Anda di halaman 1dari 2

TEKS UCAPAN YANG BERUSAHA

PUAN HAJAH FARIDAH BINTI JABBAR,


PENGETUA SMK WARISAN PUTERI, SEREMBAN, N.S
SEMPENA KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-7
Bismillahir rahmanir rahim.
Assalamualaikum warah matullah hiwabarakatuh, salam sejahtera, salam 1Malaysia, dan
salam Transformasi.
Yang berusaha Encik hakarudin bin !ha"ali, #etua $ektor %aminan #ualiti %abatan
endidikan &egeri $embilan, 'ik (osnawati binti Adam, egawai Mesra $ekolah.Yang
berbahagia Encik Mohd )amdan bin $umat, Yang *i+ertua ,B! $M# -arisan uteri,
barisan enolong #anan dan #etua Bidang, #aunselor 'emerlang, !uru 'emerlang,
guru.guru, A%# ,B!, ibu ba+a, hadirin hadirat seterusnya +ara +elajar yang dikasihi
sekelian.
Terlebih dahulu saya bagi +ihak seluruh warga $M# -arisan uteri menguca+kan
ribuan terima kasih kerana sudi hadir sama.sama merasai dan menyaksikan bahang
gelora sukan di #ejohanan kali ini. Terima kasih kerana sudi bertamu bersama kami.
Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat ,lahi kerana dengan i"in.&ya sekali lagi
#ejohanan /lahraga Tahunan #ali ke.0 $M# -arisan uteri 1213 ini da+at dijalankan
dan direalisasikan dengan +enuh berhemah dan diuruskan dengan +enuh kecemerlangan
serta semangat juang roh sukan yang tinggi .
Terima kasih saya uca+kan ke+ada rakan.rakan guru saya yang telah bertungkus
lumus bermula dengan acara Merentas *esa, acara.acara sebelum sukan dan
kesemuanya itu memerlukan +engorbanan masa dan tenaga. *alam masa yang sama
guru.guru tidak +ernah melekakan ke+entingan akademik. $esungguhnya ke+entingan
sukan sama utama dengan ke+entingan akademik. #e+ada +ara +elajar tahniah saya
uca+kan atas kegigihan mengambil bahagian demi semangat ber+asukan. $aya yakin
semangat ini jika di+indahkan ke dalam bilik darjah akan memberikan im+ak yang tinggi
ke+ada +enca+aian akademik +ara +elajar.
)adirin yang dihormati,
#ejohanan yang dijalankan meru+akan agenda besar dalam kalendar sekolah. #e+ada
+ara +elajar yang terserlah kecemerlangannnya dalam bidang sukan dihara+kan boleh
menjadi atlet ber+otensi untuk diketengahkan ke +eringkat yang lebih tinggi bagi
mewakili daerah, negeri dan negara.
$aya merasakan kejohanan ini meru+akan arena terbaik untuk guru.guru menci+ta
kreati4iti memacu semangat +elajar, manakala +ara +elajar +ula ber+eluang mengerah
kudrat mele+askan beban emosi dengan berlari, melom+at sederas yang mungkin, maka
1
akan terci+talah momentum yang da+at menjana tenaga dalaman seterusnya menjadi
juara. %ika tewas dalam sebarang acara semangat bersukan itu +asti akan menjadikan
+elajar seorang yang berfikiran terbuka dengan menyim+ulkan bahawa hidu+ adalah
+erjuangan dan +erlumbaan. )anya yang berusaha, berdoa +asti kan berjaya.
$esungguhnya dalam elan embangunan endidikan Malaysia, terda+at 11 anjakan
utama dalam transformasi sistem +endidikan. $alah satunya menyatakan bahawa
embangunan murid harus dilakukan secara holistik dengan mengukuhkan ke+erluan
+enyertaan murid dalam 1$ukan, 1#elab, dan 1Badan Beruniform bagi melahirkan
+elajar yang boleh menghayati nilai.
#e+ada ibu ba+a saya menghara+kan tuan.tuan dan +uan.+uan memberikan semangat
dan sokongan ke+ada anak.anak untuk bergiat cergas dalam akti4iti kokurikulum kerana
+otensi dan keterlibatan +elajar dalam bidang kokurikulum akan membantu +elajar
menci+ta kecemerlangan di bidang kurikulum.
Akhir kalam, terima kasih untuk semua, terima kasih atas kerjasama. $okonglahlah
kami untuk membentuk generasi masa de+an yang cemerlang, gemilang, dan terbilang.
Majulah sukan demi ke mercu marca+ada.
$ekian, terima kasih.
1