Anda di halaman 1dari 6

Bab 6

LINGUISTIK KRITIS
A. Pengantar
Kuatnya pengaruh ilmu-ilmu ssial !ritis ber"ampa! pula pa"a !a#ian bahasa. $i!a
selama ini bahasa hanya "apat men#a%ab &apa' "an &bagaimana'( se!arang "engan
pen"e!atan baru "iharap!an "apat men#a%ab &mengapa' "an &bagaimana' itu ter#a"i
sehingga memberi!an pen)erahan. Kebutuhan itu menyebab!an lahirnya linguisti!
!ritis.
Linguisti! !ritis merupa!an ilmu yang bertu#uan mengung!ap relasi !uasa *hi""en
p%er+ "an prses i"elgis yang mun)ul "alam te!s-te!s lisan atau tulis *,rystal(
-..-/.0+. 1enurut 2%ler *-.36/6+ hanya analisis %a)ana !ritis yang merealisasi!an
&te!s sebagai m"us %a)ana' serta sebagai %a)ana yang "apat mela!u!annya.
Linguisti! !ritis menga#a! membi)ara!an arah teri bahasa "alam 4ungsi yang penuh
"an "inami! ter!ait "engan !nte!s-!nte!s histris( ssial( "an retris.
Relasi ma!na stru!tur lingual merupa!an sesuatu yang sangat 4un"amental "alam
pan"angan 2%ler( "an pasti ter"apat 4ungsi relasi antara !nstru!si te!stual "engan
!n"isi ssial( institusinal( "an i"elgis "alam prses-prses pr"u!si "an
resepsinya. Stru!tur mensistematis!an "an mentrans4rmasi!an realitas. 5leh !arena
itu( !erang!a !er#a linguisti! !ritis a"alah( "imensi-"imensi se#arah( stru!tur ssial
"an i"elgi *2%ler( -.36/3+
6alam hal ini bahasa itu ti"a! "ipsisi!an sebagai sesuatu yang an sich *ber"iri
sen"iri+ tetapi terhubung "engan "inami!a ssial bu"aya( sehingga bahasa harus
"ipan"ang sebagai %a)ana. 7a)ana ti"a! hanya penggunaan bahasa "i atas !alimat
"an !lausa semata( tetapi prses intera!si "an pertu!aran. 7a)ana a"alah tentang
masyara!at "an institusi( %a)ana a"alah tentang !uasa( status( "an )ntrl8 %a)ana
a"alah prses !nstru!si ssial.
Linguisti! Kritis
Se#arah
Kelahiran
Prinsip Ker#a
linguisti!
Kritis "alam
%a)ana publi!
Lahan
Ka#ian
Peranti
Linguisti!
Kritis
2itur-4itur
Lingual
Pengung!ap
I"elgi
Bahasa
sebagai
pra!ti!
Ssial
1en)a!up bahasan
B. Se#arah Kelahiran
Linguisti! !ritis lahir "ari tulisan-tulisan "alam Language and Control( "i "alamnya
banya! menga)u pa"a pan"angan 9alli"ay tentang linguisti! instrumenstal "alam
!nsep linguisti! 4ungsinal-sistemi!. 2%ler *-..6+ menyata!an bah%a istilah
4ungsinal memili!i "ua pengertian. Pertama( berang!at "ari asumsi bah%a bahasa
merespn 4ungsi-4ungsi penggunaan bahasa. Kedua, berang!at "ari asumsi bah%a
linguisti! seperti halnya bahasa memili!i 4ungsi-4ungsi berbe"a "an sebagainya.
Bentu! linguisti! a!an merespn 4ungsi-4ungsi tersebut.
7alaupun men"apat berbagai hambatan misalnya benturan "engan linguisti!
autnmy atau linguisti! 4rmal ala ,hms!y-seperti gramti!al-generati4-
trans4rmati4-linguisti! !ritis "ipan"ang bu!an sebagai ilmu linguisti! *2%ler(
-..:/:+. Namun linguisti! !ritis !eper)ayaan "ari berbagai institusi "an !ebutuhan
a!an hal itu( sema!in menambah !eper)ayaan "iri para ahli linguisti! !ritis.
Penga!uan itu "ibu!ti!an "engan masu!nya istilah &linguisti! !ritis' "alam berbagai
!amus( misalnya "alam ,rystal *-..-+. Selain itu menurut 2%ler *-..;+( penga!uan
itu sema!in !!h "engan "iserta!annya t!h linguisti! !ritis yang men"apat!an
!ehrmatannya "engan "iun"ang untu! menyumbang!an entri pan#ang tentang
linguisti! !ritis "alam The Linguistics Encyclopedia !arya 1alm#aer *-..;+.
6alam !an)ah linguisti! 4ungsinal yang lebih bersi4at liberal yang mengi<in!an
apli!asi "an penyesuaian teri untu! persyaratan apli!asi itu( linguisti! !ritis a"alah
pra!sis yang sah "an lgis "an ti"a! memerlu!an banya! pembelaan tertentu *4%ler(
-..6/:+. Linguisti! 4ungsinal ti"a! hanya men#a"i tiang pen"u!ung linguisti! !ritis
tetapi #uga men#amin atms4er intele!tual "an plitis pen"u!ung untu! pela!sanaan
serta pengembangan linguisti! !ritis. 9al tu "apat "ilihat "ari tumbuh pesatnya
linguisti! !ritis "i negara-negara yang memili!i tra"isi linguisti! 4ungsinal !uat
seperti Australia( Austria( Belan"am Inggris( $erman( "an Peran)is.
,. Bahasa sebagai Pra!ti! Ssial
2%ler( 9"ge( Kress( = Tre%-empat pa!ar pelpr lingusti! !ritis >menegas!an
a!an !nsep &bahasa sebagai pra!ti! ssial *ssial pra)ti)e+' merupa!an pan"angan
yang banya! "ipengaruhi "ari Bur"ieu( Berger( = Lu)!man. 6ari Berger =
Lu)!man( !elmp! !ritis mengambil semangat bah%a &bahasa a"alah me!anisme
utama "alam prses !nstru!si ssial'. Bahasa ti"a! hanya mengu!uh!an peran "an
i"entitas sesesrang "alam !e!uasaannya tetapi #uga menggambar!an upaya
&pena!lu!an' rang lain.
K"e lingual ti"a! mere4le!si!an realitas se)ara netral *2%ler( -.36/;?+. K"e
lingual itu ti"a! a!an mena4sir!an( mengrganisasi!an( "an meg!lasi4i!asi!an
sub#e!-sub#e! %a)ana. 7a)ana tertentu a!an selalu membentu! &teri' tentang
bagaimana "unia ini "ibangun. Ini "isebut "engan &pan"angan "unia' atau &i"elgi'
Bahasa ti"a! hanya pengetahuan internal yang pasi4( tetapi bahasa a"alah a!ti@itas
yang "iba%a "alam berbi)ara( menyima!( menulis( "an memba)a yang a!tual "an
intensi4 setiap hari.
6. Prinsip !er#a Linguisti! Kritis "alam Analisis 7a)ana Publi!
1enurut Steiner *-.3:+( teri linguisti! tra"isinal *stru!turalis+ telah berusaha
men#a%ab tentang prses-prses !muni!asi( tetapi hanya bersi4at &se!ilas' pa"a
!muni!asi a!tual "an intera!si !ultural "i tengah masyara!at *Bir)h( -..6/6A-6:+.
6engan asumsi sistem bahasa pa"a sistem bahasa *langue+( bahasa merupa!an
sesuatu yang autnmi( ma!a bahasa yang a!tual sebagai bagian stru!tur "an prses
ssial( telah mengalami !egagalan untu! men#a%ab &bagaimana' te!s itu.
Analisis te!s "alam linguisti tra"isinal berpen"apat bah%a *i+ stru!tur bahasa-entah
bagaimana-"apat "ipisah!an "ari penggunaan bahasa( "an *ii+ !munitas bahasa
tertentu memili!i gramati!al bahasa tertentu yang a"a sebelum prses-prses ssial
*pre-exist social process) *Bir)h( -..6 / 6?+. Pen"apat tersebut bera!ar "ari
pan"angan empirime "an psiti@isme-lgis "alam !a#ian bahasa yang sangat "iagung-
agung!an leh !elmp! pemi!ir ling!aran 7ina *Vienna Circle). 6ampa! "ari
pan"angan itu / *-+ bahasa itu a"a "an terpisah "ari masyara!at penggunaannya( serta
*;+ bahasa pema!aiannya "alam masyara!at relati@e ad hoc "an sering arbitraries
"alam prses pembuatan ma!nanya.
9al yang men#a"i masalah !emu"ian( pa"a !enyataannya "i lapangan bahasa itu
bersi4at "eterministi)( ya!ni terbatas penggunaannya. Sebagai ilustrasi( sebelum
menentu!an pilihan !ata atau !lausa harus "isesuai!an "engan !nte!s l!al bah!an
!nte!s glbal. Berang!at "aru Sehingga 2%ler "engan !nsep linguisti! !ritisnya
!emu"ian merumus!an sebuah analis %a)ana publi)( ya!ni sebuah analisis yang
"iran)ang untu! *i+ memperleh atau menemu!an i"elgi yang "i!"e!an se)ara
implisit "i bela!ang prepsisi yang #elas *@ert psitins+( "an *ii+ mengamati
i"elgi se)ara !husus "alam !nte!s pembentu!an ssial *2%ler( -..6/B+. A"a
sebuah !eper)ayaan bah%a i"elgi banya! tersembunyi "i "alam pilihan bentu!-
bentu! !ebahasaan.
C. Lahan Linguisti! Kritis
Lahan Linguisti! Kritis
Se!sisme
Rasisme
Kesen#angan( !esen#angan
"an !eti"a!a"ilan
Perang
Sen#ata nu!lir
"an !e!uatan
nu!lir
Strategi Pliti! I!lan
1e"ia
1assa
Pen"i"i!an
Pe!er#aan
Penga"ilan
Pembentu!an
I"entitas
"sb
1en)a!up tema
m
e
l
i
p
u
t
i
Perlu "itegas!an se#a! a%al ti"a! semua peristi%a !muni!asi ))l untu! "ianalisis
"engan pisau linguisti! !ritis. Sesuai "engan tu#uannya hanya tema-tema yang
menyang!ut relasi !uasa tersembunyi "an prses-prses i"elgi yang "apat "iteliti.
Bagan "i atas men#elas!an tema-tema yang "apat "i!a#i "engan pisau linguisti! !ritis.
2. Piranti Analisis Linguisti! Kritis
.
Piranti Linguisti! Kritis
Linguist! !ritis "engan @isi penya"aran !epa"a !elmp! masyara!at mengguna!an
"ua piranti yaitu( *i+ piranti nnlinguisti!( "an *ii+ piranti linguisti!. Piranti nn
linguisti "iguna!an lebih "ahulu "aripa"a piranti linguisti!nya. Piranti nn linguisti!
memili!i "ua tu#uan ya!ni penya"aran "an pemun)ulan !esa"aran.
-. Piranti Peni"a!a!raban
Piranti peni"a!a!raban a"alah &si!ap )uriga'( tu#uan pertama untu!
"emisti4i!asi( memang!as penggunaan bahasa yang nampa!nya ti"a! apa-apa.
Tu#uan !e"uanya a"alah &pengu#ian "iri' "an &!eta#aman perhatian' untu!
menembus te!s !e arah re4le!si.
;. Pemun)ulan Kesa"aran
Tahap ini a"alah tahap selan#utnya "ari tahap pertama( "engan asumsi bah%a
semua ti"a! bisa "iper)aya begitu sa#a( ma!a !ita a!an memperleh !ebenaran
"engan se#elas-#elasnya.
Setelah "ibahas mengenai piranti nn linguisti! se!arang saatnya membahas piranti
linguisti!. 6alam piranti linguisti! pertama !ali lebih banya! mengan"al!an linguisti!
instrumental 9alli"ay untu! men)ari 4itul-4itul lingual yang mere4le!si!an !mpnen
i"easinal "an interpersnal. A!an tetapi #i!a !urang ))! "alam met"lgi tertentu
ma!a "apat pula "iguna!an beberapa pen"e!atan linguisti! lainnya( yang "engan
gabungan itu "iharap!an "apat mengung!ap aspe! !uasa "an i"elgi "alam %a)ana
publi!.
G. 2itur-4itur Lingual Pengung!ap I"elgi
1en)a!up
Piranti Nn
Linguisti!
Piranti Linguisti!
Peni"a!a!raban Pemun)ulan
Kesa"aran
Linguisti!
Instrumental
9alli"ay
Tin"a! tutur
Austin Searle
Impli!atur
Gri)e
Gilir Tutur
S)hegl44 "an
Sa)!s
6engan Prses
1engguna!an Knsep-!nsep
6alam pema!naan leh penutur ter"apat "ua #enis ma!na ya!ni ma!na alamiah( "an
ma!na ssial. 1a!na alamiah a"alah !emampuan se)ara alami untu! meng!lasi4i!asi
"an men"is!riminasi!a!an sesuatu se)ara uni@ersal( seperti !nsep atas-ba%ah( bulat(
!ta! "an sebagainya. Se"ang!an ma!na ssial a"alah ma!na yang "ibentu! leh
masyara!at seperti !nsep tentang guru( !ea"ilan( "an sebagainya. 1a!na ssial itu
bisa #a"i berbe"a antara bahasa satu "engan bahasa lainnya.
Selan#utnya yang ingin "ibng!ar a"alah ma!na ssial( !arena ma!na ini ter!a"ang
"ianggap sebagai &a!al sehat' "an &pengetahuan umum.' 5leh !arena itu "ibutuh!an
4itur-4itur linguisti! !ritis untu! membe"ahnya lebih #auh "emi men)ari sumber
ma!na "an prses pr"u!si peng!"eannya !e "alam bahasa.
Ketransitifan
Fitur-ftur pengungkap
Ideologi
Proses-proses
Leksikal
Piranti-piranti
Sintaksis
Modalitas
Tindak
Ujaran
Implikat
ur
Gilir
tutur
Sapaan, nama
dan ujukan
Pri!adi
Fonologi
Terdiri dari