Anda di halaman 1dari 9

Bidang : Nombor dan Operasi

Kelas dan Masa/Bilangan murid : 4 Cempaka/10.30 11.30 pagi / 35 orang


Tajuk : Wang Hingga RM100 000
Standard Pembelajaran : 10.9 (i
Objektif Pembelajaran : !i ak"ir pembe#a$aran% m&rid dapa'(
i. Mengena# pe#bagai ins'r&men pemba)aran
Fasa Cadangan Aktiviti
Cadangan
Komunikasi
! Persediaan
*emer"a'ian dan
+na#isis
a. ,&r& mena)angkan -ideo di #aman .eb
berik&'(
(/adangan pa&'an #aman .eb
"''p(//....)o&'&be./om/.a'/"0
-12"934+5k5W.
b. M&rid dimin'a men)a'akan mak#&ma' )ang
'erdapa' pada -ideo.
/. ,&r& menerangkan ba"a.a kad kredi'
mer&pakan sa#a" sa'& ins'r&men
pemba)aran
dan men$e#askan apa i'& ins'r&men
pemba)aran.
*ersediaan m&rid(
M&rid 'e#a" dimin'a &n'&k men/ari mak#&ma'
berkai'an ins'r&men pemba)aran se"ari
sebe#&m pdp ini dia$ar
i. Ceri'akan si'&asi
)ang ber#ak&
da#am k#ip -ideo
i'&.
ii. 6egaskan
kebaikan dan
keb&r&kan
pengg&naan kad
kredi'.
iii. C&ba n)a'akan
/on'o" ins'r&men
pemba)aran )ang
anda ke'a"&i.
"! #maginasi
*en$anaan 7dea
2in'esis 7dea

i. 2e/ara berpasangan% m&rid dimin'a
membin/angkan mak#&ma' )ang dik&mp&#
'en'ang 7ns'r&men *emba)aran )ang 'e#a"
dike'a"&i.
ii. ,&r& membimbing m&rid mengena# pas'i
beberapa ins'r&men pemba)aran dan
men$e#askan ke#ebi"an dan ke#ema"an
pengg&naan ins'r&men 'erseb&'.
Respon m&rid(
Cek
8ad kredi'
8ad debi'
Wang e#ek'ronik
Ma'a .ang
8ad *ra 9a)ar
Con'o"(
Mata $ang
Ma'a .ang dig&nakan sebagai ins'r&men
pemba)aran '&nai.
Con'o"( +#i membe#i 'iga b&a" b&k& '&#is
dan d&a ba'ang pense# dengan "arga
RM3.:0. !ia memba)ar dengan
mengg&nakan sekeping .ang ker'as
RM5.00
8e#ebi"an( Menge#akkan ber"&'ang.
8e#ema"an( 9erisiko ("i#ang% ke/&rian
Kad Pra Ba%ar
8ad pra ba)ar dig&nakan &n'&k memb&a'
ba)aran mengik&' ama&n )ang 'e#a"
diba)ar 'er#ebi" da"&#&.
Con'o"( 8ama# memand& kere'a dari
8&a#a ;&mp&r ke *&#a& *inang. !ia
mengg&nakan kad pra ba)ar &n'&k
memba)ar 'o#.
8e#ebi"an( Mem&da"kan &r&san
(8ad 6o&/" n ,o
Mendisip#inkan pengg&na
(8ad prepaid
8e#ema"an( *engg&naann)a 'er"ad
berdasarkan ama&n kad 'erseb&'.
Kad kredit dan Kad debit
&ota:
Kad kredit
7ns'r&men pemba)aran )ang
membo#e"kan pemegang kad &n'&k
berbe#an$a 'er#ebi" da"&#& dengan
se$&m#a" ama&n )ang 'e#a" di'e'apkan
'anpa per#& memba)ar ser'a mer'a.
Con'o"( <n. ;im ber"en'i di s'esen min)ak
&n'&k mengisi min)ak kere'an)a. 9e#ia&
ber/adang &n'&k mengisi min)ak
seban)ak RM50% 'e'api be#ia& /&ma ada
RM10. Maka be#ia& mengambi# kep&'&san
&n'&k memb&a' pemba)aran
mengg&nakan kad kredi'.
8e#ebi"an( M&da" dan /ekap
8e#ema"an( *erbe#an$aan )ang 'idak
'erka.a# bagi pengg&na )ang 'idak
berdisip#in.
Kad debit
7ns'r&men pemba)aran )ang membo#e"=
kan pemegang kad memb&a' pembe#ian
a'a& penge#&aran .ang '&nai )ang akan
di'o#ak se/ara #angs&ng dari aka&n
pemegang kad.
Con'o"( 2i'i +is)a" membe#i beberapa
"e#ai pakaian dan sepasang kas&' di p&sa'
membe#i=be#a". 9e#ia& 'idak memba.a
.ang '&nai )ang ban)ak kerana berasa
se#ama' memb&a' ba)aran mengg&nakan
kad debi'.
8e#ebi"an( M&da"
8e#ema"an( *erk"idma'an 'idak me#&as
No'a( ,&r& bo#e" memaparkan gambar=gambar
mesin 'ransaksi pengg&naan ins'r&men
pemba)aran.
'! Perkembangan
*enamba"baikan

Meni#ai
*ermainan >*emin$am ?ang 9i$ak@
a. M&rid me#engkapkan '&gasan )ang diberi
se/ara berk&mp&#an (4 orang.
(R&$&k ;ampiran +
b. 2e'iap k&mp&#an akan bergerak ke kiosk
)ang se'er&sn)a mengik&' ara" $am se'e#a"
.ise# dib&n)ikan.
/. +ra"an permainan(
i. M&rid me#engkapkan borang
berdasarkan mak#&ma' di se'iap kiosk.
(;ampiran 9
ii. 2e'iap k&mp&#an men&#is "asi# dapa'an
pada $ad&a# (ker'as ma"$ong )ang
disediakan di papan '&#is.
iii. Waki# k&mp&#an memben'angkan "asi#
dapa'an.
d. 9in/angkan "asi# dapa'an kese#&r&"an.
i. 9ergerak da#am
k&mp&#an mengik&'
ara"an se'e#a"
.ise# dib&n)ikan.
ii. +nda per#&
berbin/ang da#am
k&mp&#an &n'&k
mendapa'kan
$a.apan.
(! Tindakan
*e#aksanaan
+ma#an
9er'er&san
a. <daran #embaran ker$a kepada m&rid.
b. Hasi#kan sa'& 7ns'r&men *emba)aran
(/on'o"(8ad )ang ses&ai mengik&'
krea'i-i'i m&rid.
c. M&rid dimin'a meng"asi#kan >9&k& 2krap@
'en'ang ins'r&men pemba)aran
i. 2e#esaikan '&gasan
)ang diberi.
)MK 8rea'i-i'i dan ino-asi% 8e&sa"a.anan dan 6M8
BBM 8ad soa#an% 6M8 (8omp&'er dan kem&da"an in'erne'% kad imbas%
#embaran ker$a% kad imbas.
&ilai dan Sika* 6erapkan ni#ai beker$asama% ber$ima'=/erma' dan berani memberikan
$a.apan se/ara #isan da#am men)e#esaikan soa#an )ang diberikan.
Pentaksiran 9erdasarkan kepada ke&pa)aan m&rid meran/ang perbe#an$aan dan
mengena# pas'i ins'r&men pemba)aran )ang ses&ai.
+efleksi M&rid ber&pa)a men)a'akan ins'r&men' pemba)aran )ang di'&n$&kkan
o#e" g&r&.
30/35 m&rid 'e#a" mengena# ins'r&men' pemba)aran.
Lampiran A
Con'o"=/on'o" kiosk

*Kiosk beroperasi mengikut kesesuaian.
Lampiran B
Kiosk Kenderaan
Aenis(
Mode#(
Harga(
7ns'r&men pemba)aran(
Kiosk Makanan , Minuman
Aenis(
Aenama(
Harga(
7ns'r&men pemba)aran(
Kiosk Alat Tulis
Aenis(
Harga(
7ns'r&men pemba)aran(
Kiosk Barangan )lektrik
Aenis(
Aenama(
Harga(
7ns'r&men pemba)aran(
Kiosk Pemba%aran Bil
Aenis(
Harga(
7ns'r&men pemba)aran(
Kiosk Alatan Sukan
Aenis(
Aenama(
Harga(
7ns'r&men pemba)aran(
Nota: Borang ini perlu disediakan secara berasingan mengikut kiosk.
Lembaran Kerja
+ra"an( 6&#iskan perk"idma'an )ang ses&ai mengik&' ins'r&men pemba)aran )ang din)a'akan.
Kad Kredit Kad Pra Ba%ar
Con'o"( 2'esen Min)ak Con'o"( 6o&/" n ,o
1. BBBBBBBBBBBBBBBBB 1. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C. BBBBBBBBBBBBBBBBB C. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3. BBBBBBBBBBBBBBBBB 3. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Kad -ebit Mata .ang
Con'o"( *&sa' Membe#i=be#a" Con'o"( 8edai R&n/i'
1. BBBBBBBBBBBBBBBBB 1. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C. BBBBBBBBBBBBBBBBB C. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3. BBBBBBBBBBBBBBBBB 3. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Lembaran Kerja
+ra"an( 9a/a si'&asi dan '&#is ins'r&men pemba)aran )ang ses&ai.
1. <mak 2i'i membe#i keper#&an dap&r di *asara)a Ma$&. 9e#ia& memba)ar
barang=barang 'erseb&' mengg&nakan .ang ker'as RM50.
Aa.apan(
C. Aasni'a memp&n)ai aka&n simpanan seban)ak RM3 000. 9e#ia& memb&a'
pemba)aran bagi 'e#eDon bimbi' )ang ber"arga RM1 C00. 9a)aran )ang
dikenakan akan di'o#ak ser'a=mer'a daripada aka&n bankn)a.
Aa.apan(
3. <n. +n.ar membe#i beberapa "e#ai pakaian di p&sa' membe#i be#a" dan
memb&a' pemba)aran dengan mengg&nakan kad. 9e#ia& 'e#a" menerima
bi# daripada pi"ak bank )ang menge#&arkan kad 'erseb&'% sebe#&m 'ama'
'empo" 'arik" pemba)aran% bi# 'erseb&' per#& di$e#askan bagi menge#akkan
/a$ 'amba"an.
Aa.apan(
4. <n. +#i membe#i pera#a'an s&kan )ang berni#ai RMC50 &n'&k anakn)a .
9e#ia& mendapa'i .angn)a 'idak men/&k&pi &n'&k memb&a' pemba)aran
'erseb&'. *i"ak kedai memberi kebenaran kepada be#ia& &n'&k
men$e#askan ba)aran dengan mengg&nakan sebarang kad.
Aa.apan(
Lembaran Kerja
+ra"an( Aa.ab soa#an berik&'.
<n. +5mi 'e#a" membe#i seb&a" basika# EiFie )ang ber"arga RMC 500 &n'&k anakn)a.
1. N)a'akan C ins'r&men pemba)aran )ang ses&ai.
a. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
b. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C. 9erdasarkan soa#an 1% #engkapkan $ad&a# berik&'.
7ns'r&men pemba)aran 2ebab pemi#i"an ins'r&men
3. N)a'akan ke#ebi"an dan ke#ema"an ked&a=d&a ins'r&men )ang dipi#i".
7ns'r&men pemba)aran
8e#ebi"an
8e#ema"an
4. 2ekiran)a anda seorang pen$&a# basika#% ins'r&men pemba)aran manaka" )ang men$adi
pi#i"an anda0 Mengapa0