Anda di halaman 1dari 4

MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS

KEWAFATAN NABI MUHAMMADPengenalan
Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. Baginda
tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin
umat Islam yang seterusnya. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan
masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik bu Bakar al!"iddi#
sebagai $halifah yang pertama.

Masalah yang Dihadapi
%erdapat &erselisihan &endapat Mengenai $ewafatan Nabi
%erdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. %erdapat sebahagian
daripada umat Islam termasuk "aidina 'mar sendiri yang tidak dapat menerima berita
tersebut. 'mat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan em(si.
&enyelesaian dilakukan (leh "aidina bu Bakar apabila beliau membacakan ayat al!
)uran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya se(rang pesuruh llah
seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. Namun*
Islam tepat kekal dan tidak akan mati.

Perselisihan Tenang Te!pa Penge"#!ian Na"i
'mat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan
jena+ah baginda. "ebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah
manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. da juga yang mahukan
Nabi dimakamkan di Baitul Mu#addis. &erselisihan tersebut diselesaikan (leh bu Bakar
apabila dibacakan kepada mereka sep(t(ng hadith di mana Nabi Muhammad pernah
bersabda yang bermaksud ,para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia,.
-leh itu* Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah.

Menyelesai$an Masalah Perlani$an Khali%ah
"elepas kewafatan Nabi Muhammad* sebahagian besar g(l(ngan nsar telah berkumpul
di sebuah dewan bernama "a#ifah untuk melantikan "aad Bin 'badah sebagai pengganti
Nabi. bu Bakar* 'mar dan bu 'baidah al!.arrah telah mendengar berita tersebut lalu
menuju ke "a#ifah Bani "aidah.

Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila g(l(ngan nsar bersungguh!
sungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela llah dan
Islam. &erjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan
g(l(ngan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah
dalam keadaan merantau atau menumpang.

bu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik!baiknya mengapa pemilihan
bakal pengganti Nabi mestilah dari g(l(ngan Muhajirin. Beliau juga membacakan hadis
Nabi yang bermaksud ,&ara imam adalah daripada g(l(ngan )uraisy,.

Hujahnya ini dapat menyebarkan g(l(ngan nsar tentang kepentingan memilih g(l(ngan
Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. khirnya* bu Bakar dipilih sebagai
pemimpin umat Islam. Melalui cara ini* krisis perlantikan $halifah yang amat kritikal itu
dapat diatasi dan diselesaikan dngan cara sebaik!baiknya. Ia berjaya menghindari umat
Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan p(litik yang amat membimbangkan.

Mener#s$an Gera$an Keeneraan Usa!ah Bin &aid
"ebelum Nabi Muhammad wafat* baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera
yang diketuai (leh 'samah Bin /aid Bin Harithah untuk menentang penduduk 0aerah
1hassan yang telah membunuh beberapa (rang utusan Nabi.

pabila bu Bakar menjadi $halifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada
untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. da yang
berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman
dan pember(ntakan dari kaum bsy dan /ubyan. %ambahan pula* 'samah Bin /aid
masih dalam usia belasan tahun. Namun* $halifah bu Bakar menunjukkan ketegasannya
dengan meneruskan gerakan tersebut.

%entera 'samah mencapai kejayaan gemilang dalam temp(h 23 hari. $emenangan ke
atas wilayah kekuasaan R(m ini memberikan kesan p(litik yang penting terhadap negara
Islam. Ia menyedarkan kaum!kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat
Islam bukan mudah diugut atau digugat. $emenangan ini juga mengukuhkan kedudukan
p(litik dan keselamatan umat Islam kerana tentera 'samah Bin /aid ditugaskan untuk
menjaga keselamatan Madinah.

Menenang Gera$an al'(iddah
l!Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran!ajaran
Islam. Ia terdiri dari gerakan 4 g(l(ngan iaitu g(l(ngan!g(l(ngan nabi palsu* g(l(ngan
yang murtad dan g(l(ngan yang enggan membayar +akat. $esemua g(l(ngan ini
merupakan anasir yang membahayakan kerana b(leh menghancurkan keutuhan Islam jika
tidak dihadapi dan ditentang bersungguh!sungguh.

5angkah awal $halifah bu Bakar ialah menghantar utusan!utusannya kepada ketua
g(l(ngan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Hanya segelintir dari
mereka menyahut seruan $halifah bu Bakar seperti Bani bdul )ais di Bahrain.
Namun kebanyakannya masih degil.

-leh itu* $halifah bu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang
diketuai (leh panglima!panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh %anah
rab untuk memerangi gerakan al!Riddah.

khirnya* semua gerakan al!Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama
yang suci dan tunggal di %anah rab. 1(l(ngan penentang Islam berjaya ditundukkan
supaya mematuhi ajaran!ajaran Islam.

(#!#san
&elbagai masalah s(sial* p(litik dan kepimpinan telah dihadapi (leh umat Islam sebaik
sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Namun* umat Islam menunjukkan ciri!ciri perpaduan
dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara k(lektif dan
perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan
ummah dan negara Islam itu sendiri.