Anda di halaman 1dari 12

PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.

KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR


_________________________________________________________________
Minit Mesyuarat Agung PIBG yang ke - 38
SJK(T) Bandar Segamat
Hari : !"#3"#!!
Masa : !#"3# Petang
Tem$at : SJK(T) Bandar Segamat
Ke%adiran : &' (rang a%)i
*irasmikan +)e% : ,n"S-"Kunasegaran (GB) Se)aku .aki) /asmi
Penye)ia Sek-Sek" Tami) 0egeri J(%(r"
!" 12a$an A)uan: ,n"S"/ammud( (S31sa%a)
o Mengalu-alukan kehadiran ibubapa dan para hadirin sekalian.
o Mengucapkan terima kasih atas sokongan dan kerjasama yang diberi oleh para ibubapa sekalian.
o Seterusnya pengerusi PIBG En.James Paul aj dijemput untuk memberi ucapan beliau.
" *(a Se)amat
Pn .Shanthakumari !Guru" telah memulakan Majlis hari ini dengan penyampaian #oa Selamat.
3" 12a$an Pengerusi PIBG : ,n"James Pau) /a4
o Mengucapkan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam mesyuarat
agung ini.$ehadiran tidak begitu menggaalakan berbanding dengan tahun lalu.
o Mesyuarat agung kali ini terpaksa kamiadakan pada cuti penggal kerana kekangan masa.
o Pencapaian murid dalam kurikulum dan ko-kurikulum menunjukkan peningkatan yang bermakna dari tahun ke
tahun.$erjasama guru-guru amat dihargai. Ibubapa perlu berusaha memberi perhatian yang lebih terhadap pelajaran
anak-anak.
o %alaubagaimanapun dukacita dimaklumkan baha&a prestasi pencapaian 'PS pada tahun lalu 2009 telah
menunjukkan prestasi yang rendah..#i mana kita (uma memperoleh satu )* .dan lulus keseluruhan +,-. %alau
bagaimanapun Pada tahun +./. ini kita bertekad mencita kecemerlangan bersejarah.
o Pendidikan harus dijadikan sumber modal untuk dilabur.
o Pihak PIBG merakamkan tanda terima kasih kepada para penderma budiman yang membantu kami untuk menjayakan
akti0iti-akti0iti.
o #inasihatkan kepada ibubapa untuk berjumpa dengan guru besar secara bersemuka untuk memberi pandangan dan
pendapat terhadap sesuatu isu.
o Pihak sekolah 1 telah merancang beberapa akti0iti seperti kelas bimbingan petang2 kelas Malam2 Bimbingan 3ari
sabtu2 $em moti0asi 'PS.
o 4ahun Ini pihak sekolah telah berjanji untuk mencipta kecemerlangan 'PS dengan , orang murid mendapat )*.
o PIBG sedia membantu sebarang akti0iti peningkatan yang yang melibatkan sekolah 5 &arga sekolah.
o #alam Banyak aspek para ibubapa telah memberi kerjasama penuh kepada pihak PIBG. Ja&atankuasa PIBG
Merakamkan jutaan terima kasih.#iantara akti0iti 6akti0iti yang telah dijalankan ialah7-
*kti0iti gotong royong
$em moti0asi 'PS
$em panduan menja&ab 'PS.
Pemasangan dan pembaikpulihan saluran-saluran paip air .
o M+...28
Baik pulih litar elektrik dan lampu-lampu
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
'saha 6usaha kearah status sekolah bantuan penuh kerajaan.
Projek Malam amal Bilik komputer.
Pengajaran 5 pembelajaran 69itersai $omputer- I(4
o :oom *
o E-9iabrary
Berusaha mendapatkan +/ buah komputer baru.
Menyertai Muttami; 0il;a
Menyediakan baju <4=
o Murid
o Guru 5 $akitangan
Memberi hadiah !basikal" kepada pelajar cemerlang
o - J.4hi0ya jayanthi !)*"
9ampu tepi jalan 64>B
Mendapatkan derma buku tulis 6
a" PemudaMI( Sekijang.
o Buku karangan 5sains- En.(hella perumall
#apat membeli satu Set P* System yang berkualiti.
o M +,..2-
Bumbung tambahan 6
o 4angga menuju pondok bas
o Pintu masuk #e&an
#apat bantuan ke&.M ?...2- dari @B.*yob
o Peralatan
#apat bantuan ke&.dari bekas Guru Besar- En..Aellasamy
Bantuan $e&. 5 moti0asi
o - En.ao 5 kumpulan pakar moti0asi
&" 12a$an Penasi%at PIBG 5 Perasmian se)aku 6aki) rasmi : ,n"S"-"Kunasegaran (Tn"Guru Besar)
o Merakamkan ucapan salam tak;iah dari tuan Penyelia Sekolah Sekolah 4amil En.$.>adarajah kerana tidak dapat
hadar untuk merasmikan mesyuarat *gung kali ke ?) ini.
o Merakamkan ucapan terima kasih kepada @#P PIBG dan *J$nya kerana telah memberi sokongan yang padu bagi
menjayakan banyak akti0iti sekolah.
o Sungguhpun banyak pembaharuan di buat1 tetapi pendaBtaran tahun satu maC; tidak menggalakan.
o Merakamkan ucapan terima kasih Pengerusi PPP Encik.$.$risnakum kerana sudi beusaha bertungkus lumus untuk
mendapatkan peruntukan dari yb.
o Pencapaian sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun .#alam ko-kurikulum pula ramai diantara murid-
murid kita me&akili #aerah.
o Saya berjanji akan dan sedang melaksanakan beberapa projek dan program peningkatan 'PS.$ami berharap ia kan
membuahkan hasil yang baik kearah kecemerlangan yang lebih baik pada tahun ini.
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
o #iantara program-program 'PS ialah7-
o Gerak Gempur 'PS.
o Grak $has 'PS
o $elas Malam 'PS
o $em moti0asi Dasa/ 5 Dasa +
o $ehadiran murid ke kelas tambahan 'PS sangat menduka citakan.Para ibuapa diminta supaya membantu pihak
sekolah dalam menjayakan program-program akademik dan ko-kurikulum dengan menghantar anak-anak mereka.
o Pada tahun ini bantuan ke&angan telah diatur begitu rupa untuk kelas malam.Sehingga bayaran yuran kelas malam jatuh
dari M,. ke M /.
o #iharapkan Ibu bapa dapat menggunakan peluang keemasan ini dengan sebaik-baiknya.
o Seperti tahun 6tahun lalu1 tahun ini pun para ibubaa dan penjaga belum habis membayar bayaran sekolah.
o #irakamkan jutaan terima kasih kepada En.enggasamy !$etua MI( sekijang" 1 En..Jeyaseelan !$etua Pemuda MI(
Sekijang" 1 @B.*yob bin ahmat 1 En1.Aellasamy "ketua MI( (a&.Segamat1Parti PPP1 @B. 9au (he 3oon!Gerakan
Pemanis" dan lain-lain orang perseorangan yang memberi idea dan bantuan tenaga dalam usaha mejayakan semua
program sekolah dan PIBG.
o Daktor asas kesihatan adalah kebersihan diri.#idapati ibubapa murid tidak begitu peka dalam menjaga kebersihan dir
anak-anak mereka. $hususnya kebersihan rambut murid perempuan kurang memuaskan.
o Para ibu bapa di minta supaya isu pendididkan anak di jadikan agenda utama dalam setiap keluarga demi menyahut
cabaran yang mendatang1
o #iucapan setinggi- tinggi taniah dan terima kasih kepada PIBG sekolah yang membantu menjayakan banyak projek.
o Guru besar juga mengingatkan ibubapa supaya membantu anak-anak mereka mengurus borang-borang rasmi dan
permintaan lain yang langsung. $husussnya dokumen rasmi .
o 4uan Guru Besar telah menjelaskan secara panjang lebar tentang bantuan-bantuan yang diterima dari kerajaan seperti
-M4 2$%*MP2'niBorm ko-ku2SB4
o %alau bagaimanapun banyak ibu bapa kurang peka dalam mengisi borang permohonan dengan betul.
o Pihak sekolah sedang bekerjasama dengan pibg untuk memohon menukar status sekolah menjadi sekolah bantuan penuh
kerajaan.
7" Mengesa%kan Minit Mesyuarat ka)i ke 3' ta%un ##83!# "
cadangkan oleh 7 Pn.S.'mahthe&i
#isokong oleh 7 En.A.Murugiah
Minit mesyuarat yang lalu telah diterima dan di sahkan sebulat suara.
'" Mengesa%kan 9a$(ran Ta%unan ke 3' ta%un ##83!#"
#icadangkan oleh 7 Pn.$.$ogila
#isokong oleh 7 Pn.M.4heena 9etchumy
9aporan 4ahunan yang lalu telah diterima dan di sahkan sebulat suara.
:" Mengesa%kan Penyata kira- kira Ta%unan ke 3' ta%un ##83!#
#icadangkan oleh 7 En.(.(handran
#isokong oleh 7 En.A.Murugiah
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
Penyata kira- kira yang lalu telah diterima dan di sahkan sebulat suara.
8" Pemi)i%an AJK ;aru ;agi Ta%un #!#3#!!
Para hadirin telah mencadangkan supaya mengekalkan AJK tahun lalu bagi tahun semasa 2010 /2011 .
Dicadangkan oleh : n.!amasamy
Disokong oleh : Pn.".Ponniyin #el$i.
%adangan diterima dan disahkan sebulat suara.
8"! Pengerusi : ,n"P"James Pau) ra4 !kekal"
8" 0"Pengerusi : ,n"M"-i4ayan !kekal"
8"3 Setiausa%a : En.S.ammudo !kekal"
8"& Pen"Setiausa%a : (ik.$.4eapa !kekal"
&leh kerana bendahari lama ingin mengundurkan diri disebabkan masalah kesihatan' maka Dicadangkan
supaya n.(.!atnasamy di Pilih untuk mengambil alih )a*atan bendahari bagi tahun semasa 2010/20011"
8"7 Benda%ari : ,n"-"/atnasamy (;aru) KP: :&#8!:-#&-7!87
(adangan 7En.>agesh Sokongan 7 En.$.4he0araaj
(adangan diterima dan disahkan sebulat suara.
8"' Juru Audit : !",0"-"Murugia%
",n"J"<%andran
8": AH9I-AH9I JA.ATA0K1ASA BAGI TAH10 #!#3!!
/. E>.*.amasamy
+. En..>agesh
?. En1P.Subramaniam
E. Pn.>.Parimala
,. En.J.(handra segaran
F. En.$.Maruthamuthu
). En.$.4he0araaj
G. En.M.Gunasekaran
H. Pn.P.*nanthy
/.. Pn..Aasugee
//. (ik.$.4eapa
/+. (ik.B.Sumathi
/?. En.4.Aijendran
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
8"# Senarai akti=iti $ersatuan se$an4ang ta%un semasa ##83!#
H./. Jamuan amal bilik komputer-/,2.?2.H
H.+. Majlis kecemerlanagan akademik pep. - G2.G2.H
H.?. (eramah moti0asi 'PS- /G2.H2.H
H.E. 9a&atan memba&a murid 6 ke $uala lumpur./G2G2.H
H.,. Siri Seminar panduan menghadapi peperiksaan 'PS-++2.G2.H
H.F. Muttami; 0illa -/2//2.H
H.). Gotong royong perdana-G2//2.H
H.G. Majlis anugerah cemerlang- /?2//2.H
H.H. Meminjam &ang untuk 4akaBul murid
H./.. #erma MSSM- M/..
H.//. Membeli almari dan kabinet untuk kegunaan sekolah
H./+. Membantu membeli soalan-soalan laitihan tambahan 'PS.
H./?. Membaiki mesen phothostat Pejabat 5 PIBG
H./E. Membeli Fset komputer.
H./,. Membantu menjayakan Sukan 4ahunan // dan /+2//2+..H
H./F. Mendapatkan peruntukan dari berbagai sumber.
8" Perkara umum3/es$(n isu3 /is()usi"
!#"! Bayaran tam;a%an $ersek()a%an sesi #!#
4uan guru besar telah menjelaskan dengan panjang lebar tentang bayaran tambahan seperti berikut7-
Sukan - M ,...
9embaran $erja - M/,...
$ertas 'jian - M/,...
IIIIIIIII
M?,...
IIIIIIIII
Selepas membincangkan kehendak dan peraturan Struktur Sistem Bayaran 4ambahan1 PIBG telah sebulat suara
bersetuju untuk memungut bayaran tersebut.
(adangan7 En.amasamy
Sokongan7 En.J.Sandrasegaran
(adangan diterima dan disahkan sebulat suara.
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
!#" M,MB1KA AKA10 BAHA/1 PIBG SJK(T) BA0*A/ S,GAMAT
Para hadirin dan *J$ PIBG telah bersetuju dengan sebulat suara untuk membuka akaun semasa yang baharu di
*BBin Bank ca&angan Segamat.
(adangan7 En.amasamy
Sokongan7 En.J.Sandrasegaran
//. 12a$an terima kasi%
En.S.ammudo selaku setiausaha 1 merakamkan ribuan terimakasih kepada ahli- ahli PIBG yang memberi kepercayaan
kepada *J$ lama kekal berkhidmat bagi tahun +./.2+.// . Beliau bagi pihak *J$ berjanji akan melaksanakan tugas
yang di amanahkan dengan sempurna.
Beliau memohon kerjasama dari semua pihak dalam meneruskan perjuangan PIBG SJ$!4" Bandar Segamat demi
kebaikan bersama.
Mesyuarat di tangguhkan pada jam /.?. Petang
9aporan #isediakan Jleh1
!E>.*MM'#J *29 E.SI>>*43*MB@". 4arikh7 ./..E.+.//
Setiausaha1
PIBG SJ$!4amil" Bandar Segamat
Sk7 /.PendaBtar Sekolah-sekolah JP>J
+.PP# Pejabat pelajaran Segamat
?.Penyelia Sekolah-sekolah 4amil >.Johor
E.Pengerusi PIBG SJ$!4" Bandar Segamat.
,.Penasihat PIBG !4n.Guru Besar"
F.Dail PIBG.
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
Minit Me!"#$#t AJK PIBG !#n% &e ' ((0)(*)+)
SJK(T) B#n,#$ Se%#-#t
Hari : 12.09.2012
Masa : 8.00 Malam
Tempat: Dewan SJK(T) Bandar Segamat
Keadiran : 1!"1# $rang ali
T%r%t Hadir : &n.S'.K%nasegaran
((%r% Besar Merang)ap *enasiat *+B()
! 12a$an A)uan: ,n"S"/ammud( (S31sa%a)
2.1 Mengal%,al%)an )eadiran a-) se)alian.
2.2 Meng%.ap)an terima )asi atas s$)$ngan dan )er-asama /ang di0eri .
2.! Seter%sn/a penger%si *+B( &n.James *a%l 1a- di-emp%t %nt%) mem0eri %.apan 0elia%..
" 12a$an Pengerusi PIBG : ,n"James Pau) /a4
!.1 Meng%.ap)an terima )asi )epada para adirin )erana s%di mel%ang)an masa %nt%)
0ersama, sama dalam mes/%arat ini..
!.2 Kep%t%san 2*S1 ta%n ini di arap a)an men%n-%))an pening)atan /ang 0egit%
mem0erangsang)an.
!.! *ada 13415"11"2012 Ma-lis 6n%gera .emerlang a)an diada)an..
!.7 *ertandingan M%ttami8 'illa pering)at daera Segamat a)an di ada)an pada
1#"10"2012.

+ . 12a$an Penasi%at PIBG : ,n"S"-"Kunasegaran (Tn"Guru Besar)
7.1 Mera)am)an %.apan terima )asi )epada *+B( se)$la ini )erana tela mem0eri
s$)$ngan /ang pad% dalam sem%a al 0er)aitan se)$la dan m%rid.
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
7.2 *ia) se)$la -%ga 0erarap )ep%t%san 2*S1 ta%n inia)an men%n-%)an pening)atan
/ang mem0erangsang)an 0er0anding dengan ta%n 9 ta%n lal%. Di%.ap)an ri0%an
tarima )asi )epada penger%si dan -awatan)%asan/a /ang mem0eri s$)$ngan m$ral dan
)ewangan dalam men-a/a)an 0an/a) pr$gram,pr$gram 2*S1.
7.! *ia) peng%r%san se)$la 0erarap )er-asama /ang se0egini mantap dan pad% dapat di
ter%s)an pada masa, masa a)an datang.
&" Mem;entang 5 Mengesa%kan Minit Mesyuarat AJK ka)i ke 3 ta%un #!3!3 "
i. En. ammudo selaku Setiausaha telah membentangkan Minit Mesyuarat kali ke ? yang telah
berlangsung pada .) Jgos +./+
Minit mesyuarat cadangkan oleh 7 Pn.>.Parimala
#isokong oleh 7 En.P.subramaniam
Minit mesyuarat yang lalu telah diterima dan di sahkan sebulat suara.
.
7" Mem;entang 5 Mengesa%kan Penyata kira- kira ;u)an +g(s #!
i. En.atnasamy selaku bendahari telah membentangkan penyata kira 6kira yang berakhir pada
?/ Jgos +./+
Penyata #icadangkan oleh 7 En.J.Sandrasegaran
#isokong oleh 7 En.M.Maruthamuhu
Penyata kira- kira yang lalu telah diterima dan di sahkan sebulat suara.
'" Ke)u)usan Bayaran Tam;a%an Persek()a%an Sesi #!3
3.1 (%r% Besar tela mema)l%m)an )adar )%tipan 0a/aran tam0aan 201!
3.2 (%r% Besar-%ga mema)l%m)an 0aawa )adar )%tipan 0a/aran 0er)enaan adala mengi)%t
garispand%an s%rat pe)eliling )ewangan Bil.5"2012 0ertari) 27 J%lai 2012
3.! B%tir,0%tir Ba/aran :
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
6JK tela memaami pen-elasan /ang di0eri 0er%0%ng dengan %s%l /ang di 0entang)an $le
t%an g%r% 0esar .
Di.adang $le: &n.K.'i-a/an
Dis$)$ng $le: &n.*.S%0ramaniam
2s%l diterima se0%lat s%ara $le 6JK.
(%r% 0esar men.adang)an s%pa/a i0%0apa di 0erita% tentang per)ara ini melal%i s%rat.
,:adangan di terima se0%lat s%ara.
Mes/%arat di tangg%)an pada -am 9.!0 malam
Disedia)an ;le<
=================================== Tari): 12.09.2012
(&>.16MM2D; 6"? &.S+>>6TH6MB@).
Setia%saa Ke$rmat<
*+B( SJK(Tamil) Bandar Segamat
Bil Perkara Amaun Kutipan
1
Kokurikulum RM 3.00
2
Kertas Ujian Dalaman RM20.00
3
Sukan Tahunan Sekolah RM .00
!
Ke"iatan Pen#. $slam % Pen#. Moral RM .00
&
MSSM RM 2.00

$nsuran Taka'ul RM 1.&0


JUMLAH RM38.50
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
S):
1.*enger%si *+B( SJK(T) Bandar Segamat.
2.*enasiat *+B( (*n.(%r% Besar)
!.Aail *+B(.
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________
PIBG SJK(T) BANDAR SEGAMAT.
KM5, JALAN GENUANG, 85000 SEGAMAT , JOHOR
_________________________________________________________________