Anda di halaman 1dari 5

INSTITUSI KHALIFAH

Pengenalan
Perkataan khalifah berasal dari istilah Arab yang bermakna "pengganti". Istilah khulafa
ialah kata jamak bagi khalifah. Oleh itu, "khalifah" ialah seseorang yang dilantik oleh
masyarakat Islam untuk menggantikan tugas-tugas kepimpinan yang dijalankan oleh
Nabi Muhammad. hilafah pula ialah institusi atau ja!atan yang menjalankan urusan
pemerintahan dan pentadbiran di dalam semua bidang untuk menggantikan Nabi
Muhammad. Institusi ini dianggap bermula serentak dengan perlantikan "aidina Abu
#akar sebagai pengganti Nabi Muhammad sebagai ketua negara Islam yang baru.

Beberapa Pendapat Berhubung dengan Pemilihan Khalifah
$a!atan tersebut hanya untuk orang %uraisy dan ada yang mengatakan hanya Muhajirin
%uraisy sahaja yang layak. Pendapat ini disokong oleh kebanyakan orang termasuklah
Abu #akar, Abu &baidah, &mar dan sebagainya. 'al ini disebabkan sifat kepimpinan
orang %uraisy sememangnya telah diakui oleh masyarakat Arab ketika itu.

$a!atan ini hanya khas bagi keturunan #ani 'asyim. Pendapat ini datangnya dari Ali #in
Abu (alib dengan disokong oleh ahli al-bait.

$a!atan khalifah adalah hak semua orang tidak tertentu kepada puak %uraisy atau
Muhajirin atau #ani 'asyim. Pendapat ini datangnya dari puak Ansar. Mereka juga
menganggap diri mereka layak memandangkan sumbangan mereka terhadap
perkembangan Islam. Mereka men)adangkan supaya seorang khalifah dilantik dari
kalangan mereka dan seorang lagi dari kalangan Muhajirin.

Cara Pemilihan Khalifah
Cara Perundingan Beramai-ramai
*ara ini adalah mengadakan perundingan atau persetujuan tanpa ditetapkan )alon terlebih
dahulu. Pemilihan )ara ini berlaku seperti dalam pemilihan ke atas halifah Abu #akar
as-"iddi+. Abu #akar telah dilantik melalui bai,at yang dilakukan melalui - peringkat.
Peringkat I dikenali sebagai #ai,at has di #alai . "a+ifah #ani "aidah, manakala
Peringkat II dikenali sebagai #ai,at Am. Ia diadakan di Masjid Nabi.
Menu!ul"an Se#rang Cal#n
/alam )ara ini, seorang )alon khalifah telah diusulkan oleh khalifah sebelumnya untuk
dipilih oleh umat Islam. 'al ini berlaku semasa halifah Abu #akar as-"iddi+ sedang
sakit. #eliau telah menyusulkan nama "aidina &mar al-hattab untuk dipilih oleh umat
Islam sebagai penggantinya. &sul tersebut diterima sebulat suara oleh umat Islam.

Menu!ul Se"umpulan Cal#n
&thman #in Affan dilantik melalui "syura" di mana &thman adalah salah seorang dari
anggota majlis perlantikan khalifah. &mar telah men)alonkan 0 orang sahabat yang layak
dipilih sebagai khalifah. 0 orang yang dimaksudkan ialah &thman #in Affan, Ali #in Abu
(alib, Abdul 1ahman #in Auf, (alhah #in &baidullah, 2ubair al-A!!am dan "aad #in
Abi 3a++as. Pemilihan khalifah tersebut mestilah dilakukan sele!at-le!atnya 4 hari
selepas ke!afatan &mar.

$iu!ul"an #leh Se"el#mp#" Ma!ara"at
Ali #in Abu (alib dilantik se)ara paksa oleh golongan pemberontak yang tidak berpuas
hati dengan pemerintah &thman dan akhirnya membunuh &thman. Ali terpaksa
menerima ja!atan tersebut memandangkan suasana huru-hara ketika itu.

Sarat Kelaa"an Khalifah
5."eseorang itu mesti yang merdeka, iaitu bukan hamba abdi dan mesti beragama Islam.
-.Mempunyai ilmu agama Islam yang lengkap yang membolehkannya melakukan ijtihad
ke atas masalah yang berlaku dalam urusan kehidupan dan juga mengenai hukum-hukum
perundangan Islam.
4.Mesti adil iaitu isti+amah dalam akhlak Islam. "emua tingkah laku baik, menjauhkan
maksiat, baik dari segi syarak atau akidah.
6.Mesti kifayah . berkemampuan iaitu mesti mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan undang-undang.
7.Pan)aidera serta anggota badannya tidak )a)at.
0.8uas pengalaman dan bijak dalam pentadbiran.
9.#erani dan ber!iba!a dalam mempertahankan taraf ummah dan agama terutamanya
dalam soal jihad.

Bidang Kua!a Khalifah
5.halifah mempunyai kuasa untuk menguruskan soal-soal agama dan perundangan
Islam dalam sesebuah masyarakat Islam.
-.halifah juga bertanggungja!ab mempertahankan negara dari kuasa-kuasa luar dan
menjamin keselamatan negara dan umat Islam dari sebarang an)aman luar dan dalam
negara.
4.Meraka juga menguruskan hal-eh!al ke!angan negara iaitu menyusun urusan
per)ukaian sama ada dari segi pungutan . penggunaan.
6./alam bidang pentadbiran, khalifah bertanggungja!ab melantik atau melu)utkan
ja!atan pega!ai dalam pentadbiran negara.

Kei!time%aan Khalifah
5.halifah memegang - bidang kuasa se)ara serentak iaitu kuasa keagamaan dan
keduaniaan. 'al ini bermakna, khalifah bukanlah pemerintah sekular yang memisahkan
aspek kehidupan dunia!i dan akhirat.
-.halifah adalah ketua pentadbir dan ketua agama. Perlaksanaan kedua-dua bidang ini
adalah berasaskan ajaran !ahyu. Akibatnya, kekeliruan dan ke:aliman tidak berlaku.
4.halifah tidak mempunyai apa-apa kuasa seperti kuasa yang ada pada ketua gereja
yang dikatakan terpelihara dari sebarang kuasa dan mempunyai kuasa pengampunan dosa
para pengikutnya.Mengikut sistem khalifah, kuasa pengampunan dosa adalah satu-
satunya milik Allah.
6.halifah tidak mempunyai apa-apa keistime!aan di hadapan undang-undang Islam.
Mereka boleh didak!a dan dibi)arakan.
7."istem khalifah adalah berlandaskan kepada prinsip "syura" di mana khalifah harus
tunduk kepada keputusan syura !alaupun ia ber)anggah dengan pendapatnya sendiri.
0.1akyat diberi kebebasan untuk mengeluarkan buah fikiran masing-masing dalam
lingkungan yang dibenarkan oleh "syura"
9.elangsungan sistem khalifah bertitik-tolak dari Mubaya,ah ;bai,at<. "eseorang khalifah
tidak boleh menjalankan tugasnya sebelum mendapat bai,at dari orang ramai.
=.Perlantikan khalifah tidak boleh berdasarkan sistem !arisan.
Ma&li! Sura
5."emasa Abu #akar, Majlis "yura diamalkan se)ara bebas dan terbuka.
-."emasa &mar, majlis ini ditubuhkan bagi tujuan menentukan pemilihan khalifah.
4.Orang yang menganggotai majlis ini dikenali sebagai ahl al-syura atau ahl al-hal !a
al-,a+d.
6.Mereka merupakan ulama dan sahabat Nabi Muhammad.
7."yarat menjadi ahl-al-syura ialah> ;5< beragama Islam? ;-< lelaki? ;4< akil baligh? ;6<
merdeka? dan ;7< adil dan mempunyai siasah yang tajam.

Bai'ah
5.Perkataan ini berasal dari kata dasar ba,a ertinya menjual.
-.#ai,ah> Pengakuan seseorang atau sekumpulan manusia terhadap seseorang untuk
berkuasa atau memerintah yang dikenali sebagai khalifah.
4.Merupakan satu syarat perlantikan khalifah.
6.halifah yang mendapat bai,ah mestilah menjalankan tugasnya dengan sempurna. $ika
pemerintahannya tidak mengikut al-%uran, maka dia harus meletak ja!atan.

Ke!impulan
Oleh sebab sistem khalifah berjalan berasaskan ajaran !ahyu, sudah pasti ia merupakan
satu pemerintahan yang unggul dan tuntutan bermasyarakat dan bernegara. Ia sesuai
dengan keperluan setiap manusia yang di)ipta oleh Allah yang mempunyai tuntutan
spiritual iaitu rohani dan jasmani.