Anda di halaman 1dari 1

Lee Hui Yong

72, Jalan Kangkar 84700


Grisek, Muar, Johor.
Encik Yap Young Siong
SJK Ka!pung "aru Kepis,
7#$00 Johol, %egeri Se!&ilan. $' %o(e!&er 20$2

)uan,
SURAT TUNJUK SEBAB: TIDAK DAPAT HADIR KURSUS I-THINK
*engan segala hor!a+n,a sa,a ingin !e!aklu!kan &aha-a sa,a, Lee Hui Yong
+i.ak .apa+ ha.ir kursus i/)hink ,ang .ia.akan pa.a 20 1k+o&er 20$2 hingga 22
1k+o&er 20$2.
2. Sa,a +i.ak .apa+ ha.ir pa.a hari +erse&u+ kerana sa,a ingin !enguruskan
upacara se!&ah,ang ke!a+ian &apa sa,a .an nenek !o,ang sa,a pa.a !inggu
+erse&u+.
#. Sehu&ungan .engan i+u, sa,a &erharap )uan .apa+ !e!aha!i a+as
ke+i.akha.iran sa,a. Ker3asa!a )uan sa,a .ahului .engan ucapan +eri!a kasih.
Sekian, +eri!a kasih.
44444444444
Lee Hui Yong
Guru
SJK Ka!pung "aru Kepis