($lkan manusia
sebagai mak"luk yang dipili" $le" tu"an untuk menguasai dunia ini% Alam persekitaran
dan mak"luk&mak"luk lain yang mendiaminya tidak penting bagi masyarakat /arat%
1.6.< (ersepsi Jihad
Ji"ad adala" satu k$nsep agama Islam yang murni% Ia merupakan satu cara
bagaimana agama Islam mampu diperta"ankan daripada kemusna"an akibat serangan
daripada musu"% alangnya , (i"ad kurang di9a"ami $le" masyarakat /arat%ereka
menganggap ba"a-a (i"ad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapatkan
sesuatu yang bertentangan dengan undang&undang% asyarakat /arat menekankan
nilai men(aga ke"idupan angg$ta masyarakatnya daripada terk$rban% 'ilai ini
menekankan kepentingan ke"idupan di dunia ini% Ia berbe+a daripada nilai agama Islam
ter"adap ke"idupan di dunia ini untuk "idup di dunia ak"irat% asyarakat barat sukar
menerima nilai agama Islam ter"adap ke"idupan di dunia ini%
asyarakat /arat (uga tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersi9at
dogmati, (iaitu percaya kepada sesuatu dan mengikuti kepercayaan itu tanpa
meny$alkan kebenarannya)% Kesanggupan ber(i"ad merupakan satu kesanggupan yang
berdasarkan kepercayaan tanpa bukti nyata% asyarat /arat kini lebi" senang menerima
9alsa9a" sains di mana mereka "anya percaya kepada perkara&perkara yang b$le"
96
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
dibuktikan secara nyata% Kesanggupan ber(i"ad dili"at $le" masyarakat /arat sebagai
sesuatu yang tidak b$le" dibuktikan kebenaran dan $le" yang demikian tidak benar%
asyarakat /arat menganggap (i"ad sebagai perbuatan $rang 9anatik% asyarakat
umum di /arat men$lak pemikiran ba"a-a (i"ad adala" satu cara penyelesaian yang
bertamadun (,i!ili/ed) bagi mereka cara yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu
masala" adala" melalui pr$ses pendamaian dipl$masi%
1.6.= 'tika Dalam sains
#tika dalam penyelidikan sains berkaitan rapat dengan pemikiran /arat ter"adap
sains dan peranannya untuk men$l$ng manusia mema"ami dunia di sekeliling mereka%
#tika dalam sains berasaskan kepada satu 9alsa9aa" teras , iaitu kaeda" ka(ian
sistematik yang menggunakan sukatan mutlak% ,alsa9a" ini menganggap ba"a-a
semua perkara mampu dika(i $le" manusia menggunakan sukatan mutlak%
5ntuk memb$le"kan pengeta"uan sains terus berkembang , etika dalam
penyelidikan sains tertumpu kepada kaeda"&kaeda" dalam sesuatu ka(ian tersebut%
Semua ka(ian perlu di(alankan di dalam keadaan yang terka-al% Se$rang pengka(i
mempunyai satu idea bagaimana sesuatu perkara itu berlaku dan membuat ka(ian untuk
membuktikan sama ada idea tersebut ( dikenali dengan nama "ip$tisis) benar atau tidak
#tika dalam penyelidikan sains bertu(uan untuk memastikan ka(ian&ka(ian tersebut
ber(alan tanpa gangguan yang b$le" memudaratkan kesa"i"an "asil penyelidikan itu%
#tika dalam penyelidikan sains bertu(uan untuk memastikan ka(ian&ka(ian tersebut
ber(alan tanpa gangguan yang b$le" memudaratkan kesa"i"an "asil penyelidikan itu%
1.< !esan (erkemban"an !ontemporari !epada 7as/arakat dan 3e"ara
asala" terbesar yang di"adapi $le" alaysia ataupun mana&mana 'egara lain di
dunia ini akibat pr$ses gl$balisasi adala" perkembangan k$ntemp$rari yang secara
langsung dan tidak langsung memasukkan nilai&nilai masyarakat /arat ke dalam sistem
nilai masyarakat tempatan% Kita perlu 9a"am ba"a-a tidak semua nilai maasyarakat
/arat el$k untuk kita, dik"uatiri adala" kemasukan seba"agian daripada nilai
masyarakat /arat yang mungkin tidak sesuai untuk masyarakat tempatan%
97
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu
sistem yang memberita"u manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini% 'ilai&nilai
ini b$le" beruba"&uba" mengikut perali"an +aman% Setiap kumpulan ( dan
kebudayaannya) yang -u(ud pada "ari ini adala" "asil daripada penurunan (atau
-arisan) sistem nilai daripada generasi yang sebelumnya kepada generasi yang
seterusnya dan tela" mengalami pr$ses peruba"an sedikit demi sedikit untuk terus
mengekalkan kesesuaiannya dalam ke"idupan kita pada "ari ini%
!r$ses gl$balisasi yang berlaku pada "ari ini mendeda"kan kita kepada
bermacam&macam nilai dalam masa yang begitu singkat% Ini adala" kerana maklumat
dan idea&idea baru bergerak "amper tanpa "alangan dari satu tempat ke satu tempat
yang lain yang memb$le"kan kita ber"adapan dengan maklumat dan idea baru yang
tidak ditapis ataupun diuba"suai dengan nilai&nilai kebudayaan tempatan% Keadaan
gl$balisasi pada "ari ini memaksa kita melakukan peruba"an dengan cepat untuk
mengekalkan kesesuaian ( rele6ancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar%
!erkara ini membuatkan kita menyerap nilai&nilai yang berkemungkinan tidak sesuai dan
bertentangan dengan sistem nilai yang sedia ada%
asala" yang perlu tetapi sukar untuk di"adapi adala" menguba" sistem nilai
yang sedia ada supaya ia sentiasa rele6an dengan keadaan dunia sekarang dan pada
-aktu yang sama memastikan semua angg$ta dalam masyarakat dapat mengikuti
peruba"an&peruba"an yang berlaku% Inila" masala" yang di"adapi bukan "anya $le"
masyarakat alaysia, tetapi (uga $le" semua masyarakat di dunia ini%
K#SI!53A'
Kebangkitan tamadun /arat selepas ke(atu"an kera(aan Islam Sepany$l tela" membuka
era baru kepada dasar penguasaan /arat ter"adap negara lain terutamanya negara
Islam% Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kema(uan ketenteraan, ek$n$mi dan
ke-angan tela" men(adikan /arat sebua" kuasa yang menggunakan kuasanya untuk
kepentingan diri sendiri% /arat yang diketuai $le" Amerika Syarikat men(alankan
pelbagai dasar luar yang k$n$nnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya
ternyata "anya ret$rika mereka sa"a(a%
98
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
/agi mereka, sesiapa sa"a(a yang tidak meny$k$ng mereka akan dikenakan
pelbagai tindakan antaranyaG sekatan bekalan makanan, perubatan, ek$n$mi dan lain&
lain% Inila" yang dialami $le" negara&negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar
yang diperkatakan $le" /arat% 'egara&negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas
<melalui bantuan Tabung ata Wang =unia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu,
negara tersebut terus ditindas%
Inila" senari$ semasa yang dialami $le" dunia lebi"&Iebi" lagi selepas berak"irnya
!erang =ingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan% 3ebi"&
Iebi" lagi apabila gl$balisasi yang mereka cipta dan -ar&-arkan tela" mula meresap
dalam setiap inci ke"idupan manusia di dunia "ari ini%

99
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Tajuk =
Islam .ad"ari =an !r$ses !embangunan 'egara
10 !rinsipG
Keimanan dan keta2-aan kepada Ila"i
Kera(aan yang adil dan beramana"
>akyat yang ber(i-a merdeka
!enguasaan ilmu pengeta"uan
!embangunan ek$n$mi seimbang dan k$mpre"ensi9
Ke"idupan berkualiti
!embelaan "al kumpulan min$riti dan -anita
Keutu"an budaya dan m$ral
!emeli"araan alam semula(adi
Kekuatan perta"anan
1.5 Sinopsis
Ta(uk ; dalam $dul TITAS untuk !0S> ini menekankan aspek dan ke9a"aman
pela(ar mengenai perlaksanaan Islam .ard"ari% Sem$ga dengan mema"ami ta(uk ini,
pela(ar akan lebi" menggembelingkan tenaga dan tindakan agar selari dengan
ke"endak perlaksanaan Islam "ad"ari% Islam .ad"ari bukanla" memberi pena9siran
dan pen(enamaan semula kepada islam atau menamba" elemen di dalamnya, tetapi
sebaliknya Islam "ad"ari adala" satu percamba"an 9ikiran dengan memberi kesan
l$n(akan kepada pelaksanaan Islam sebagai satu cara "idup% $dul ini (uga tidak akan
mengambil keseluru"an prinsip dalam Islam .ad"ari, sebagai ba"an pembacaan m$dul
ini akan mem9$kuskan kepada dua prinsip sa"a(a% !rinsip&prinsip lain yang terkandung
dalam Islam .ad"ari akan dikulia" $le" pensyara" di dalam interaksi kulia" pela(ar%
2.5 Hasil (embelajaran
1% en(elaskan k$nsep Islam "ad"ari dan pr$ses pembangunan negara%
)% ema"ami prinsip&prinsip Islam .ad"ari dan mengaplikasinya dalam
ke"idupan%
100
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
.5 !eran"ka (elajaran
#.5 (en"enalan
Islam .ad"ari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang men(urus
kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang dicanai dengan pegangan Islam
dan memberi 9$kus kepada usa"a mempertingkatkan mutu ke"idupan melalui
penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesi"atan serta pembangunan
9i+ikal%
empertingkatkan mutu ke"idupan adala" dengan mengamalkan sistem ek$n$mi,
sistem perdagangan dan sistem ke-angan yang dinamik, pembangunan sepadu dan
seimbang bagi mela"irkan umat yang berilmu dan beriman, bertamadun tinggi,
berak"lak mulia, (u(ur lagi amana", serta bersedia menangani cabaran semasa dunia
gl$bal%
Islam .ad"ari bukanla" agama baru% Islam .ad"ari bukan a(aran baru% Islam
.ad"ari bukannya ma+"ab baru% Islam .ad"ari adala" usa"a untuk mengembalikan
umat Islam kepada asas atau 9undamental yang terkandung dalam Al :uran dan .adis
yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam% Islam .ad"ari (ika dita9sir secara
ik"las dan di9a"ami secara (elas, sama sekali tidak akan memes$ngkan mana&mana
umat Islam dari asas akida"%
Sebagai sebua" Kera(aan yang bertanggung(a-ab melindungi kesucian Islam dan
memastikan umat Islam tanpa tergelincir akida" akan dapat meng"adapi cabaran dan
realiti semasa, pintu i(ti"ad perlu terbuka supaya ta9siran yang di-arisi dapat dikaitkan
dengan bentuk dan c$rak pembangunan mengikut masa dan mengikut tempat% Adala"
perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaeda" untuk diperkemaskan supaya
101
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
lebi" seimbang dan menyeluru", merangkumi pembangunan prasarana dan
pembangunan ek$n$mi, diperkuku"kan dengan pembangunan manusia melalui
pr$gram pendidikan yang k$mpre"ensi9, diperlengkap pula dengan pr$gram
pembangunan r$"ani untuk menyemaikan nilai&nilai murni dan menerapkan nilai&nilai
Islam dalam ke"idupan%
/agaimanaka" selayaknya, kita umat Islam bertindak dan berinteraksi dengan
seluru" -arga negara alaysia yang pelbagai etnik dan kepercayaan sebagai usa"a
memupuk perpaduan dan ke(agatan umma" sebagaimana >asululla" sa- berupaya
memupuk dalam + %hahifah Madinah +
5.5 (rinsip Islam Hadhari
Islam .ad"ari akan memastikan pencapaian sepulu" prinsip utamaG
i% Keimanan dan ketak-aan kepada I3A.I
ii% Kera(aan adil dan beramana"
iii% >akyat ber(i-a merdeka
i6% !embangunan ek$n$mi seimbang dan k$mpre"ensi9 !enguasaan ilmu
pengeta"uan
6% Ke"idupan berkualiti
6i% !embelaan "ak kumpulan min$riti dan -anita
6ii% Keutu"an budaya dan m$ral
6iii% !emeli"araan alam semula (adi
iI% Kekuatan perta"anan
!rinsip&prinsip ini adala" menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan
pendekatannya tidak akan menimbulkan sala" 9a"am dan kebimbangan kepada mana&
mana pi"ak dalam sebua" negara yang k$mp$sisi rakyatnya berbilang agama dan
berbilang kaum% !endekatan yang digariskan (uga adala" untuk memperkasakan umat
Islam supaya berupaya meng"adapi cabaran dunia semasa%
Islam .ad"ari adala" Islam yang syumul atau k$mpre"ensi9 dengan penekanan
kepada pembangunan ek$n$mi dan tamadun yang menyeluru" ? berupaya men(adi
penggerak dan pend$r$ng kepada peningkatan daya saing umat% Warisan dan tamadun
Islam yang memperli"atkan ke(ayaan cemerlang umat Islam dalam semua bidang perlu
di(adikan ru(ukan dan sumber inspirasi mema(ukan masyarakat alaysia%
!eruba"an minda umat memerlukan satu tindakan secara menyeluru", secara
drastik, secara sistematik, dan tidak bersi9at sekt$r atau partisan% Ini memerlukan satu
102
http://www.islam.!v.m"/islamhadha#i/i$dex.php
%pae&ilm'
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
peruba"an tasa-ur (pandangan gl$bal) seluru" masyarakat% Selaras dengan itu, k$nsep
"idup sebagai pengabdian kepada Tu"an dan k$nsep ker(a sebagai ibada", manusia
sebagai k"ali9a" dan ke-a(ipan mencapai kekuatan dalam semua bidang ke"idupan
perlu dititikberatkan, k"ususnya prinsip ma2asid al Syaria" adala" berkaitan dengan
lima perkara seperti berikutG
Berpandukan kepada keterangan dan kefahaman anda mengenai 5slam
adhari, jelaskan maksud hubungkait aspek globalisasi dan langit terbuka kepada
ketahanan dan keutuhan akidah 5slam
i% en(aga, memartabatkan dan memperkasakan agama
ii% en(aga, memartabatkan dan memperkasakan akal
iii% en(aga, memartabatkan dan memperkasakan nya-a
i6% en(aga, memartabatkan dan memperkasakan "arta
v. en(aga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan
5sa"a yang k$nsisten "ingga meng"asilkan ke(ayaan yang berterusan perlu
dirancang% Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan
ke9a"aman Islam perlu dikikis supaya pemikiran dan (ati diri umat dapat dibentuk%
!eruba"an sikap dan budaya umat memerlukan peranan beri(ti"ad dan ber(i"ad%
K$nsep (i"ad perlu dita9sirkan secara lebi" luas, meliputi aspek ke"idupan manusia
seperti menuntut ilmu, menguasai sains dan tekn$l$gi serta melaksanakan akti6iti&akti6iti
ek$n$mi% !eningkatan kualiti (it2an) dalam semua urusan dan kegiatan ke"idupan
merangkumi bidang pendidikan, penguasaan sains dan tekn$l$gi serta akti6iti&akti6iti
ek$n$mi, "endakla" di(adikan budaya% I(ti"ad membina umma" dalam +aman m$den ini
perlu diberikan per"atian dan diberikan pengiktira9an%
asyarakat alaysia perlu diberikan ke9a"aman Islam yang memb$le"kan umat
meng"ayati dan me-arisi -a-asan ketamadunan gl$bal (>a"matan 3il7alamin) untuk
memb$le"kan umat berperanan secara berkesan diperingkat gl$bal% Semangat
persaudaraan (uk"u-a" Islamia") perlu dipupuk dan disemarakkan bagi meng"asilkan
rangkaian s$sial yang mantap sebagai satu strategi ke ara" meningkatkan daya saing
umat% asyarakat alaysia perlu meng"argai dan meng"ayati si9at berdikari dan
mengurangkan kebergantungan kepada pi"ak lain% Sikap dan nilai&nilai negati9
masyarakat perlu diuba" kepada nilai&nilai yang terkandung di dalam tasa--ur Islam%
103
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
5mat perlu di(adikan masyarakat i2ra dalam "asrat ma"u membina kemampuan
bangsa dari segi peningkatan penguasaan ilmu, kema"iran dan kepakaran% Tuntutan
Islam me-a(ibkan umat menguasai ilmu dalam semua bidang perlu di"ayati% !erlu
diperbetulkan sebarang sala" 9a"am ter"adap k$nsep ilmu agar tidak berlaku
pemisa"an antara ilmu sekular dengan ilmu agama% /a"a-a penguasaan sains dan
tekn$l$gi serta peningkatan kema"iran dan kepakaran merupakan seba"agian dari
tuntutan Islam% /egitu banyak ayat&ayat di dalam al&:uran yang menyentu" s$al
penguasaan sains dan tekn$l$gi, yang perlu diberikan per"atian $le" umat% Sumbangan
tamadun Islam dalam sains dan tekn$l$gi yang memba-a kepada kela"iran
renaissance di #r$pa" -a(ib diketa"ui $le" semua pela(ar Islam% 5sa"a mela"irkan
saintis Islam yang dapat meng"asilkan penemuan&penemuan baru perlu
diperbanyakkan%
=unia adala" satu per(alanan yang "arus diman9aatkan dalam pr$ses pengabdian
manusia kepada Alla" SWT dengan menyempurnakan tanggung(a-ab 9ardu ki9aya"
secara sempurna, (u(ur, telus dan amana"% anusia tidak mungkin ber(aya
meman9aatkan dunia ini dengan baik (ika sikap dan pandangannya ter"adap dunia tidak
tepat sebagaimana mestinya, kerana alam dan 9en$menanya diciptakan dan
ditundukkan $le" Alla" SWT untuk manusia diturunkan sebagai k"ali9a"% Kerana itu,
amatla" penting untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengeta"uan dan
kema"iran, supaya memb$le"kan manusia menguasai dunia%
Amatla" penting umat Islam dipimpin mema"ami dan meng"ayati Islam sebagai
sistem ke"idupan menyeluru" untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun%
Ke"idupan menyeluru" yang bi(ak mengimbangkan tanggung(a-ab dunia dengan
tanggung(a-ab ak"irat% Islam bukanla" satu ritual kerana ritualisme memberi tumpuan
kepada ak"irat semata&mata% Kera(aan (uga tidak perna" bersi9at sekularisme yang
men$lak ak"irat dan memberi tumpuan kepada dunia semata&mata% Islam mestila"
di"ayati sebagai sistem yang mengintegrasikan ke"idupan dunia-i dan persiapan
uk"ra-i% Alla" SWT ber9irmanG

104
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
Dang bermaksudG ":an tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu
akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu
(keperluan dan bekalanmu9 dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah9
sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmat&ya yang melimpah-
limpah9 dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak
suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan"% (Sura" al&:asasG Ayat 44)
6.5 !'I7A3A3 DA3 !'TA.8AA3 !'(ADA A%%AH
/agi $rang Islam pendekatan Islam .ad"ari meletakkan keimanan dan keta2-aan
kepada Alla" sebagai teras utamanya% al&2ur7an dan sunna" >asululla" S%A%W sebagai
teras pegangan dan ru(ukannya% 0abungan kemantapan akida" (kepercayaan), syaria"
(perundangan), ak"lak, m$ral dan nilai&nilai murni adala" teras perancangan dan
pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang
berkualiti dan negara yang cemerlang% Ini bersesuaian dengan 9irman Alla" SWT% dalam
sura" al&A7raa9 GFC,


aksudnya G +:an ()uhan berfirman lagi9E %ekiranya penduduk negeri itu, beriman serta
berta$#a, tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan9 yang melimpah-
limpah berkatnya, dari langit dan bumi . )etapi mereka mendustakan(rasul kami9, lalu kami
timpakan mereka dengan a/ab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan..
!ada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akida" bagi mereka yang berada di
luar Islam terba"agi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan
dalam menganut agama masing&masing seperti 9irman Alla" SWT dalam sura" al&
/a2ara" G )8C


aksudnya G
")idak ada paksaan dalam agama (5slam9 kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (5slam9
dari kesesatan (kufur9. 2leh itu, sesiapa yang tidak per,ayakan )aghut, dan dia pula beriman
kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama9 yang
teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah9, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui%
=an dalam sura" al&Kaa9iruunG C, Alla" SWT ber9irman,
105
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )

aksudnyaG +Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku
<.5 !'-AJAA3 ADI% DA3 &'-A7A3AH
Adil adala" memberi yang "ak kepada yang ber"ak akan "aknya, mengikut kadar
masing&masing% Ini bersesuaian dengan 9irman Alla" SWT dalam sura" an&'a"l G F0


aksudnya :
+%esungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan , serta memberi
bantuan kepada kaum kerabatF dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang
keji dan mungkar serta ke/aliman. 5a mengajar kamu (dengan suruhan dan larangan&ya ini9,
supaya kamu mengambil peringatan mematuhi&ya..
Berpandukan kepada mujam al-6uran, pelajar diminta untuk mengumpulkan
seberapa banyak ayat al-6uran yang membahaskan berkaitan aspek pemerintahan dan
gaya kepimpinan
!elaksanaan keadilan tidak meli"at pada keturunan, -arna kulit, bangsa,
kedudukan, miskin kaya atau perbe+aan agama% Ini bersesuaian dengan peruntukan
dalam al&2ur7an dan "adis >asululla" SAW% Alla" SWT ber9irman dalam sura" al&
aa7ida" G ;106
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
aksudnya E+:an jangan sekali keben,ian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu
kepada tidak melakukan keadilan. endaklah kamu berlaku adil(kepada sesiapa jua9 kerana sikap adil itu
lebih hampir kepada ta$#a. :an berta$#alah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan
mendalam akan apa yang kamu lakukan..
=an "adis 'abi SAW diri-ayatkan $le" /uk"ari maksudnya,
PSekiranya(anakku) ,atima" mencuri nescaya aku akan mem$t$ng tangannyaQ%
Amana" pula bermaksud menunaikan segala tanggung(a-ab dan ke-a(ipan yang
diletakkan ke atasnya% Ini bersumberkan dari al&2ur7an dan "adis 'abi SAW% =alam al&
2ur7an Alla" SWT ber9irman dalam sura" an&'isa7 G8;


aksudnya G
+ %esungguhnya Allah %G) menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya
(yang berhak menerimanya9, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh9
kamu menghukum dengan adil. %esungguhnya Allah %G) dengan (suruhan&ya9 itu memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepada kamu. %esungguhnya Allah %G) sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat..
=an "adis nabi SAW, yang diri-ayatkan $le" A"mad aksudnya + :an tidak
beriman bagi seseorang yang tidak amanah. Islam .ad"ari meletakkan amalan tadbir
urus yang baik (g$$d g$6ernance) dan adil serta amana" kepada semua lapisan rakyat%
!engurusan negara yang cekap, adil, amana" (tidak b$r$s dan perbelan(aan ber"ema")
mela"irkan negara yang baik, ma(u, dan dira"mati Alla" SWT sebagaimana ditegaskan
dalam al&2ur7an sura" Saba7 G 18

Maksudnya E + :emi %esungguhnya, adalah bagi penduduk negeri %aba satu tanda (yang
membuktikan kemurahan Allah9 yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaituE dua kumpulan kebun (yang
luas lagi subur9.. 7ang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri(Kariah mereka9.(1alu dikatakan kepada
mereka9E.makanlah dari re/eki pemberian )uhan kamu dan bersyukurlah kepada&yaE (negeri kamu ini
adalah9negeri yang baik(aman dan Makmur9, dan ()uhan kamu adalah9 )uhan yang Maha 0engampun..
107
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
=.5 ('34T4(
!erlaksanaan Islam .ad"ari $le" kera(aan alaysia tela" menyemarakan lagi
peng"ayatan agama Islam kepada seluru" umat Islam di alaysia% Ke9a"aman dan
penga"atan prinsip&prinsip Islam "ad"ari yang terkadung akan lebi" membantu umat
Islam di alaysia berusa"a untuk men(adi se$rang penganut Islam yang baik% 5sa"a
sedemikian "endakla" disa"ut seluru" rakyat alaysia yang berugama Islam% !rinsip
pertama dan kedua yang terdapat dalam Islam "ad"ari tela" kita bincangkan pada
peringkat a-al penulisan m$dul ini, sebenarnya men(adi tun(ang dan asas kepada
pema"aman prinsip&prinsip lain%
Sesunggu"nya pembentukan sebua" kera(aan yang amana" adala" men(adi satu
ke-a(ipan kepada sesiapa yang men(alankan amana" ini% Kegagalan untuk berak"lak
dan mempraktiskan seluru" amalan yang terkandung di dalam Islam serta men(i-ainya
sebelum, semasa dan selepas sesuatu keputusan itu selaku pimimpin, maka
implikasinya akan ditanggung $le" seluru" rakyat% Sesunggu"nya musiba" Alla" s-t itu
dalam pelbagai bentuk akan melanda sesebua" negara bilamana pimimpin gagal
memenu"i dan menuruti segala ke"endak dan tuntutan Islam%
Hle" yang demikian, sebelum sese$rang itu bergelar pemimpin, ia se-a(arnya
terlebi" da"ulu mengamalkan setiap inci a(aran Islam, kemudian menggalakkan
rakyatnya untuk bertindak seperti beliau% Kerana sesunggu"nya, keraguan ter"adap
satu elemen atau satu a(aran Islam akan member akibat yang sunggu"nya da"yat
kepada a2ida" umat Islam, $le" yang demikian kita "endakla" meng#sakan Alla" s-t
dalam segenap tindakan dan perbuatan kita%
0agasan Islam .ad"ari yang dikemukakan $le" D%A%/ !erdana enteri alaysia
adala" satu medan buat umat Islam bagi membangunkan semula kegemilangan Islam
yang tela" (atu" seiring dengan ke(atu"an Kera(aan 5t"mania" lalu% la (uga merupakan
satu peluang bagi membuka minda dan lembaran baru bagi masyarakat bukan Islam
agar dapat mema"ami dan meneliti nilai keislaman untuk di(adikan sandaran dalam
mengerakkan inisiati9 memakmurkan negara alaysia%
eletakkan Islam .ad"ari sebagai satu keutamaan dari sudut p$siti9 akan
menggalakkan suasana si"at antara kaum di alaysia% Sebarang "u(a" berbentuk
negati9 dan pr$6$kasi "arus dielakkan demi men(ana idea bagi menggerakkan usa"a
maaKru9 (mend$r$ng kebaikan dan keadilan), men$lak kemungkaran (ke(a"atan) serta
kebat"ilan (kebinasaan)%
108
WAJ3101
Tamaddun Islam dan Tamddun Asia ( TITAS )
109

Anda mungkin juga menyukai