Anda di halaman 1dari 9

JAMUNA A/P MUNIANDY

RAJALETCHUME A/P UDAYA SOORIAN


VISHVENI A/P ELAGAMURAM
SANGGITHA A/P SUBARMANIAM
PARIMALA A/P NAGAN

KSSR
4M membaca,
menulis,
mengira &
menaakul
Pengenalan
elemen kreativiti,
inovasi,
keusahawanan
Pengenalan elemen
teknologi maklumat
& komunikasi
Hasrat :
melahirkan insan
yg seimbang,
berfikiran kreativiti
& kritis
1983 - Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR)
1993 - Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR)
2003 - KBSR (semakan)
2011 - Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR)
BENTUK KURIKULUM
TRANSFORMASI
Komunikasi
*Penggabungjalinan
kemahiran bahasa
secara lisan dan bukan
lisan semasa
berinteraksi
Sains & Teknologi
*Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran dan sikap saintifik
*Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik
*Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi

Perkembangan Fizikal &
Estetika
*Perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan
diri
*Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi
Kerohanian, Sikap & Nilai
*Penghayatan amalan
agama, kepercayaan,
sikap dan nilai

Kemanusiaan
*Penguasaan ilmu dan amalan
tentang kemasyarakatan dan alam
sekitar setempat, negara dan global
*Penghayatan semangat patriotisme
dan perpaduan

Keterampilan Diri
*Pemupukan kepimpinan
dan sahsiah diri melalui
aktiviti kurikulum dan
kokurikulum
PRINSIP KSSR
Pendekatan bersepadu
Perkembangan individu secara menyeluruh
Pendidikan yang sama untuk semua murid
Pendidikan seumur hidup
KSSR

CIRI KBSR

Berasaskan 6 Tunjang:
Komunikasi
Kerohanian, Sikap & Nilai
Kemanusiaan
Perkembangan Fizikal &
Estetika
Sains dan Teknologi
Keterampilan Diri

Reka bentuk
kurikulum
Berasaskan 3 Bidang:
Komunikasi
Manusia dan Alam Kelilingnya
Perkembangan Diri Individu


Dokumen Standard
Kurikulum

Bahan Kurikulum
Sukatan Pelajaran


Modular

Reka bentuk
kurikulum

Linear

KSSR

CIRI KBSR


Tahap I (Tahun 1, 2 & 3)
Modul Teras Asas, Modul
Teras Tema & Modul Elektif

Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
Mata pelajaran Teras &
Elektif

Organisasi
Kurikulum

Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan
Mata pelajaran Teras, Wajib &
Tambahan

Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
Mata pelajaran Teras, Wajib &
Tambahan

Elemen Kreativiti dan Inovasi,
Keusahawanan dan
Teknologi Maklumat &
Komunikasi (TMK) secara
eksplisit
Elemen-elemen
tambahan
Elemen Kemahiran Berfikir
Secara Kritis dan Kreatif

4M (Membaca, Menulis,
Mengira dan Menaakul)
Fokus
3M (Membaca, Menulis dan
Mengira)
Terima
kasih