Anda di halaman 1dari 9

1.

0 PENDAHULUAN
2.0 SEJARAH PENCAPAIAN
3.0 KEKUATAN YANG KITA ADA
4.0 KEKURANGAN DAN KELEMAHAN
5.0 PELUANG KITA
6.0 STRATEGI
7.0 JADUAL LATIHAN
8.0 BUDGET PASUKAN
9.0 PERALATAN YANG DIPERLUKAN
1.0 PENDAHULUAN
Permainan Bola Sepak adalah satu permainan yang sangat popular dan terkenal di seluruh dunia.
Bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan
kokurikulam, maka para pelajar digalakkan melibatkan diri dalam kegiatan sukan di sekolah mahupun
antara sekolah. Kini, kebanykkan sekolah menyertai kejohanankejohanan yang dianjurkan oleh Majlis
Sukan Sekolah-sekolah sama ada peringkat sekolah atau daerah.
Bagi SJK !" #dg. $hembong, permainan Bola Sepak ialah satu permainan dimana murid-murid
suka menyertainya. Pasukan sekolah ini juga telah menyertai beberapa kejohanan Bola Sepak sama ada di
peringkat daerah atau di negeri. %engan adanya & orang jurulatih pasukan Bola Sepak sekolah ini akan
lebih meningkatkan lagi pencapaianya pada masa akan datang.
2.0 SEJARAH PENCAPAIAN
Semenjak penubuhan sekolah ini, pasukan sekolah ini telah menyertai banyak kejohanan Bola
Sepak sama ada di peringkat sekolah atau peringkat daerah. Pencapaian pasukan Bola Sepak sekolah ini
adalah '-
TAHUN MSSDR MSSNS
())* Pusingan +,al
())( Pusingan +,al
())& !idak Menyertai
())- !idak Menyertai
()). !idak Menyertai
())/ Pusingan +,al
())0 Pusingan Kedua
())1 Pusingan +,al
())2 Pusingan +,al
()*) Pusingan +,al
()** Pusingan +,al
()*( Pusingan Kedua
()*& Pusingan +,al
3.0 KEKUATAN YANG KITA ADA
%iantara kekuatan dan kelebihan yang kita ada adalah berikut'
S1 !erdapat * orang pemain yang mendapat latihan diperingkat negeri dan berkemahiran, dalam sukan
bola sepak
S2 /) 3 murid berminat dan sebahagiannya akti4 dalam sukan bola sepak.
S3 Penglibatan dan pencapaian murid di dalam beberapa kejohanan atau akti5iti peringkat sekolah.
S4 Kemudahan 4i6ikal dan prasarana untuk sukan bola sepak memuaskan.
4.0 KEKURANGAN DAN KELEMAHAN
%iantara kekurangan dan kelemahan yang kita adalah seperti berikut '
W1 !erdapat guru yang kurang mahir dalam mengendalikan kelab atau sukan bola sepak.
W2 4) 3 murid kurang berminat dan tidak akti4 dalam sukan bola sepak.
W3 Kedatangan murid ketika latihan kurang memuaskan
W4 Kekurangan kemudahan untuk menjalankan akti5iti dan peralatan untuk ahli yang ramai.
5.0 PELUANG KITA
Berdasarkan rekod dan analisis yang dilakukan peluang pasukan kita dalam kejohanan MSSDNS'
O1 Kursus pengurusan dan meningkatkan kemahiran anjuran Pejabat Murid dan %aerah, Jabatan
Muridan 7egeri dan beberapa agensi-agensi yang berkaitan.
O2 Beberapa kemudahan dan padang a,am berhampiran sekolah atau tempat tinggal murid.
O3 8uru-guru berkemahiran dan menjadi jurulatih pakar di peringkat daerah atau negeri.
O4 P9B8 memberi sokongan dan memberi sumbangan untuk akti5iti penting sekolah.
6.0 STRATEGI
Setelah diadakan perbincangan di antara jurulatih dan pengurus, strategi yang digunakan untuk
membentuk satu pasukan yang kuat, adalah seperti berikut '-
S*:;*
8uru-guru dapat meningkatkan kemahiran atau kepakaran melalui seminar, kursus dan bimbingan oleh
pihak PP%, JP7 atau jurulatih bertauliah.
S&:;&
Murid dapat meningkatkan kemahiran dan pengalaman melalui kejohanan atau pertandingan yang
disertai serta latihan oleh pakar dari luar.
S&:;-
Penganjuran akti5iti atau program mendapat sokongan dan bantuan dari pentadbir dan P9B8.
7.0 JADUAL LATIHAN
HARI MASA
9snin (.))ptg hingga &.))ptg
<abu (.&)ptg hingga &.&)ptg
.0 !UDGET PASUKAN
BIL PERKARA KUANTITI / HARGA RM
* Bayaran Pengadil ( Perla,anan *))
( #ain-lain ( Perla,anan .)
& Minuman *) kotak
JUMLAH
.)
200
".0 PERALATAN YANG DIPERLUKAN
Senarai peralatan yang diperlukan oleh Kelab Bola Sepak SJK! #dg. $hembong'-
BIL PERALATAN KUANTITI
*. Bola Sepak ()
(. !iang gol ( palang
&. 8lo5e Keeper * set
-. Pad ** set
.. Jersi * set
/. =irst +id *
PERALATAN SEDIA ADA #IN$ENTORI%
Senarai peralatan yang sedia ada untuk Kelab Bola Sepak SJK! #dg. $hembong'-
BIL PERALATAN KUANTITI
*. Bola Sepak -
(. Kon kecil 1
&. 8lo5e Keeper ( set
-. Pad 0 set
.. Jersi * set
JAWATAN KUASA KELA! !OLA SEPAK
SJKT LADANG CHEM!ONG
2013
Pengerusi' Pn. J.7agajothi 8uru Besar"
7aib Pengerusi' >n. K.!illai ?illalllan 8PK Kokurikulum"
Ketua 8uru Penasihat' >n. B.Mohanasundram
7aib Ketua 8uru Penasihat' >n. !. +rumanayagam
Setiausaha' >n. <.Shanmuganathan
+JK'
Semua guru