Anda di halaman 1dari 7

STANDARD 4

INSTRUMEN PENCERAPAN & PENGAJARAN

BAHAGIAN A

MAKLUMAT INSTITUSI

KOD DAN PANDUAN

1. Nama Institusi
2. Kod Institusi

3. Sesi

BAHAGIAN B

MAKLUMAT GURU

2. No. Kad Pengenalan


4. Jawatan

5. Keturunan

6. Agama

7. Akademik Tertinggi

8. Kelayakan Ikhtisas

KOD

SESI

KOD

JANTINA

1
2

Pagi
Petang

1
2

Lelaki
Perempuan

JAWATAN

KOD

1. Nama Guru

3. Jantina

Bil. ______

Pengetua / Guru Besar

Guru Panitia MP

2
3
4

Guru Penolong Kanan


Guru Cemerlang
Guru Kanan MP

6
7
8

Guru Pendidikan/Pemulihan Khas

KOD

SESI

KOD

JANTINA

Melayu

Islam

2
3
4
5

Bumiputera
Cina
India
Lain-lain

2
3
4
5

Kristian
Buddha
Sikh
Hindu

Lain-lain

Guru Mata Pelajaran


Guru Prasekolah

KELAYAKN

9. Pengalaman Mengajar MP ini

Tahun

10. Opsyen Utama

(Guru Terlatih Sahaja)

BAHAGIAN C

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

1. Tarikh Penilaian P&P

3. Pencerapan kali ke-

2. Masa Penilaian
P&P

4. Kelas

KOD

TERTINGGI

KOD

IKHTISAS

1
2
3

SPM/MCE/SC

Sijil Penguruan

STPM/HSC/STAM
Diploma Pendidikan

1
2
3

Diploma Perguruan
Diploma Pendidikan

Sarjana Muda

KPLI

Sarjana Muda dengan


Pendidikan

Sarjana

Ph. D (Doktor Falsafah)

5. Mata Pelajaran

NO.

ASPEK

KRITERIA ASPEK
MAKSIMUM

ASPEK
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajran


berkesan.
Penguasaan Pembelajaran Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang
ditetapkan.
Murid
Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan
Hasil Kerja Murid
pembelajaran.
Perancangan dan Persediaan Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan
keberkesanan pengajaran.
Guru
Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian
Kaedah Penyampaian
objektif pelajaran.
Komunikasi berkesan emmmudahkan pemahaman dan
Kaedah Komunikasi
menggalakkan pembelajaran murid.
Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu
Penggunaan Sumber
mengukuhkan pembelajaran murid.
Pendidikan
Penglibatan Murid

6
6
6
6
6
6
6

4.8

Penilaian

Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P&P.

4.9

Teknik Penyoalan

4.10

Penguasaan Isi Kandungan

4.11

Pengurusan Kelas

Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid.


Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan
pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat.
Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang
kondusif untuk meningkatkan keberkesanan PdP.
Pematuhan etika ekrja murid dan amalan nilai yang positif
mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru.

Amalan Profesionalisme
Keguruan
CATATAN/ULASAN
4.12

SKOR
DIPEROLEH

6
6
6

(a) Jumlah Skor Diperoleh


(b) Skor Min =
(c) Peratus Pencapaian =

(a)
12
(b) - 1
6-1

x 100%

(d) Taraf Pencapaian

Tandatangan Pencerap
Nama Pencerap
Jawatan Pencerap

.....................................................

Tarikh

..................................

Cop Rasmi Pencerap:

Jawatan Pencerap

SMK MADAI
BORANG PERBINCANGAN HASIL PENCERAPAN PdP GURU

ULASAN PENCERAP
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ULASAN GURU DICERAP
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Tandatangan Pencerap:

Tandatangan Guru Dicerap:

Tarikh:

Tarikh: ..

1
2
3
4
KOD

SESI

1
2
3
4
5

Melayu
Bumiputera
Cina
India
Lain-lain

KOD

TERTINGGI

KELAYAKN

1
2
3
4
5

SPM/MCE/SC
STPM/HSC/STAM
Diploma Pendidikan
Sarjana Muda

Sarjana Muda dengan Pendidikan


Sarjana

Ph. D (Doktor Falsafah)

5
6
7
8
KOD

JANTINA

1
2
3
4
5

Islam
Kristian
Buddha
Sikh
Hindu

Lain-lain

KELAYAKN
KOD

IKHTISAS

1
2

Sijil Penguruan
Diploma Perguruan

3
4

Diploma Pendidikan
KPLI