Anda di halaman 1dari 13

PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

1


TAJUK 5


PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN MENGAJAR, SUMBER
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPengenalan:


Perancangan persediaan mengajar merupakan aktiviti yang meliputi pengajaran guru dan
pembelajaran murid, ataupun suatu tugasan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Ahli falsafah
China berpendapat ia merupakan tugasan yang bertanggungjawab menyebarkan budaya dan
ilmu pengetahuan, melatih tenaga mahir dan menjelaskan keraguan. Ada juga ahli pendidik
berpendapat bahawa pengajaran adalah aktiviti menyampaikan bahan pelajaran secara jelas
dan menerangkannya dengan sempurna. Dalam konteks pendidikan formal, pengajaran
dihuraikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau
kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran ini, anda akan dapat:

1. menerapkan kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran
mikro dan makro,
2. membuat pengajaran mikro dan makro
3. membuat refleksi.


5.1 Perancangan dan Persediaan Mengajar

5.1.1 Perancangan Tahunan dan Semester
PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

2

CONTOH PERANCANGAN TAHUNAN

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 1


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

1

Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk :Rumah
Aktiviti :Lukisan

1. Persepsi dan
pemahaman
bahasa seni visual
(unsur seni dan
prinsip rekaan :
garisan, rupa,
warna, imbangan
dan kepelbagaian)
yang terdapat pada
objek buatan
manusia dan karya
seni dalam
penghasilan lukisan.

2. Aplikasi
pengetahuan dan
kefahaman bahasa
seni visual menerusi
penentuan media
dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea
melalui pelbagai
sumber, kajian, dan
teknologi dalam
penghasilan lukisan.

4. Apresiasi
terhadap karya
sendiri dan rakan
berpandukan
bahasa seni visual,
sejarah seni, dan
budaya.

1.1 Persepsi Estetik
:Murid dapat
mengenal,
menamakan, dan
memahami bahasa
seni visual yang ada
pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan
lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa
organik
1.1.1.3 Jalinan
tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni
(bentuk, rupa, dan
warna)
1.2 Aplikasi Seni
:Murid dapat
mengaplikasikan
pengetahuan bahasa
seni visual dalam
menghasilkan karya
seni.
1.2.1 Mengenal dan
menyatakan jenis-
jenis media
1.1.2.1 Alat palet,
berus warna
1.1.2.2 Media kertas
lukisan, bahan
semula jadi (flora) dan
warna air atau warna
poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui
penggunaan media,
teknik, dan proses
dalam penghasilan
karya
1.2.2.1 Teknik
capan (basah atas

PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

3

kering)
1.3 Ekspresi Kreatif:
Murid dapat
mengaplikasikan
pengetahuan,
kefahaman, dan
kemahiran bahasa
seni visual dalam
menghasilkan karya
seni.
1.3.1 Memilih dan
memanipulasi bahan
secara kreatif
1.3.2 Menggunakan
unsur seni dan prinsip
rekaan dalam
penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni:
Murid dapat membuat
apresiasi terhadap
karya sendiri dan
rakan berpandukan
bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan
karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan
karya sendiri secara
lisan
1.4.3 Menghargai
karya sendiri dan
rakan.

Jadual 5.1 Contoh Rancangan Tahunan
PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

4


CONTOH PERANCANGAN SEMESTER


RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN DUA
SEMESTER SATU.

Contoh Rancangan Semester

Sila Rujuk Lampiran 1
5.1.2 Aplikasi 5P dalam Pengajaran dan Pembelajaran PSV KBSR


Konsep 5P

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep 5P? Konsep ini merupakan strategi pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan seni Visual. Konsep 5P juga merupakan satu saranan supaya bidang
kemahiran atau bahan pengajaran dan pembelajaran disampaikan secara bersepadu dan tidak
secara berasingan. Konsep 5P menekankan penggabungjalinan, penyerapan, penilaian,
pengayaan, dan pemulihan.Rajah 1: Konsep 5P

5P
Penggabungjalinan
Penyerapan
Pengayaan
Pemulihan
Penilaian
PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

5


Penggabungjalinan

Apakah yang anda faham tentang penggabungjalinan?
Penggabungjalinan ialah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya
bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang
baik tidak disampaikan secara berasingan. Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek
kemahiran saling memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Dalam hal ini,
aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan.

Tujuan strategi penggabungjalinan seperti yang berikut:

a. Kemahiran dapat dikuasai secara serentak.
b. Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan.
c. Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi.
d. Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar.

Prinsip-prinsip penggabungjalinan

Mudah ubah, bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai.
Guru mesti tahu apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan.
Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan baik.
Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar.


Bentuk-bentuk penggabungjalinan

Ada 3 bentuk penggabungjalinan :

i. Penggabungjalinan Kemahiran


PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

6Rajah 2: Penggabungjalinan Kemahiran Pendidikan Seni Visual dalam Satu Mata Pelajaran
Rajah 3: Penggabungjalinan Kemahiran Lebih daripada Satu Mata Pelajaran


ii. Penggabungjalinan Aktiviti

Anda boleh menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua aktiviti atau lebih mengikut
keperluan dan kesesuaian. Untuk melaksanakan penggabungjalinan, anda perlu
merancangkannya dengan aktiviti-aktiviti yang mempunyai urutan yang baik.

Contoh:

a. Berceramah mencatat isi
b. Bercerita berbincang menulis karangan
c. Membaca mengesan isi mengulas menulis ulasan

K1
K2 K3
PSV
K1
K2 K4
PSV
K3
K1-Kemahiran Mewarna
K2-Kemahiran Memotong
K3-Kemahiran Menampal
K4-Kemahiran Melukis
PSV-Pendidikan Seni Visual

K1-Kemahiran Pergerakan
K2-Kemahiran Muzik
K3-Kemahiran Seni
PSV-Pendidikan Seni Visual
PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

7

iii. Penggabungjalinan Bahan

Penggabungjalinan ini memberikan tumpuan kepada bahan atau tema pengajaran dan
pembelajaran. Bahan itu boleh terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan.
Perancangan harus dibuat bagi menentukan bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan,
pengalaman, dan tahap pencapaian murid. Antara bahan yang boleh digabungjalinkan itu
adalah seperti yang berikut:

Contoh:

1. Berita ulasan
2. Iklan surat permohonan temu duga surat jawapan.
Penggabungjalinkan bahan-bahan ini boleh dilakukan mengikut keperluan masa yang
diperuntukkan, pertalian bahan, dan urutan aktiviti yang bersesuaian.


Penyerapan

Penyerapan merupakan proses penyebatian dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur
pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain sebagai isi pelajaran bagi sesuatu mata
pelajaran yang diajar. Dalam pengajaran Bahasa Melayu contohnya unsur ilmu, nilai, dan
kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar, dan kajian masa
depan boleh diserapkan. Dalam program KBSR, penyerapan boleh dilihat dalam dua aspek
utama, iaitu aspek pembelajaran dan aspek komunikasi.


Tujuan Penyerapan.

Aspek ini boleh membantu murid untuk :

a. Menambahkan kefahaman dan kemahiran untuk mematuhi arahan dan peraturan melalui
aktiviti yang dijalankan
b. Membentuk sikap ingin menambahkan ilmu pengetahuan
c. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang mereka minati
d. Memupuk corak pemikiran yang terbuka dan sentiasa ingin tahu
e. Membentuk pemikiran yang rasional, logik, objektif, dan positif
f. Meluaskan ruang untuk meneroka bidang ilmu yang diminati
g. Membantu murid menguasai pengetahuan tentang penggunaan perbendaharaan kata,
PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

8

pemilihan laras bahasa, tatabahasa, kegunaan intonasi, dan perlakuan bukan bahasa yang
lain mengikut konteks
h. Memahami dan menerima serta mengamalkan aspek nilai yang sesuai untuk perkembangan
diri
i. Menguasai dan mengamalkan tingkah laku yang bersesuaian dan diterima oleh rakan
sebaya dan masyarakat

Unsur Penyerapan dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual.
Terdapat lima unsur penyerapan, iaitu:
i. Ilmu Pengetahuan.
Bahan atau kandungan isi pelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Agama Islam,
Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, Matematik, Kajian Tempatan, Muzik, Sains, dan
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam satu mata
pelajaran untuk mata pelajaran lain.
Pelbagai karya sastera seperti pantun, syair, dan sajak.
Pengetahuan am seperti hal ehwal semasa dan hal ehwal dalam negeri.
Hal ehwal budaya, warisan, dan kemasyarakatan.

ii. Nilai murni.
Nilai murni boleh diserapkan dengan berbagai-bagai cara sepanjang pengajaran dan secara
terancang dalam aktiviti pembelajaran. Strategi utama untuk pembinaan nilai murni ialah melalui
aktiviti secara individu, berkumpulan, atau kelas.

Kadang kala nilai murni tidak dinyatakan secara terus, tetapi boleh disampaikan secara
terancang dalam satu waktu pengajaran dan pembelajaran. Pemupukan nilai murni ini boleh
dilakukan melalui aktiviti yang melibatkan murid secara aktif seperti gerak kerja kumpulan dan
kerja projek.

Penyerapan nilai dalam pengajaran dapat melahirkan insan yang baik, berakhlak mulia ,
berhemah tinggi, berperibadi mulia dan prihatin serta memahami antara satu dengan lain.

iii. Kewarganegaraan
Penyerapan unsur patriotisme dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual mengutamakan
pemupukan semangat cinta dan taat setia akan negara Malaysia. Aktiviti ini bertujuan untuk
PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

9

melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan
negara.

iv. Peraturan sosio-budaya.
Peraturan sosio-budaya dalam Pendidikan Seni Visual meliputi proses, teknik dan penghasilan
karya seni masyarakat Malaysia. Peraturan sisio-budaya ini mencerminkan falsafah dan
keperibadian masyarakat Malaysia.
v. Kemahiran Bernilai Tambah.
Penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual bagi
membolehkan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran itu dalam dunia sebenar pelajar.
Antara kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan dan kecerdasan pelbagai.


5.1.3 Rancangan Pengajaran Harian PSV KBSR dalam empat bidang

5.1.3.1 bidang kegiatan

5.1.3.2 jenis aktiviti

5.1.3.3 kemahiran dan hasil pembelajaran

5.1.3.4 pemilihan sumber

5.1.3.5 aktiviti induksi set

5.1.3.6 langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran

5.1.3.7 Penutup

5.1.3.8 Refleksi


5.2 Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

5.2.1 Bahan Bantu Mengajar

5.2.2 Alat dan media penghasilan

5.2.3 Pemilihan dan penyediaan sumber

5.2.4 Penggunaan sumber bahan cetak dan elektronik

PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

10

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV KBSR DALAM BIDANG
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN : 5 ANGGERIK
BIDANG : Membentuk dan Membuat Binaan
AKTIVITI : Membentuk Kereta
TAJUK : Kereta Idaman
MASA : 8.30 hingga 9.30 pagi
OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru dapat mendedahkan teknik membentuk dan
membuat binaan daripada bahan-bahan terbuang.


HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid dapat:

- Membentuk dan membina sebuah model kereta dengan menggunakan bahan-bahan
buangan
- Menghias model kereta dengan menggunakan pelbagai bahan buangan
- Menghasilkan sebuah model kereta secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan
bentuk)
- Penerapan nilai dan kemahiran berfikir

KEPERLUAN

Alat - gunting
Bahan- bahan buangan (contoh: straw board/bod tebal, bekas pembungkusan, straw minuman,
dan gam)
Bahan Rujukan : Kad gambar
Objek maujud model-model kereta mainan
Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni
Maklumat Internet

PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

11

PROSEDUR

1. Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian
Masa Depan,dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

2. Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran


3. Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil
menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab

4. Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta
dari bahan buangan

Apresiasi dan Kritikan

KBKK : Mereka cipta mensintesis, menjana idea, menghubungkaitan

PENERAPAN NILAI : Ketekunan dan Ketelitian


BUTIRAN KEGIATAN HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Aktiviti 1
(5 minit)

Guru mengedarkan kad
gambar berkaitan dengan
kenderaan pada masa dahulu

Guru mengendalikan sesi soal
jawab

Apakah gambar yang terdapat
pada kad yang kamu pegang?

Apakah pandangan anda
tentang gambar tersebut?
Aras 1

Murid memerhati dan membuat
analisa tentang gambar

Murid memberikan pandangan
mereka tentang gambar
berkenaan


Aras 2
Murid memilih bahan yang
sesuai untuk digunakan dalam
menghasilkan model kereta

Teori Kajian Masa Depan
Menjangka
Fungsi produk

Teori Kecerdasan Pelagai
Verbal Linguistik

KBKK (Kreatif)
Mereka cipta
Mensintesis

Penerokaan
PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

12

Aktiviti 2 (20 minit)
Meneroka pelbagai bahan
yang boleh digunakan. Kesan
tindak balas bahan yang
digunakan

Guru menunjukkan cara
membuat model kereta


Murid mengetahui bahawa
prinsip imbangan dan unsur
ruang, bentuk dan warna
penting dalam membuat model
kereta


Membanding beza
Menilai akibat penolakan
angin. Kelajuan yang
dihasilkan

KBKK (Kreatif)
Menjana idea
Mereka cipta
Menghubung kaitan


Aktivit 3
(25 minit)

Guru membimbing murid
semasa menghasilkan model
kereta

Memotong bentuk yang
diinginkan

Menebuk tayar kereta

Mencantum bahan kereta

Menampal kertas warna
Murid membuat model kereta
dengan

Memotong
Menebuk
Mencantum
Menampal

KBKK (Kreatif)
Mereka cipta inovatif

Nilai
Sesi Apresiasi dan Refleksi
(10 minit)

Sesi Apresiasi
Mempamerkan hasil kerja
Perlumbaan kereta
Membuat refleksi bagaimana
penghasilkan model kereta
dilakukan
Murid mempamerkan pelbagai
hasil kerja yang dibuat

Murid dapat menilai keupaaan
diri sendiri
KBKK Kritis Membanding
beza
Menganalisis

Teori Kecerdasan Pelbagai
Verbal Linguistik
Jadual 5.3 Contoh Rancangan Harian PSV KBSR Bidang Membentuk dan
Membuat Binaan

Refleksi Guru:

PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR

13

Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. Murid menunjukkan minat dan
kesungguhan dalam menghasilkan sebuah model kereta. Pelbagai model kereta telah dapat
dihasilkan. Murid telah berjaya membuat penerokaan bahan. Objekif tercapai dengan jayanya.