Anda di halaman 1dari 1

Guru dan keluarga memberi perhatian yang lebih kepadaJustin berbanding murid-murid yang

lain agar Justinmendapat keperluan kasih sayang yang cukup.Guru tidak memberi hukuman fizikal sebaliknya memberipeneguhan negatif kepada Justin.

Menggalakkan Justin mengikuti aktiviti-aktiviti di sekolahdengan menyertai pertandingan-
pertandingan kurikulumatau ko-kurikulum untuk meningkatkan motivasi kendiriJustin.

Guru menjadi pendorong terhadap minat Justin kepadasesuatu perkara.


CADANGAN KES

Pisahkan ayah Justin dengan neneknya.- Kaunseling secara berasingan dan secararahsia tanpa
diketahui oleh nenek Justin.- Ayah dan nenek Justin tinggal berasingan.

Menghantar Justin ke sekolah berasrama.

Guru mengatur kelas bimbingan untuk membantuJustin dalam masalah pembelajaran.

RUMUSAN KESELURUHAN

Persekitaran keluarga merupakan faktor terpentingdalam perkembangan diri kanak-kanak dari
segiJERIS.

Teori ekologi dan teori humanistik merupakanantara teori yang boleh digunakan
untukmenyelesaikan masalah Justin.