Anda di halaman 1dari 3

TUISYEN KITA | cgnash

PENCETUS BIJAK MATEMATIK


Latih Tubi Mat T3 set 7
Demo suka matematik, Kawe suka matematik, Kita suka matematik
1. Hitung nilai bagi2. Hitung nilai bagi (

) dan
ungkapkan jawapan dalam perpuluhan.

3 a) Cari nilai bagi (b) Hitung nilai bagi


4. Selesaikan tiap-tiap persamaan linear berikut:
a)
b)

5. Rajah 5 menunjukkan dua segi tiga M dan N, dilukis
pada satah Cartesian. N ialah imej bagi M di bawah
suatu putaran.
Nyatakan:
(a) arah putaran itu.
(b) koordinat bagi pusat putaran.
Latih Tubi Tambahan
Jadual 13.1 menunjukkan umr 40 orang kanak-kanak
yang melawat sebuah klinik.

a) Hitungkan min dan median umur.
6. Rajah 6 menunjukkan dua buah segi tiga, PQR dan
PQR , yang dilukis pada
satah Cartesan. PQR ialah imej bagi PQR di bawah
penjelmaan M .
Huraikan selengkapnya penjelmaan M

7. Faktorkan selengkapnya tiap-tiap ungkapan berikut:
a)
b)8. Kembangkan tiap-tiap ungkapan berikut :
a) ( )


b) ()()

9. Ungkapkan

sebagai satu pecahan


tunggal dalam bentuk termudah.

10. Senaraikan semua nilai integer x yang memuaskan
kedua-dua ketaksamaan.11. Diberi

, ungkapkan T dalam sebutan m


dan n .

12. a) Permudahkan

.

b) Nilaikan13. Nilaikan


TUISYEN KITA | cgnash
PENCETUS BIJAK MATEMATIK
Latih Tubi Mat T3 set 7
Demo suka matematik, Kawe suka matematik, Kita suka matematik
14. Rajah 14 menunjukkan sebuah segi tiga bersudut
tegak.
Pada grid segi empat sama bersisi 1 cm di ruang
jawapan, lukis Rajah 14 menggunakan skala 1: 3.
15. Jadual 15 menunjukkan bilangan kereta yang dijual
bagi lima bulan pertama dalam suatu tahun tertentu.

(a) Pada rajah di ruang jawapan, lukiskan satu graf
garis untuk mewakili semua maklumat dalam Jadual
15.
(b) Nyatakan mod bagi data itu.
16. a) Rajah 16.1 menunjukkan sebuah segi tiga sama
sisi HIJ . K , L dan M adalah titik tengah bagi HI , IJ
dan HJ masing-masing.
X adalah suatu titik yang bergerak di dalam segi tiga
HIJ dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari
titik H dan titik I . Dengan menggunakan huruf pada
rajah 16.1, nyatakan lokus bagi X .Rajah 16.2 menunjukkan sebuah rombus PQRS . Y dan
Z adalah dua titik yang bergerak dalam rombus itu.
(i) Pada Rajah 16.2, lukis
(a) lokus bagi Y dengan keadaan YR= RS .
(b) lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan
jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus QR dan
RS .
(ii) Seterusnya, tandakan dengan kedudukan bagi
persilangan lokus Y danlokus Z itu.
17. Rajah 17 menunjukkan sebuah segi empat MNPQ.
Titik R terletak pada NP dengan keadaan QR adalah
berserenjang dengan NP.TUISYEN KITA | cgnash
PENCETUS BIJAK MATEMATIK
Latih Tubi Mat T3 set 7
Demo suka matematik, Kawe suka matematik, Kita suka matematik
(a) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis
sahaja, bina Rajah 17 mengikut ukuran yang
diberi.Mula dengan garis lurus NP dan PQ yang
disediakan di ruang jawapan.
(b) Berdasarkan rajah yang dibina di 17 (i), ukur
panjang, dalam cm, bagi QR
18. Gunakan kertas graf di halaman 21 untuk menjawab
soalan ini. Jadual 18 menunjukkan nilai-nilai dua
pemboleh ubah, x dan y , bagi suatu fungsi
(a) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit,
lengkap dan labelkan paksi- y .
(b) Berdasarkan Jadual 18, plot semua titik pada kertas
graf itu.
(c) Seterusnya, lukiskan graf fungsi itu.

19. Dalam Rajah 19 , JLN and JKM ialah garis lurus.
KL adalah selari dengan MN .
Nyatakan
(a) sudut dalam segi tiga JMN yang sepadan dengan
JLK .
(b) sisi dalam segi tiga JMN yang sepadan dengan sisi
JK dalam segi tiga JKL .

20. Dalam Rajah 20, PSR adalah satu garis lurus.

Diberi bahawa


(a) Hitung panjang, dalam
cm, bagi QR
(b) Cari tan y
o
Latih Tubi Tambahan

1. Dalam rajah 19 PSQ dan
PTR adalah garis lurus. ST
selari dengan QR. Cari
panjang dalam cm, QR
2. Dalam
Rajah 13,
ABC dan
PQR adalah
segitiga
yang serupa.
(a) Cari
nilai x.
(b) Cari
nilai y.


3. Nilaikan4. Permudahkan ( )5. Faktotkan selengkapnya ungkapan berikut:
a)


b)
c)6. Diberi

, ungkapkan r dalam sebutan


P dan Q.

7. Diberi

, ungkapkan x dalam sebutan


k dan p.