Anda di halaman 1dari 30

Tutorial 2: Pembangunan

Ekonomi dalam Konteks


Hubungan Etnik di Malaysia
Jong Tziah Tziah
Loh Yi Shu
Wong Wen Lin
Soalan 1
Nyatakan konsep-konsep asas hubungan etnik
a. Konsep budaya
b. Kebendaan dan bukan kebendaan
- Berasal daripada cantuman
perkataan Sanskrit dan
Melayu, iaitu budhi dan
daya
-Perkataan yang dipinjam
daripada bahasa Sanskrit bererti
kecergasan fikiran dan akal.
-Perkataan daya pula ialah
perkataan melayu Polynesia
yang bermakna kekuatan
kuasa, tenaga dan pengaruh
- Jika dicantumkan kedua-dua
perkataan tersebut, budaya
membawa maksud tenaga fikiran,
usaha rohani atau kuasa
menggerakkan jiwa.
Dictionary of Philosophy (1996)
The way of life of people, including their
attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes
of perception, and habits of thought and
activity. Cultural features (ciri) of forms of life
are learned but are too pervasive(meluas) to
be readily noticed from within.
Kamus Dewan (2005)
Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir),
berkelakuan dan sebagainya.
Tegasnya, budaya boleh didefinisikan sebagai
suatu cara hidup yang diamalkan oleh
kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial,
susunan organisasi ekonomi, politik, agama,
kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.
Kebendaan
Bukan Kebendaan
Faktor
Mempengaruhi
Pembentukan
Budaya Melayu
Adat Resam
- Mustahak sbg
petunjuk jln bagi
seseorang dlm
mengendalikan
hidup
bermasyarakat dan
berbudaya.

Bahasa
-Penting sbg alat
komunikasi.
Agama
- Paling penting
kerana agamalah
dasar tanggapan
terhadap alam
sekitar dari segi
sosial dan fizikal.
Peranan Budaya
Membina imej negara ke
arah mewujudkan
keperibadian serta
identiti.
Memupuk kesedaran
kebangsaan dan kenegaraan
bercirikan kerohanian,
kemanusiaan, spriritual dan
mental.
Budaya dikatakan sebagai satu himpunan
kelengkapan intelektual dan kebendaan
yang dapat memenuhi kehendak biologi
dan kemasyarakatan serta dapat
menyesuaikannya dengan keadaan
sekeliling.
Hal ini disebabkan, budaya
Memberikan identiti kepada sesuatu
kelompok dalam aspek cara
pengendalian hidup.
Diwarisi daripada satu keturunan
kepada satu keturunan.
Mohd taib Osman,
1988
Budaya tidak dilahir secara langsung tetapi perlu
dipelajari dan melibatkan banyak unsur seperti
asimilasi dan adaptasi.
Dipelajari
Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong oleh
sekumpulan manusia.
Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan
individu dan bukannya perlakuan masyarakat.
Dikongsi
Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok
manusia.
Namun, ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh
alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.
Sejagat
Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke
generasi berikutnya.
Budaya yg diamalkan hari ini adalah lanjutan
drpd budaya terdahulu.
Diwarisi
Tidak ada budaya yg wujud dari dahulu hingga
sekarang tidak mengalami perubahan.
Perubahan ini dikaji drpd perubahan bentuk,
ciri dan proses yg berlaku.
Berubah
Budaya blh ditunjukkan dlm bentuk
perlambangan seperti logo, bendera, ukiran,
dll.
Perlambangan
Pandangan semesta ialah bagaimana
manusia memberikan tafsiran
terhadap keadaan alam sekeliling ke
dlm kehidupan seharian.
Ia timbul kerana manusia mempunyai
pertalian yg rapat dgn alam sekitar.

Pandangan
Semesta
Soalan 2
Huraikan secara ringkas maksud
Perpaduan dan Integrasi, segregasi,
akomodasi, akulturasi, asimilasi dan
amalgamasi
Satu proses yang menyatupadukan
seluruh masyarakat dan negara supaya
setiap anggota masyarakat dapat
membentuk satu identiti dan nilai
bersama serta perasaan cinta dan
bangga akan tanah air.
Integrasi
Satu proses bagi mewujudkan satu
identiti nasional dalam kalangan
kumpulan yang terpisah dari segi
kebudayaan, sosial dan lokasi dalam
sesebuah unit politik.
Unsur integrasi terdiri daripada:
Integrasi wilayah mengurangkan
jurang perbezaan pembangunan
ekonomi dan sosial antara wilayah yang
maju dengan yang mundur.
Integrasi ekonomi usaha-usaha untuk
mengurangkan jurang perbezaan
ekonomi antara kumpulan etnik.
Integrasi kebudayaan usaha
membentuk suatu kebudayaan
kebangsaan.
Integrasi sosial usaha-usaha
menyatupadukan rakyat melalui
program sosial seperti sukan,
pendidikan dan sebagainya.
Integrasi pendidikan mewujudkan
satu sistem pendidikan yang bercorak
kebangsaan dan sempurna dari segi
intelek, jasmani dan rohani.
Integrasi politik usaha-usaha
menyatukan rakyat melalui kerjasama
dan pembahagian kuasa politik.
Segregasi
Pemisahan atau pengasingan antara
satu kumpulan etnik dengan kumpulan
etnik yang lain dalam sesebuah negara.
Pemisahan berlaku dalam beberapa
keadaan, antaranya dari segi kawasan
tempat tinggal, sistem persekolahan
dan sebagainya.
Akomodasi
Proses yang menyebabkan setiap
kumpulan etnik menyedari serta
menghormati norma dan nilai
kumpulan etnik lain dan tetap
mempertahankan budaya hidup
masing-masing.
AKULTURASI
Akulturasi lebih mudah dicapai melibatkan benda bersifat kebendaan dan yang
mendatangkan manfaat.
Contoh: Tali leher, angpau, makanan, dan hiburan
Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan
identiti asal masyarakat yang menerima.
Akulturasi
Satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau
kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.
21
KONSEP AKULTERASI
Modifikasi terhadap budaya satu-satu
kelompok atau individu akibat kontak
dengan budaya lain.
(The modification of the culture of a group
or individual as a result of contact with a
different culture)

(http://education.yahoo.com/reference/dictionary/
entry/acculturation)

SAMBUNGAN (KONSEP)
Proses meminjam atau menerima unsur
budaya dari kelompok majoriti [atau
budaya dominan] tanpa mengubah unsur
budaya asal tersebut .
(Process of borrowing or accepting
cultural elements of the majority group
[of dominant culture] without changing
the original cultural elements)
(Nasarudin Jali et al, 2006)
SAMBUNGAN KONSEP AKULTERASI
Apabila tret budaya asing diterapkan ke dalam
masyarakat secara besar-besaran, maka akulterasi
berlaku. Budaya masyarakat penerima tidak banyak
berubah. Akulterasi tidak semestinya menyebabkan tret
budaya asing itu mengganti tret budaya tempatan atau
budaya pribumi seluruhnya.
(When alien culture traits diffuse into a society on a
massive scale, acculturation frequently is the result. The
culture of the receiving society is significantly
changed. However, acculturation does not necessarily
result in new, alien culture traits completely replacing old
indigenous ones. )

(http://anthro.palomar.edu/change/change_3.htm)
ASIMILASI
Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain.
Ia diwakili oleh formula : A+B+C=A
Satu proses yg berlaku apabila sesuatu kelompok berfikir dan berperasaan secara berlainan menjadi satu
kesatuan sosial serta budaya yg sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan
penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti
Faktor menyebabkan berlakunya Asimilasi:
Etnik yang berbeza budaya.
Individu di dalam atau di antara
etnik sering berinteraksi.
Interaksi berlaku dalam tempoh
yang lama.
Asimilasi
Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu
kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. (Etnik minoriti menerima budaya etnik majoriti).
25
KONSEP ASIMILASI

Proses di mana kelompok minoriti menerima serta
mengamalkan adat resam dan sikap budaya majoriti
secara beransur-ansur
(The process whereby a minority group gradually
adopts the customs and attitudes of the prevailing
culture)

(http://education.yahoo.com/reference/dictionary/e
ntry/assimilation)

KONSEP ASIMILASI
Proses mentakrif dan menyerap di mana individu atau
kelompok menerima ingatan, sentimen, dan sikap
individu atau kelompok lain, dan dengan berkongsi
pengalaman dan sejarah, menyatukan semuanya
dalam kehidupan budaya yang dikongsi bersama.
(A process of interpretation and fusion in which
persons and groups acquire the memories, sentiments,
and attitudes of others persons or groups, and, by
sharing their experience and history, are incorporated
with them in a common cultural life)

(Park and Burgess,1969)

SEBAB KEJAYAAN &
KEGAGALAN ASIMILASI
Kejayaan Asimilasi:
Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan
identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.
Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.
Kelompok minoriti adalah kecil.
Terdapat banyak persamaan budaya antara
etnik.
Kegagalan Asimilasi
Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga
menimbulkan perasaan takut terhadap budaya
lain.
Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik
lebih tinggi dari etnik lain.
Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang
terlibat.
Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya
oleh etnik minoriti.
28
AMALGAMASI
Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik.
Diwakili oleh formula : A+B+C=D
Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras
bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru.
Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau
dipaksa berbuat demikian. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku).
Amalgamasi
Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama.
29
Sekian,
Terima kasih