Anda di halaman 1dari 37

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013

BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA


MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1&2
2 -11
JAN
Tem!
Kenalanku
T"#$!
Sekolah
Baharu,
Kawan
Baharu
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menggunakan
kata panggilan
yang sesuai ketika
berbual.
- membaca teks
dengan sebuatan
dan intonasi yang
betul.
- menulis
perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
1.1 Berbual tentang
sesuatu perkara berkaitan
kehidupan seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi, dan nada yg sesuai.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami
perkara yang dibaca.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.
1.1 #ras 1 $i%
!enggunakan kata panggilan
yang sesuai mrngikut situasi
dalam perbualan.
.1. #ras 1 $i%:
!embaca perkataan, &rasa dan
ayat yang mengandung ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
".1 #ras 1 $i%:
!enulis perkataan, ayat tunggal
dan ayat majmuk berdasarkan
topik yang diberikan.
'atabahasa:
Kata nama am
- sekolah
- kolej
- bandar
Kosa kata:
- baharu
- memperkenal
kan
- menyiram
- menanam
- mencangkul
Sebutan dan
(ntonasi:
- #yat tanya
lmu:
-Pendidikan
!oral
- Sejarah
)ilai !urni:
- Baik hati
- Berhemah
tinggi
KB':
KB:
- mensintesisi
- menyusun
atur
Pembelajaran
Kontekstual
Belajar *ara
Belajar
1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
3
1% & 1'
JAN
Tem!
Kenalanku
T"#$!
Kita
Bersaudara
PKJR!
U()* 1
Tem!
U(+(,-
#(+(,
J-( R.
T"#$ 1!
U(+(,-
#(+(,
Me(.e-m*
$( K)*
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyoal dengan
menggunakan kata
tanya dan tanpa
kata tanya.
- membaca teks
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.
- menulis ayat-ayat
yang
diperdengarkan.
-mem/0 1e-/,)
"e()2 .* +-m *e$2
+,( )(*3(2) .,
/e*#- /e4+24$(
*(+ /05
- me(.*$(
1(+(,( **,
2e2#*# )2#
/e4$)*( *-)
1)(,,(, $e-e+4
/e-$(,5
-me(.*$( *#"#(
#(+(,-#(+(,
"-( 4. +(
$e2((. *e46+1
1e(,,#( "-(
4.5
1.+ Bertanya dan menjawab
tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.
.+ !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar
serta memahami perkara
yang dibaca.
,.1 !engimlak
$mengambil rencana%
berdasarkan teks yang
dibacakan atau
diperdengarkan.
35151 Me(e4(,$( me(,1
1e4*#4( +( #(+(,-#(+(,
"-( 4. )*# 1e4-# #(*#$
$e2e-m*( 2em# 1e(,,#(
"-( 4.5
3515% Me(,e(- 12*) 1e4*#4(
"-( 4.7 #(+(,-#(+(,
"-( 4. +( -)(--)(
1432e+#4 $e2e-m*(7 1-)(,
4e-e8( $e1+ me4e$ +)
1e42e$)*4( me4e$5
9525: Mem/(+)(,$( 2)*#2)
+) m( -* 1e4(6(
+),#($( *# *)+$ 2e4*
me-#$)2 $e2)m1#-( -*
1e(6( +( $e2e-m*(5
1.+ #ras 1 $ii%:
!engemukakan soalan dengan
menggunakan kata tanya dan
tanpa kata tanya untuk
mendapatkan penjelasan.
.+ #ras + $i%:
!embaca bahan sastera dan
bahan bukan sastera dengan
sebutan, intonasi yang betul
serta gaya yang sesuai.
,.1 #ras + $i%:
!engimlak pelbagai jenis ayat
yang diperdengarkan.
'atabahasa:
Kata nama
khas
- 'aman Budi
- #njung
Bacaan
- Su-an
Kosa kata:
- salasilah
- moyang
- bersaudara
- sejahtera
- kemesraan
-me(0+(,$(
-+)-$2($(
-me("e-2$(
-me;")/$(
-+)$e*e(,6$(
Sebutan dan
(ntonasi:
- #yat tanya
tanpa kata
tanya
(lmu:
- Pendidikan
!oral
- Kajian
'empatan
)ilai !urni:
- Kasih sayang
- .emah tinggi
KB':
KB:
- menghubung
kaitkan
- menganalisis
- menjana idea
- mengecam
-mem/(+)(,
$(
-mem/e<$(
KP:
- /erbal-
linguistik
MINGGU / TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL
SISTEM BAHASA
PENGISIAN PLANJ /
2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
TARIKH PEMBELAJARAN KURIKULUM
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
%
21 -2:
JAN
Tem!
Kenalanku
T"#$!
.ari Keluarga
PKJR!
U()* 1
Tem!
U(+(,-
#(+(, J-(
R.
T"#$ 1!
U(+(,-
#(+(,
Me(.e-m*$(
K)*
Pada akhir tajuk
ini murid dapat:
- memberikan
pandangan yang
sesuai mengenai
sesuatu tajuk.
- membaca teks
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.
- menyusun
&ormat mengikut
prosedur.
- mem/0
1e-/,) "e()2 .*
+-m *e$2 +,(
)(*3(2) ., /e*#-
/e4+24$( *(+
/05
- me(.*$(
1(+(,( **,
2e2#*# )2#
/e4$)*( *-)
1)(,,(, $e-e+4
/e-$(,5
-me(.*$(
*#"#( #(+(,-
#(+(, "-( 4.
+( $e2((.
*e46+1
1e(,,#( "-(
4.
1.1 Berbual tentang
sesuatu perkara berkaitan
kehidupan seharian dengan
menggunakan kata,
ungkapan, ayat, sebutan,
intonasi, dan nada yg sesuai.
.1 !embaca kuat perkataan
dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
memahami perkara yg dibaca.
,.0 !enyusun maklumat
daripada nota atau catatan
secara kohesi hasil daripada
bahan yang didengar atau
dibaca.
35151 Me(e4(,$( me(,1
1e4*#4( +( #(+(,-#(+(,
"-( 4. )*# 1e4-# #(*#$
$e2e-m*( 2em# 1e(,,#(
"-( 4.5
3515% Me(,e(- 12*)
1e4*#4( "-( 4.7 #(+(,-
#(+(, "-( 4. +( -)(-
-)( 1432e+#4 $e2e-m*(7
1-)(, 4e-e8( $e1+ me4e$
+) 1e42e$)*4( me4e$5
9525: Mem/(+)(,$( 2)*#2)
+) m( -* 1e4(6(
+),#($( *# *)+$ 2e4*
me-#$)2 $e2)m1#-( -*
1e(6( +( $e2e-m*(5
1.1 #ras 0 $i%:
!enyatakan teguran
dengan sopan secara
berterus- terang dalam
perbualan.
.1 #ras 0 $i%:
!embaca ayat dalam teks
dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
,.0 #ras 1 $i%:
!enulis maklumat
mengikur prosedur yang
betul.
'atabahasa:
Kata ganti nama
diri
- mereka
- beliau
Kosa kata:
- latihan
- kejayaaan
- teguran
- menganjurkan
- beramah mesra
me(0+(,$(
-+)-$2($(
-me("e-2$(
-me;")/$(
-+)$e*e(,6$(
Sistem 1jaan:
- tanda baca
- ejaan $kata
terbitan%
(lmu:
- Pendidikan
!oral
- Pendidikan
2asmani dan
Kesihatan
)ilai !urni:
-Berterima kasih
- 'oleransi dalam
masyarakat
- Kerajinan
KB':
KB:
- menyusun atur
- menjana idea
- Be4;21+
- Be4+)2)1-)(
KP:
- /erbal-
linguistic
B*B:
-me()-)
-me(,#m1#-
m$-#m*
3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
:
2' JAN
' FEB
Tem!
#kti/iti
Sekolah
T"#$!
Pertandingan
Syarahan
PKJR!
U()* 1
Tem!
U(+(,-
#(+(, J-(
R.
T"#$ 2!
P*#6)
U(+(,-
#(+(, +(
Pe4*#4(
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menjawab soalan
yang dikemukakan
dengan tepat.
- menggunakan
kata, &rasa dan ayat
dalam syarahan.
- membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk
berdasarkan tajuk.
- me(,,#($(
$*-$*
/e4**2#2)- #(*#$
me(e4)m *e,#4(
+,( 6*) ., *e4/#$
+-m 1e4/#-(5
- mem/)( .*
*#(,,- +,(
1e4-#2( 2#/"e$
+( 14e+)$*
/e4+24$(
m$-#m* +-m )$-(5
-me(.e/#* +(
me(0** *e(*(,
$e1e(*)(,(
mem*#6) #(+(,-
#(+(, +( $)/*
me(,)(,$4)(.5
1.+ Bertanya dan menjawab
tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.
3.1 !erujuk pelbagai
sumber utk mendapatkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat daripada internet.
".+ !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
35151 Me(e4(,$( me(,1
1e4*#4( +( #(+(,-#(+(,
"-( 4. )*# 1e4-# #(*#$
$e2e-m*( 2em# 1e(,,#(
"-( 4.5
+)1-)$2)$(5
3515: Me(0e4)*$(
$em#(,$)(( $)/*
1/)- 1e4*#4( +(
#(+(,-#(+(, "-( 4.
+)-(,,4 *# +)/e(4$(5
1.+ #ras 1 $iii%:
!emberikan respons yang
sesuai kepada soalan yang
dikemukakan.
3.1 #ras 1 $i%:
!engenal pasti penggunaan
kata, &rasa, ayat dan
peribahasa dalam sesuatu
genre.
".+ #ras 1 $i%:
!embina ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan
tajuk.
35153 Me(,6#4)$(
/,)m( +( $e(1
1e4*#4( +( #(+(,-
#(+(, "-( 4.
35159 me4e$ +( me()-)
$3+ *)(,$6 -$# #(*#$
1e"-( $$)7 1e(#(,,(,
/2)$- +( 1e(,,#(
1e(,(,$#*( ;m
'atabahasa:
4rasa nama
- syarahan
- persatuan
Kosa kata:
- peta minda
- memupuk
- tersemai
- berganding
bahu
- mengepam
-13*3(, /4)2(
-)$44
-*e,#4(
-(62
Sebutan dan
(ntonasi:
- syarahan
- peribahasa
(lmu:
- Pendidikan
!oral
- Kesihatan
-Pe(+)+)$(
S)8)$ +(
Ke;4,-
(e,4(
-Pe(+ M34-
)ilai !urni:
- Kerajinan
- Semangat
bermasyarakat
-H34m*-
me(,634m*)
KB':
KB:
- membuat
gambaran
mental
- meramal
Pembelajaran
Kontekstual
MINGGU 9
CUTI TAHUN BARU CINA = 10 & 1: FEB 2013 >
MINGGU / TEMA / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL PENGISIAN PLANJ /
4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
TARIKH TAJUK PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
KURIKULUM
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
?
1'-22
FEB
Tem!
#kti/iti
Sekolah
T"#$!
Koir
Sekolah
PKJR!
U()* 1
Tem!
U(+(,-
#(+(,
J-( R.
T"#$ 2!
P*#6)
U(+(,-
#(+(, +(
Pe4*#4(
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- membuat ramalan
untuk menyudahkan
cerita.
- menyenaraikan
maklumat daripada
bahan teks.
- membetulkan
kesilapan ejaan,
perkataan dan tanda
baca dalam ayat.
- me(,,#($( $*-
$* /e4**2#2)-
#(*#$ me(e4)m
*e,#4( +e(,( 6*)
.(, *e4/#$ +-m
1e4/#-(5
- mem/)( .*
*#(,,- +e(,(
1e4-#2( 2#/"e$
+( 14e+)$*
/e4+24$(
m$-#m* +-m
)$-(5
-me(.e/#* +(
me(0** *e(*(,
$e1e(*)(,(
mem*#6) #(+(,-
#(+(, +( $)/*
me(,)(,$4)(.5
+.1 Bercerita dengan
menggunakan kata,
&rasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik
dan jelas.
5.0 !embaca dan
menghayati pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.
16.+ !engedit dan
!emurnikan hasil
penulisan.
35151 Me(e4(,$( me(,1
1e4*#4( +( #(+(,-#(+(,
"-( 4. )*# 1e4-# #(*#$
$e2e-m*( 2em# 1e(,,#(
"-( 4.5
3515: Me(0e4)*$(
$em#(,$)(( $)/* 1/)-
1e4*#4( +( #(+(,-#(+(,
"-( 4. +)-(,,4 *#
+)/e(4$(5
+.1 #ras + $i%:
!embuat ramalan permulaan
atau kesudahan sesuatu cerita
dengan sebutan serta intonasi
yang baik.
5.0 #ras + $i%:
!engumpul maklumat tentang
isi kandungan bahan yang
dibaca.
16.+ #ras 1 $i%:
!engenal pasti dan
membetulkan kesilapan ejaan,
perkataan dan tanda baca
dalam teks.
35153 Me(,6#4)$( /,)m(
+( $e(1 1e4*#4( +(
#(+(,-#(+(, "-( 4.
+)1-)$2)$(5
35159 me4e$ +( me()-) $3+
*)(,$6 -$# #(*#$ 1e"-( $$)7
1e(#(,,(, /2)$- +(
1e(,,#( 1e(,(,$#*( ;m5
'atabahasa:
Kata adjekti&
- aman
- cantik
-- gemilang
A.* *#(,,-
'anda baca:
- huru& besar
- tanda seru
- tanda
pengikat kata
Kosa kata:
- hairan
- semerbak
- pusaka
- berdaulat
- patriotik
-13*3(, /4)2(
-)$44
-*e,#4(
-(62
(lmu:
-Kajian
'empatan
- Pe(+)+)$(
S)8)$ +(
Ke;4,(e,4
(
-Pe(+)+)$(
M34-
)ilai !urni:
- .arga diri
- Kasih sayang
terhadap
keluarga
- *inta akan
negara
KB':
KB:
- meramal
- menjana idea
- mengecam
- me(,6#/#(,
$)*
KP:
-interpersonal
- /erbal
- mu-ik
5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
'
2:
FEB-
1 MAC
Tem!
#kti/iti
Sekolah
T"#$!
#duh,
Sakitnya7
PKJR!
U()* 2
Tem!
Pe42e$)*4(
T4@)$ .(,
Se-m*
T"#$ 1!
P4)6*)(
Te46+1
Pe42e$)*4i
PKJR!
U()* 2
Tem!
Pe42e$)*4(
T4@)$ .(,
Se-m*
T"#$ 1!
P4)6*)(
Te46+1
Pe42e$)*4(
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- membuat ramalan
untuk memulakan
cerita.
- membuat andaian
secara ringkas.
- menyatakan
pengajaran dalam
cerita.
- me(.*$(
1e42( +(
*)(+$( ;"4
mem)-)6 --#(
2e-m* +-m
2e2#*# 1e4/#-(5
- me(#-)2 2e/#6
$4(,( +)-3,
+,( @34m* ., /e*#-5
-mem)-)6 +(
me(.*$(
$e1e(*)(,(
me-$#$(
1e4"-(( .(,
-e/)6 2e-m* +)
"-( 4.5
0.1 !enyampaikan maklumat
ttg sesuatu perkara atau tajuk
dengan menggunakan kata,
istilah, &rasa, struktur ayat
yang betul, dan laras bahasa
yang sesuai.
5.1 !embaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
11.+ !emberikan komen dan
pandangan ttg pendapat yang
disampaikan oleh pihak lain.
15%5A Me(,e(- 12*) *(+ +(
1e((+ "-( .(, -e/)6
$3m1-e$27 +( me(e4(,$(
)m1$ $e *2 $e2e-m*(
1e"-( $$) +( 1e(#(,,(,
/2)$-5
15:53 Me(e4(,$( /,)m(
;$*# *# m2 /3-e6
mem1e(,4#6) $e2e2$(
*4@)$ +( $e2e-m*( 1e"-(
$$)
15952 Me(e4(,$( 2)@* *)1)$-
--#(/-343(, 1e"-( $$)
+( / *# --#( $3(,2)+)
$;2( 2e*em1* 2e4*
/,)m( ) me()(,$*$(
$e2e-m*( 1e"-( $$) +(
1e(#(,,(, /2)$-5
0.1 #ras 0 $i%:
!engkategorikan maklumat
tentang sesuatu topik yang
dibincangkan.
5.1 #ras 1 $ii%:
!enyatakan andaian yang
dibuat secara ringkas.
11.+ #ras 0 $i%:
!engemukakan pendapat
tentang mesej dan nilai yang
terdapat dalam teks.
'atabahasa:
(mbuhan
$ter-%
- terpaksa
- terbentuk
Kata ganda
- disangka-
sangka
- terlonjak-
lonjak
- kawan-kawan
Kosa kata:
- merintih
- tersungkur
- menganduh
- kecemasan
- tergelincir
-1e42)m1(,(
---#(
-"e"(*2
(lmu:
- Pendidikan
!oral
)ilai !urni:
- Baik hati
- Berterima
kasih
- 'anggung
jawab terhadap
masyarakat
- P*#6 $e1+
1e4*#4( +(
#(+(,-#(+(,
-H34m*-
me(,634m*)
KB':
KB8
- membuat
gambaran
mental
- mengecam
- meramal
- menilai
-me(,6#/#(,
$)*
-me(,1-)$2)
B*B:
(*':
- penerokaan
6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
A
4-8 MAC
Tem!
Kempen
Budi Bahasa
T"#$!
Pelancaran
Kempen
PKJR!
U()* 2
Tem!
Pe42e$)*4(
T4@)$ .(,
Se-m*
T"#$ 1!
P4)6*)(
Te46+1
Pe42e$)*4(
Pada akhir tajuk
ini murid dapat:
- memberikan
penerangan
tentang maklumat
yang tersurat dan
tersirat.
- membuat
andaian tentang
perkara yang
tersirat.
- membina dan
menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk.
- me(.*$(
1e42( +(
*)(+$( ;"4
mem)-)6 --#(
2e-m* +-m
2e2#*# 1e4/#-(5
- me(#-)2 2e/#6
$4(,( +)-3,
+,( @34m* .,
/e*#-5
-mem)-)6 +(
me(.*$(
$e1e(*)(,(
me-$#$(
1e4"-(( .(,
-e/)6 2e-m* +)
"-( 4.5
1. !emberikan
penjelasan ttg sesuatu
perkara yang tersurat dan
tersirat dgn menggunakan
kata, ungkapan, dan ayat
yang sesuai.
5.1 !embaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
".+ !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
15%5A Me(,e(- 12*) *(+ +(
1e((+ "-( .(, -e/)6
$3m1-e$27 +( me(e4(,$(
)m1$ $e *2 $e2e-m*(
1e"-( $$) +( 1e(#(,,(,
/2)$-5
15:53 Me(e4(,$( /,)m(
;$*# *# m2 /3-e6
mem1e(,4#6) $e2e2$(
*4@)$ +( $e2e-m*( 1e"-(
$$)5
15952 Me(e4(,$( 2)@* *)1)$-
--#(/-343(, 1e"-( $$)
+( / *# --#( $3(,2)+)
$;2( 2e*em1* 2e4*
/,)m( ) me()(,$*$(
$e2e-m*( 1e"-( $$) +(
1e(#(,,(, /2)$-5
1. #ras + $i%:
!enerangkan maklumat yang
tersurat dan tersirat tentang
sesuatu peristiwa.
5.1 #ras 1 $i%:
!embuat andaian tentang
sesuatu perkara yang tersurat
dan tersirat.
".+ #ras 1 $i%:
!embina ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk.
'atabahasa:
Kata majmuk
- budi bahasa
- gaya hidup
Kosa kata:
- pelancaran
- kempen
- unggul
- sepakat
- ungkapan
*ogan kata9
:ngkapan:
- 2iran sepakat
membawa
berkat
- ;rang berbudi
kita berbahasa
(lmu:
- Pendidikan
!oral
)ilai !urni:
- Baik hati
- .emah tinggi
- Kasih sayang

KB':
KB
- membuat
gambaran mental
- menghubung
kaitkan
- menilai
B*B:
- perbincangan
- merujuk
Pembelajaran
Kontekstua-
7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
10
11-1:
MAC
Tem!
Kempen Budi
Bahasa
T"#$!
Budi Bahasa
Budaya Kita
PKJR!
U()* 2
Tem!
Pe42e$)*4(
T4@)$ .(,
Se-m*
T"#$ 2!
Be4*)(+$
+e(,(
Se-m*
Pada akhir tajuk
ini murid dapat:
- menyatakan
pendirian dan
pendapat dengan
alasan tentang
sesuatu topik.
- membaca,
menulis dan
menyatakan idea
utama dan idea
sokongan.
- mencatat mesej
dan nilai yang
terdapat dalam
teks.
- mem/0 *e$2
/e4)* +,( 2e/#*(
+( )(*3(2) .(,
/e*#- 2e4* ,.
.(, 2e2#)5
- mem)(+6$(
m$-#m* +1+ *e$2
/e4)* $1+
$4(,( (4*)@5
-me(.*$( 4)2)$3
1e4-$#( 1e"-(
$$) .(, *)+$
2e-m*5
<.0 !engemukakan hujah
untuk menyokong atau
menentang pendirian dengan
memberikan alasan yang
sesuai secara sopan.
3.0 !embaca dan
mengenal pasti isi
utama dan isi sampingan
daripada teks.
,.+ !engenal pasti
maklumat dan mencatat nota
daripada bahan
yang didengar dan dibaca.
15%510 Me(e4(,$(
$em#(,$)(( .(, $(
/e4-$# $)/* me(,)(,$4)
*(+ "-(7 1e((+ "-( +(
)2.4* *4@)$5
?51 Mem)-)6 *em1* .(,
2e-m* #(*#$ me-)(*25
.<.0 #ras 1 $ii%:
!emberikan pendapat
dengan alasan tentang
sesuatu topik.
3.0 #ras + $i%:
!embaca dan mengenal
pasti idea utama dan idea
sokongan yang terdapat
dalam teks.
,.+ #ras + $i%:
!encatat nota dalam bentuk
gra&ik.
'atabahasa:
Kata kerja tak
transiti&
- berbual-bual
- tidur
- pulang
- tersenyum
- $* $e4"
Kosa kata:
- palas
- bertanak
- jambangan
- suasa
- juadah
-+)4em(
-+)*em# 4m6
-*e4+m14
-*e40m1$
-(+)
Sebutan dan
(ntonasi:
- pantun
Peribahasa:
- buah &ikiran
- mengambil
hati
(lmu:
- Pendidikan
!oral
- Pendidikan
!u-ik
- Sastera
-Pe(+)+)$(
S)8)$ +(
Ke;4, -
(e,4(
)ilai !urni:
- .emah tinggi
- Kasih sayang
- Baik hati
- Berterima
kasih

KB':
KB
-membuat
gambaran
mental
menghubung
kaitkan
- menjana idea
B*B:
perbincangan
- mencatat isi
-mem/0
-me(,#m1#-
m$-#m*
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 =1'-22MAC>
CUTI PENGGAL PENGGAL PERTAMA =23 & 31 MAC>
MINGGU / TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL
SISTEM
PENGISIAN PLANJ /
8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
TARIKH PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
12
1-: APR
Tem!
Kempen Budi
Bahasa
T"#$!
=enerasi
Berhemah
PKJR!
U()* 2
Tem!
Pe42e$)*4(
T4@)$ .(,
Se-m*
T"#$ 2!
Be4*)(+$
+e(,(
Se-m*
Pada akhir tajuk
ini murid dapat:
- menyatakan
pandangan
tentang
pengajaran dan
nilai murni dalam
teks.
- membaca,
menulis dan
menyatakan idea
utama dan idea
sokongan.
- menulis ayat
topik dan ayat
huraian dalam
perenggan.
- mem/0 *e$2
/e4)* +,( 2e/#*(
+( )(*3(2) .,
/e*#- 2e4* ,. .,
2e2#)5
- mem)(+6$(
m$-#m* +1+ *e$2
/e4)* $1+
$4(,( (4*)@5
-me(.*$( 4)2)$3
1e4-$#( 1e"-(
$$) .(, *)+$
2e-m*5
+.+ !elaporkan sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa
yang sesuai dan tepat.
3.0 !embaca dan
mengenal pasti isi utama dan
isi sampingan
daripada teks.
".< !embina dan
menulis ayat topik dan ayat
huraian berdasarkan
sesuatu perkara.
15%510 Me(e4(,$(
$em#(,$)(( .(, $(
/e4-$# $)/* me(,)(,$4)
*(+ "-(7 1e((+ "-( +(
)2.4* *4@)$5
?51 Mem)-)6 *em1* .(,
2e-m* #(*#$ me-)(*25
+.+ #ras 1 $i%:
!engemukakan data yang
diperoleh daripada sesuatu
bahan.
3.0 #ras 0 $i%:
!engemukakan idea utama
dan idea sokongan yang
terdapat dalam bahan
bacaan.
".< #ras 0 $i%:
!embina perenggan yang
kohesi dengan ayat topik
dan ayat huraian.
'atabahasa:
Kata kerja
transiti&
- membaca
- memupuk
- membeli
Kosa kata:
- generasi
- sembuh
- mulia
- kajian
- budaya
-+)4em(
-+)*em# 4m6
-*e4+m14
-*e40m1$
-(+)
(lmu:
- Pendidikan
!oral
- Pe(+)+)$(
S)8)$ +(
Ke;4, -
(e,4(

)ilai !urni:
- .emah tinggi
- Baik hati
- Berterima kasih
- Kasih sayang
- Kerajinan
- Kejujuran
-/e4;21+
KB':
KB
-menghubung
kaitkan
- menjana idea
B*B:
- mencatat isi
- menilai
- mengumpul
maklumat
9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
13
' -12
APRIL
Tem:
Selamat-
kan #lam
Sekitar
T"#$!
.argai
#lam
PKJR!
U()* 3
Tem!
Pe(,,#(
J-( R.
.(,
Be46em6
T"#$ 1!
Pe4*#4(
Me(.e-m*
$( K)*
Pada akhir tajuk
ini murid dapat:
-menggunakan
perkataan iberikan
untuk menyatakan
Permintaan
berdasarkan
situasi.
- membuat
ramalan berkaitan
dgn cerita.
- menulis
maklumat
mengikut
prosedur.
-- me(e4(,$(
2e// +( $)/*
me-(,,4
1e4*#4( 22
"-( 4. +,(
/62 .(,
/e*#-57
- mem/)( .*
m"m#$ +,(
me(,,#($(
$* 6#/#(, .,
*e1*5
-me(.*$(
$e1e(*)(,(
mem*#6)
1e4*#4(-
1e4*#4( 22
"-( 4.5
1.< !enyatakan permintaan
secara berterus terang dan
meyakinkan dengan
menggunakan intonasi
dan paralinguistik yang
sesuai untuk menguatkan
permintaan.
3.3 !embuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan dalam
bahan ilmu.
,.0 !enyusun maklumat
daripada nota atau catatan
secara kohesi hasil daripada
bahan yang didengar atau
dibaca.
3515% Me(,e(- 12*) 1e4*#4(
"-( 4.7 #(+(,-#(+(,
"-( 4. +( -)(--)(
1432e+#4 $e2e-m*( .(,
4e-e8( +) 1e42e$)*4(
me4e$7
10515% Me(#("#$$(
$e@6m( *(,,#(,";/
2e/,) 2e34(, m3+e-
1e(,,#( "-( 4. .(,
2e-m* $e1+ 4$( 2e/.
+( .(, -e/)6 m#+5
10515? Me(,e(- 12*) @$*34
.(, me(.#m/(, $e1+
(62 "-( 4.5
1.< #ras 1 $i%:
!emilih dan menggunakan kata
dan ayat yang sesuai untuk
menyatakan sesuatu
permintaan.
3.3 #ras + $i%:
!embuat ramalan berdasarkan
idea yang berkaitan dengan
cerita dan isu yang diberi.
,.0 #ras 1 $i%:
!enulis maklumat mengikut
prosedur yang betul.
'atabahasa:
#pitan
$me>.kan%
-menghiburkan
-mengagumkan
-mencemarkan
$men>.i%
-mendekati
-menemui
K* 6#/#(,
Kosa kata:
-terbilang
- bertandang
-berkeladak
-matang
-polisterin
- /e4)4)(,(
-*e40m1$
-/e4*em/#(,
-$e2e2$(
(lmu:
-Pendidikan
!oral
- Sastera
)ilai !urni:
- Baik hati
- Berhemah
tinggi
- .ormat
menghormati
- Kebersihan
-/e46*)-6*)
- /e4*(,,#(,-
";/
KB':
KB
- membuat
urutan
- meramal
- menjana idea
- mengecam
-me()-)
- me(*$2)4
B*B:
- bacaan
luncuran
- perbincangan
KP:
- interpersonal
10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1%
1:-1A
APRIL
Tem!
Selamat
kan #lam
Sekitar
T"#$!
#ir, :dara,
Bunyi
PKJR!
U()* 3
Tem!
Pe(,,#(
J-( R.
.(,
Be46em6
T"#$ 1!
Pe4*#4(
Me(.e-m*$(
K)*
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- mengemukakan
hujah yang bernas
untuk menyokong
tajuk.
- menyatakan nilai
dan mesej yang
terdapat dalam
teks..
- menulis pendapat
tentang perkara
yang menarik yang
terdapat dalam teks.
- me(e4(,$(
2e// +( $)/*
me-(,,4 1e4*#4(
22 "-( 4. +,(
/62 .(, /e*#-57
- mem/)( .*
m"m#$ +,(
me(,,#($( $*
6#/#(, ., *e1*5
-me(.*$(
$e1e(*)(,(
mem*#6) 1e4*#4(-
1e4*#4( 22 "-(
4.
<.0 !engemukakan hujah
untuk menyokong atau
menentang pendirian
dengan memberikan
alasan yang sesuai secara
sopan.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat dgn
sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami
perkara yg dibaca.
11.1 !enyatakan
pandangan tentang
perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.
3515% Me(,e(- 12*)
1e4*#4( "-( 4.7
#(+(,-#(+(, "-( 4.
+( -)(--)( 1432e+#4
$e2e-m*( .(, 4e-e8(
+) 1e42e$)*4( me4e$7
10515% Me(#("#$$(
$e@6m( *(,,#(,";/
2e/,) 2e34(, m3+e-
1e(,,#( "-( 4. .(,
2e-m* $e1+ 4$(
2e/. +( .(, -e/)6
m#+5
10515? Me(,e(- 12*)
@$*34 .(, me(.#m/(,
$e1+ (62 "-( 4.5
<.0 #ras + $i%:
!enyokong sesuatu tajuk
dengan mengemukakan
hujah yang bernas.
.1 #ras + $ii%:
!enjelaskan isi-isi penting
yang terdapat dalam teks.
11.1 #ras +$i%:
!enyatakan pendapat
tentang perkara yang
menarik.
'atabahasa:
Kata adjekti&
- hitam
- pedih
- kabur
- halus
K* $e4"
Kosa kata:
- sul&ur
monoksida
- karbon
monoksida
- pelupusan
- kitar semula
- menyeleng-
gara
-/e4)4)(,(
-*e40m1$
-/e4*em/#(,
-$e2e2$(
(lmu:
- Sains
- Pendidikan
#lam Sekitar
- Pend. !oral
)ilai !urni:
- Kebersihan
&i-ikal dan
mental
- Kebersihan
- !enyayangi
alam sekitar
- 'anggung
jawab terhadap
masyarakat

KB':
KB
-menjana idea
- mengumpul
dan mengelas
- mengecam
-me()-)
-me(*$2)4
B*B:
- bacaan intensi&
- mencatat nota
- merujuk
11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1:
22-29
APRIL
Tem!
Selamat kan
#lam Sekitar
T"#$!
Kesan
Pencemaran
PKJR!
U()* 3
Tem!
Pe(,,#(
J-( R.
.(,
Be46em6
T"#$ 2!
B)4
$e2e-m*(
J-( R.
Pada akhir tajuk
ini murid dapat:
- mengemukakan
hujah untuk
membidas
pernyataan lawan.
- membuat
ramalan dengan
memberikan
alasan.
- menyusun isi
untuk
menghasilkan
karangan yang
lengkap.
- me(,e-2 2)$1
132)*)@ +( (e,*)@
1e(,,#( "-(
4.5
- me(#-)2 /)3+*
+( m$-#m* ;)4
03(*36
/e4+24$( *e$25
-me(,e(- 12*)
2)$1 +(
1e4-$#( ;)4
03(*36
<.0 !engemukakan hujah
untuk menyokong atau
menentang pendirian dengan
memberikan alasan yang
sesuai secara sopan.
3.3 !embuat ramalan
berdasarkan sesuatu cerita atau
maklumat yang diberikan dalam
bahan ilmu.
16.1 !enghasilkan pelbagai
genre $prosa
dan puisi% termasuk emel
yang mudah, menarik, dan
bermakna.
?5%53 Me(#("#$$( $e2e+4(
me(,e() $e1e(*)(,( +(
2*4*e,) #*$ mem/#*$(
34(, -)( 2e+4 1e4-#(.
me(,)$#* 1432e+#4 me-)(*2
"-( 4. .(, 2e-m*5
105151 Mem/)(0(,$( /6.
$e *2 $e2e-m*( +)4) *#
34(, -)( 1/)- /e4*)(+$
me(,)$#* ,e4$ 6*) *#
1e46*)( *e4-)6 2em2 *#
/e4+e$*( "-( 4.5
<.0 #ras 0 $i%:
!emberikan hujah yang bernas
untuk membidas hujah lawan.
3.3 #ras 0 $i%:
!enganalisis maklumat yang
terdapat dalam teks untuk
mendapat kewajaran ramalan.
16.1 #ras 1 $ii%:
!enyusun isi mengikut
perenggan bagi menghasilkan
karangan yang lengkap.
10515% Me(#("#$$( $e@6m(
*(,,#(,";/ 2e/,) 2e34(,
m3+e- 1e(,,#( "-( 4. .(,
2e-m* $e1+ 4$( 2e/.
+( .(, -e/)6 m#+5
'atabahasa:
Kata adjekti&
- berbahaya
- serta merta
#yat tunggal
K* $e4"
Kosa kata:
- diteroka
-penempatan
- darurat
- pembenihan
- toksik
-2)(,$*(
-",#6
-"-#4 1em(*#-
-1e4,e-(,(
*(,(
(lmu:
- Pendidikan
#lam Sekitar

)ilai !urni:
- ?asional
- Kasih sayang
- Peka terhadap
alam sekitar
-/e4*(,,#(, -
";/
KB':
KB
-menjana idea
- meramal-
- mem/(+)(,
/e<
-me(0)4)$(
B*B:
-bacaan intensi&
- perbincangan
- menulis hujah
KP:
-/erbal- linguistik
- interpersonal
- intrapersonal
12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
19
2A
APRIL-
3 MEI
Tem!
.ati ?iang
.idup Sihat
T"#$!
?ahsia .ati
PKJR!
U()* 3
Tem!
Pe(,,#(
J-( R.
.(,
Be46em6
T"#$ 2!
B)4
$e2e-m*(
J-( R.
Pada akhir tajuk
ini murid dapat:
- menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu topik
dengan jelas dan
tersusun.
- membaca sajak
dengan sebutan
dan intonasi yang
sesuai.
- menulis ayat
topik tentang
sesuatu perkara.
- me(,e-2 2)$1
132)*)@ +( (e,*)@
1e(,,#( "-(
4.5
- me(#-)2 /)3+*
+( m$-#m* ;)4
03(*36
/e4+24$( *e$25
-me(,e(- 12*)
2)$1 +(
1e4-$#( ;)4
03(*365
0.1 !enyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata, istilah,
&rasa, struktur ayat yg betul,
dan laras bhs yg sesuai.
.+ !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta
memahami perkara yg
dibaca.
".< !embina dan menulis
ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan sesuatu
perkara.
?5%53 Me(#("#$$( $e2e+4(
me(,e() $e1e(*)(,( +(
2*4*e,) #*$ mem/#*$(
34(, -)( 2e+4 1e4-#(.
me(,)$#* 1432e+#4 me-)(*2
"-( 4. .(, 2e-m*5
105151 Mem/)(0(,$( /6.
$e *2 $e2e-m*( +)4) *#
34(, -)( 1/)- /e4*)(+$
me(,)$#* ,e4$ 6*) *#
1e46*)( *e4-)6 2em2 *#
/e4+e$*( "-( 4.5
0.1 #ras 1 $i%:
!emilih maklumat yang sesuai
tentang sesuatu topik
dibincangkan.
.+ #ras 1 $i%:
!embaca bahan sastera dan
bukan sastera dengan sebutan
dan intonasi yang betul.
".< #ras 1 $i%:
!embina ayat topik yang jelas
tentang sesuatu isi.
10515% Me(#("#$$( $e@6m(
*(,,#(,";/ 2e/,) 2e34(,
m3+e- 1e(,,#( "-( 4. .(,
2e-m* $e1+ 4$( 2e/.
+( .(, -e/)6 m#+5
'atabahasa:
Kata berawalan
$per--%
- perasaan
- $* $e4"
Kosa kata:
- organ
- tisu
- pencernaan
- urea
- nitrogen
- 2)(,$*(
-",#6
-"-#4 1em(*#-
-1e4,e-(,(
*(,(
Sebutan dan
(ntonasi:
- pantun
-
(lmu:
- Kesihatan
- Sastera
- Sains
K")(
Tem1*(
Pe(+)+)$(
M34-
)ilai !urni:
- Kesyukuran
-1e4m6
-634m*-
me(,634m*)
-42)3(-
KB':
KB
- mengumpul
- mengelas
- mengecam
- menjana idea
K3(2*4#$*)8)2me
KP:
Ce4/- -)(,#)2*)$
13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1?
6 -10
MEI
Tem!
.ati ?iang
.idup Sihat
T"#$!
.atimu .atiku
2ua
PKJR!
U()* %
Tem!
T(,,#(,";
/ Pe(,,#(
Te46+1
Pe(,,#((
Pe(,(,$#*(
A;m Se04
Se-m*
T"#$ 1!
Pe4"-((
Se-m*
Me(,,#($(
Pe(,(,$#*(
A;m
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyatakan alasan
untuk membuat
keputusan.
- membaca dengan
pantas pengenalan
teks.
- menulis ayat
tunggal dan ayat
majmuk dalam
perenggan.
- me(.m1)$( 0e4)*
**, 1e(,-m(
me(,,#($(
1e(,(,$#*( ;m
+,( me(,,#($(
+)$2) ., *e-6 +)1)-)65
-me(,e(- 12*) +(
mem/#* 0**(
4)(,$2 **, m$-#m*
.(, +)1e43-e65
- me(,e(- 12*) +(
mem/#* 0**( 4)(
-me(.e(4)$(
$e1*,( +( 1432e+#4
$e2e-m*( 2em2
me(,,#($(
1e(,(,$#*( ;m.
<.< !enyatakan pilihan
untuk menerima atau
menolak pendapat
dalam perundingan
untuk mencapai kata
sepakat.
3.< !embaca pantas
secara luncuran
untuk mendapatkan
maklumat yang
menyeluruh.
".+ !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
3515% Me(,e(- 12*)
1e4*#4( "-( 4.7 #(+(,-
#(+(, "-( 4. +( -)(-
-)( 1432e+#4 $e2e-m*(
.(, 4e-e8( +) 1e42e$)*4(
me4e$7
3515: Me(0e4)*$(
$em#(,$)(( $)/* 1/)-
1e4*#4( +( #(+(,-
#(+(, "-( 4. *)+$
+)1*#6)5
35159 Me4e$ +( me()-) $3+
*)(,$6 -$# #(*#$ 1e"-(
$$)7Pe(#(,,(, /2)$- +(
1e(#m1(, 1e(,(,$#*(
;m5
<.< #ras + $i%:
!empertimbangkan
alasan untuk menerima
atau menolak
pandangan dalam
sesuatu perundingan.
3.< #ras + $i%:
!embaca bahagian
pengenalan sesuatu
teks.
".+ #ras + $i%:
!embina perenggan
dengan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
A5153 Mem/)(0(, +(
mem/(,#($( 1432e+#4
.(, 2e-m* #*(#$
me(#(,,#7 me()$)7
me-$#$( 1e4"-((
+( *#4#(/$e-#4 +4)
$e(+e4( ;m5
A515% Me(,e(- 12*)
*)(+$( .(,
me(.#m/(, $e1+
/#+) /62 +( *)(,$6
-$# 1e(#m1(, .(,
2e-m*5
'atabahasa:
Perkataan seerti
- bengkak
- berjaya
#yat tunggal
#yat majmuk
K* 1(,,)-(
Kosa kata:
- risiko
pembedahan
- perkongsian
- penderitaan
- bengkak
--*m/(,
- *)$e*
-1e(#m1(,
(lmu:
- Kesihatan
- Sains
K")( Tem1*(
Pe(+)+)$( M34-
)ilai !urni:
- Kesyukuran
- Kasih sayang
- Baik hati
- Kebersihan
-Bertanggung
2awab
-1e4m6
-634m*-
me(,634m*)
-42)3(-

KB':
KB:
- menghubung
kaitkan
- menjana idea
- mengecam
B*B:
- perbincangan
- mencatat nota
KP:
- 8e4/-- -)(,#)2*)$
- interpersonal
- intrapersonal
K3(2*4#$*)8)2me
14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
1'
13 - 1?
MEI
Tem!
.ati ?iang
.idup Sihat
T"#$!
=aya .idup
Sihat
PKJR!
U()* %
Tem!
T(,,#(,";/
Pe(,,#(
Te46+1
Pe(,,#((
Pe(,(,$#*(
A;m Se04
Se-m*
T"#$ 1!
Pe4"-((
Se-m*
Me(,,#($(
Pe(,(,$#*(
A;m
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyampaikan
maklumat dengan
laras bahasa yang
betul.
- membaca pantas
untuk membuat
keputusan.
- menulis ayat
majmuk daripada
ayat tunggal.
- me(.m1)$( 0e4)*
*e(*(, 1e(,-m(
me(,,#($(
1e(,(,$#*( ;m
+e(,( me(,,#($(
+)$2) .(, *e-6
+)1)-)65
-me(,e(- 12*) +(
mem/#* 0**(
4)(,$2 *e(*(,
m$-#m* .(,
+)1e43-e65
-me(.e(4)$(
$e1e(*)(,( +(
1432e+#4 $e2e-m*(
2em2 me(,,#($(
1e(,(,$#*( ;m
0.1 !enyampaikan
maklumat ttg sesuatu
perkara atau tajuk dengan
menggunakan kata, istilah,
&rasa, struktur ayat yg betul,
dan laras bhs yg sesuai.
3. !embaca pantas
secara imbasan untuk
mendapatkan maklumat
khusus.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.
3515% Me(,e(- 12*)
1e4*#4( "-( 4.7
#(+(,-#(+(, "-( 4.
+( -)(--)( 1432e+#4
$e2e-m*( .(, 4e-e8( +)
1e42e$)*4( me4e$7
3515: Me(0e4)*$(
$em#(,$)(( $)/* 1/)-
1e4*#4( +( #(+(,-
#(+(, "-( 4. *)+$
+)1*#6)5
35159 Me4e$ +( me()-) $3+
*)(,$6 -$# #(*#$ 1e"-(
$$)7Pe(#(,,(, /2)$-
+( 1e(#m1(,
1e(,(,$#*( ;m5
0.1 #ras 0 $ii%:
!engemukakan
maklumat dengan
menggunakan laras
bahasa yang sesuai.
3. #ras 0 $i%:
!engumpul maklumat
secara imbasan untuk
membuat keputusan.
".1 #ras 0 $i%:
!embina ayat majmuk
daripada dua atau lebih
ayat tunggal.
A5153 Mem/)(0(, +(
mem/(,#($( 1432e+#4
.(, 2e-m* #*(#$
me(#(,,#7 me()$)7
me-$#$( 1e4"-(( +(
*#4#(/$e-#4 +4)
$e(+e4( ;m5
A515% Me(,e(- 12*)
*)(+$( .(,
me(.#m/(, $e1+ /#+)
/62 +( *)(,$6 -$#
1e(#m1(, .(, 2e-m*
'atabahasa:
Kata perintah
- usah
- harap
K* $e4"
Kosa kata:
- bijirin
- seimbang
-penyumbang
- lemak
- obesiti
- *m/(,
- *)$e*
- 1e(#m1(,
Sebutan dan
(ntonasi:
- syarahan
(lmu:
- Kesihatan
- Sains
- Kajian 'empatan
-Pe(+)+)$(
M34-
-Pe(+)+)$(
S)8)$ +(
Ke;4, -
(e,4(
)ilai !urni:
kesederhanaan
- Kasih sayang
- Kebersihan
&i-ikal dan mental
- Bertanggung
jawab
-/e4;21+
KB':
KB
- rasional
- mengumpul dan
mengelas
- menjana idea
- mengecam
B*B:
- perbincangan
- mencatat
-mem/0
-me(,#m1#-
m$-#m*
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2013 = 20 & 2% MEI 2013 >
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013 =2: MEI & 0A JUN 2013 >
15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
20
10- 1%
JUN
Tem!
!oti/asi @iri
T"#$!
(dolaku
PKJR!
U()* %
Tem!
T(,,#(,";/
Pe(,,#(
Te46+1
Pe(,,#((
Pe(,(,$#*(
A;m Se04
Se-m*
T"#$ 2!
Pe(,,#(
Be4*(,,#(,-
";/ T)/
Se-m*
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyatakan &akta
yang sesuai dengan
tajuk.
-membaca &akta yang
sesuai daripada
pelbagai sumber.
- menulis karangan
jenis dialog.
- mem/0 +(
me(,e0m )2)-)2)
1e(*)(, +4)1+ *e$2
#01(5
- me(,e+)* $e2)-1(
$32 $*7 2*4#$*#4
.* +( 1e(,,#((
)m/#6( +-m *e$2
.(, +)/e4)5
-me(#-)2 em1*
1e4-$#( .(,
me(,,-$$(
$e2e-m*( +(
2)$1
/e4*(,,#(,";/ +)
+-m 1e(,(,$#*(
;m
0.+ !enghuraikan
maklumat dengan
menggunakan alasan
yang meyakinkan.
3. !embaca pantas
secara imbasan untuk
mendapatkan maklumat
khusus.
16.1 !enghasilkan
pelbagai genre $prosa
dan puisi% termasuk emel
yang mudah, menarik, dan
bermakna.
3515: Me(0e4)*$(
$em#(,$)(( $)/* 1/)-
1e4*#4( +( #(+(,-
#(+(, "-( 4. *)+$
+)1*#6)5
35159 Me4e$ +( me()-) $3+
*)(,$6 -$# #(*#$ 1e"-(
$$)7 1e(#(,,(, /2)$-
+( 1e(,,#($
1e(,(,$#*( ;m5
A515% Me(,e(- 12*)
*)(+$( .(, me(.#m/(,
$e1+ /#+) /62 +(
*)(,$6 -$# 1e(#m1(,
.(, 2e-m*5
0.+ #ras 1 $i%:
!embentangkan &akta
tentang sesuatu topik
dengan ulasan yang
wajar.
3. #ras 1$i%:
!embaca dan mencari
&akta yang rele/an.
16.1 #ras 0 $i%:
!enulis karangan
berdasarkan tajuk yang
diberikan.
105152 Me(,e(- 12*)
/,)m( *)(,$- -$#
.(, *)+$ +)2(,$ *#
(*)232)- /3-e6
me(,$3m143m)
$e2e-m*( 1e(,,#((
"-( 4. .(, -)(
'atabahasa:
Kata bantu
- sudah
- telah
- pernah
- dapat
- mahu
Im/#6(
Kosa kata:
- janji temu
- idola
- unggul
- sayu
- pancing
-$em1e(
-8(+-)2me
-me(.e4#
(lmu:
- Kajian 'empatan
-Pe(+)+)$(
M34-
)ilai !urni:
- .ormat dan
setia kepada
pemimpin
- Kerajinan
- /e4*(,,#(,-
";/
-/e4+)2)1-)(
KB':
KB
-menjana idea
- menghubung
Kait
-me(0** (3*

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
21
17-21
JUN
Tem!
!oti/asi @iri
T"#$!
Pencetus
Semangat
PKJR!
U()* %
Tem!
T(,,#(,";
/ Pe(,,#(
Te46+1
Pe(,,#((
Pe(,(,$#*
( A;m
Se04
Se-m*
T"#$ 2!
Pe(,,#(
Be4*(,,#(,
";/ T)/
Se-m*
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyatakan
penerangan
tentang perkara
yang dibualkan.
- mengimbas &akta
yang sesuai
daripada pelbagai
sumber.
- mencatat isi
daripada teks
perbualan dan
berita.
- mem/0 +(
me(,e0m )2)-)2)
1e(*)(, +4)1+
*e$2 #01(5
- me(,e+)* $e2)-1(
$32 $*7 2*4#$*#4
.* +(
1e(,,#((
)m/#6( +-m *e$2
.(, +)/e4)5
-me(#-)2 em1*
1e4-$#( .(,
me(,,-$$(
$e2e-m*( +(
2)$1
/e4*(,,#(,";/
+) +-m
1e(,(,$#*(
;m5
1. !emberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara
yang tersurat dan tersirat
dengan menggunakan
kata, ungkapan, dan ayat
yang sesuai.
3. !embaca pantas
secara imbasan untuk
mendapatkan maklumat
khusus.
16.0 !embuat ringkasan
daripada bahan yang
didengar dan dibaca.
3515: Me(0e4)*$(
$em#(,$)(( $)/* 1/)-
1e4*#4( +( #(+(,-
#(+(, "-( 4. *)+$
+)1*#6)5
35159 Me4e$ +( me()-) $3+
*)(,$6 -$# #(*#$ 1e"-(
$$)7 1e(#(,,(, /2)$-
+( 1e(,,#($
1e(,(,$#*( ;m5
A515% Me(,e(- 12*)
*)(+$( .(, me(.#m/(,
$e1+ /#+) /62 +(
*)(,$6 -$# 1e(#m1(,
.(, 2e-m*5
1. #ras 1 $i%:
!enyatakan perenggan
tentang sesuatu isi berkaitan
perkara yang dibualkan.
3. #ras + $i%:
!engimbas &akta yang rele/an
daripada pelbagai sumber
untuk mengukuhkan
maklumat.
16.0 #ras + $i%:
!encatat isi daripada pelbagai
bahan yang dibaca.
105152 Me(,e(- 12*)
/,)m( *)(,$- -$# .(,
*)+$ +)2(,$ *# (*)232)-
/3-e6 me(,$3m143m)
$e2e-m*( 1e(,,#(( "-(
4. .(, -)(5
'atabahasa:
Kata sendi nama
- di
- dari
- dalam
- pada
- dengan
K* 6#/#(,
Kosa kata:
- deklamasi
- sasterawan
- bersimpuh
- karya
- gelaran
-/e4)4)(,(
-*e40m1$
-/e4*em/#(,
-$e2e2$(
(lmu:
- Kajian
'empatan
- Sastera
- Pe(+)+)$(
M34-
)ilai !urni:
- Peka terhadap
isu sosial
-/e46*)-6*)
- /e4*(,,#(,
";/

KB':
KB:
- menganalisis
- membuat
gambaran mental
- mengumpul dan
mengelas
-me()-)
-me(*$2)4
B*B:
- mencatat
Konstrukti/isme
17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
22
2%-2'
JUN
Tem!
!oti/asi @iri
T"#$!
!enuju
Kejayaan
PKJR!
U()* :
Tem!
Me(,e(-) +(
Me((,()
B6. +) J-(
R.
T"#$ 1!
B,)m($6
N62 J-(
R. Be4-$#D
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyampaikan idea
yang bernas dalam
perbahasan dan
ucapan dengan
menggunakan sebutan
dan intonasi yg betul.
- menggunakan kata,
&rasa, ayat dan
perbahasa dalam
petikan.
-meringkaskan teks dlm
bentuk perenggan.
- mem/0 1e*)$(
/e4)* +e(,( 2e/#*(
+( )(*3(2) ., /e*#-5
- me(#-)2 .*
/e4+24$( *"#$ .(,
+)/e4)$( +,( *#-)2(
/e4(,$) ., $em2 +(
/e*#-5
-me(.*$( $e+(
/6. .(, +)6+1)
3-e6 1e(,,#( "-(
4. +( 2e//-2e//
.(, me(,$)/*$(
(62 "-( 4.5
0.0 !enyampaikan
maklumat kepada pihak
lain dalam akti/iti yang
terancang.
3.+ !engenal pasti
pelbagai genre
penulisan.
16.0 !embuat
ringkasan daripada
bahan yang didengar dan
dibaca.
105151 Mem/)(0(,$(
/6. $e *2
$e2e-m*( +)4) *#
34(, -)( 1/)-
/e4*)(+$ me(,)$#* ,e4$
6*) *# 1e46*)( *e4-)6
2em2 *# /e4+e$*(
"-( 4.5
10515? Me(,e(- 12*)
@$*34 .(, me(.#m/(,
$e1+ (62 "-( 4.5
10515A Mem/)(0(,$(
$e2( *)(,$6 -$# .(,
/e4)2)$3 *e46+1 +)4)
2e(+)4) +( 34(, -)(5
0.0 #ras + $i%:
!enyampaikan idea
yang bernas dalam
ucapan dengan
menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.+ #ras 1 $i%:
!engenal pasti
penggunaan kata, &rasa
dan peribahasa dalam
sesuatu genre.
16.0 #ras 0 $i%:
!embuat ringkasan
daripada bahan prosa
dalam bentuk
perenggan.
'atabahasa: Kata
penguat
- benar
- paling
- sangat
K* 6#/#(,
Kosa kata:
- gigih
- emosi
- berkerut-kerut
- rintangan
- bersakit-sakit
(lmu:
- Pe(+)+)$(
M34-

)ilai !urni:
- Kerajinan
- .arga diri
Kepercayaan
kepada 'uhan

KB':
KB
-menilai
-menjana idea
- mengumpul dan
mengelaskan
- mencirikan
-me()-)
-me(*$2)4
KP:
-interpersonal
Konstrukti/isme
18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
23
1-:
JULAI
Tem!
Sejarah
)egara
T"#$!
!alaya
PKJR!
U()* :
Tem!
Me(,e(-)
+(
Me((,()
B6. +)
J-( R.
T"#$ 1!
B,)m(
$6 N62
J-( R.
Be4-$#D
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyatakan
pandangan yang
rele/an tentang
sesuatu topik.
- menghuraikan
maksud ldiksi,
istilah yang terdapat
dalam lagu.
-menyusun
maklumat daripada
bahan gra&ik.
- mem/0 1e*)$(
/e4)* +e(,(
2e/#*( +(
)(*3(2) ., /e*#-5
- me(#-)2 .*
/e4+24$( *"#$
.(, +)/e4)$(
+e(,( *#-)2(
/e4(,$) .(,
$em2 +( /e*#-5
-me(.*$(
$e+( /6.
.(, +)6+1) 3-e6
1e(,,#( "-( 4.
+( 2e//-2e//
.(, me(,$)/*$(
(62 "-( 4.5
<.1 !engemukakan idea,
pandangan, dan pendapat
tentang sesuatu perkara
secara terperinci, tepat, dan
tersusun.
5.+ !embaca dan mengenal
pasti pktn, pelbg jenis ayat,
dan gaya bhs dpd teks sastera
dan bukan sastera yg dpt
membawa kesan ttentu kpd
pembaca.
,.+ !engenal pasti
maklumat dan mencatat nota
daripada bahan yang didengar
dan dibaca.
105151 Mem/)(0(,$( /6.
$e *2 $e2e-m*( +)4) *#
34(, -)( 1/)- /e4*)(+$
me(,)$#* ,e4$ 6*) *#
1e46*)( *e4-)6 2em2 *#
/e4+e$*( "-( 4.5
10515? Me(,e(- 12*) @$*34
.(, me(.#m/(, $e1+
(62 "-( 4.5
10515A Mem/)(0(,$( $e2(
*)(,$6 -$# .(, /e4)2)$3
*e46+1 +)4) 2e(+)4) +( 34(,
-)(5
<.1 #ras 1 $i%:
!emberi pandangan yang
rele/an mengenai sesuatu
topik.
5.+ #ras 1 $i%:
!engecam diksi, istilah dan
ayat yang memberikan
kesan dengan menyatakan
sebab.
,.+ #ras 1 $i%:
!emilih dan menulis idea
yang terdapat dalam
petikan yang dibaca.
'atabahasa:
Kata bilangan
- satu
- sepuluh ribu
- sebahagian
besar
- beribu-ribu
K* $e4"
Kosa kata:
- sepanduk
- raksasa
- kewargane
garaan
- berkabung
-memulaukan
Sebutan dan
(ntonasi:
- lagu
(lmu:
-Sejarah
- Kajian
'empatan
- !u-ik
-Pe(+)+)$(
M34-
)ilai !urni:
- Patirotisme
- 'anggung jawab
terhadap
masyarakat
- *inta akan
negara
- Keamanan dan
keharmonian
-/er*(,,#(,
";/

KB':
KB
-menyusun
mengikut
keutamaan
-menganalisis
-mem/(+)(,
/e<
-me(0)4)$(
B*B:
- merujuk
KP:
- mu-ik
- interpersonal
19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2%
'-12
JULAI
Tem!
Sejarah
)egara
T"#$!
!enjejaki
Kemerdeka-
an
PKJR!
U()* :
Tem!
Me(,e(-)
+(
Me((,()
B6. +)
J-( R.
T"#$ 2!
F)$)4
Se/e-#m
Be4,e4$
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menerangkan
maklumat yang
tersurat dan
tersirat.
- merujuki
ensiklopedia untuk
mendapatkan
maklumat.
- menulis karangan
berjudul
APengalaman
!enyambut
KemerdekaanB.
- mem/e(*(,$(
62)- +1*(
*e(*(, 1e4-$#(
/6. 1e(,,#(
"-( 4. +e(,(
/62 .(, /e*#-5
- me(#-)2 2#4*
$e1+ 26/*
+e(,( -e(,$1 +(
me(e1*) ;0(5
-me(.e(4)$(
$e+( /e4/6.
.(, +)6+1) 3-e6
1e(,,#( "-( 4.
+( /e-"4 #(*#$
me(,#4#2 $e+(
)()5
+.+ !elaporkan sesuatu
perkara dgn menggunakan
bhs yg sesuai dan tepat.
3.1 !erujuk pelbagai
sumber untuk mendptkan
maklumat bagi tajuk yang
sedang dikaji termasuk
maklumat dpd internet.
".+ !embina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
105153 Me(,e(- 12*) *)(,$6
-$# 1e(,,#( "-( 4.
.(, /e4*(,,#(,";/5
10515A Mem/)(0(,$( $e2(
*)(,$6 -$# .(, /e4)2)$3
*e46+1 +)4) 2e(+)4) +(
34(, -)(5
1051510 Me(,e(- 12*)
2*4*e,) #(*#$ me(,#4#2$(
*)(,$6 -$# .(, /e4)2)$35
+.+ #ras + $i%:
!embentangkan hasil
perbincangan tentang
sesuatu topik.
3.1 #ras + $i%
!erujuk kepada
ensiklopedia dan
tesaurus untuk
mendapatkan maklumat.
".+ #ras 0 $i%:
!enulis karangan prosa.
'atabahasa:
Kata pemeri
A.* *(.
K* *(.
Kosa kata:
- kemerdekaan
- penjajahan
- ditandatangani
- pertumpahan
darah
- pilihan raya
(lmu:
- Sejarah
- Pengetahuan #m
-Pe(+)+)$( Se()
C)2#-

)ilai !urni:
- Kebersihan &i-ikal
dan mental
- Patriotisme
- Kasih sayang
-be4*(,,#(,";/
-$e4"2m
-634m*-
me(,634m*)
KB':
KB
- menyusun
maklumat mengikut
urutan
- menganalisis
- menjana idea
-mem/(+)(, /e<
-me(0)4)$(
Pembelajaran
Kontekstual
- menghubung kait
20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2:
1:-1A
JULAI
Tem!
Sejarah
)egara
T"#$!
!alaysia
Bumi Bertuah
PKJR!
U()* :
Tem!
Me(,e(-)
+(
Me((,()
B6. +)
J-( R.
T"#$ 2!
F)$)4 Se/e-#m
Be4,e4$
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyatakan
pendapat yang
sesuai mengenai
sesuatu tajuk.
- membaca glosari
dan bibliogra&i
untuk mendapatkan
maklumat lanjut.
- menulis
perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk
berdasarkan topik.
- mem/e(*(,$(
62)- +1*(
*e(*(, 1e4-$#(
/6. 1e(,,#(
"-( 4. +e(,(
/62 .(, /e*#-5
- me(#-)2 2#4*
$e1+ 26/4*
+e(,( -e(,$1 +(
me(e1*) ;0(5
-me(.e(4)$(
$e+( /e4/6.
.(, +)6+1) 3-e6
1e(,,#( "-( 4.
+( /e-"4 #(*#$
me(,#4#2 $e+(
)()5
<.1 !engemukakan
idea,pandangan, dan
pendapat tentang
sesuatu perkara secara
terperinci, tepat, dan
tersusun.
3.< !embaca pantas
secara luncuran untuk
mendapatkan maklumat
yang menyeluruh.
".1 !embina dan
!enulis perkataan, ayat
tunggal dan ayat majmuk.
105153 Me(,e(- 12*)
*)(,$6 -$# 1e(,,#( "-(
4. .(,
/e4*(,,#(,";/5
10515A Mem/)(0(,$(
$e2( *)(,$6 -$# .(,
/e4)2)$3 *e46+1 +)4) 2e(+)4)
+( 34(, -)(5
1051510 Me(,e(- 12*)
2*4*e,) #(*#$ me(,#4#2$(
*)(,$6 -$# .(, /e4)2)$35
<.1 #ras 1 $i%:
!emberikan pandangan yang
rele/an mengenai sesuatu
topik.
3.< #ras 0 $i%:
!embaca indeks, glosari aau
bibliogra&i sesuatu teks atau
buku untuk mendapatkan
maklumat lanjut.
".1 #ras 1 $i%:
!enulis perkataan, ayat
tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan topik
yang diberikan.
'atabahasa:
Kata na&i
- bukan
- tidak
A.* *(.
K* *(.

Kosa kata:
- sumber asli
- wawasan
- pencakar langit
- produk
- man&aat
(lmu:
- Sejarah
- Pengetahuan
#m
-Pe(+)+)$(
M34-
)ilai !urni:
- 'oleransi dalam
masyarakat
- patuh kepada
peraturan dan
undang-undang
- Keamanan dan
keharmonian
-
KB':
KB
- menganalisis
- menjana idea
- mengecam
-me(,6#/#(,
$)*
B*B:
- bacaan intensi&
- bacaan
luncuran
- mendengar
dengan berkesan
KP:
)(*e41e423(-
MINGGU 29 PENILAIAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA = 22- 29 JULAI 2013>
21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA / TAJUK OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2?
2A JULAI
-
9 OGOS
Tem!
Keistimewaan
Setempat
T"#$!
Sup Sarang
Burung
PKJR!
U()* 9
Tem!
Be4/2)$-
+e(,( O4(,
L)(
T"#$ 1!
C/4(
Me(#(,,(,
B2)$-
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyoal untuk
mendapatkan
barangan.
- mengumpulkan
maklumat untuk
membuat amalan.
- !enyusun resipi
mengikut prosedur.
- me(#-)2 1e4$*(
+( 1e-/,) "e()2 .*
/e4$)*( $e/)$( +(
$e/#4#$(
me(#(,,(, /2)$-
2e04 /e42e(+)4)(
+( /e4$#m1#-(5
- me(,em#$$(
2e2#*# m$-#m*
/e4+24$( 23-( .,
+)$em#$$(5
-me(.e(4)$( 2)*#2)
2e-m* +( *)+$
2e-m* 2m/)-
me(e$($( 21e$
$e2e-m*( .(,
1e4-# +)m-$(
1/)- me(#(,,(,
/2)$- /e42m-2m
34(, -)(5
1.3 !enyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjlnkan transaksi dlm
urusan harian utk
mendptkan barangan
dan perkhidmatan.
3.3 !embuat ramalan
berdasarkan sesuatu
cerita atau maklumat
yang diberikan dlm
bahan ilmu.
,.0 !enyusun maklumat
daripada nota atau
catatan secara kohesi
hasil daripada bahan
yang didengar atau
dibaca.
15% T(+ "-(7 1e((+
"-( +( )2.4*
*4@)$5
15: A-)4( --# -)(*2 &
46 --# -)(*25
35159 Me4e$ +( me()-)
$3+ *)(,$6 -$# #(*#$
1e"-( $$)7 1e(#(,,(,
/2)$- +( 1e(,,#(
1e(,(,$#*( ;m5
%52 A46 .(, 1-)(,
2e-m* #(*#$ /e4"-(
$$)5
1.3 #ras 1 $i%:
!enyoal untuk mendapatkan
penjelasan tentang sesuatu
perkhidmatan yang diperlukan.
3.3 #ras 1 $ii%:
!enentukan kesesuaian
maklumat yang terdapat dalam
teks untuk membuat ramaln.
,.0 #ras 1 $i%
!enyusun maklumat mengikut
prosedur yang betul.
'atabahasa:
#yat penyata
Im/#6(
Kosa kata:
- pelanggan
- khasiat
- campuran
- resipi
- kukusan
--*e4(*)@
-*4@)$
-0/4(
-2)<
(lmu:
- Kemahiran
.idup
- !atematik
- Pendidikan
Kesihatan
-Pe(+)+)$(
M34-
)ilai !urni:
- Berhemah
tinggi
- Baik hati
- Berterima kasih
-/e46em6
KB':
KB
- meramal
- menganalisis
-me(,6#/#(,
$)*
KP:
- interpersonal
- K!@:
- meramal dan
menganalisis

Pembelajaran
Konsturkti/isme
- /e$e4"2m
-me(,1-)$2)
22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
2'
1A & 23
OGOS
Tem!
Keistimewaan
Setempat
T"#$!
Kelip-kelip di
kampung
Kuantan
PKJR!
U()* 9
Tem!
Be4/2)$-
+e(,(
O4(, L)(
T"#$ 1!
C/4(
Me(#(,,(,
B2)$-
Pada akhir tajuk ini murid
dapat:
- memberikan tunjuk arah
berdasarkan peta.
- menyatakan maklumat
tentang teks.
- menyatakan beberapa nilai
murni daripada teks.
- membaca dan mengecam isi-
isi penting daripada teks
ucapan.
- mengedit kesilapan kosa kata,
struktur ayat dan penggunaan
imbuhan dlm teks yang diberi.
- me(#-)2 1e4$*( +(
1e-/,) "e()2 .* /e4$)*(
$e/)$( +( $e/#4#$(
me(#(,,(, /2)$- 2e04
/e42e(+)4)( +(
/e4$#m1#-(5
- me(,em#$$( 2e2#*#
m$-#m* /e4+24$(
23-( ., +)$em#$$(5
-me(.e(4)$( 2)*#2)
2e-m* +( *)+$ 2e-m*
2m/)- me(e$($( 21e$
$e2e-m*( .(, 1e4-#
+)m-$( 1/)-
me(#(,,(, /2)$-
/e42m-2m 34(, -)(5
1.0 !emberikan dan
memahami arahan serta
pesanan tentang sesuatu
perkara.
5.0 !embaca dan
menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan
sastera yg berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.
11.+ !emberikan komen
dan pandangan tentang
pendapat yg disampaikan
oleh pihak lain.
15%5T(+ "-(7 1e((+
"-( +( )2.4* *4@)$5
15: A-)4( --# -)(*2 & 46
--# -)(*25
35159 Me4e$ +( me()-)
$3+ *)(,$6 -$# #(*#$
1e"-( $$)7 1e(#(,,(,
/2)$- +( 1e(,,#(
1e(,(,$#*( ;m5
%52 A46 .(, 1-)(,
2e-m* #(*#$ /e4"-( $$)
1.0 #ras 1 $i%:
!enyatakan
panduan tunjuk
arah kepada orang
lain.
5.0 #ras + $i%:
!engumpul
maklumat tentang
isi kandungan
bahan yang dibaca.
11.+ #ras + $i%:
!emahami teks
untuk mandapatkan
mesej dan nilai.
'atabahasa:
Penjodoh
bilangan:
- pasang
- orang
- ekor
- kawan
A.* *#(,,-
A.* m"m#$

Kosa kata:
- pulpa
- pupae
- menetas
- organ
- pucat
--*e4(*)@
-*4@)$
-0/4(
-2)<
(lmu:
- Sains
- Kajian tempatan
- #lam sekitar
-Pe(+)+)$( M34-
)ilai !urni:
- 'anggungjawab
- Kasih sayang
- *3-e4(2)
KB':
KB:
- menilai
- mengenal pasti
sebab akibat
-me($#-
B*B:
- membuat rujukan
KP:
- naturalis
Pembelajaran
!asteri:
- projek
K3(2*4#$*)8)2me
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
KAN
MINGGU
2A
29 - 30
OGOS
Tem!
Keistimewaan
Setempat
T"#$!
!enara
*ondong
PKJR!
U()* 9
Tem!
Be4/2)$-
+e(,( O4(,
L)(
T"#$ 2!
E*)$
Be4/2)$-
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menggunakan kata
dan ayat untuk
menyatakan
permintaan.
- menjawab soalan
pemahaman.
- menulis karangan
laporan.
- membaca dan
mengecam isi-isi
penting daripada teks
ucapan.
- mengedit kesilapan
kosa kata, struktur
ayat dan penggunaan
imbuhan dalam teks
yang diberi.
- me(.*$( e*)$
/e4/2)$- +e(,(
2e-m* /e4+24$(
*.(,( 8)+e3 e+,(
"e-2 +( *e42#2#(5
- mem/)( +4@
$4(,( .(, -e(,$1
#(*#$ me(#-)2
$4(,(5
-me(.e(4)$( -)m
e*)$ /e4/2)$- +e(,(
2e-m*5
1.< !enyatakan
permintaan secara berterus
terang dan meyakinkan
dengan menggunakan
intonasi dan paralinguistik
yang sesuai untuk
menguatkan permintaan.
.+ !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi yg
betul dan lancar serta
memahami perkara yg
dibaca.
16.1 !enghasilkan
pelbagai genre $prosa
dan puisi% termasuk emel
yang mudah, menarik, dan
bermakna.
:515' Me(#("#$$(
$e/3-e6( #(*#$
me(,)m/2 1/)-
me(#(,,(, /2)$- 2m/)-
me()-) +( me(,#4#2$(
$e/4(,$-)( 4)2)$35
:515A Me(#("#$$(
$e/3-e6( #(*#$
me(#(,,(, +e(,( .$)(
+) "-( 4.7 --#( / -343(,
1e"-( $$)7 -343(, /2)$-
+( --#( $3(,2)5
1.< #ras 0 $i%:
!enggunakan kata dan
ayat yang sesuai dalam
menyatakan permintaan
untuk menyakinkan pihak
lain.
.+ #ras 0 $ii%:
!emahami isi kandungan
teks yang dibaca.
16.1 #ras 0 $i%:
!enulis karangan
berdasarkan tajuk yang
diberikan.
15253 Me(e4(,$(
/,)m( /6,)(
*e4*e(*# "-( #(*#$
1e"-( $$) +(
1e(#(,,(, /2)$-
+),#($( /,)
me()(,$*$(
$e2e-m*(5
'atabahasa:
4rasa sendi
nama:
- pada
- kepada
- seperti
Pe4)/62
-/e46*)-6*) +)
"-( 4.
-/)4 -m/*
2- 2e-m*
--6 /)2 *e,-
/)2
Kosa kata:
- menara
- pengkaji
- mercu
- membahayakan
- warisan
- e*)$
- $3m#()$2)
- /e-3$

(lmu:
- Sejarah
-Pe(+)+)$(
M34-
-Pe(+)+)$( S)8)$
+(
Ke;4,-
(e,4(
)ilai !urni:
- *inta akan negara
- mem*#6)
1e4*#4( +(
#(+(,-#(+(,
KB':
KB
-mengecam
- menyusun atur
- me("( )+e
'eori Kecerdasan
Pelbagai
K3(2*4#$*)8)2me
24
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
30
2- 9 SEP
Tem!
!alaysia
'erbilang
T"#$!
!enara Kita
PKJR!
U()* ?
Tem!
Pe-(
Ke0em2(
+(
K3(*)(,e(2)
T"#$ 1!
Pe(.e-e2)(
M2-6
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- mengemukakan
komen yang sesuai.
- mengenal pasti isi-isi
penting daripada teks.
- menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk.
- membaca petikan
berita dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.
- menulis ayat
berdasarkan tajuk
yang diberikan dgn
tulisan berangkai yg
kemas dan betul.
- me(,em#$$( )+e
., /e4(2 +-m
1e4/)(0(,( **, 1#)2)
., +)/05
- me(,62)-$( 1#)2)
+1+ m$-#m* .,
+)/e4)$( +,( /e*#-5
-me(.e(4)$( 1e-(
$e0em2( +(
$3(*)(,e(2) .(, 1e4-#
+)-$#$( #(*#$
me("+) 1e(,,#( "-(
4. .(, -e/)6 2e-m*
<.+ !engemukakan
komen yg sesuai
berdasarkan
pemerhatian,
pengalaman, dan
maklumat yang
disampaikn oleh pihak
lain.
3.0 !embaca dan
mengenal pasti isi
utama dn isi sampingan
dpd teks.
".+ !embina dan
menulis ayat tunggal dn
ayt majmuk dlm sesuatu
penulisan teks tentang
sesuatu tajuk.
10515: Me(#("#$$(
$e2e+4( *e(*(, 1
.(, 1e4-# +)-$#$(
2em2 $e0em2(5
105159 Me4m-$( 1
.(, 1e4-# +)$e*6#) +(
+)-$#$( #(*#$ me("+)
2e34(, 1e(,,#( "-(
4. .(, 2e-m* +(
/e4*(,,#(,";/ 1+
m2 6+1(5
<.+ #ras 1 $i%:
!enyusun idea tentang
sesuatu isu untuk membuat
komen.
3.0 #ras 1 $i%:
!embaca dan mengecam isi-
isi penting daripada pelbagai
bahan bacaan.
".+ #ras 1 $i%:
!embina ayat tunggal dan
ayat majmuk bardasarkan
tajuk.
'atabahasa:
Simpulan
bahasa:
- rambang
mata
- bertikam
lidah
-$* +"e$*)@
Kosa kata:
- seni bina
- mercu tanda
- nyaman
- canggih
- santai
-1e*$
-me-#(0#4
-*e4m(,#-
m(,#
(lmu:
-Kajian 'empatan
-Pe(+)+)$( M34-
)ilai !urni:
-!enyayangi alam
sekitar
-*inta akan negara
- K2)6 2.(,
- meme(*)(,$(
$e2e-m*(
KB':
KB
-me("( )+e
-mengecam
-membuat gambaran
mental
Pembelajaran
Kontekstual
KP:
8e4/- -)(,#)2*)$
25
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
31
A- 13
SEP
Tem!
!alaysia
'erbilang
T"#$!
!utiara
Sabah
U()* ?
Tem!
Pe-(
Ke0em2(
+(
K3(*)(,e(2)
T"#$ 2!
T)(+$(
Se;$*#
Ke0em2(
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- berbincang untuk
mendapatkan
persetujuan dalam
berurusan.
- menyatakan ayat
yang membawa
kesan tertentu
kepada pembaca.
- menulis teks
dengan tulisan
berangkai yang
kemas dan cantik.
- mem/e4)$(
1e(+1* **,
2e2#*# *31)$ .,
+)/)(0(,$(5
- me(#-)2 1e-/,
"e()2 .*
/e4+24$(
1e4/)(0(,( +)
+-m 04*5
-me(.*$(
*)(+$( .(, 1e4-#
+)-$#$( 2e;$*#
$e0em2( 2e4*
me("+) 1e(,,#(
"-( 4. .(,
2e-m* +(
/e4*(,,#(,";/5
1. !emberikan
penjelasan tentang
sesuatu perkara
yang tersurat dan tersirat
dengan menggunakan
kata, ungkapan, dan ayat
yang sesuai
5.+ !embaca dan
mengenal pasti perkataan,
pelbagai jenis ayat, dan
gaya bahasa daripada teks
sastera dan bukan sastera
yg dapat membawa kesan
tertentu kepada pembaca.
".0 !enulis perkataan
dan ayat dgn menggunakn
tulisan berangkai ygkemas.
10515: Me(#("#$$(
$e2e+4( *e(*(, 1 .(,
1e4-# +)-$#$( 2em2
$e0em2(5
105159 Me4m-$( 1 .(,
1e4-# +)$e*6#) +(
+)-$#$( #(*#$ me("+)
2e34(, 1e(,,#( "-(
4. .(, 2e-m* +(
/e4*(,,#(,";/ 1+
m2 6+1(5
1. #ras +$i%:
!enerangkan maksud yang
tersurat dan tersirat tentang
sesuatu peristiwa.
5.+ #ras + $i%:
!emilih ayat yang
memberikan kesan dalam
teks prosa dan puisi dengan
menyatakan alasan.
".0 #ras +$i%:
!enulis perenggan dengan
tulisan berangkai yang
kemas dan cantik.
'atabahasa:
Perumpamaan
:
-bagai kucing
kehilangan
anak
-bagai telur di
hujung tanduk
$* 6#/#(,
Kosa kata:
-mutiara
-cenderamata
-tiram
-matang
-sepadan
-$+
$e0em2(
-*-)(
$e0em2(
Sebutan dan
(ntonasi:
-Syair
(lmu:
-Kajian 'empatan
-K")( Tem1*(
-Pe(+)+)$( Se()
C)2#-
)ilai !urni:
-Kejujuran
-Kasih sayang
terhadap keluarga
-Kepercayaan kepada
'uhan
- S/4
- /)"$ mem/#*
$e1#*#2(
KB':
KB
-me("( )+e
-menghubung kaitkan

Pembelajaran
Kontekstual
26
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
32
1?-20
SEP
Tem!
!alaysia
'erbilang
T"#$!
Petroleum
)asional
U()* '
Tem!
M2-6
Sem2
Pe4"-((
T"#$ 1!
M4) K)*
Se-)+)$
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyoal untuk
mendapatkan
maklumat dengan
soalan pelbagai
aras.
- memahami sajak
yang dibaca.
- menulis
perkataan, ayat
tunggal dan ayat
majmuk daripada
tajuk.
- mem/(+)(,$(
1e4/e<( #(+(,-
#(+(, +(
1e4*#4( 1e(,,#(
"-( 4. +,(
/62 ., /e*#-5
- me(#-)2 1e4$*(
+( 4(,$) $*
2e4* me-e(,$1$(
1e-/, "e()2 .* +-m
1e*)$( $4(,(5
-me(.e(4)
#(+(,-#(+(, +(
1e4*#4( .,(
/e4-)(( $e1+
1e(,,#( "-( 4.
.(, /e4/e<7
1.+ Bertanya dan menjawab
tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila.
.+ !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta
memahami perkara yang
dibaca.
".1 !embina dan menulis
perkataan, ayat tunggal dan
ayat majmuk.
35153 Me(,6#4)$(
/,)m( +( me(,1
1e4*#4( +( #(+(,-#(+(,
"-( 4. +)1-)$2)$(
$e1+ 1e"-( $$)7
1e(#(,,(, /2)$-7
1em(+#7 1e(#m1(, +(
1e(#(,,(, m3*32)$-5
3515% Me(,e(- 12*) 1e4*#4(
"-( 4.7 #(+(,-#(+(,
"-( 4. +( -)(--)(
1432e+#4 $e2e-m*( .(,
4e-e8( +) 1e42e$)*4(
me4e$5
1.+ #ras 0 $i%:
!engemukakan soalan
pelbagai asas dengan
menggunakan bahasa yang
sesuai.
.+ #ras 0 $ii%:
!emahami isi kandungan teks
yang dibaca.
".1 #ras 1 $i%:
!enulis perkataan, ayat
tunggal, dan ayat majmuk
berdasarkan topic yang
diberikan.
10515A Mem/)(0(,$( $e2(
*)(,$6 -$# .(, /e4)2)$3
*e46+1 +)4) 2e(+)4) +( 34(,
-)(5
1051510 Me(,e(- 12*) 2*4*e,)
#(*#$ me(,#4#2$( *)(,$6 -$#
.(, /e4)2)$35
'atabahasa:
#yat perintah:
-'olong beritahu
-Sila datang
Im/#6(
;-(

Kosa kata:
-cari gali
-menapis
-petroleum
-samudera
-sentosa
-$em#(,$)((
-;")/
-1*#6
me(,#4#2$(
Sebuatn dan
(ntonasi:
-ayat perintah
(lmu:
-Kajian 'empatan
-Pe(+)+)$(
Se() C)2#-
)ilai !urni:
-Kejujuran
-Berterima kasih
-Patuh kepada
peraturan dan
undang-undang
-/e$e4"2m
-634m*-
me(,634m*)

KB':
KB
-menyelesaikan
masalah
-me("( )+e

Belajar *ara
Belajar
KP:
)(*e41e423(-
27
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
33
23- 2?
SEP
Tem!
Kebudayaan
!alaysia
T"#$!
Bertuahnya
Kita7
U()* '
Tem!
M2-6
Sem2
Pe4"-((
T"#$ 2!
R#m#2$(
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menghuraikan
idea dengan
memberikan
penjelasan.
- menyatakan
peribahasa dalam
pantun yang
dibaca.
- mencatat isi
daripada sumber
lisan.
- mem/0 +(
mem6m)
$(+#(,( *e$2
.(, +)/0 +e(,(
/e*#-5
- me(,e-2 +(
me4e$3+$(
m$-#m* +1+ 1e-/,
2#m/e45
-me(.e(4)
#(+(,-#(+(, +(
1e4*#4( "-( 4.
+( 4)2)$3 2e4* 04
#(*#$ me((,()
4)2)$3 /e4$e((
/e4+24$( "e()2
1e(,,#( "-( 4.
.(, /e4-)((5
0.+ !enghuraikan
maklumat dengan
menggunakan alasan
yang meyakinkan.
3.+ !engenal pasti
pelbagai genre
penulisan.
16.1 !enghasilkan
Pelbagai genre $prosa
dan puisi% termasuk emel
yang mudah, menarik, dan
bermakna.
3515% Me(,e(- 12*) 1e4*#4(
"-( 4.7 #(+(,-#(+(,
"-( 4. +( -)(--)(
1432e+#4 $e2e-m*( .(,
4e-e8( +) 1e42e$)*4(
me4e$5
10515A Mem/)(0(,$( $e2(
*)(,$6 -$# .(, /e4)2)$3
*e46+1 +)4) 2e(+)4) +(
34(, -)(5
1051510 Me(,e(- 12*)
2*4*e,) #(*#$ me(,#4#2$(
*)(,$6 -$# .(, /e4)2)$35
0.+ #ras 1 $i%:
!embentangkan &akta tentang
sesuatu topik dengan ulasan
yang wajar.
3.+ #ras 1 $i%:
!engenal pasti penggunaan
kata, &rasa, ayat dan
peribahasa dalam sesuatu
genre.
16.1 #ras 1 $i%:
!engenal pasti isi daripada
pelbagai sumber berdasarkan
tajuk.
'atabahasa:
#walan ber-
- berwarna-warni
- berjaya
- bertemu
A.* *31)$
A.* 6#4)(


Kosa kata:
- kebudayaan
- kesyukuran
- karut
- rentak
- dikir barat
- 4)2)$3
me(,#4#2$(
-1e(em#(
Sebutan dan
(ntonasi:
- pantun
(lmu:
- Sastera

)ilai !urni:
- Berhemah
tinggi
Peraturan
Sosiobudaya:
- Kesantunan
bahasa
- /e4@)$)4(
42)3(-
- 2/4
- /e46*)-6*)

KB':
KB
- meramal

K!@:
- meramal
B*B:
- perbincangan

28
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
3%
30 SEP
-
% OKT
Tem!
Kebudayaan
!alaysia
T"#$!
Carisan Kita
PKJR
U-(,$")
U()* 1
T"#$ 1
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- bercerita tentang
sesuatu perkara.
- menyatakan idea
keseluruhan
tentang teks yang
dibaca.
- membina
kerangka
karangan.
+.1 Bercerita dengan
menggunakan kata, &rasa,
ayat serta sebutan dan
intonasi yg baik dan jelas.
3.< !embaca pantas
secara luncuran untuk
mendapatkan maklumat
yang menyeluruh.
16.1 !enghasilkan
pelbagai genre $prosa
dan puisi% termasuk emel
yang mudah, menarik, dan
bermakna.
+.1 #ras 1 $ii%:
!enyampaikan cerita
tentang isu semasa yang
didengar atau dibaca.
3.< #ras 1 $ii%:
!embaca ayat pertama
dalam perenggan bagi
sesuatu teks untuk
mendpatkan idea.
16.1 #ras + $ii%
!embina dra& karangan yang
lengkap.
'atabahasa:
#pitan akhiran -an
- warisan
- sulaman

Kosa kata:
- warisan
- kerongsang
- sulaman
- kompleks
- peranakan

(lmu:
- Pendidikan !oral
)ilai !urni:
- Berhemah tinggi
- Kesederhanaan

KB':
KB
-menjana idea
- meramal
Pembelajaran
Kontekstual
K!@:
- meramal
B*B:
- merujuki kamus
Pembelajaran
Kontekstual
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
P1)=(S(#)
K:?(K:D:!
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
29
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU
3%
1A & 23
SEP
Tem!
Kebudayaan
!alaysia
T"#$!
*itra Kita
PKJR
U-(,$")
U()* 1
T"#$ 2
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menjawab soalan
dengan tepat.
- membuat
kesimpulan
berdasarkan teks
dan jadual.
- membina ayat
topik berdasarkan
gambar.
1.+ Bertanya dan
menjawab tentang sesuatu
perkara secara
bertatasusila.
5.1 !embaca dan
menerangkan maksud
kandungan teks yang
tersurat dan tersirat.
".< !embina dan menulis
ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan sesuatu
perkara.
1.+ #ras + $ii%:
!enjawab untuk
menrangkan sesuatu perkara
yang dikemukakan.
5.1 #ras 0 $i%:
!embuat kesimpulan
tentang maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan bahan
gra&ik dan bukan gra&ik.
".< #ras 1 $i%:
!embina ayat topik yang
jelas tentang sesuatu isi.
'atabahasa:
Kata sendi nama:
- di
- daripada
- pada
- oleh
- kepada

Kosa kata:
- citra
- setiakawan
- peranginan
- tradisional
- kabadi
(lmu:
-Kajian 'empatan
)ilai !urni:
- Berhemah tinggi
- 'anggung jawab
terhadap
masyarakat
- Bersopan santun
KB':
KB
-menjana idea
- membuat
kesimpulan
- menghubung
kaitkan

Pembelajaran
Kontekstual
MINGGU 3:
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2013 = ?- 11 OKTOBER 2013 >
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
30
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU
39
1%-1'
OKT
Tem!
Kegiatan
1konomi
T"#$!
Dada .itam
di Sarawak
PKJR
U-(,$")
U()* 2
T"#$ 1
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- melaksanakan
arahan mengikut
keutamaan.
- mengumpulkan
maklumat untuk
membuat pilihan.
- menyemak dan
membetulkan
kesilapan pada
ayat.
1.0 !emberikan dan
memahami arahan serta
pesanan tentang sesuatu
perkara.
3. !embaca pantas
secara imbasan untuk
mendapatkan maklumat
khusus.
16.+ !engedit
dan memurnikan
hasil penulisan.
1.0 #ras 0 $i%:
!endengar dan menerima
arahan untuk dilaksanakan
mengikut keutamaan.
3. #ras 0 $i%:
!engumpul maklumat secara
imbasan untuk membuat
keputusan.
16.+ #ras 1 $i%:
!engenal pasti dan
membetulkan kesilapan
ejaan, perkataan dan tanda
baca dalam teks.
'atabahasa:
#walan di-
- ditebang
Kata sendi
nama EdiF
- di ladang

Kosa kata:
- perencah
- lanar
- rempah ratus
- tapak
semaian
- pengawet
(lmu:
- Kemahiran .idup
- Pendidikan
Kesihatan
- =eogra&i
- Pertanian

)ilai !urni:
- Kerajinan
- ?asional

KB':
KB
-membuat gambaran
B*B:
- mendengar dengan
berkesan
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
31
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU
3?
1% & 1'
OKT
Tem!
Kegiatan
1konomi
T"#$!
Projek Kra&
'angan
PKJR
U-(,$")
U()* 2
T"#$ 2
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyampaikan
arahan dan
pesanan dengan
bersopan.
- membaca teks
untuk mendapatkan
idea keseluruhan.
- menulis karangan
jenis &akta.
- mengemukakan
idea yg bernas dlm
perbincangan
tentang puisi yang
dibaca.
1.0 !emberikan dan
memahami arahan serta
pesanan tentang sesuatu
perkara.
3.< !embaca pantas
secara luncuran untuk
mendapatkan maklumat yg
menyeluruh.
16.1 !enghasilkan
Pelbagai genre $prosa
dan puisi% termasuk emel
yang mudah, menarik, dan
bermakna.
1.0 #ras 1 $ii%:
!enyampaikan arahan serta
pesanan dengan intonasi yang
betul dan bersopan.
3.< #ras + $i%:
!embaca bahagian
pengenalan sesebuah teks.
16.1 #ras 0 $i%:
!enulis karangan berdasarkan
tajuk yang diberikan.
'atabahasa:
#walan me)-
- membiak
- membesar
- mendapat

Kosa kata:
- potensi
- industri
- angklung
- rebung
- sanggul
(lmu:
- Kemahiran
.idup
)ilai !urni:
- Berdikari
KB':
KB
-mengumpul dan
mengelaskan
- membuat
gambaran
B*B:
-mencatat nota
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
32
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU
3'
21 - 2:
OKT
Tem!
Kegiatan
1konomi
T"#$!
Dembah
Buah
PKJR
U-(,$")
U()* 3
T"#$ 1
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menggunakan
bahasa yang
sesuai ketika
berurusan.
- membaca teks
pelbagai laras
dengan betul.
- menulis ayat topik
dan ayat huraian
dalam perenggan.
1.3 !enyatakan sesuatu
kemahuan semasa
menjalankan transaksi
dalam urusan harian
untuk mendapatkan
brgn dan perkhidmatan.
.+ !embaca kuat teks
prosa dan puisi dengan
sebutan dan intonasi yg
betul dan lancar serta
memahami perkara yg
dibaca.
".< !embina dan menulis
ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan sesuatu
perkara.
1.3 #ras 0 $i%:
!enggunakan bahasa yang
sesuai untuk mendapatkan
keyakinan semasa berurusan.
.+ #ras 0 $i%:
!embaca teks pelbagai laras
dengan sebutan dan intonasi
yang betul serta gaya yang
sesuai.
".< #ras 0 $i%:
!embina perenggan yang
kohesi dengan ayat topik dan
ayat huraian.
'atabahasa:
Kata penegas:
- memang
- juga
- pun

Kosa kata:
- /itamin
- menyembur
- eksport
- cantuman
- pembekal
(lmu:
- !atematik
- Pertanian
)ilai !urni:
- hemah tinggi
-persoalan
Sosiobudaya:
- peribahasa
KB':
KB
-menjana idea

KP:
-logik
-!atematik
-kinestetik
B*B:
- mencatat nota
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
33
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU
3A
2' OKT
-
1 NOC
Tem!
*erita
?akyat
T"#$!
*erita
Binatang
PKJR
U-(,$")
U()* 3
T"#$ 2
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- bercerita dengan
menggunakan
perkataan yang
sesuai.
- menyatakan
pengajaran
daripada cerita yang
dibaca.
- mencatat perkara
yang menarik dalam
bahan.
+.1 Bercerita dengan
menggunakan kata,&rasa,
ayat serta sebutan dan
intonasi yg baik dan jelas.
5.0 !embaca dan
menghayati pelbg bahan sastera
dan bukan sastera yg berkualiti
utk meningkatkn dan
mmperkukuh minat membaca.
11.1 !enyatakan
pandangan tentang
perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.
+.1 #ras 1 $i%:
!emilih diksi yang sesuai
untuk menyampaikan
sesuatu cerita.
5.0 #ras 0 $i%:
!enceritakan isi kandungan
bahan yang dibaca dengan
jelas dan terperinci.
11.1 #ras 1 $i%:
!eneliti perkara yang
menarik dalam bahan yang
ditonton atau dibaca.
'atabahasa:
#yat aki&:
- menghina
#yat pasi&
- disuruh
Kosa kata:
menggelupur
- jerat
- tenggala
- belukar
- rotan
Sebutan dan
(ntonasi:
- *erita
Peribahasa:
Simpulan
bahasa:
- jauh hati
- makan diri
(lmu:
- Sastera
- Pendidikan !oral
)ilai !urni:
- .ormat-
menghormati
- Kasih sayang
- Kejujuran
- Kerajinan
- Bertanggung
j awab
KB':
KB
- meramal
- memilih
- mengecam
- menilai
B*B:
- perbincangan
- merujuk
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
34
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU
%0

% & '
NOC
Tem!
*erita
?akyat
T"#$!
*erita #sal
:sul
PKJR
U-(,$")
U()* %
T"#$ 1
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:

- menyampaikan
kesudahan cerita
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.

- membaca dan
mencatat maklumat
tentang isi cerita.
- mencatat mesej
dan nilai murni
dalam cerita.
+.1 Bercerita dengan
menggunakan kata, &rasa,
ayat serta sebutan dan
intonasi yg baik dan jelas.
5.0 !embaca dan
menghayati pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang berkualiti untuk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.
11.+ !emberikan komen dan
pandangan tentang pendapat
yang disampaikan oleh pihak
lain.
+.1 #ras + $i%:
!embuat ramalan permulaan
atau kesudahan cerita
dengan sebutan serta
intonasi yang baik.
5.0 #ras + $i%:
!engumpul maklumat
tentang isi kandungan bahan
yang dibaca.
11.+ #ras + $ii%:
!enjelaskan mesej dan nilai
yang terdapat dalam teks.
'atabahasa:
Kata nama arah:
- sisi
- selatan
- utara
- barat
Kosa kata:
- pemeluk
- melentur
- berpuaka
- selendang
- coretan
Sebutan dan
(ntonasi:
- #yat seruan
Peribahasa:
Simpulan
bahasa:
- bau-bau
bacang
- berpeluk tubuh
(lmu:
- Sastera
- Pendidikan !oral
- Kajian 'empatan
)ilai !urni:
- Bertanggung
jawab
- Kasih sayang
- Keberanian
- Kesetiaan
KB':
KB
- meramal
- menjana idea
- menyusun
mengikut urutan
B*B:
- merujuk
KP:
- /erbal- linguistik
Kontekstual
35
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
%1
% & '
NOC
Tem!
*erita
?akyat
T"#$!
*erita
2enaka
PKJR
U-(,$")
U()* %
T"#$ 2
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- menyampaikan
cerita dengan
sebutan, intonasi
dan penghayatan
yang baik.
- membaca dan
mengklasi&ikasikan
jenis ayat yang
memberikan kesan.
- membetulkan
kesilapan aspek
pertautan idea.
+.1 Bercerita dengan
menggunakan kata,
&rasa, ayat serta sebutan
dan intonasi yang baik
dan jelas.
.1 !embaca kuat
perkataan dan ayat
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan memahami perkara yang
dibaca.
16.+ !engedit dan
memurnikan hasil
penulisan.
+.1 #ras 0 $i%:
!empersembahkan cerita
dengan sebutan, intonasi dan
penghayatan yang sesuai.
.1 #ras 0 $i%:
!embaca ayat dalam teks
dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
.
16.+ #ras 0 $i%:
!engenal pasti dan
membetulkan kesilapan aspek
pertautan idea dalam penulisan
yang dihasilkan.
'atabahasa:
Kata ganda
penuh:
- anak-anak
- angan-angan
Penanda
wacana:
- malahan

Kosa kata:
- pelepah
- menggelar
- karung
- menyorok
- pendayung
(lmu:
- Sastera
)ilai !urni:
- Berdikari
- Kasih sayang
- Kejujuran
- Kerajinan
- Keberanian
KB':
KB
- memlih

mengklasi&ikasi
- mengecam
- menilai
- menjana idea
B*B:
- perbincangan
- mencatat
KP:
- /erbal-
linguistik
- intrapersonal
- interpersonal
36
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013
BAHASA MALAYSIA SJK TAHUN LIMA
MINGGU /
TARIKH
TEMA /
TAJUK
OBJEKTIF ISI KANDUNGAN
HASIL
PEMBELAJARAN
SISTEM
BAHASA
PENGISIAN
KURIKULUM
PLANJ /
TARIKH
DISEMPURNA-
KAN
MINGGU
%2
11- 1:
NOC
Tem!
#lam Sains
T"#$!
#ngkasa
?aya
PKJR
U-(,$")
U()* :
T"#$ 1
Pada akhir tajuk ini
murid dapat:
- mengemukakan
maklumat dengan
jelas dan tersusun.
- menyenaraikan
maklumat daripada
teks.
- mencatat idea
utama dan idea
sokongan daripada
petikan.
0.1 !enyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara atau tajuk dgn
menggunakan kata, istilah,
&rasa, struktur ayat yg betul,
dan laras bhs yg sesuai.
5.0 !embaca dan
menghayati pelbagai
bahan sastera dan bukan
sastera yang berkualiti utk
meningkatkan dan
memperkukuh minat
membaca.
,.+ !engenal pasti
maklumat dan mencatat nota
daripada bahan
yang didengar dan dibaca.
0.1 #ras 1 $ii%:
!engemukakan maklumat
dengan jelas dan tersusun.
5.0 #ras + $i%:
!engumpul maklumat tentang
isi kandungan bahan yang
dibaca.
,.+ #ras 0 $i%:
!endengar dan menyenaraikan
idea utama dan idea sokongan
yang terdapat dalam petikan.
'atabahasa:
Kata hubung:
- setelah
- yang
- sekiranya
- kerana
- serta

Kosa kata:
- &enomena
- angkasa
- atmos&era
- satelit
angkasawan
(lmu:
- Sains
- Sastera
)ilai !urni:
- *inta akan
negara
- 'anggung
jawab
terhadap
masyarakat

KB':
KB
- menjana idea
- mengenal
pasti idea
utama dan idea
sokongan
B*B
CUTI AKHIR TAHUN
37