Anda di halaman 1dari 18

1.

PENDAHULUAN
Masyarakat yang dinamik sentiasa perlu kepada hukum Islam yang bersifat semasa
bagi menjalani kehidupan sehari-hari. Kegagalan memenuhi keperluan ini boleh
menyebabkan banyak agenda kehidupan menjadi tergendala begitu juga pengaruh
hukum Islam dalam masyarakat akan dipandang sebelah mata sahaja.
Era globalisasi hari ini telah menimbulkan banyak persoalan baru dalam pelbagai
aspek kehidupan manusia. Ia bukan sahaja mencabar warisan tradisi tetapi juga nilai
semasa. Persoalan ini telah mengakibatkan perubahan nilai yang ketara sama ada dari
segi fizikal dan material mahupun dari segi moral dan spiritual. egitu juga dengan
hukum Islam! ia sudah semestinya turut berjalan seiring dengan perubahan ini.
Perubahan yang berlaku dalam aspek fikizal dan material hari ini seperti tempat
tinggal! kegunaan peribadi! pekakasan rumah! alat komunikasi! perhubungan awam!
pemilikan harta dan lain-lain sudah semestinya memberi implikasi yang berbeza
dengan hukum yang telah tersedia ada. egitu juga perubahan yang berlaku dari segi
moral dan spiritual yang merangkumi falsafah tentang hidup! nilai kekeluargaan!
pergaulan dalam masyarakat seni budaya dan bermacam-macam lagi. "emua ini
memerlukan penilaian baru dari sudut hukum.
#patah lagi persoalan moden yang berlaku hari ini tidak pernah berlaku pada waktu
hukum Islam terkumpul dalam kitab-kitab klasik dahulu. $entunya tidak adil kepada
masyarakat Islam itu sendiri jika persoalan baru ini dijawab dengan jawapan lama
yang dibentuk berasaskan realiti lama masyarakat bukan tempatan yang mempunyai
warisan budaya dan gaya hidup tradisi yang jauh berbeza.
%antaran itu dengan mengambil semangat hukum Islam yang dinamik! segala
persoalan ini akan terjawab dengan berasaskan nilai semasa dan setempat selagi tidak
bercanggah dan terkeluar dari kehendak nas dan objektif syarak. "emua ini perlu
kepada ilmu dan asas intelektual yang tinggi. &saha ini bukan bermakna untuk
membelakangi hukum fi'h yang bermutu tinggi yang terdapat dalam kita fi'h klasik.
"ebaliknya ia merupakan penghayatan kepada fi'h itu sendiri bedasarkan kepada teori
1
pembinaannya yang unggul sepertimana yang digariskan oleh al-(uran dan al-"unnah
)asulullah ".#.*
+
.
,irman #llah-
.
/
01123 4567
8
7
8
9
8
4:6 ;
8
<
8
0=3 ;
8
>
8
4?6 @
8
A
6
B6 C
6
DE8 FG ;
8
D=
8
;
8
H
8
I
8
A
6
JE8 K
8
7
8
L6I
G
M;
8
D 0N
3
B6 C
6
FG ;
8
D=
8
O
6
PQRIM O8 =R >S
3
I
8
T8 @
8
U
8

V W3 114E6P3 O11=
8
B6 I
8
A
6
Q6 P8;
8
X
3
J11Y
8
P8 O=
8
B6 I
8
A
6
Z
6
[8 P8 \
G 3
M I
8
A
6
?3 0:3 ]8 D=
8
O8 4^6 @
6
23 M _`
8
:8 @
8
Z3^
8
4a6 .
/
05
3
@G b8[8]8 c
8
;
8
O8 PQRIM
de f
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkanNya
kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada mu dan apa yang telah kami
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu: tegakkanlah agama dan janganlah
kamu berpecah belah tentangnya. f#l-"yura -+gV
2. PENGERTIAN DAN SYARAT PENGAMALANNYA DENGAN AL-ADAH
hubungan antara ilmu adalah suatu yang tidak pelik dan kerap berlaku. hal yang sama
berlaku kepada ilmu &sul ,i'h. Ia mempunyai persamaan dengan beberapa ilmu lain
yang kelihatan berkaitan. Perbezaan ini wajar dijelaskan bagi mengelakkan kekeliruan.
#ntara yang berkaitan dijelaskan dalam )ajah +. #l-i&rf bermaksud perkara yang
telah tetap berada dalam diri manusia dan diterima baik oleh tabiat yang sempurna
sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan
jengan perkataan lain! #l-i&rf merupakan perkara yang telah tetap dan sebati dalam
jiwa seseorang sehingga mereka merasa selesa dengannya. %antaran ia dilakukan
berulang kali kerana dianggap baik oleh akal fikiran dan tidak diingkarkan oleh
mereka yang mempunyai perasaan yang sejahtera.
+
Prof. jatok jr Mahmood luhdi bin #bdul Majid- hukum Islam "emasa bagi Masyarakat Malaysia mang
membangun. f"eminar hukum Islam "emasa Peringkat Kebangsaan +n-+o pun +qqn bertempat di &nirersiti
MalayaV
2
)ajah +- Ilmu yang berhubungan dengan usul fi'h iaitu Ilmu ,i'h dan Ilmu (awasid
,i'h
(awasid ,i'h ialah ilmu yang menghimpunkan prinsip umum hukum-hukum fi'h
yang digubal dalam bentuk petikan yang ringkas seperti perlembagaan. "etiap kaedah
ini akan menghimpunkan sebahagian besar daripada hukum fi'h yang berkaitan.
Kedua-dua ilmu ini adalah berkaitan dengan kaedah. Perkataan 'awasid pada istilah
'awasid fi'h adalah kata jamak kepada perkataan kaedah mengikut perkaedahan dalam
bahasa #rab. &sul fi'h merupakan ilmu yang membincangkan kaedah bagaimana
penentuan suatu hukum syarak dilakukan. jaripada usul fi'h lahirnya hukum fi'h.
jaripada hukum ,i'h! Ilmu ,i'h dan Ilmu (awaid ,i'h.
)ajah t - hubungan antara &sul ,i'h! ,i'h dan (awasid ,i'h
#ntara lain keistimewaan (awaid ,i'h ialah kaedahnya lebih ringkasu lafaznya
mempunyai maksud yang umum! dan juga mencakupi hukum-hukum fi'h yang luas
dan saling berkaitan.
#l-#dah Muhakkamah merupakan kaedah yang kelima daripada kaedah-kaedah
fi'hiyyah yang utama. ji dalamnya terkandung pula beberapa kaedah furus yang lain.
ji dalam tugasan ini! tumpuan perbincangan kepada contoh-contoh yang berkaitan
dengan muamalat sahaja.
3
Perbincangan berkenaan penggunaan #l-i#dah atau #l-i&rf sebagai penentu hukum
dalam muamalat ini telah disentuh oleh ulama al-muta'addimin fterdahuluV
yang terkemuka seperti al-Imam #l-"uyutiy fq++hV yang telah membincangkan
masalah jual beli al-musatah ! iaitu seorang membeli barang daripada penjual yang
hanya menerima harga tanpa menyatakan ijab dan 'abul! yang pada dasar hukumnya
dalam mazhab al-Imam al-"yafisiy adalah tidak sah . $etapi oleh kerana kebiasaan atau
al-adah itu diambil kira maka jual beli tersebut menjadi sah. Keyataan ini juga
mendapat sokongan daripada al-Imam al-vawawi. Kedua-dua imam al-"uyutiy dan al-
vawawi adalah daripada Mazhab al-"yafisiy.
Perbincangan mengenainya diteruskan oleh ulama al-musasirah fkiniV seperti
Muhammad al-luhayliy f+qqqV yang menyatakan wsekiranya berlaku jual beli yang
tidak dinyatakan dalam akad sama ada bayaran secara tunai atau tangguh atau
berhutang! dan diketahui di antara mereka secara kebiasaannya bayaran dijelaskan
selepas tiga hari! seminggu! sebulan atau sebagainya! maka pembeli tersebut pada masa
itu tidak perlu fdiwajibkanV menjelaskan bayaran barang tersebut serta merta! dan
meninggalkan amalan biasa fdalam Mazhab al-"yafieV. jalam keadaan ini! adat atau
kebiasaan mereka berada pada kedudukan yang disepakati secara jelasx.
Penulis Melayu f#b. %atif Muda y )osmawati #li! tzzzV juga ada memperkatakan
tentang masalah pengambilan #l-#dah di dalam menentukan sesuatu hukum dalam
muamalat. {ontohnya apabila seorang membeli barang dengan membayar deposit atau
pendahuluan sahaja. vamun sebelum ia mengambilnya! harga barang telah naik.
Penjual tidak boleh membatalkan jual beli tersebut atau menjualnya kepada orang lain
dengan alasan jual beli belum terlaksana sepenuhnya! kerana adat kebiasaan
masyarakat setelah dibayar sebahagian daripada jumlah harga barang! dianggap telah
berlaku akad dan diterima sebagai urusan jual beli yang sah. jalam keadaan ini! iadats
dikira sebagai iperujuks.
+. Al-Adah atau Al-Urf dalam amalan muamalat
4
jefinisi #l-s#dah atau #l-i&rf telah mendapat sambutan dalam perbincangan di
kalangan ulama mengenai perkara ini. #da di kalangan ulamak yang tidak
membezakan keduanya dan ada juga yang membezakannya. vamun sekiranya kedua-
dua #l-s#dah atau #l-i&rf dilihat dari sudut musamalat maka akan terlihatlah
perbezaannya yang amat ketara! atau mudahnya dari sudut bahasa #l-i#dah beerti
perkara yang senang diterima! manakal #l-i&rf pula sesuatu yang dipandang baik serta
yang dapat diterima akal sihat tatpi tidak berlawanan dengan hokum syarak.
{ontohnya di dalam bidang ibadah! penggunaan gantang untuk membayar zakat dan
cupak untuk membayar fidyah tetap tidak berubah mengikut perubahan zaman. $etapi
didalam bidang muamalat seperti jual beli! maka penggunaan cupak dan gantang
bukan sahaja tidak digunakan bahkan tidak dikenali oleh generasi hari ini. Kerana
ukuran tersebut jarang sangat digunakan pada zaman ini. Kerana semuanya
menggunakan perkiraan dalam bentuk metrik seperti kilogram! kilometer dsbnya.
Definisi l!"dah, sekiranya dilihat di dalam kamus-kamus bahasa #rab! #l-s#dah
bermaksud sesuatu yang berulang-ulang. Ia sesuai diterjemahkan ke dalam bahasa
Melayu sebagai ikebiasaans. #b %atif Muda mentakrifkan adat sebagaimana yang
difahami daripada perkataan #rab itu sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus
menerus dilakukan #leh manusia. pa yang penting ia dapat diterima #leh akal
manusia dan ia dilakukan secara berulang!ulang .
Manakala definisi l!"$rf dalam Kamus-kamus #rab menyatakan maksud #l-i&rf
sebagai sama maksud dengan masruf iaitu sesuatu yang diketahui manusia daripada
segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan itmisnan. Manakala dari segi bahasa
Melayu pula! ianya lebih sesuai diterjemahkan sebagai sesuatu yang difahami sebagai
adat seperti adat resam! adat pepatih! adat Melayu dan sebagainya. Kerana adat-adat
tersebut dikenali dalam kalangan orang-orang Melayu! adat Minangkabau dan lain-
lain.
t. Syarat Penggunaan Kaedah ! "alam #uamalat
5
jr. #bd al-Karim laydan juga telah menggariskan empat perkara yang menjadi syarat
bagi sesuatu iurf itu boleh dijadikan hujjah dalam sesuatu urusan musamalat.
+. $rf yang tidak berlawanan dengan nas syarak.
Iaitu sesuatu #li&rf atau mana-mana bahagiannya hendaklah tidak berlawanan
dengan nas syarak. {ontohnya mengembalikan barang yang disimpan f|11}P~0I.V
kepada isteri atau anak orang yang membuat simpanan. &rf ini tidak berlawanan
dengan syarak kerana ia tidak pernah menetapkan hanya penyimpan sahaja yang
boleh mengambil barang simpanannya. "ebaliknya jual beli pakaian yang
mendedahkan aurat! walaupun ia merupakan adat sesuatu tempat tetapi sebahagian
hasil daripada jual beli itu melanggar syariat iaitu membuka aurat! maka ia tidak
dibenarkan.
a. l"$rf yang paling biasa.
Iaitu suatu urf yang diamalkan oleh kebanyakan ahli sesuatu masyarakat.
Kecuali sedikit sahaja yang tidak mengamalkannya. hal ini kerana sesuatu
yang menjadi pilihan ramai tidak mungkin akan hilang dengan mudah.
b. l"$rf yang masih diamalkan.
Iaitu urf berkenaan masih berjalan dalam masyarakat pada masa akad.
ukannya #l-&rf yang pernah diamalkan dahulu dan kini sudah tidak
diamalkan lagi! maka ia tidaklah dibenarkan.
c. l"$rf yang sunyi daripada perkataan atau perbuatan yang bersalahan.
Iaitu kebiasaan sesebuah perniagaan itu mengamalkan jualan secara
ansuran tetapi kedua-dua penjual dan pembeli bersetuju untuk membeli
dalam keadaan tunai. Pada masa kini ianya seperti syarikat wsingerx atau
wcourth mammothx yang membenarkan juga pembeli membuat bayaran
6
tunai! maka pada masa itu akad tidak perlu ditetapkan hanya kepada
ansuran sahaja.
%. Bidang Muamalat
Kaedah w|2S= ~D}I.x dalam bidang musamalat yang paling banyak mendapat perhatian
para ulama untuk membincangkannya adalah yang bekaitan dengan urusan jual beli.
,enomena ini fjika boleh dikatakanV berlaku kerana ia fjual beliV merupakan bidang
musamalat yang sering diamalkan dalam sesebuah masyarakat tanpa mengira jantina!
tahap pendidikan! tahap ekonomi malah umur seseorang indiridu itu sendiri.
Manakala bidang-bidang lain seperti sewaan hanya diamalkan oleh orang yang perlu
menyewa! begitu juga pinjaman! gadaian! syirkah dan sebagainya. Maka sudah tentu ia
tidak mendapat begitu banyak perhatian dan perbincangan dalam kalangan fu'aha
sama ada golongan al-muta'addimin atau al-musasirin.
&. #uamalat yang d$a%a%&an dar$'ada &aedah !
+. 'ai l!(alam ) >`9I.*
Iaitu jual beli melalui tempahan seperti menempah pakaian! makanan dan
sebagainya dengan didahulukan bayaran manakala barang akan diserahkan
kemudian setelah tempahan tersebut selesai. Ia adalah satu-satunya bidang
musamalat yang diasaskan oleh amal ahli Madinah furfV berbanding jual beli f4ZI.V!
hutang! sewaan! 'ard al-hasan dan lain-lain yang diasaskan oleh nas syarak samada
al-(uran ataupun al-hadith.
jr Mustafa al-ugha telah menyatakan bahawa bai al-salam ini berasal daripada
jual beli barang yang tidak ada f;Q11}2I. 114CV namun oleh kerana keperluan
masyarakat maka ia dikecualikan daripada kategori tersebut . eliau juga
7
menegaskan bahawa hadith #bd al-)ahman yang diriwayatkan oleh imam al-
ukhariy dan sebuah lagi hadith Ibnu i#bbas yang diriwatkan oleh kedua-dua
imam al-ukhariy dan Muslim! serta ayat ke-tot surah al-a'arah semuanya
berkaitan dengan hutang. Maka oleh kerana hutang telah diharuskan oleh syarak
maka jual beli secara tempahan fbays al-salamV juga adalah harus.
t. +ual beli ) 4ZI.*
Pensyariatan jual beli adalah berdasarkan ayat al-(uran fsurah al-a'arah- tnV.
Manakala dalam bidang jual beli ini! kaedah w|112S= ~D11}I.x diguna pakai untuk
mengharuskan perkara-perkara seperti berikut-
a. ai al-Musatah fpertukaran tanganV.
b. pual beli dengan bayaran deposit .
c. Menentukan alat untuk sukatan atau timbangan dalam jual beli. #hli
aghdad menggunakan cupak yang dikenali sebagai cupak aghdad.
d. Penggunaan mata wang bagi tujuan pembayaran.
"etiap tempat menggunakan mata wang yang tersendiri.
&. (ewaan atau upah ) D.*
Pensyariatan sewaan atau upah adalah berdasarkan ayat al-(uran fsurah al-$ala'- V
dan sebahagian ulama seperti jr. Mustafa al-ugha menjadikan ayat t surah al-
(ashash yang mengisahkan vabi Musa diupah oleh vabi "yuaib dengan
dikahwinkan anak perempuannya .
Manakala dalam bidang sewaan atau upah ini! kaedah w|2S= ~D}I.x diguna pakai
untuk mengharuskan perkara-perkara seperti berikut-
a. Perihal barang keperluan akibat daripada alat yang disewa.
8
"eorang yang menyewa mesin jahit maka ia tidak memasukkan pembiayaan
benang di dalam akad sewaan tersebut . egitu juga orang yang menyewa
kereta tidak boleh menuntut harga petrol daripada tuan punya kenderaan.
b. Kewajipan membayar upah.
"eorang yang menyerahkan kain kepada tukang jahit tidak perlu mensyaratkan
upah bagi pekerjaan tersebut kerana kebiasaan setiap pekerjaan dibayar upah.
Maksudnya syarat untuk membayar upah tidak diperlukan dalam akad.
() ,awah
Pawah adalah bentuk upah memelihara binatang yang diamalkan oleh sebahagian
penduduk di beberapa kawasan di Malaysia dan menjadi adat atau curf sehingga
kini. "ekiranya mereka memawah lembu betina untuk dipelihara oleh seseorang!
anak pertama dan kedua akan dikembalikan kepada hak milik tuannya yang asal
manakala anak ketiga akan menjadi milik orang yang memelihara fsebagai upahV.
"eterusnya anak keempat dan kelima akan kembali kepada tuannya dan anak
keenam menjadi hak milik orang yang memelihara dan begitulah seterusnya.
Imam al-(urtubi fn+hV di dalam menghuraikan ayat t surah al-(ashash beliau
berpendapat wtidak harus akad al-Ijarah yang difahami sebagai pawah. Iaitu
menetapkan upah memelihara binatang dengan anak yang bakal dilahirkan oleh
binatang berkenaan. Kerana sesuatu yang belum terjadi itu merupakan sesuatu
yang belum pasti.x
"ekiranya dirujuk kepada tafsiran ini! maka iurf sebegini tidak boleh diamalkan
sebagai sebahagian dari al-Ijarah. vamun sekiranya iurf sebegini diambil kira
sebagai asas bagi menentukan keharusan akad pawah maka ia dibolehkan kerana
selama ini ia berjalan dalam masyarakat tanpa menimbulkan sebarang
persengketaan.
9
-ain!lain c#nt#h dalam urusan berkaitan dengan hal muamalat $rf dan l!dat
+. pual beli menggunakan kad kredit
Penggunaan kad kredit kini terutama di dalam urusan jual beli sudah dianggap
sebagai #l-#dah atau #l-i&rf. "ehingga setiap indiridu yang bekerja ada
memiliki sekurang-kurangnya satu kad kredit. Kebanyakan kedai-kedai terutama
gedung yang besar kini menawarkan perkhidmatan bayaran menggunakan kad
kredit.
*alaupun di pihak pembeli! penggunaan kredit kad adalah bayangan kepada
akad hutang tetapi di pihak penjual! penggunaan kredit kad diterima kerana
mereka akan mendapatkan tunai apabila bil kredit kad tersebut dikemukan
kepada pihak bank. Penerimaan kad kredit sebagai bayaran pada mereka adalah
sama seperti bayaran tunai.
t. pual beli menggunakan kad debit.
Kad debit bermaksud kad tunai yang digunakan oleh pelanggan sebuah bank
untuk urusan pembayaran di kedai-kedai yang menawarkan perkhidmatan
tersebut. Melalui penggunaan kad debit! para pelanggan tidak perlu membayar
tunai sebaliknya jumlah yang akan dikenakan itu ditolak secara langsung dari
akaunnya di bank. Ia berbeza daripada kad kredit kerana penggunaannya akan
terhenti sekiranya tiada baki dalam akaunnya di bank.
g. $ransaksi menggunakan internet
Kecanggihan teknologi hari ini memberi ruang dan peluang kepada masyarakat
untuk melakukan urusan seharian secara atas talian. Perkara ini seakan-akan
telah menjadi adat masyarakat kini dan ia diharuskan kerana memudahkan
urusan. ji antara urusan yang dapat dilakukan menerusi internet adalah seperti
dalam urusan jual beli! hutang! sewa! urusan perbankan! zakat sedekah dll.
10
. $ransaksi menggunakan telifon bimbit
Ia berbeza daripada internet sekiranya dilihat daripada segi kepunyaan.
Kemudahan intenet dapat dicapai di mana-mana sahaja fsamada mereka
memiliki komputer atau tidakV manakala kemudahan telifon bimbit hanya dapat
dicapai oleh mereka yang memiliki telifon mudah alih. Kemudahan-kemudahan
yang disediakan oleh syarikat telekomunikasi ini juga terhad. #ntara urusan
yang dapat dibuat adalah seperti jual beli fseperti tiket kapal terbang #ir#siaV
dan juga perbankan.
*) Syarat Penggunaan Al-+Adah,Al-+Urf
Para ulama telah mensyaratkan beberapa perkara untuk membolehkan &rf digunakan
dalam pembinaan hukum seperti-
faV &rf itu tidak berlawanan dengan nas syarak. pika ia berlawanan dengan nas!
maka &rf tersebut tidak boleh diamalkan seperti bermuamalah dengan riba!
menghidangkan arak di dalam majlis! pendedahan aurat dan sebagainya.
fbV &rf itu telah diamalkan oleh masyarakat secara menyeluruh dan meluas!
walaupun ada yang tidak mengamalkannya jumlahnya amat sedikit. Memadailah
ia diamalkan oleh majoriti masyarakat.
fcV #l-i&rf yang akan dirujuk dalam sesuatu tindakan itu telah wujud ketika hendak
dilakukan tindakan tersebut. Maksudnya! kewujudan #l-i&rf telah mendahului
waktu tindakan dan berterusan sehingga berlakunya tindakan berkaitan.
{ontohnya! amalan menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam rumah
dianggap #l-i&rf yang mesti dipatuhi dari dahulu hingga sekarang.
fdV $idak wujud suatu perkataan atau perbuatan yang terang-terangan menyalahi
&rf. #pabila kedua-dua pihak yang berakad bersetuju mengenepikan &rf maka
persetujuan itu akan berkuatkuasa! kerana keperluan merujuk kepada &rf hanya
ketika kedua-dua pihak yang berakad diam atau tidak memperincikannya. Maka
11
syarat yang telah dipersetujui akan diikuti dan &rf perlu diketepikan.
{ontohnya! pada &rf kos penghantaran perabot ditanggung oleh penjual tetapi
penjual dan pembeli boleh membuat persetujuan untuk tidak mengikut &rf
dengan menetapkan kos tersebut ditanggung oleh pembeli. Maka persetujuan
tersebut akan terpakai pada mereka walaupun menyalahi &rf semasa yang
berlaku.
-) PANDANGAN ULAMAQ TERHADAP HUUM AL-ADAH!AL-UR"
.u/ah Ulama& dalam 'enggunaan Al0Urf d$ dalam uru%an #ualamat
"ebelum perbincangan dilanjutkan terlebih dahulu dinyatakan beberapa signifikan
yang menjadikan adat fkebiasaanV atau iurf sebagai hujjah bagi menentu hukum dalam
muamalat. jr. #bd al-Karim laydan f+qqV telah menggariskan tiga perkara seperti
berikut -
a. dat atau urf yang baik.
"yariat Islam tidak pernah mengetepikan adat atau iurf yang baik yang
mendatangkan kebaikan pula kepada masyarakat seperti bais al-"alam. *alaupun ia
tidak thabit melalui nas sorih! namun amalan ahli Madinah yang baik itu
diteruskan. "ebaliknya jual beli tamar dengan tamar walaupun ia juga merupakan
iurf mereka! ia tidak dibenarkan kerana berlawanan dengan nas syarak yang
mengharamkan riba.
b. dat atau urf yang telah diamalkan secara menyeluruh menjadi suatu ijma"
i&rf merupakan suatu perkara yang kadang-kadang mempunyai kuasa tersendiri ke
atas perilaku masyarakat! oleh yang demikian meraikannya adalah lebih mudah
disamping ia meringankan kesakitan fbebanV . egitu juga sekiranya iurf itu
diamalkan secara berterusan oleh kebanyakan ahli masyarakat ia boleh dianggap
seoalah-olah suatu ijmas dalam kalangan mereka. Ijmas pula merupakan suatu yang
dianggap dalil bagi melayakkan sesuatu menjadi hujjah.
12
c. dat atau .urf b#leh dianggap sebagai ijma" al!sukuti.
&rf telah mendapat perhatian para fu'aha dalam amalan ijtihad mereka sepanjang
zaman dan amalan tersebut tidak pula mendapat bantahan daripada fu'aha yang
lain membuktikan bahawa ia merupakan sesuatu yang layak dijadikan hujjah.
() KA1"A.-KA1"A. P12A.A3 A4-A"A.
+. erikut disenaraikan kaedah-kaedah pecahan daripada kaedah w ~D11}I. |112S= x
yang mendapat perbincangan ulama dalam bidang muamalat.
#ntaranya- 56 78
9
: 5
;
78<
9
=>=?
"esuatu yang ditegah secara kebiasaannya adalah suatu yang dapat diterima
pada hakikatnya. {ontohnya seseorang mendakwa barang yang dibeli oleh
seorang yang lain itu adalah miliknya! maka sudah tentu dakwaan tersebut
tidak dapat diterima kerana ia suatu yang tidak berlaku fditegahV daripada sudut
hakikatnya.
t. @A B
6
C6 DE
F
D? G
;
7 H
6
8I
"esuatu yang menjadi amalan kebiasaan masyarakat adalah dianggap hujjah
dan wajib beramal dengannya. "udah tentulah selama mana ia tidak
bertentangan dengan nas syarak. "ebagai contoh kebiasaan amalan dalam
masyarakat yang membeli almari atau perabot! kos penghantarannya adalah
ditanggung oleh penjual dan barang tersebut fjual belinya akan sempurna
apabila iaV diterima di rumah.
g. ; JJ
K
; LMJA
;
N
6
O
J
8P
6

6
=>=
&lama telah bersepakat bahawa sekiranya pertembungan berlaku di antara
hakikat dan majaz hendaklah ditarjihkan hakikat. Manakala sekiranya
bertembung antara hakikat dan adat maka hendaklah ditarjihkan adat yang
13
mempunyai petunjuk atau penjelasan dalil. hakikat yang diketepikan itu pula
adalah apabila ia ada sekatan atau halangan. vamun sekiranya hakikat tidak
mempunyai halangan atau sekatan maka pada masa itu hakikatlah yang
diamalkan.
. {ontohnya seseorang telah menulis di atas kertas dengan tulisannya sendiri
bahawa ia telah melepaskan seseorang itu daripada hutangnya! maka hutang
tersebut dianggap telah terhapus kerana adat menjelaskan i'rar dengan
penulisan diterima sebagai i'rar dengan percakapan .
. Q
;
7
R
A
;
S
;
>>
;
8
R
<
J
T; O6 A
;
S6 >>
;
8
"esuatu penetapan hukum berdasarkan iurf adalah sama kedudukannya dengan
penetapan hukum yang didasarkan oleh nas. {ontohnya seorang yang menyewa
sebuah kedai di kawasan bazar jualan kain! tidak boleh menjalankan perniagaan
menukang besi atau membuat roti! atau sebarang pekerjaan yang boleh
mendatangkan kesusahan kepada jiran-jirannya.
. U
9
OV
J
W; XOY
J

K
<
J
Z
9
O:6 T
6
XO
"esuatu yang telah diketahui umum dan telah menjadi iurf hendaklah
dilaksanakan secara nyata tanpa meletakkan syarat. Ia hendaklah diraikan
sebagaimana yang diketahui umum secara jelas. {ontohnya seorang membeli
komputer desktop tidak perlu disyaratkan membeli keyboard! mouse! moniter!
cpu dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut pada tempat yang lain sebagai
>E84C 6 ;@Y2ID^
6
D[I. O4C8
3
;@}2I.
[) APP4\KAS\ "\ #A4A]S\A
14
Kaedah 'enyele%a$an dengan ^ara Al +Urf,Al-Adah
jari segi bahasa pengertian #l-i&rf memberikan erti isesuatu perkara yang telah tetap
berada dalam diri manusia dan diterima baik oleh tabiat yang sempurna sama ada
dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatans. jengan itu! perbuatan dan
percakapannya dilakukan berulang-kali dan dianggap masuk akal fikiran dan ianya
boleh diterima oleh semua. &lamak mengiktiraf iurf yang sahih sebagai hujah selagi
tidak bertentangan dengan syarak! bukan kerja bidaah atau khurafat serta tidak
menghalalkan perkara yang haram atau sebaliknya.
ji sini pelajar ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai kaedah sumber iurf ini
iaitu seperti berikut! i&rf terbahagi kepada enam jenis iaitu i&rf (awli! i&rf #mali!
i&rf #m! i&rf "ahih! i&rf Khas dan i&rf ,asid.
"edikit penjelasan mengenai jenis-jenis i&rf ini pertama +Urf _a`l$ yang
menggunakan perbuatan atau percakapan bagi menerangkan sesuatu makna atau tujuan
yang tertentuu kedua +Urf Amal$ - ianya berlaku pada perbuatan tertentu seperti berjual
beli tanpa akad membantu dan cubang menolong seseorang yang terlibat di dalam
kemalangan dengan mengangkatnya atau memegangnyau ketiga +Urf Am berhubung
dengan adat resam yang dihayati oleh semua orang dari segenap lapisan masyarakatu
ke empat +Urf Sah$h pula sesuatu yang bercanggah dengan nas syarak! tidak
membawa kepada kerosakan! tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknyau
kelima +Urf Kha% pula sesuatu perkara yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu
kumpulan masyarakat dari sesebuah negeri atau dari kalangan masyarakat tertentu atau
persatuan! dan urf yang digunakan mereka boleh diterima oleh kumpulan-kumpulan ini
sahajau manakala ke enam +Urf aa%$d pula sesuatu adat yang berlawanan dengan nas
syarak atau menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan boleh mendatangkan
kemudaratan dan menolak kemaslahatan seperti berhutang dengan riba! berjudi dll.
*alaubagaimanapun penggunaan sumber i&rf ini perlu juga menepati beberapa syarat
yang telah ditetapkan oleh para ulamak antaranya ialah 'ertama selagi ianya tidak
15
berlawanan dengan nas syarak! sekiranya berlawanan maka ianya tidak boleh di
amalkanu &e-dua majotiti masyarakat telah menggunakan atau mengamalkannya di
dalam kehidupan mereka! walaupun yang tidak mengamalkanya adalah minoritiu &e-
t$ga ianya i&rf tersebut hendaklah telah berlaku terlebih dahulu wujud ketika hendak
melakukan tindakan tersebut seperti contoh menanggalkan kasut sebelum masuk ke
dalam rumah dan &e-em'at akhir sekali i&rf tersebut hendaklah tidak berlaku atau
wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang melanggari apa yang dikategorikan
sebagai i&rf .
Pelajar akan cuba menyenaraikan beberapa kaedah untuk menyelesaikan masalah
pembuangan bayi ini melalui sumber kaedah ini. "eperti peranan dalam keluarga
dengan mengadakan perbincangan dan berbual mengenai perkara-perkara yang
berkaitan dengan hubungan kekeluargaan! hormat menghormati anatara satu sama lain!
menasihatkan supaya anak-anak menjaga maruah keluarga dari tercemar dengan
perlakuan sumbang yang boleh menyebabkan hamil di luar nikah.
Perlu ada di dalam keluarga seorang atau dua orang yang disegani yang boleh di
anggap ketua dan penasihat sekiranya ada timbul masalah dan mereka ini boleh
menjadi tempat anak remaja meluahkan perasaan dan meminta nasihat dsbnya. vasihat
dan sesi kaunseling juga boleh diperolehi daripada pakar-pakarkaunselor yang terlatih
dalam menangani masalah seumpama ini.
apa dan ibu juga perlu peka dan mengambil perhatian serta memantau pergerakan
anak-anak remaja yang sering keluar mengikut kawan tak tentu masa. #dalah menjadi
tanggungjawab ibu bapa supaya terus menegur dan memberikan amaran seperti terus
memanggil teman lelakinya atau pergi terus mengenali keluarga teman lelaki anaknya
supaya kelurga mereka juga tahu akan hubungan mereka dan sekurang-kurangnya ada
rasa hormat dan segan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diingini seperti
hamil dan melahirkan anak luar nikah.
Peranan masyarakat juga penting untuk membantu supaya perlakuan seumpama ini
tidak berulang. Mereka boleh mengambil berat dan ambil tahu anak-anak jiran dan
menghubungi ibu bapa mereka sekiranya ada melihat kegiatan-kegiatan anak jiran
16
yang mencurigakan.
Menggalakkan anak-anak dan seisi keluarga pergi untuk mendengar ceramah agama
bersama-sama mengenai hal-hal seksaan azab #%%#h dan hukuman kepada mereka
yang terlibat di dalam masalah berkaitan penzinaan! pembunuhan dan lain-lain.
Keluarga juga boleh mengadakan lawatan ke pusat-pusat pemulihan akhlak dan
mengadakan aktiriti gotong royong dan kerja amal bersama-sama dengan penghuni
rumah pemulihan akhlak. jisamping itu! anak-anak boleh bertanya kabar dan
menyelami perasaan mereka yang terlibat dan mengambil iktibar dari perbuatan yang
telah terlanjur.
{adangan mengahwinkan remaja-remaja terutama di negara ini pada waktu ini telah
mendapat tentangan dan reaksi yang pelbagai daripada pelbagai pihak! namun kalau di
imbas sejarah laman vabi #isyah sendiri semasa dinikahi oleh vabi semasa #isyah
berumur q tahun! yang penting ada ikatan sah sebagai suami isteri diantara keduanya.
jan sepatutnya masyarakat perlu mendedahkan hal pembinaan rumah tangga sejak
dari umur muda lagi bagi mengelakkan remaja tidak faham dan terjerumus untuk
melakukan dan seks luar nikah.
erikutnya cadangan supaya pemudahkan urusan nikah kawin kepada pasangan yang
baru untuk mendirikan rumahtangga. Kadangkala urusan pentadbiran yang rumit
menyukarkan mereka! dan ini memberikan pilihan untuk mereka tidak bernikah secara
sah dan mengambil jalan mudah untuk melakukan perlakuan seks luar nikah. jan
pihak pabatan #gama! lakat dan aitulmal juga sepatutnya membantu untuk
memberikan bantuan dan memudahkan urusan perkahwinan gulungan remaja ini.
{adangan memberikan penerangan yang seluas-luasnya dengan menggunakan media
elektronik dengan memberikan kempen agar memberikan keinsafan kepada orang
ramai.
n. K1S\#PU4A3
$idaklah memadai dengan kita menjadi muslim seorang diri sahaja tanpa mengambil
17
berat tentang orang-orang yang ada disekeliling kita. Ini adalah kerana diantara kesan-
kesan yang ditiupkan oleh Islam dan diresapkannya ke dalam hati seseorang yang telah
beriman ialah rasa massuliah fperasaan bertanggungjawabV terhadap orang lain yakni
untuk menyeru dan menasihati mereka agar kembali kepangkuan #llah "*$ dengan
menghayati ajaran Islam yang syumul dan menyeluruh yang bersih daripada suasana
campur-aduk.Ini bermakna kita dikehendaki mengambil tahu akan realiti umat Islam
yang ada disekeliling kita disamping mengajak mereka untuk bersama-sama
menterjemahkan ajaran Islam ini di dalam realiti kehidupan.
jalam bidang muamalat! al-sadah atau kebiasaan yang diamalkan oleh manusia boleh
berubah dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi malah dari satu tempat ke
satu tempat yang lain. {ontohnya dalam bidang jual beli seperti yang disebutkan!
kebiasaan yang diamalkan oleh generasi hari ini menggunakan alat sukatan dan
timbangan dalam kilogram telah berbeza daripada generasi dahulu.
egitu juga kebiasaan fal-sadahV pada suatu masa mereka berjual beli dengan
menyatakan ijab dan 'abul! kemudian berubah kepada bays al-musatah fbertukar
tanganV sahaja. Kebiasaan kini orang membayar dengan tunai dan kad kredit atau kad
debit tetapi tidak mustahil datang suatu masa orang tidak lagi menggunakan tunai
langsung. Itulah kebiasaan fal-sadahV yang akan berubah-ubah mengikut keadaan suatu
generasi.
$etapi iurf atau adat resam sesuatu bangsa atau kumpulan manusia itu diwarisi turun
temurun dan mustahil akan berubah. Pepatah wbiar mati anak asal jangan mati adatx
jelas menggambarkan pegangan mereka kepada adat adalah amat kuatu
18

Anda mungkin juga menyukai