Anda di halaman 1dari 10

TEMA MENYIASAT BENDA

HIDUP
RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 4 2013
MINGGU BIDANG
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH
DISEMPURNAK
AN
1 DAN
2
4 6
Jana!"
# 13
Jana!"
1$ B%n&a
H"&'
M%('n)a"
K%'%!*an
A+a+
1$1 M%(a,a("
(an+"a (%('n)a"
-%'%!*an a+a+
M!"&
. (%n/%na* 'a+0"
-%'%!*an a+a+
(an+"a$
. (%(1a0 "n2%!%n+ (%n/a'a (an+"a
(%(%!*-an (a-anan3 a"!3 &a!a &an
3
16420
Jana!"
1$2 M%(a,a(" ,a"5an
(%(%!*-an -%'%!*an
a+a+$
M!"&
.(%n/%na* 'a+0" -%'%!*an a+a+ ,a"5an$
.(%(1a0 "n2%!%n+ (%n/a'a ,a"5an
(%(%!*-an (a-anan3 a"!3 &a!a &an
,a1"0a0$
.(%(%!",a*-an '%*1a/a" 6%n"+ ,a1"0a0 ,a"5an$
4
23427
Jana!"
CUTI TAHUN BARU
CINA
8
30 Jan 3
F%1
1$3 M%(a,a("
0(1,an
(%(%!*-an -%'%!*an
a+a+
M!"&
. (%n/%na* 'a+0" -%'%!*an a+a+ 0(1,an$
6 9
7
6 11
F%1
13 17
F%1
2$ B%n&a
H"&'
M%n6a*an"
P!:+%+ H"&'
2.1 Menganalisa proses - proses
hidup manusia
M!"&
.(%n%!an/-an 1a,a5a (an+"a 1%!na2a+$
.(%(%!",a*-an '!:+%+ (%na!"- na2a+$
.(%(%!",a*-an '!:+%+ (%n/,%(1+ &a!a$
.(%(1%;a-an &a!a )an/ &"+%&0 &an
&a!a )an/ &",%(1+$
.(%n)a0a-an (an+"a (%n//na-an 'a!4
'a! n0- 1%!na2a+
. (%n/%na* 'a+0" *a*an &a!a +%(a+a
1%!na2a+
membuat kesimpulan tidak semua individu
mempunyai kadar pernafasan yang sama.
<
20 24
F%1
2$1 M%n/ana*"+a '!:+%+ 4
'!:+%+ ,"&' (an+"a
menyatakan manusia berkumuh dan menyahtinja
menyatakan hasil perkumuhan manusia.
menyatakan hasil penyahtinjaan manusia.
membuat inferens manusia perlu berkumuh dan
menyahtinja.
#
27 F%1
2
Ma=
2$1 M%n/ana*"+a '!:+%+ 4
'!:+%+ ,"&' (an+"a
menyatakan bahawa manusia bertindakbalas
terhadap rangsangan
memberi sebab mengapa manusia bertindakbalas
terhadap rangsangan
10
8 #
Ma=
UPPM 1 > PENILAIAN
KURIKULUM 1
11
12 16
Ma=
CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL
12
1# 23
Ma=
2$2 M%n)%&a!" 0%n0an/
+%+%0%n/a, '%!*a-an
1:*%, (%n//an//
'!:+%+ ,"&'
M!"&
. (%(1%!" =:n0:, 0a1"a0 )an/
(%n&a0an/-an 1a,a)a 0%!,a&a'
'!:+%+ ,"&' (an+"a$
. (%n)a0a-an -%+an (%!:-:- -%'a&a 'a!4
'a!
. (%n%!an/-an 1a,a5a (%n/a(1"* &a&a,
&an a*=:,:* 1:*%, (%*%5a0-an 0"n&a- 1a*a+
13
26 30
Ma=
2$2 M%n)%&a!" 0%n0an/
+%+%0%n/a, '%!*a-an
1:*%, (%n//an//
'!:+%+ ,"&'
melibatkan diri dalam kempen untuk tidak
menggalakkan aktiviti merokok, mengambil dadah
dan minum alkohol di kalangan rakan sebaya.
14
24 6
A'!"*
2.3 Menganalisis proses hidup
haiwan
Murid
menyatakan bahawa haiwan berkumuh
menyatakan bahawa haiwan menyahtinja
memberi sebab mengapa haiwan perlu untuk
berkumuh dan menyahtinja
18
# 13
A'!"*
2.3 Menganalisis proses hidup
haiwan
menyatakan bahawa haiwan bernafas
mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan
tertentu.
. (%n)a0a-an 1a,a5a :!/an '%!na2a+an
1a/" 6%n"+ ,a"5an )an/ 1%!*a"nan
a&a*a, 1%!1%;a
16
16 20
A'!"*
2.3 Menganalisis proses hidup
haiwan
. (%n)a0a-an 1a,a5a ,a"5an (%(1"a-$
. (%n)a0a-an 1a,a5a +%+%0%n/a, ,a"5an
(%*a,"!-an ana- &an +%+%0%n/a,n)a '*a
1%!0%*!$
. (%n/%*a+-an ,a"5an 1%!&a+a!-an =a!a
'%(1"a-an$
. (%n%!an/-an -"0a!an ,"&' 1a/"
,a"5an )an/ 1%!1%;a$
(%n)a0a-an 1a,a5a ,a"5an
(%('n)a" -"0a!an ,"&' )an/
1%!1%;a$
17 9
1<
23 27
A'!"*
30 A'!"* 44
M%"
2. Memahami proses-proses
hidup tumbuhan
Murid
menyatakan bahawa tumbuhan bergerakbalas
terhadap rangsangan.
mengenal pasti bahagian tumbuhan yang
bergerakbalas terhadap air
mengenal pasti bahagian tumbuhan yang
bergerakbalas terhadap graviti
mengenal pasti bahagian tumbuhan yang
bergerakbalas terhadap !ahaya matahari
mengenal pasti bahagian tumbuhan yang
bergerakbalas terhadap sentuhan
1#
7 11
M%"
2. Memahami proses-proses
hidup tumbuhan
menyatakan bahawa tumbuhan membiak
menerangkan mengapa tumbuhan perlu membiak
meramalkan apa yang akan berlaku kepada dunia
jika tumbuhan tidak membiak
menerangkan pelbagai !ara tumbuhan membiak
20
14 1<
M%"
3. Haiwan
dan Tumbuhan
Melindungi Diri
3.1 Memahami
bahawa haiwan mempunyai !iri-
!iri khas dan tabiat bagi
melindungi diri daripada bahaya"
musuh.
Murid
mengenal pasti !iri-!iri khas haiwan melindungi
dirinya daripada bahaya.
mengenal pasti tabiat khas haiwan melindungi
dirinya daripada bahaya"musuh.
menerangkan bagaimana !iri-!iri khas dan tabiat
haiwan membantu melindungi dirinya daripada
bahaya"musuh.
21
21 28
M%"
UPPM 2 > PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH 1
22 9
23
2< M%"
10
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL
PERTAMA
24
11418
Jn
3.2 Memahami
bahawa haiwan mempunyai
!iri khas dan tabiat melindungi
dirinya daripada !ua!a yang
melampau.
Murid
mengenal pasti !iri-!iri khas haiwan melindungi
dirinya daripada !ua!a yang terlalu panas dan !ua!a
yang terlalu sejuk.
menerangkan bagaimana !iri-!iri khas dan tabiat
haiwan membantu melindungi dirinya daripada
!ua!a terlalu panas dan terlalu sejuk.
28
1< 22
Jn
3.3 Memahami
bahawa haiwan mempunyai !iri-
!iri khas dan tabiat yang
membenarkan mereka bermandiri
Murid
mengenal pasti perlunya haiwan melindungi dirinya
daripada musuh dan keadaan !ua!a yang melampau.
membuat model haiwan imaginasi yang boleh terus
hidup dalam !ua!a yang melampau dan juga
melindungi dirinya daripada musuh.
memberi sebab mengapa model itu dibina dengan
mempunyai !iri-!iri tersebut
26
28 2#
Jn
3. Memahami tumbuhan
mempunyai !iri-!iri khas untuk
melindungi diri daripada musuh
Murid
mengenal pasti !iri khas tumbuhan dalam melindungi
diri daripada musuh.
27
2 6
J*a"
3.# Memahami tumbuhan
mempunyai !iri-!iri khas untuk
melindungi diri daripada kawasan
kering dan angin kuat.
Murid
memberi !ontoh tumbuhan yang boleh dijumpai di
kawasan amat kering.
mengenal pasti !iri khas tumbuhan yang
melindungi diri daripada kehilangan air berlebihan.
menerangkan !iri khas tumbuhan yang membantu
mereka untuk terus hidup di kawasan kering.
2<
# 13
J*a"
3.# Memahami tumbuhan
mempunyai !iri-!iri khas untuk
melindungi diri daripada kawasan
kering dan angin kuat
memberi !ontoh tumbuhan yang dijumpai di
kawasan berangin kuat.
mengenal pasti !iri-!iri khas tumbuhan dalam
melindungi diri daripada angin kuat.
menerangkan bagaimana !iri khas tumbuhan
membantu diri untuk terus hidup dalam angin kuat.
TEMA 2 MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA
MINGGU BIDANG
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH
DISEMPURNAK
AN
2#
1. Ukuran 1.1 Memahami ukuran panjang Murid
menyatakan pelbagai !ara mengukur panjang.
16 20
J*a"
menyatakan unit piawai untuk ukuran panjang
dalam sistem metrik.
memilih alat yang sesuai untuk mengukur
panjang.
mengukur panjang menggunakan teknik yang
betul.
rekod ukuran panjang dalam sistem unit metrik.
30
23 27
J*a"
UPPM 3 > PENILAIAN
KURIKULUM 2
31
30 J*a"
3
O/:
+
1.2 Memahami !ara mengukur
luas
M!"&
Murid mengira luas segiempat sama dan
segiempat tepat yang diberi menggunakan
unit piawai.
menjalankan ujian untuk menguji tekaan.

menyatakan,luas $ panjang % lebar.
menyatakan unit piawai luas dalam sistem
metrik.
32
6 10
O/:+
1.3 Memahami !ara menyukat
isipadu pepejal
M!"&
(%(1an&"n/-an -"1 &an
-1:"& &an (%n%-a "+"'a&
(ana )an/ *%1", 1%+a!$
(%n6a*an-an 6"an 1a/"
(%n/%+a,-an 0%-aan$
(%n)a0a-an? "+"'a& @ 'an6an/
A *%1a! A 0"n//"
1. Memahami !ara menyukat
isipadu !e!air
Murid
menyatakan pelbagai !ara menyukat isipadu
!e!air.
menyatakan unit piawai isipadu !e!air dalam
sistem metrik.
memilih alat yang sesuai bagi menyukat
isipadu !e!air.
menyukat isipadu !e!air menggunakan teknik
yang betul.
merekod ba!aan isipadu menggunakan unit
dalam sistem metrik.
33
13 17
O/:+
1.# Memahami !ara mengukur
jisim
Murid
menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim.
menyatakan unit piawai jisim dalam sistem
metrik.
mengukur jisim objek menggunakan teknik yang
betul.
merekod ba!aan menggunakan unit piawai.
34
20 24
O/:+
CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL DUA
38
27 31
O/:+
1.& Memahami !ara mengukur
masa
Murid
mengenal pasti pelbagai !ara untuk mengukur
masa.
menyatakan bahawa proses yang berulang
se!ara seragam boleh digunakan untuk
mengukur masa.
menyatakan unit piawai masa dalam sistem
metrik.
mengenal pasti alat untuk mengukur masa.
mengukur masa dengan menggunakan alat
yang sesuai.
merekod masa menggunakan unit piawai.
1.' (esedaran kepentingan
menggunakan unit piawai
M!"&
memilih dan menggunakan alat yang sesuai dalam
menyukat isipadu !e!air dan jisim bahan )
bahan dalam resipi.
menyatakan sebab sekiranya ada perbe*aan pada
doh yang disediakan oleh murid-murid dengan
menggunakan resepi yang diberikan.
TEMA 3 ? MENYIASAT ALAM BAHAN
MINGGU BIDANG
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH
DISEMPURNAK
AN
36
347
S%'0
1. Sifat bahan 1.1 Memahami sifat bahan
mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan
haba.
menyatakan maksud konduktor dan penebat
mengitlak bahawa konduktor haba yang baik
adalah pengalir elektrik yang baik
mengenalpasti bahan yang boleh terapung di
atas air.
mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air
37
10 14
S%'0
1.1 Memahami sifat bahan
mengenalpasti bahan yang boleh diregang
mengenal pasti bahan yang membenarkan
!ahaya melaluinya.
mengelaskan bahan berdasarkan kebolehan
!ahaya menembusinya.
menyatakan maksud bahan lut sinar.
menyatakan maksud bahan lut !ahaya.
menyatakan maksud bahan legap.
menyenaraikan bahan lut sinar,lut !ahaya dan
legap.
3<
17 21
S%'0
1.2 Mengaplikasikan
pengetahuan tentang sifat bahan
dalam kehidupan seharian
Murid
men!adangkan !ara menjaga objek supaya
kekal sejuk.
men!adangkan !ara menjaga objek supaya
kekal panas.
meran!ang !ara yang berkesan supaya
objek kekal panas atau sejuk
1.3 Mensintesis pengetahuan
mengenai penggunaan
bahan berdasarkan sifat
bahan
1$4 M%n/%0a,"
-%'%n0"n/an
(%n//na
+%(*a 1a,an3
(%n/!an/-an
'%n//naan
1a,an3 &an
(%n/"0a! +%(*a
1a,an
M!"&
(%(1%!"-an =:n0:, 1a,an +%(*a
6a&"
(%(1%!"-an =:n0:, 1a,an 1a0an
(an+"a$
(%n)a0a-an 1a,a5a 1a,an 1a0an
(an+"a &"'%!1a0 &a!"'a&a 1a,an
+%(*a 6a&"$
(%n)a0a-an +%1a1 (%n/a'a
'%!*n)a (%(*",a!a 1a,an
+%(*a 6a&"$
1.# Memahami bahawa
sesetengah bahan boleh
berkarat.
Murid
menyatakan perbe*aan antara objek berkarat
dan objek tidak berkarat.
mengenal pasti objek yang boleh berkarat.
40
148
O-0
membuat kesimpulan bahawa objek yang di
perbuat daripada logam boleh berkarat.
meran!ang ujikaji untuk mengetahui faktor
yang menyebabkan pengaratan dengan
mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi,
pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh
ubah yang dimalarkan.
menjalankan ujikaji dan merekod pemerhatian.
1.& Memahami bahawa
pengaratan boleh di!egah
Murid
menyatakan pelbagai !ara untuk men!egah
objek daripada berkarat.
menjelaskan bagaimana !ara-!ara ini boleh
men!egah pengaratan.
menjelaskan pentingnya men!egah pengaratan
TEMA 4 ? MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA
MINGGU BIDANG
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH
DISEMPURNAK
AN
40
148
O-0
1. Sistem Suria 1.1 Memahami +istem +uria Murid
menyenaraikan ahli dalam +istem +uria.
menyenaraikan urutan planet dalam +istem
+uria.
menyatakan planet-planet beredar mengelilingi
Matahari
1.2 Memahami sai* dan jarak
relatif antara ,umi, ,ulan dan
Matahari.
Murid
menyatakan sai* relatif Matahari dengan
sai* ,umi.
menyatakan sai* relatif ,umi dengan sai*
,ulan.
menyatakan jarak relatif daripada ,umi ke
Matahari berbanding jarak relatif daripada ,umi
ke ,ulan.
41
< 12
O-0
1.3 Menghargai kesempurnaan
kedudukan planet ,umi dalam
+istem +uria
Murid
menyatakan sebab sesetengah planet tidak
kondusif untuk benda hidup.
meramalkan keadaan yang akan berlaku jika
,umi berada lebih dekat atau lebih jauh
daripada Matahari.
membuat kesimpulan bahawa ,umi adalah satu-
satunya planet dalam +istem +uria yang boleh
menampung hidupan
TEMA 8 ? MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI
MINGGU BIDANG
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH
DISEMPURNAK
AN
42
18 1#
O-0
1. Teknologi 1.1 Memahami kepentingan
teknologi dalam kehidupan
harian
Murid
menyatakan had keupayaan manusia dalam
membuat sesuatu perkara.
mengenal pasti alat yang digunakan untuk
mengatasi had keupayaaan manusia.
menerangkan !ara sesuatu alat digunakan untuk
mengatasi had keupayaan manusia
1.2 Memahami perkembangan
teknologi
Murid
memberi !ontoh dalam perkembangan
teknologi
mengenalpasti keperluan untuk membaharui
atau men!ipta peralatan bagi manfaat manusia
sejagat
43
22 26
O-0
1$3 M%n+"n0%+"+
=a!a 0%-n:*:/"
&"/na-an
n0-
(%n)%*%+a"-a
n (a+a*a,$
M!"&
. (%n/%na* 'a+0" (a+a*a, )an/
&",a&a'" &a*a( -%,"&'an ,a!"an$
. (%n6ana "&%a n0- (%n)%*%+a"-an
(a+a*a, )an/ 0%*a, &"-%na*'a+0"$
. (%!%-a ="'0a +a0 a*a0 n0-
(%n)%*%+a"-an (a+a*a, )an/ 0%*a,
&"-%na* 'a+0"$
. M%*a--an &%(:n+0!a+" =a!a a*a0
)an/ &"="'0a &a'a0 &"/na-an n0-
(%n)%*%+a"-an (a+a*a, )an/ &"-%na*
'a+0"$ 1. Menganalisa teknologi
memberi manfaat kepada
manusia sejagat jika digunakan
se!ara bijaksana
Murid
menyatakan kebaikan dan keburukan
teknologi.
membuat kesimpulan bahawa teknologi dapat
memberi manfaat kepada manusia sejagat jika
digunakan se!ara bijaksana.
44
2# O-0 2
N:B
PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN
48
8 #
N:B
AKTICITI SELEPAS
PEPERIKSAAN
PERAKUAN GURU PENGESAHAN GURU BESAR
TANDA TANGAN GURU : TANDA TANGAN : .
NAMA GURU :HJ ABD AZIZ BIN MAT YET NAMA & COP GURU BESAR