Anda di halaman 1dari 6

Masa Cue Ann

Guru pelatih
mengambil tempat
Assalamualaikum W.B.T. Perhatian kepada warga dewan,
anda diminta bertenang dan bersedia kerana majlis akan
dimulakan sebentar lagi.
Sebaik sahaja tetamu
masuk ke dalam
dewan
Mengumumkan,ketibaan:
. Puan !ajah "##r !a$atee Binti Md "##r, Pengarah
%nstitut Pedidikan Guru kampus Perempuan Mela$u
&iiringi Timbalan Pengarah dan ketua'ketua (abatan
"$an$ian lagu'lagu
rasmi
Selepas n$an$ian
tamat
Sidang hadirin diminta berdiri untuk men$an$ikan lagu'
lagu rasmi. )agu' lagu $ang akan din$a$ikan ialah lagu
"egaraku, lagu Melaka Maju (a$a, )agu %PG *Ampus
Perempuan Mela$u dan )agu Guru Mala$sia.
Terima kasih atas n$an$ian lagu sebentar tadi. !adirin
dipersilakan duduk.
Ba+aan d#a
Selepas ba+aan d#a
tamat
Assalamualaikum W.B.T
!endak berangkat ke Seri )angkat,
Bawa bekalan dari pekan,
P#h#n selamat p#h#n berkat,
M#ga keredhaan tuhan kurniakan.
Sidang hadirin sekalian,
Bagi mendapat keberkatan dan keredhaan,marilah sama'
sama kita mengaminkan ba+aan d#a $ang akan dipimpin
#leh _______________________________. Majlis dengan
segala h#rmatn$a mempersilakan.
Amin'amin $a rabbal alamin
,ibuan terima kasih diu+apkan kepada
T-*S P-"GACA,AA" MA()%S P-,ASM%A" B.)A" BA!ASA &A" SAST-,A
"-GA,A
Saudari Nur Shuhada bt abu bakar atas pimpinan
ba+aan d#a sebentar tadi.
Sebaik tetamu
jemputan mengambil
tempat
Tampi'tampi si padi huma,
!ingga sampai dinihari,
Ternanti'nanti sekian lama,
Akhirn$a sampai tuan ke mari
Bismilahirahmanirahim
1) /ang Berbahagia Puan !(! "##r !a$atee Bt Md
"##r, pengarah ipgk pm
2) /ang Berbahgia, &atin siti hani0ah bt Madarsa,
timabalan Pengarah %PG* PM
3) /ang &ih#rmati &r !( M%hat B &#llah, *etua
(abatan !al -hwal Pelajar %PG* PM merangkap
pengerusi Minggu Pengurusan Pelajar Baharu
P%SMP Ambilan (anuari 12
4) /ang &ih#rmati, *etua'ketua'ketua jabatan, ketua'
ketua unit, para pens$arah
5) Barisan (awatan *uasa Perwakilan pelajar
seterusn$a guru'guru pelatih sekalian.
%ndah berseri kuntum ser#ja,
Buat karangan di dalam taman3
Girang rasa tidak terkira,
Bertemu tuan $ang baik budiman.
Besar papan di tepi busut,
Besar tak muat di dalam peti3
Besar hajat kami menjemput,
Besar niat di dalam hati.
Selamat datang ke majlis Perasmian Penutupan Minggu
Pengurusan Perlajar Baharu P%SMP Ambilan (anuari 12.
Pihak majlis merakamkan u+apan terima kasih atas
kesudian para tetamu untuk hadir pada petang ini bagi
men$erikan lagi majlis perasmian penutupan ini.
.+apan pengerusi
pr#gram
Selepas u+apan tamat
Sidang hadirin sekalian,
Pr#0esi#n perguruan merupakan satu tugas $ang penuh
dengan +abaran dalam menuju ala0 baharu. Pelajar baharu
wajar mengetahui, memahami dan mengha$ati se+ara
keseluruhan peranan dan tanggungjawab sebagai se#rang
guru pelatih. 4leh itu, minggu pengurusan ini berhasrat
untuk melahirkan guru pelatih $ang berketrampilan dan
berwawasan selaras dengan 5alsa0ah pendidikan
kebangsaan. Antara 4bjekti0 Minggu Pengurusan ini ialah
memberikan gambaran $ang lengkap kepada mereka
tentang kursus pendidikan di %PG, Memupuk
perse0ahaman, muhibah dan perpaduan dalam kalangan
pelatih dan warga institute serata Mebina ketahan mental
dan 0i6ikal.
Bukan rumput sebarang rumput,
,umput penghias tepi halaman3
Bukan jemput sebarang jemput,
(emput men$ampai u+apan tuan.
!adirin sekalian,
Bagi men+apai maksud tersebut,majlis dengan segala
h#rmatn$a mempersilakan &r !aji Mihat Bin &#llah,
pengerusi Minghu Pengurusan Pelajar baharu untuk tampil
ke hadapan bagi men$ampaikan u+apan. &ipersilakan.
Majlis merakamkan u+apan terima kasih atas u+apan
sebentar tadi.
.+apan wakil pelajar Sidang hadirin sekalian,
*ita teruskan persada u+apan kita pada petang ini dengan
Selepas u+apan tamat
menjemput Saudari Suriati Binti (#har, Penghuluwati
Minggu Pengurusan pelajar Baharu P%SMP Ambilan
(anuari 12. Majlis dengan segala h#rmatn$a
mempersilakan.
Majlis merakamkan u+apan terima kasih atas u+apan
sebentar tadi.
Ba+aan %krar

.+apan perasmian
Selepas u+apan tamat
P#h#n bukan sebarang p#h#n,
P#h#n tumbuh penuh berduri,
M#h#n bukan sebarang m#h#n,
M#h#n u+apan kata perasmi
Sidang hadirin sekalian,
.ntuk men$empurnakan majlis pada hari ini, dijemput
Puan !ajah "##r !a$atee Binti Md "##r, Pengarah %PG*
PM bagi men$ampaikan u+apan seterusn$a menutup
rasmi Minggu pengurusan Pelajar Baharu P%SMP Ambilan
(anuari 1222. Majlis dengan penuh rasa tak6imn$a
mempersilakan.
Pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada
Puan !ajah "##r !a$atee Binti Md "##r atas u+apan
perasmian sebentar tadi
Menamatkan majlis.