Anda di halaman 1dari 9

PROSEDUR PENGESAHAN MURID BERKEPERLUAN KHAS.

1.0 PENGENALAN
1.1 Pelaksanaan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS),
NKRA telah dilaksanakan di semua sekolah rendah kerajaan
dan antuan kerajaan mulai ulan !anuari tahun "#1# $ang
meliatkan murid %ahun Satu (kohort 1) "#1#.
1." &urid $ang tidak menguasai konstruk 1 dan " dalam saringan
' disaring sekali lagi menggunakan Instrumen Pengesanan
&urid (ermasalah )alam Pemelajaran (IP&()&) dan
Instrumen Saringan )isleksia (IS)) agi menda*at *engesahan
Pega+ai Peruatan dan seterusn$amenem*atkan murid
erdasarkan ke*erluan *emelajaran.
2.0 TUJUAN
Panduan ini dihasilkanuntuk memantu Pejaat Pelajaran )aerah
(PP)) dan ,uru esar melaksanakan *roses *engesahan murid
erke*erluan Khas oleh *ega+ai *eruatan.
3.0 PROSEDUR PENGESAHAN MURID BERKEPERLUAN KHAS OLEH
PEGAWAI PERUBATAN
'.1 )alam melaksanakan *engesahan murid erke*erluan khas
oleh Pega+ai Peruatan dan semua *ihak $ang terliat *erlu
mematuhi *rosedur se*erti $ang digariskan dia+ah-
i. Iu a*a.*enjaga *erlu mema+a ersama ke*utusan
saringan IP&()& dan IS) semasa temu janji dengan
*ega+ai *eruatan.
ii. Iu a*a.*enjaga *erlu menanda tangani orang (PKh#1
dan mema+a ersama semasa temu janji dengan
*ega+ai *eruatan. (Kes Khas dan (erkelom*ok)
iii. (orang (PKh#" hendaklah diisi oleh *ihak sekolah dan
diserahkan ke*ada iu a*a.*enjaga untuk dia+a
ersama semasa temu janji dengan *ega+ai *eruatan
(kes Khas atau (erkelom*ok)
'." /arta Aliran erikut meru*akan *enjelasan tentang *rosedur
$ang *erlu diikut oleh PP), ,uru (esar dan iua*a.
1
PROSEDUR PENGESAHAN MURID BERKEPERLUAN KHAS OLEH
PEGAWAI PERUBATAN DAN PENEMPATAN MURID
1. &ula 1. &ula
". Pihak sekolah menghantar
nama murid $ang dikesan
mem*un$ai 0iri10iri erke*erluan
khas dengan menggunakan
IP&()& dan IS) ke PP)
". Pihak sekolah menghantar
nama murid $ang dikesan
mem*un$ai 0iri10iri
erke*erluan khas dengan
menggunakan IP&()& dan IS)
ke PP)
'. PP) men$elaras senarai nama
murid $ang diterima dari*ada
sekolah agi tujuan *en$elarasan
temu janji dengan klinik
kesihatan.
'. PP) men$elaras senarai
nama murid $ang diterima
dari*ada sekolah agi tujuan
*en$elarasan temu janji dengan
Panel Pelagai )is*lin
2. PP) men$erahkan senarai
nama murid $ang mem*un$ai
0iri10iri erke*erluan khas ke*ada
klinik kesihatan $ang dikenal
*asti.
2. PP) seagai urusetia Panel
Pelagai )is*lin akan
erin0ang dengan agensi
terliat untuk menentukan
tarikh *emerikasaan se0ara
erkelom*ok.
3. Klinik kesihatan men$elaras
tarikh temu janji dengan *ega+ai
*eruatan dan menghantar
semula senarai temu janji ke*ada
PP).
3. PP) men$elaras tem*at
untuk *emeriksaan se0ara
erkelom*ok $ang meliatkan
Panel Pelagai )is*lin.
4. PP) memanjangkan senarai
temu janji terseut ke*ada
sekolah.
4. PP) memanjangkan senarai
temu janji terseut ke*ada
sekolah.
5. Pihak sekolah memaklumkan
ke*ada iu a*a.*enjaga tarikh
temu janji dengan *ega+ai
*eruatan di klinik $ang
diteta*kan.
5. Pihak sekolah memaklumkan
ke*ada iu a*a.*enjaga tarikh
temu janji *emeriksaan se0ara
erkelom*ok.
6. Iu a*a.*enjaga mema+a
murid untuk *emeriksaan *ada
tarikh dan klinik.hos*ital $ang
teta*kan dan mema+a ersama
ke*utusan IP&()P dan IS), surat
(PKh#1 dan (PKh#".
6. Iu a*a.*enjaga mema+a
murid untuk *emeriksaan *ada
tarikh dan tem*at $ang
teta*kan dengan mema+a
ersama ke*utusan IP&()P dan
IS), surat (PKh#1 dan (PKh#".
7. Pega+ai Peruatan memuat
*engesahan dan memaklumkan
ke*utusan ke*ada iu
a*a.*enjaga.
7. Panel Pelagai )is*lin
memuat *emeriksaan dan
*engesahan.
(Jika panel tidak dapat
membuat keputusan, murid
akan dirujuk ke pakar yang
berkaitan)
1#. Iu a*a.*enjaga
memanjangkan ke*utusan
*engesahan *ega+ai *eruatan
ke*ada *ihak sekolah.
1#. !ika murid disahkan seagai
murid erke*erluan khas, PP)
akan memuat *enem*atan ke
Program Pendidikan Khas.
11. Sekolah memanjangkan
ke*utusan *engesahan
ke*ada PP) untuk diuat
*enem*atan murid.
(Penem*atan murid ke Program
Pendidikan Khas akan diuat "
kali setahun (!anuari . !un).
11. Penem*atan murid ke
Program Pendidikan Khas akan
diuat " kali setahun (!anuari .
!un). Penge0ualian akan dieri
ke*ada kes1kes khas.
"
1
"
'
2
3
4
5
6
7
1#
1#
1#
11
KES
KHAS
BERKELOMPO
K
Penge0ualian akan dieri ke*ada
kes1kes khas.)
1". %amat 1". %amat
4.0 PANEL PELBAGAI DISPLIN
Panel Pelagai )is*lin hendaklah dituuhkan di*eringkat Negeri dan
)aerah. Panel ini ertanggungja+a dalam menentukan dan
memuat ke*utusan mengenai murid erke*erluan khas. Panel ini
akan ertanggungja+a mengesahkan mana1mana kes *engesahan
$ang diuat oleh Pega+ai . Pakar Peruatan S+asta agi murid $ang
disahkan mem*un$ai masalah *emelajaran. Panel *eringkat negeri
di urusetiakan oleh !aatan Pelajaran !ohor dan di *eringkat daerah
oleh Pejaat Pelajaran )aerah.
Ahli dalam *anel ini adalah olehlah terdiri dari*ada kalangan
erikut-1
2.1 8 Pega+ai di !PN! . PP)
2." 8 Pega+ai Peruatan dari !aatan Kesihatan Negeri . )aerah
2.' 8 Pega+ai Peruatan dari 9os*ital . Klinik
2.2 8 Pega+ai Keajikan &as$arakat Negeri . )aerah
2.3 8 ,uru Pendidikan Khas
2.4 8 ,uru Pemulihan
2.5 8 Indi:idu atau Institusi $ang dikenal *asti
5.0 FUNGSI PANEL
3.1 Panel Pelagai )isi*lin Peringkat Negeri-1
3.1.1 &enentukan *elaksanaan dasar dijalankan mengikut
*rosedur dan
tak+im $ang diteta*kan.
3.1." &enentukan mana1mana *rosedur $ang di;kirkan sesuai
untuk
*enamah aikkan *elaksanaan dasar.
3.1.' &emuat ke*utusan $ang di0adangkan oleh *anel
*elagai disi*lin di *eringkat daerah.
3.1.2 &emuat ke*utusan mana1mana kes $ang dirujuk oleh
*anel *eringkat daerah.
3." Panel Pelagai )isi*lin Peringkat )aerah-1
3.".1 &elaksanakan dasar mengikut *rosedur dan tak+im
$ang diarahkan.
3."." &engesah *enerimaan dan *enolakkan kes1kes murid
$ang di*utuskan oleh *ega+ai . *akar *eruatan s+asta.
'
%amat %amat %amat %amat %amat
1"
3.".' &erujuk mana1mana kes $ang tidak da*at di*utuskan di
*eringkat daerah ke*ada *akar *eruatan atau *anel
*eringkat negeri.
3.".2 &engum*ul dan menganilisis data untuk dila*orkan ke
*eringkat negeri.
6.0 TANGGUNGJAWAB / TUGAS AHLI PANEL
AHLI PERINGKAT DAERAH
Pejaat Pelajaran
)aerah
1 Urusetia Peringkat )aerah.
1 &engum*ul maklumat murid $angakan menjalani
*emeriksaan.
1 &enentukan tarikh dan tem*at *emeriksaan
erdasarkan
ke*utusan ersama dengan ahli *anel.
1 &enem*atkan murid $ang disahkan oleh ahli
*anel ke sekolah
. Program Pendidikan Khas.
Kementerian
Kesihatan &ala$sia
1 &emuat *e*eriksaan mengikut <ormat
*elaksanaan
*emeriksaan $ang telah ditentukan.
1 &enentu dan mengesahkanstatus murid.
!aatan Keajikan
&as$arakat
1 (oleh mengeluarkan kad =KU setelah disahkan
oleh ahli *anel
$ang di dalamn$a dianggotai oleh *engamal
*eruatan .
1 (oleh mematalkan kad =KU setelah dirujuk oleh
ahli *anel
$ang di dalamn$a dianggotai oleh *engamal
*eruatan
,uru Pendidikan Khas 1 &elaksanakan *emeriksaan a+al murid$ang
ada0iri10iri
2
masalah *emelajaran.
1 &emeri *andangan tentang status murid $ang
dirujuk
seelum ahli *anel memuat ke*utusan.
,uru Pemulihan 1 &elaksanakan *emeriksaan a+almurid $ang ada
0iri10iri
masalah *emelajaran.
1 &emeri *andangan tentang status murid $ang
dirujuk
seelum ahli *anel memuat ke*utusan.
7.0 TAKWIM PELAKSANAAN
(ULAN.
P>RKARA
!AN ?>( &A
/
APR &>I !UN !U
L
=,
S
S>P
%
=K
%
N=
@
)IS
Proses
mengesan
murid oleh
*ihak
sekolah
Pen$eraha
n data
murid ke
PP) dan
menentuk
an tarikh
dan
tem*at
*emeriksa
an
3
Pemeriksa
an se0ara
erkelom*
ok
Pengeluar
an Surat
Penem*at
an ke
Program
Pendidikan
Khas
Penem*at
anmurid
ke
Program
Pendidikan
Khas
A"#1
2
.0 KES KHAS !"# BERKELOMPOK
Kes Khas adalah dikategorikan ke*ada murid $ang mem*un$ai
masalah *englihatan, *endengaran dan teren0at akal.
(erkelom*ok adalah dikategorikan ke*ada murid $ang mem*un$ai
masalah *emelajaran. Balau agaimana*un murid $ang ada
*englihatan, *endengaran dan teren0at akal juga oleh terliat
sama.
$.0 PENUTUP
Panduan ini da*at memantu semua *ihak untuk mengenal *asti
murid1murid $ang mem*un$ai 0iri10iri erke*erluan khas agi tujuan
*engesahan Pega+ai Peruatan. &elalui *roses ini
muridda*atditem*atkan di *rogaram $ang sesuai agi memolehkan
mereka mengikuti *emelajaran mengikut ke*erluan dan taha*
kemam*uan mereka.
4
5
BPKh 01
Nama Ibu bapa / Penjaga:
Alamat:
No. Telefon:
Tarikh:
Guru Bear!
"ekolah................................................
Tuan!
KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA BAGI PEMERIKSAAN PERUBATAN ANAK
#engan uka$itan%a a%a merujuk perkara &i ata.
'. "etelah berbin$ang &an men&apat naihat erta pan&angan &ari pihak ekolah! a%a &engan
rela hati &an e$ara ikhla membenarkan anak a%a / anak &i ba(ah jagaan
a%a ........................................................... No. "ijil Kelahiran............................. tahun
................menjalani pemerikaan perubatan.
). "a%a faham &an beretuju baha(a a%a ti&ak akan mengambil apa*apa tin&akan un&ang*
un&ang terha&ap mana*mana pihak berkenaan &engan perkara ini. "a%a faham baha(a pemerikaan
perubatan ini penting bagi maa &epan anak / anak &i ba(ah jagaan a%a.
"ekian! terima kaih.
+ang benar!
.......................................
Nama Ibu bapa/penjaga:
No. Ka& Pengenalan:
Tarikh:
6
BPKh 0'
Guru Bear
"ekolah ,,,,,,,,,,,,,,,,
-ujukan ekolah :
Tarikh:
Pega(ai Perubatan!
.opital / Klinik.........................................
Tuan!
PEMERIKSAAN PERUBATAN
#engan hormatn%a perkara &i ata &irujuk.
'. Berhubung &engan perkara &i ata! pihak kami memohon jaa baik tuan bagi men&apatkan
kemu&ahan untuk menjalani pemerikaan perubatan ke ata pemba(a urat ini
iaitu ............................................................... No. "ijil Kelahiran ...............................
Tahun ..........................
). "a%a memohon jaa baik tuan agar egala butiran &an hail pemerikaan &apat &ikembalikan
kepa&a pihak kami untuk tin&akan elanjutn%a.
"ekian! terima kaih.
"a%a %ang menurut perintah!
.............................................
Guru Bear
.k. PP#.
Ibu bapa/ penjaga
7