Anda di halaman 1dari 10

0

ETIKA PROFESI AKUNTANSI


JUDUL
ETIKA PROFESI AKUNTANSI DIHADAPKAN DENGAN
PROFESI PENGAJAR/GURU TERHADAP KEPENTINGAN
UMUM/PUBLIK
Oleh:
1. Anta Umi Rodliyah : 20207144
2. E. Hari Nugroho : 20202484
3. Ahmad Sopian : 20207072
a!ulta" E!onomi#A!untan"i#E$A
BAB I
PENDAHULUAN
Etika m%rupa!an "uatu ilmu yang m%m&aha" p%rila!u p%r&uatan &ai! dan
&uru! manu"ia "%'auh yang dapat dipahami ol%h pi!iran manu"ia. Eti!a dapat di&agi
m%n'adi &%&%rapa p%ng%rtian (an %ti!a pro)%"i t%rdapat "uatu !%"adaran yang !uat
untu! m%ngindah!an %ti!a pro)%"i pada "aat m%r%!a ingin m%m&%ri!an 'a"a !%ahlian
pro)%"i !%pada ma"yara!at yang m%m%rlu!an. $rin"ip Eti!a $ro)%"i dalam *od% Eti!
+!atan A!untan +ndon%"ia m%nyata!an p%nga!uan pro)%"i a!an tanggung'a,a&nya
!%pada pu&li!- p%ma!ai 'a"a a!untan- dan r%!an. $rin"ip ini m%mandu anggota
dalam m%m%nuhi tanggung.'a,a& pro)%"ionalnya dan m%rupa!an landa"an da"ar
p%rila!u %ti!a dan p%rila!u pro)%"ionalnya. $rin"ip ini m%minta !omitm%n untu!
&%rp%rila!u t%rhormat- &ah!an d%ngan p%ngor&anan !%untungan pri&adi
Profesi adalah p%!%r'aan yang m%m&utuh!an p%latihan dan p%ngua"aan
t%rhadap "uatu p%ng%tahuan !hu"u". Suatu pro)%"i &ia"anya m%mili!i a"o"ia"i
pro)%"i- !od% %ti!- "%rta pro"%" "%rti)i!a"i dan li"%n"i yang !hu"u" untu! &idang
pro)%"i t%r"%&ut /ontoh pro)%"i adalah pada &idang hu!um- !%do!t%ran- !%uangan-
milit%r- t%!ni!- d%"ain%r dll. S%"%orang yang m%mili!i "uatu pro)%"i t%rt%ntu- di"%&ut
pro)%"ional. 0alaupun &%gitu- i"tilah pro)%"ional 'uga diguna!an untu! "uatu a!ti1ita"
yang m%n%rima &ayaran- "%&agai la,an !ata dari amatir adapun pro)%"i m%mili!i
&%&%rapa !art%ri"ti! antara lain:
1. *%t%rampilan yang &%rda"ar pada p%ng%tahuan t%or%ti": $ro)%"ional
dia"um"i!an m%mpunyai p%ng%tahuan t%or%ti" yang %!"t%n"i) dan m%mili!i
!%t%rampilan yang &%rda"ar pada p%ng%tahuan t%r"%&ut dan &i"a dit%rap!an dalam
pra!t%!.
2. A"o"ia"i pro)%"ional: $ro)%"i &ia"anya m%mili!i &adan yang diorgani"a"i ol%h
para anggotanya- yang dima!"ud!an untu! m%ning!at!an "tatu" para anggotanya.
2rgani"a"i pro)%"i t%r"%&ut &ia"anya m%mili!i p%r"yaratan !hu"u" untu! m%n'adi
anggotanya.
1
3. $%ndidi!an yang %!"t%n"i): $ro)%"i yang pr%"ti"iu" &ia"anya m%m%rlu!an
p%ndidi!an yang lama dalam '%n'ang p%ndidi!an tinggi.
4. U'ian !omp%t%n"i: S%&%lum m%ma"u!i organi"a"i pro)%"ional- &ia"anya ada
p%r"yaratan untu! lulu" dari "uatu t%" yang m%ngu'i t%rutama p%ng%tahuan t%or%ti".
3. $%latihan in"titutional: S%lain u'ian- 'uga &ia"anya dip%r"yarat!an untu!
m%ngi!uti p%latihan i"titu"ional dimana 4alon pro)%"ional m%ndapat!an p%ngalaman
pra!ti" "%&%lum m%n'adi anggota p%nuh organi"a"i. $%ning!atan !%t%rampilan
m%lalui p%ng%m&angan pro)%"ional 'uga dip%r"yarat!an.
5. 6i"%n"i: $ro)%"i m%n%tap!an "yarat p%nda)taran dan pro"%" "%rti)i!a"i "%hingga
hanya m%r%!a yang m%mili!i li"%n"i &i"a dianggap &i"a dip%r4aya.
7. 2tonomi !%r'a: $ro)%"ional 4%nd%rung m%ng%ndali!an !%r'a dan p%ng%tahuan
t%or%ti" m%r%!a agar t%rhindar adanya int%r1%n"i dari luar.
8. *od% %ti!: 2rgani"a"i pro)%"i &ia"anya m%mili!i !od% %ti! &agi para anggotanya
dan pro"%dur p%ndi"iplinan &agi m%r%!a yang m%langgar aturan.
7. 8%ngatur diri: 2rgani"a"i pro)%"i haru" &i"a m%ngatur organi"a"inya "%ndiri
tanpa 4ampur tangan p%m%rintah. $ro)%"ional diatur ol%h m%r%!a yang l%&ih "%nior-
pra!ti"i yang dihormati- atau m%r%!a yang &%r!uali)i!a"i paling tinggi.
10. 6ayanan pu&li! dan altrui"m%: (ip%rol%hnya p%ngha"ilan dari !%r'a pro)%"inya
dapat dip%rtahan!an "%lama &%r!aitan d%ngan !%&utuhan pu&li!- "%p%rti layanan
do!t%r &%r!ontri&u"i t%rhadap !%"%hatan ma"yara!at.
11. Statu" dan im&alan yang tinggi: $ro)%"i yang paling "u!"%" a!an m%raih "tatu"
yang tinggi- pr%"ti"%- dan im&alan yang laya! &agi para anggotanya. Hal t%r"%&ut
&i"a dianggap "%&agai p%nga!uan t%rhadap layanan yang m%r%!a &%ri!an &agi
ma"yara!at
Profesional, adalah orang yang m%mpunyai pro)%"i atau p%!%r'aan purna
,a!tu dan hidup dari p%!%r'aan itu d%ngan m%ngandal!an "uatu !%ahlian yang
tinggi. Atau "%orang pro)%"ional adalah "%"%orang yang hidup d%ngan
m%mpra!t%!!an "uatu !%ahlian t%rt%ntu atau d%ngan t%rli&at dalam "uatu !%giatan
2
t%rt%ntu yang m%nurut !%ahlian- "%m%ntara orang lain m%la!u!an hal yang "ama
"%&agai "%!%dar ho&i-untu! "%nang."%nang- atau untu! m%ngi"i ,a!tu luang.
BAB II
ETIKA PROFESI AKUNTANSI DIHADAPKAN
DENGAN PROFESI PENGAJAR/GURU TERHADAP KEPENTINGAN
PUBLIK
1.1 Etika Profesi Akuntansi
8%rupa!an "uatu ilmu yang m%m&aha" p%rila!u p%r&uatan &ai! dan &uru!
manu"ia "%'auh yang dapat dipahami ol%h pi!iran manu"ia t%rhadap p%!%r'aan yang
m%m&utuh!an p%latihan dan p%ngua"aan t%rhadap "uatu p%ng%tahuan !hu"u"
"%&agai A!untan. (alam p%r!%m&angan $ro)%"i A!untan di&agi m%n'adi %mpat )a"%:
a. A!untan $u&li! adalah "%orang pra!ti"i dan g%lar pro)%"ional yang di&%ri!an
!%pada a!untan di +ndon%"ia yang t%lah m%ndapat!an i9in dari 8%nt%ri *%uangan R+
untu! m%m&%ri!an 'a"a audit umum dan r%1i%, ata" laporan !%uangan- audit !in%r'a
dan audit !hu"u" "%rta 'a"a dalam &idang non.at%"ta"i lainnya "%p%rti 'a"a
!on"ulta"i- 'a"a !ompila"i- dan 'a"a.'a"a lainnya yang &%rhu&ungan d%ngan
a!untan"i dan !%uangan.
&. A!untan $%m%rintah adalah a!untan yang &%!%r'a pada &adan.&adan
p%m%rintah "%p%rti di d%part%m%n- :$*$ dan :$*- (ir%!torat ;%nd%ral $a'a! dan
lain.lain.
4. A!untan $%ndidi! adalah a!untan yang &%rtuga" dalam p%ndidi!an a!untan"i
yaitu m%nga'ar- m%nyu"un !uri!ulum p%ndidi!an a!untan"i dan m%la!u!an p%n%litian
di &idang a!untan"i.
d. A!untan 8ana'%m%n adalah a!untan yang &%!%r'a dalam "uatu p%ru"ahaan
atau organi"a"i. <uga" yang di!%r'a!an adalah p%nyu"unan "i"t%m a!untan"i-
p%nyu"unan laporan a!untan"i !%pada piha! int%rn maupun %!"t%rn p%ru"ahaan-
3
p%nyu"unan anggaran- m%nangani ma"alah p%rpa'a!an dan m%la!u!an
p%m%ri!"aan int%rn.
(i +ndon%"ia- %ti!a a!untan m%n'adi i"u yang "angat m%nari!. <anpa %ti!a- pro)%"i
a!untan"i tida! a!an ada !ar%na )ung"i a!untan"i adalah p%ny%dia in)orma"i untu!
pro"%" p%m&uatan !%putu"an &i"ni" ol%h para p%la!u &i"ni". (i"amping itu- pro)%"i
a!untan"i m%ndapat "orotan yang 4u!up ta'am dari ma"yara!at. Hal ini "%iring
d%ngan t%r'adinya &%&%rapa p%langgaran %ti!a yang dila!u!an ol%h a!untan- &ai!
a!untan pu&li!- a!untan int%rn p%ru"ahaan maupun a!untan p%m%rintah. 2l%h "%&a&
itu- dip%rlu!an adanya "uatu %ti!a pro)%"i &ai! untu! pro)%"i a!untan"i dan %ti!a
untu! pro)%"i.pro)%"i lainnya "upaya tida! ada lagi p%langgaran %ti!a
1.2 Prinsip etika akuntasi terhadap Kepentingan Publik
S%tiap anggota &%r!%,a'i&an untu! "%nantia"a &%rtinda! dalam !%rang!a
p%layanan !%pada pu&li!- m%nghormati !%p%r4ayaan pu&li!- dan m%nun'u!an
!omitm%n ata" pro)%"ionali"m%. Satu 4iri utama dari "uatu pro)%"i adalah
p%n%rimaan tanggung 'a,a& !%pada pu&li!. $ro)%"i a!untan m%m%gang p%ran yang
p%nting di ma"yara!at- dimana pu&li! dari pro)%"i a!untan yang t%rdiri dari !li%n-
p%m&%ri !r%dit- p%m%rintah- p%m&%ri !%r'a- p%ga,ai- in1%"tor- dunia &i"ni" dan
!%uangan- dan piha! lainnya &%rgantung !%pada o&y%!ti1ita" dan int%grita" a!untan
dalam m%m%lihara &%r'alannya )ung"i &i"ni" "%4ara t%rti&. *%t%rgantungan ini
m%nim&ul!an tanggung 'a,a& a!untan t%rhadap !%p%ntingan pu&li!. *%p%ntingan
pu&li! did%)ini"i!an "%&agai !%p%ntingan ma"yara!at dan in"titu"i yang dilayani
anggota "%4ara !%"%luruhan. *%t%rgantungan ini m%ny%&a&!an "i!ap dan ting!ah
la!u a!untan dalam m%ny%dia!an 'a"anya m%mp%ngaruhi !%"%'aht%raan %!onomi
ma"yara!at dan n%gara. *%p%ntingan utama pro)%"i a!untan adalah untu! m%m&uat
p%ma!ai 'a"a a!untan paham &ah,a 'a"a a!untan dila!u!an d%ngan ting!at pr%"ta"i
t%rtinggi "%"uai d%ngan p%r"yaratan %ti!a yang dip%rlu!an untu! m%n4apai ting!at
pr%"ta"i t%r"%&ut. (an "%mua anggota m%ngi!at dirinya untu! m%nghormati
!%p%r4ayaan pu&li!. Ata" !%p%r4ayaan yang di&%ri!an pu&li! !%padanya- anggota
haru" "%4ara t%ru" m%n%ru" m%nun'u!!an d%di!a"i m%r%!a untu! m%n4apai
4
pro)%"ionali"m% yang tinggi. Untu! m%m%lihara dan m%ning!at!an !%p%r4ayaan
pu&li!- "%tiap anggota haru" m%m%nuhi tanggung 'a,a& pro)%"ionalnya d%ngan
int%grita" "%tinggi mung!in.
1.3 Etika Profesi uru
8%rupa!an "uatu ilmu yang m%m&aha" p%rila!u p%r&uatan &ai! dan &uru!
manu"ia "%'auh yang dapat dipahami ol%h pi!iran manu"ia t%rhadap p%!%r'aan yang
m%m&utuh!an p%latihan dan p%ngua"aan t%rhadap "uatu p%ng%tahuan !hu"u"
"%&agai $%ndidi!#guru. =uru adalah pro)%"i yang m%mp%r"iap!an "um&%r daya
manu"ia untu! m%nyong"ong p%m&angunan &ang"a dalam m%ngi"i !%m%rd%!aan.
=uru d%ngan "%gala !%mampuannya dan daya upayanya m%mp%r"iap!an
p%m&%la'aran &agi p%"%rta didi!nya. S%hingga tida! "alah 'i!a !ita m%n%mpat!an
guru "%&agai "alah "atu !un4i p%m&angunan &ang"a m%n'adi &ang"a yang ma'u
dima"a yang a!an datang. :%&%rapa !omp%t%n"i "o"ial yang p%rlu dimili!i guru-
antara lain &%ri!ut ini.
1. <%rampil &%r!omuni!a"i d%ngan p%"%rta didi! dan orang tua p%"%rta didi!
dalam &%r&a!ti m%m&im&ing p%"%rta didi! untu! m%m&%ntu! manu"ia +ndon%"ia
"%utuhnya.
2. :%r"i!ap "impati dan m%la!"ana!an !%'u'uran pro)%"i &ai! "%4ara pri&adi
maupun &%r"ama."ama- m%ng%m&ang!an dan m%ning!at!an mutu dan marta&at
pro)%"inya
3. S%orang guru haru" "aling m%nghormati dan m%nghargai "%"ama r%!an
"%pro)%"inya- pandai &%rgaul d%ngan !a,an "%!%r'a dan mitra p%ndidi!.
4. 8%mahami dunia pro)%"inya dan &%r"ama."ama m%la!"ana!an "%gala
!%&i'a!an p%m%rintah dalam &idang p%ndidi!an.
3. (apat &%!%r'a "ama d%ngan :$3.
5
1.! Prinsip etika guru terhadap Kepentingan Publik
*omp%t%n"i "o"ial m%rupa!an !%mampuan guru untu! m%ny%"uai!an diri
!%pada tuntutan !%r'a dan ling!ungan "%!itar pada ,a!tu m%m&a,a!an tuga"nya
"%&agai guru. $%ran yang di&a,a guru dalam ma"yara!at &%r&%da d%ngan pro)%"i
lain. 2l%h !ar%na itu- p%rhatian yang di&%ri!an ma"yara!at t%rhadap guru pun
&%r&%da dan ada !%!hu"u"an t%rutama adanya tuntutan untu! m%n'adi p%lopor
p%m&angunan di da%rah t%mpat guru tinggal. S%&agai guru agar pro"%" )a"ilita"inya
"%ma!in &%rmutu dan untu! m%,u'ud!an %)i"i%n"i dan %)%!ti1ita" pro"%"
p%m&%la'aran- ada dua hal yang "%&ai!nya dila!u!an "%orang guru.
a. $%n4iptaan dan m%nataan "uatu !ondi"i %du!ati) yang nyaman- aman- t%nang
dan t%ntram. Hal ini m%nyang!ut r%la"i antara guru dan murid t%rutama dalam
pro"%" p%m&%la'aran di !%la". Adanya "ua"ana yang m%ny%nang!an- a!ra&- p%nuh
p%ng%rtian dan mau m%mahami "%hingga murid m%ra"a!an &ah,a dirinya t%lah
dididi! d%ngan p%nuh 4inta dan tanggung 'a,a&.
&. =uru "%&ai!nya m%mili!i- m%mahami- m%nghayati dan m%ngimpl%m%nta"i!an
p%rila!u po"iti) yang &%ra!ar pada !%ya!inan )undam%ntal yang di"%rtai !omitm%n
total. =uru haru" m%mili!i "pirit "u!"%"- roh !%&%rha"ilan dan moti1a"i murni untu!
m%raih dan m%ni!mati !%&%rha"ilan. A!tuali"a"i diri a!an t%rla!"ana m%lalui
p%!%r'aan- !ar%na &%!%r'a >"%&agai guru? adalah p%ng%rahan %n%rgi &iologi"-
p"i!ologi"- "piritual yang "%lain m%m&%ntu! !ara!t%r dan !omp%t%n"i !ita m%m&uat
"%hat lahir &atin "%hingga dapat &%r!%m&ang "%4ara ma!"imal.
<a&%l !od% %ti! pro)%"i a!untan"i dan !od% %ti! pro)%"i guru dihadap!an pada
@*%p%ntingan $u&li!@
*od% Eti! A!untan"i *od% Eti! =uru
S%nantia"a &%rtinda! dalam !%rang!a
p%layanan !%pada pu&li!
=uru &%r&a!ti m%m&im&ing p%"%rta didi!
untu! m%m&%ntu! manu"ia#ma"yara!at
+ndon%"ia "%luruhnya dan "%utuhnya yang
&%r'i,a $an4a"ila.
Anggota haru" "%4ara t%ru" m%n%ru"
m%nun'u!!an d%di!a"i m%r%!a !%pada
pu&li! untu! m%n4apai pro)%"ionali"m%
=uru &%r"ama."ama m%la!"ana!an "%gala
!%&i'a!an p%m%rintah dalam &idang
6
yang tinggi. p%ndidi!an !%"%luruh lapi"an ma"yara!at.
8%nghormati !%p%r4ayaan pu&li! dan
m%nun'u!!an !omitm%n ata"
pro)%"ionali"m% t%rhadap pu&li!
:%rgaul "%4ara %)%!ti) d%ngan p%"%rta didi!-
"%"ama p%ndidi!- t%naga !%p%ndidi!an-
orangtua#,ali p%"%rta didi!A dan &%rgaul
"%4ara "antun d%ngan ma"yara!at "%!itar.
$%n%rimaan tanggung 'a,a& !%pada
pu&li!
8%n'aga hu&ungan &ai! d%ngan orangtua-
murid dan ma"yara!at "%!itar untu! m%m&ina
p%ran "%rta dan tanggung 'a,a& &%r"ama
t%rhadap p%ndidi!an.
S%mua anggota m%ngi!at dirinya untu!
m%nghormati !%p%r4ayaan pu&li!
=uru &%ru"aha m%mp%rol%h in)orma"i t%ntang
ma"yara!at p%"%rta didi! "%&agi &ahan
m%la!u!an &im&ingan dan p%m&inaan.
*li%n: $%m&%ri !r%dit- p%m%rintah- p%m&%ri
!%r'a- p%ga,ai- in1%"tor- dunia &i"ni" dan
!%uangan "%rta piha! lain yang
&%rgantung pada pro)%"i a!untan
=uru m%m%lihara hu&ungan "%pro)%"i-
"%mangat !%!%luargaan dan !%"%tia!a,anan
"o"ial.
2&y%!ti)ita" dan +nt%grita" a!untan untu!
m%n'aga &%r'alannya )ung"i &i"ni" "%4ara
t%rti&
=uru &%r"ama."ama m%m%lihara dan
m%ning!at!an mutu p%ndidi!an 4alon guru
"%&agai "arana p%r'uangan dan
p%nga&diannya.
<anggung 'a,a& t%rhadap !%p%ntingan
pu&li!
=uru m%mili!i dan m%la!"ana!an !%'u'uran
pro)%""ional t%rhadap ma"yara!at didi!.
Si!ap dan ting!ah la!u dalam
m%ny%dia!an 'a"anya m%mp%ngaruhi
!%"%'aht%raan %!onomi ma"yara!at dan
n%gara.
S%orang guru haru" "aling m%nghormati dan
m%nghargai "%"ama r%!an "%pro)%"i.
*%p%ntingan utama pro)%"i a!untan
adalah untu! m%m&uat p%ma!ai 'a"a
a!untan paham &ah,a 'a"a a!untan
dila!u!an d%ngan pr%"ta"i t%rtinggi "%"ui
d%ngan p%r"yaratan %ti!a yang dip%rlu!an
untu! m%n4apai ting!at pr%"ta"i t%r"%&ut.
=uru "%4ara pri&adi dan &%r"ama."ama
m%ng%m&ang!an dan m%ning!at!an mutu
dan marta&at pro)%"i guru.
7
BAB III
Penutup
1.1 *%"impulan
;adi p%r"amaan dari !od% %ti! adalah "ama."ama "uatu "i"t%m norma- nilai
dan aturan pro)%"ional t%rtuli" yang "%4ara t%ga" m%nyata!an apa yang &%nar dan
&ai! dan apa yang tida! &%nar dan tida! &ai! &agi pro)%"ional. *od% %ti!
m%nyata!an p%r&uatan apa yang &%nar atau "alah- p%r&uatan apa yang haru"
dila!u!an dan apa yang haru" dihindari. <u'uan !od% %ti! agar pro)%"ional
m%m&%ri!an 'a"a "%&ai!.&ai!nya !%pada p%ma!ai atau na"a&ahnya. Adanya !od%
%ti! a!an m%lindungi p%r&uatan yang tida! pro)%"ional. (an p%r&%daan dari "%tiap
!od% %ti! "uatu pro)%"i "%tiap %ti!a pro)%"i m%mpunyai !od% %ti! ma"ing.ma"ing dan
t%r"%ndiri yang di&uat ol%h &adan yang m%ngatur %ti!a pro)%"i t%r"%&ut. $%langgaran
!od% %ti! tida! diadili ol%h p%ngadilan !ar%na m%langgar !od% %ti! tida! "%lalu &%rarti
m%langgar hu!um- tapi p%langgaran !od% %ti! a!an dip%ri!"a ol%h ma'%li" !od% %ti!
dari "%tiap pro)%"i t%r"%&ut.
1.2 Saran
Haru" ada l%m&aga yang &%r&%da.&%da dalam m%naungi &%r&agai pro)%"i
yang ada- dimana l%m&aga t%r"%&ut m%rupa!an "%!umpulan orang yang m%mili!i
pro)%"i yang "ama d%ngan tu'uan dapat m%n4ipta!an tatanan %ti! dalam p%!%r'aan.
(an "%mua l%m&aga.l%m&aga pro)%"i t%r"%&ut haru" m%mili!i tu'uan yang "atu yaitu
m%ngutama!an pro)%"ionalitia" dalam &%!%r'a yang dilihat dari !%patuhan
8
m%n'adi!an !od% %ti! pro)%"i "%&agai p%doman. Eti!a pro)%"i a!untan"i diatur ol%h
"uatu &adan atau organi"a"i yang &%rtanggung 'a,a& di ling!up a!uuntan"i "%p%rti
+!atan A!untan"i +ndon%"ia >+A+?-+!atan A!untan $u&li! +ndon%"ia >+A$+? "%dang!an
untu! %ti!a pro)%"i yang lain diatur ol%h organi"a"i yang &%r&%da "%"uai d%ngan
pro)%"inya ma"ing.ma"ing. (ari !%dua pro)%"i diata" "ama."ama m%mili!i !on"%p
t%ntang &ai! dan &uru!- panta" dan tida! panta"- &i"a dan tida! &i"a yang &%rla!u
hanya pada "uatu pro)%"i t%rt%ntu.
9