Anda di halaman 1dari 9

M 1.

0 PENGENALAN
Program ini merupakan satu platform bagi menyebar informasi terkini mengenai kesihatan
yang diusahakan oleh pihak sekolah bersama agensi-agensi terbabit kepada golongan
yang disasarkan iaitu pelajar dan warga sekolah. Ia juga dapat dilihat sebagai pemangkin
kepada amlan gaya hidup sihat yang sering diabaikan oleh masyarakat yang sememangnya
kurang prihatin dan mengambil berat mengenai kesihatan.
Para pelajar menjadi kumpulan sasaran memandangkan generasi inilah diharapkan dapat
menyebar maklumat tersebut kepada masyarakat di luar sekolah dan seterusnya dapat
mengubah amalan dan cara hidup ke arah yang lebih sihat. Amalan ini perlu dipupuk
sejak di bangku sekolah lagi.
1.1 KEMPEN JOM HIDUP SIHAT
Jom Hidup Sihat boleh menjamin insan dan masyarakat hidup lebih sejahtera.
Amalan Jom Hidup Sihat menjurus kepada kebersihan diri pemakanan yang
seimbang senaman yang konsisten mengelakkan stress dan konflik serta
menjauhi penyalahgunaan dadah.
1.2 TUJUAN PROGRAM
Program !esihatan dilaksanakan bagi menyokong hasrat Program "ersepadu
Sekolah Sihat dan Selamat #P"SS$ bagi melahirkan %&enerasi "erilmu Sihat dan
Progresif melalui amalan Jom Hidup Sihat. 'i samping itu ia bertujuan memberi
pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek kesihatan kepada para pelajar serta
masyarakat di sekitar. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek ini amatlah
wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda
harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kesihatan dari
seawal usia di bangku sekolah . !esedaran golongan ibu bapa juga amat penting
bagi memastikan amalan gaya hidup sihat dapat dimanfaatkan bermula dari rumah.
1.3 RASIONAL PROGRAM
Program Jom Hidup Sihat ini merupakan satu program kesihatan untuk semua
warga sekolah demi melahirkan dan memupuk rasa tanggungjawab para
pelajar guru dan seterusnya ibu bapa pelajar mengenai kepentingan penjagaan
kesihatan. (elalui program ceramah kempen menderma darah dan pameran
kepada para pelajar akan dapat memupuk perasaan cintakan kesihatan.
1.4 MATLAMAT PROGRAM
(emastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari
segi fi)ikal. mental rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua akti*iti di
sekolah. (ata bercahaya lahir dari minda yang cerdas
1.5 OBJEKTIF PROGRAM
+ (eningkatkan kerjasama dan koordinasi pelbagai agensi terlibat bagi
meningkatkan pengetahuan kefahaman dan kemahiran pencegahan kepada
murid guru dan kakitangan sekolah terhadap kesihatan.
+ (enggembeling usaha dan tenaga pelbagai agensi bagi membina ketahanan dan jati
diri yang tinggi di kalangan pelajar dari segi fi)ikal emosi mental dan rohani
sebagai benteng untuk mengelakkan diri dari pelbagai ancaman gejala sosial
seperti merokok dan peyalahgunaan dadah.
+ (elibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan
masyarakat sekolah bagi mencapai matlamat bersama.
+ (eningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesihatan dengan
menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.
+ (enanam kesedaran mengenai amalan gaya hidup sihat di kalangan pelajar
walau di mana mereka berada.
+ (emastikan para pelajar dapat belajar dalam keadaan sihat dan ceria ketika di
sekolah
+ (embimbing para pelajar ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari anasir-
anasir buruk seperti penyalahgunaan dadah dan tabiat merokok.
2.0 Cadanan Ca!"a O!an#$a$#
2.1 AJK INDUK PROGRAM JOM HIDUP SIHAT
P,-&,./SI
'A0I- HJH. ,1I1AH "I-0I HJ HASHI(
P,-&,0/A S(! PA2A ",SA.
-AI" P,-&,./SI
,-. AH(A' .AHI(,, "I- 2/S34
&P! !3!/.I!/5/(
,-. HAS"/55AH "I- A"' 5A0I4
&P! P,-0A'"I.A-
,-. (3HA(A' "I- 6H, I".AHI(
&P! HA5 ,H7A5 (/.I'
P-. .3S5I-A "I-0I SHAH.I
&P! P.A /-I8,.SI0I
P-. 1A5I-A "I-0I 1AI-A5 A"I'I-
&P! P,-'I'I!A- !HAS
S,0IA/SAHA
HA.2A0,, "I-0I (3HA(A'
!,0/A PA-I0IA SAI-S S/!A-
",-'AHA.I
,-. 1A(1/.I "I- AH(A'
!,0/A PA-I0IA P,-'I'I!A- JAS(A-I 'A- !,SIHA0A-
2.2 AJK PELAKSANA PROGRAM JOM HIDUP SIHAT
AH5I JA7A0A-!/ASA
SA("/0A- /./S,0IA
HA'IAH '3!/(,-0ASI
SIA.A2A P,5A-6A.A-9"A--,.
JA(/A-
!A7A5A- (/.I'
&uru (ata Pelajaran
!/I1 !,SIHA0A-

P,.SIAPA- 0,(PA0 S,",5/(
'A- S,5,PAS
3.0 Cadanan P!%!a&
Program ini akan dijalankan sepanjang tahun.
"erikut merupakan akti*iti-akti*iti yang dicadangkan sepanjang program Jom Hidup Sihat:
B#' A("#)#"# *an D#!an+an Sa$a!an A,n$# -JK P,'a($ana
;
5A'AP &aya Hidup Sihat &uru Pejabat !esihatan 'aerah !uantan
<
!ui) !esihatan &uru dan Pelajar Panitia PJ!
Panitia Sains Sukan
=
Pertandingan "(I Ideal &uru dan Pelajar Panitia Sains Sukan
>
Pemeriksaan !esihatan Percuma
untuk &uru-guru ? Staf
Panitia Sains Sukan
4.0 S"!a",# P,'a($anaan - A("#)#"# *an d#!an+an
(esyuarat Jawatankuasa
Persiapan untuk majlis pelancaran dan akti*iti
(ajlis pelancaran
Akti*iti (inggu
"il Akti*iti 0arikh &uru Penyelaras Sasaran
;. (esyuarat Jawatankuasa Semua AJ!
<. - Penyediaan brosur 9
pamplet 9 baner 9
bahan penerbitan
=. (ajlis Pelancaran Semua murid
semasa
perhimpunan
>. Akti*iti sepanjang
program:
i$ Pameran !esihatan
dan Anti .okok.
ii$ 6eramah dan
Sidang *edio Anti
.okok
Semua murid
iii$ !ui) !esihatan 0kt = > dan @
0kt ; dan <
i*$ 'erma 'arah &uru-guru staf
'an murid-
murid
*$ Pemeriksaan
kesihatan Percuma
&uru-guru ?
Staf
@. Penyampaian Hadiah
5.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
5.1 P,!+,"a(an
- !ertas 5ukisan .(
- 6etakan "ahan Pertandingan # 5ukisan $ .(
- "anner (inggu Jom Hidup Sihat .(
J/(5AH .(
5.2 Had#a.
- Pertandingan (elukis dan (ewarna #.($ .(
- Pertandingan !ui) !esihatan 0kt ; dan < #.($ .(
- Pertandingan !ui) kesihatan 0kt = > ? @ #.( >$ .(
- 6enderahati #.($ .(
J/(5AH .(
5.3 Ja&/an
- Jamuan untuk tetamu .(
J/(5AH .(
5.4 J/&'a. P,!0,'an1aan
"il P,.",5A-JAA- J/(5AH
;. Percetakan .(
<. Hadiah .(
=. Jamuan .(
JUMLAH BESAR RM
2.0 SUMBER KE3ANGAN
"il. S/(",. !,7A-&A- J/(5AH
;. Panitia Pendidikan Jasmani ? !esihatan .(
JUMLAH RM
4.0 PENUTUP
'iharapkan akti*iti (inggu Jom Hidup Sihat ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan
dapat mencapai objektif yang diingini. Adalah diharapkan akti*iti-akti*iti sihat seperti ini
akan terus berkembang dan mendapat sambutan yang baik dari semua pihak demi kesedaran
untuk mencegah dan mengelakan penyakit. Semoga usaha murni ini mendapat sokongan dari
semua pihak dan memberi manfaat sepenuhnya kepada murid-murid khususnya.
'isediakan oleh
0arikh: ;; 4ebruari <A;>
BBBBBBBBBBB..........B
#HA.2A0,, "I-0I (3HA(A'$
'isemak oleh 0arikh:
BBBBBBBBBBBBB........
&P! !3!/.I!/5/(

'isahkan oleh 0arikh:
BBBBBBBBBBBBBBB...
#'A0I- HJH ,1I1AH "I-0I HJ HASHI($
P,-&,0/A
S(! PA2A ",SA.