Anda di halaman 1dari 18

BUKU AJAR

MATA KULIAH MATEMATIKA


MODUL :
PENGGUNAAN TURUNAN
Oleh :
Ir. Dwi Haryo Ismunarti M!i
"I#. $%$ &&% %'%
(
JURU!A" ILMU KELAUTA"
)AKULTA! #ERIKA"A" DA" ILMU KELAUTA"
U"I*ER!ITA! DI#O"E+ORO
MATERI: PENENAPAN TURUNAN
Oleh : Ir. Dwi Haryo Ismunarti, Mi
!. Ma"simum #an Minimum $un%si
+am,ar $. #er-eraian .er $/// .er0awinan 1i U! tahun $&%/ s1 $&2/
3Larson an1 Hostetler $&245
+am,ar $ menun6u00an an70a .er-eraian .er $/// .erni0ahan 1i U! .a1a tahun
$&%/ sam.ai tahun $&2$. !e.uluh tahun se,elumnya an70a .er-eraian ter6a1i antara 48
29$///. Mulai tahun $&%/ an70a .er-eraian menurun sam.ai 1en7an awal .eran7 1unia
3#D5 II tahun $&%: an70a .er-eraian men-a.ai minimum relatif yaitu ;.$9$// yan7
meru.a0an titik balik. Kemu1ian .er-eraian menin70at selama #D II 1an .a1a a0hir #D
II $&'; men-a.ai maksimum relatif yaitu $4.&9$/// 1an meru.a0an titik balik 1imana
0emu1ian .er-eraian menurun sam.ai 1en7an tahun $&<2. #er-eraian menin70at
0em,ali 1en7an ta6am sam.ai tahun $&2/ 1an men-a.ai maksimum (mutlak) 1en7an :%
.er-eraian .er $/// .asan7an.
!elama tahun $&%/ sam.ai $&2$ .er-eraian teren1ah ter6a1i .a1a tahun $&%: yaitu
;.$. An70a terse,ut meru.a0an minimum (mutlak) .a1a inter=al >$&%/$&2$?.
#er-eraian tertin77i yaitu :% .a1a tahun $&4& meru.a0an maksimum (mutlak).
De&inisi : Relati& ma"simum #an relati& minimum
Misal0an f a1alah @un7si 0ontinu 1i titi0 -
$. f(c) a1alah relati@ ma0simum f .a1a selan7 3a,5 6i0a
untu0 semua A B 3a,5 ma0a f(x) C f (c)
:. f(c) a1alah relati@ minimum f .a1a selan7 3a,5 6i0a
untu0 semua A B 3a,5 ma0a f(x) D f (c)
%. f(c) a1alah nilai e0strim 6i0a f(c) a1alah nilai ma0simum
atau minimum
+am,ar :. Relati@ ma0simum 1an relati@ minimum @un7si
Teorema :
Ji0a f(x) memili0i relati@ minimum atau relati@ ma0simum
1i A E -. ma0a - a1alah titi0 0ritis f, yaitu titi0 1i :
8 titi0 u6un7 selan7
8 titi0 stasioner 1imana 7aris sin77un7
0ur=a men1atar yaitu 1i
f (c) = 0
8 titi0 sin7ular 1imana 7aris sin77un7
0ur=a te7a0 atau mem.unyai su1ut ta6am
f (c) tidak ada.
+am,ar % . Titi0 !tationer 1an tit0 sin7ular
Relati@ minimum 1an relati@ ma0simum 1i.a0ai untu0 men77am,ar0an nilai .a1a
selan7 tertentu >a ,?. !e1an70an untu0 0eseluruhan 1aerah asal @un7si 1i7una0an
istilah ma0simum 1an minimum 3mutla05.
De&inisi : ma"simum #an minimum 'mutla"(
Misal0an f a1alah @un7si 1en7an ! 1aerah asal @un7si
yan7 memuat titi0 -
$. f(c) a1alah ma0simum 3mutla05 f .a1a ! 6i0a f(x) C f (c)
untu0 semua A B !
:. f(c) a1alah nilai minimum 3mutla05 f .a1a ! 6i0a f(x) D
f(c) untu0 semua A B !
Tela#an !: )un7si f(x) =2x
3
- 3x
2
36x + 14 1a.at0an
nilai ma0simum9minimum @un7si .a1a selan7 >8'4 ?.
#enyelesaiannya a1alah men-ari nilai ma0simum 1an
minimum 1i titi0 0ritis @un7si yaitu 1i
u6un7 selan7 1an 1i f (x) = 0
Untu0 f (x) = 0
6x
2
- 6x 36 = 0
6(x-3)(x+2) = 0, A E % 1an A E 8:
a0an 1i.eri0sa nilai @un7si 1i titi0 Ftiti0 0ritis yaitu:
G 8' 8: % ;
f(x) 8$2 <2 8;4 $::
0et
min
relati@
maA
relati@
Min
mutla0
maA
mutla0
Tela#an ) : !eoran7 mahasiswa te0ni0 si.il trans.ortasi
se1an7 men7amati 0esi,u0an lalu lintas 1i .erem.atan
+a.ura U"DI#. #en-atatan 1imulai 6am /<.// s1 6am
$:.//. Banya0nya 0en1araan yan7 lewat .er 6am (t)
ter-atat men7i0uti @un7si (t) = 10t
3
10! t
2
+ 300t +
200 1imana t wa0tu .en-atatan 0e t 1imana $ C t C 4 3t
E / 6am /<.//5. #a1a 6am ,era.a lalu lintas ramai 1an
se.iH
*awa+ : #enyelesaian a1alah men-ari nilai minimum 1an ma0simum mutla0 @un7si (t)
.a1a inter=al $ C t C 4 .
Untu0 (t) = 0
30t
2
210 t

+ 300 = 0
30(t
2
" t

+ 10) = 0
30(t - 2)(t !) = 0
a0an 1i.eri0sa nilai @un7si .a1a titi08titi0 0ritis yaitu :
T $ : < 4
6am /;.// /4.// $/.// $:.//
(t) '/< ';/ %:< <2<
Ket maA relati@ min mutla09relati@ maA mutla0
Dari ta,el 1i atas tam.a0 lalu lintas relati@ ramai .a1a 6am /4.// .a7i 0emu1ian
,er0uran7 1an .alin7 se.i .a1a 6am $/.// 1en7an %:< 0en1araan yan7 lewat. !am.ai
a0hir .en7amatan lalu lintas .alin7 ramai 6am $:.// 1en7an <2< 0en1araan yan7 lewat.
Tela#an ,. Untu0 0e.erluan .enelitian s0ri.sinya seoran7
mahasiswa IK mem,uat a0uarium 0a-a ,er,entu0 ,u6ur
san70ar. Dia memili0i 0a-a 1en7an luas '2// -m
:.
Bera.a
u0uran a0uarium yan7 ,isa 1ia ,uat su.aya =olumenya
ma0simumH
Di0etahui : # = l a1alah sisi 0u,us $ tin77i a0uarium
%3luas5 E luas alas I 'A luas sisi
= #
2
+ 4 #$ E '2//
Ditanya : ,era.a #, l 1an $ su.aya *3=olume5 ma0simum
#enyelesain a1alah mema0simum0an @un7si =olume ma0s & = #
2
$
Dari .ersamaan #
2
+ 4 #$ E '2//
4#$ = 4'00 #
2
#
#
$
'
'2//
:

=

ma0a =olume
'
$://
'
'2//
% :
: :
#
#
#
#
# $ # & =


= =
/
'
%
$://
:
= =
#
(#
(&
3#
2
= 4'00
#
2
= 1600
# = ) 40
=olume a0an men-a.ai ma0simum 6i0a .an6an79le,ar sisi ,u6ur san70ar '/ -m
se1an70an tin77i a0uarium 5 '/ 3 '
'/ '2//
:

= $
= :/ -m
:. $un%si Nai" - increasing #an $un%si Turun -
decreasing
#a1a a0hir #D II tahun $&'; an70a .er-eraian men-a.ai $4.&9$/// sam.ai tahun
$&<2 menurun men-a.ai &.29$///. Dari tahun $&<2 .erlahan naik sam.ai tahun $&;<
1an menaik ta6am tahun $&2/ men-a.ai ::.&9$///.
De&inisi :
Misal0an @un7si f ter1e@inisi .a1a selan7 *
3i5 f a1alah nai0 .a1a * 6i0a untu0 setia. A
$
A
:
B *
1an A
$
J A
:
ma0a f(x
1
) J f(x
2
)
3ii5 f a1alah turun .a1a * 6i0a untu0 setia. A
%
A
'
B *
1an A
%
J A
'
ma0a f(x
3
) K f(x
4
)
3iii5 f monoton murni .a1a * 6i0a @un7si nai0 .a1a * atau
turun .a1a *
+am,ar '. )un7si nai0 1an @un7si turun
Turunan .ertama @un7si 1a.at untu0 men7e=aluasi .a1a selan7 mana @un7si nai0
1an @un7si turun se,a7aimana 1itun6u00an 1i 7am,ar <. Turunan .ertama ,ernilai
.ositi@ yan7 ,erarti 7ra1ien 7aris sin77un7 0ur=a ,ernilai .ositi@ atau 7aris sin77un7
nai0 1an fun+si naik. #a1a selan7 1imana turunan .ertama ,ernilai ne7ati@ 7ra1ien
7aris sin77un7 0ur=a ,ernilai ne7ati@ atau 7aris menurun 1an fun+si menurun.
!e1an70an .a1a selan7 1imana turunan .ertama @un7si ,ernilai nol menun6u00an
@un7si ,ernilai 0onstan.
Untu0 @un7si f(x) 0ontinu ma0a f (x) a0an ,eru,ah tan1a .a1a titi0 ,ali0 @un7si
yaitu .a1a titi0 A 1imana f (x) E / atau f (x) ti1a0 ter1e@inisi yan7 meru.a0an titi0
0ritis @un7si.
+am,ar <. Titi0 ,ali0 @un7si
Teorema :
Misal0an f 0ontinu .a1a selan7 * 1an 1a.at 1iturun0an
.a1a setia. titi0 1alam *
3i5 6i0a f (x) K / untu0 semua A B * ma0a f nai0 .a1a *
3ii5 6i0a f (x) J / untu0 semua A B * ma0a f turun .a1a *
3iii5 6i0a f (x) E / untu0 semua A B * ma0a f
0onstan9men1atar .a1a *
Tela#an .: f(x) =2x
3
- 3x
2
36x + 14 1a.at0an selan7
1imana @un7si nai09turun
#enyelesaiannya a1alah men-ari titi0 0ritis @un7si untu0 menentu0an selan7
0emu1ian memeri0sa nilai f (x) .a1a masin78masin7 selan7
Untu0 f (x) = 0
6x
2
- 6x 36 = 0
6(x-3)(x+2) = 0
titi08titi0 0ritis a1a .a1a titi0 A E 8: 1an A E % untu0 menentu0an
@un7si nai09turun .eri0sa selan7 38 L 8:5 3 8: %5 1an 3 % L5
selan7 3 8 L 8: 5 3 8: % 5 3 % L 5
titi0 u6i f ,(x5 f ,(-3) E %; f (0) = -36 f (4) = 36
tan1a f ,(x) I 8 I
0et @un7si nai0 @un7si turun @un7si nai0
Tela#an / : !etelah ,ayi 1ilahir0an .a1a umumnya untu0
,e,era.a hari ,erat ,a1annya ,er0uran7 0emu1ian nai0
men7i0uti umurnya. Mo1el matematis ,erat ,a1an ,ayi
-(t) 1alam 7ram se6a0 1ilahir0an sam.ai umur t E $' hari
3 / C t C $' 5 a1alah : -(t) = 0.033t
2
0. 3."4t + 3'!6.
Ka.an ,erat ,a1an ,ayi ,er0uran7 1an 0a.an mulai nai0H
#enyelesaiannya a1alah men-ari titi0 0ritis @un7si -(t) untu0 menentu0an
selan7 0emu1ian memeri0sa nilai -(x) .a1a masin78masin7 selan7
Jawa, : -/ (t) = 0
0.066t 0. 3."4 = 0
t = 6.0212 M ; a0an 1i.eri0sa selan7 3/;5 1an 3;$'5
selan7 3 / ; 5 3 ; $' 5
A u6i -, (1) E 8/%%$' -,( ") E //;';
Tan1a -, (x) 8 I
0et @un7si turun )un7si nai0
!am.ai 1en7an umur ; hari se6a0 1ilahir0an ,erat ,a1an ,ayi a0an ,er0uran79turun 1ari
,erat ,a1an lahir 0emu1ian ,erat a0an ,ertam,ah se6alan 1en7an usianya.
0. 1e2e"un%an &un%si
Antara tahun $&%: sam.ai tahun $&'; an70a .er-eraian 1i U! monoton nai0 ti1a0
a1a titi0 ,ali0 yaitu nilai ma0simum 1an minimum selama wa0tu terse,ut. #erio1e $&%:
sam.ai $&%4 kenaikan a+ak lambat 1itun6u00an oleh 0ur=a ,er,entu0 cekun+ ba0a$
1an tahun $&%4 sam.ai $&': kenaikan lebi$ ce#at 1itun6u00an ,entu0 0ur=a cekun+
atas. Tahun $&%4 1imana ,entu0 0e-e0un7an ,eru,ah meru.a0an titi0 ,elo09#1int 1f
inflecti1n.
De&inisi :
Misal0an f 0ontinu .a1a selan7 * 1an 1a.at 1iturun0an
.a1a setia. titi0 1alam *
3i5 @un7si f -e0un7 atas .a1a * 6i0a f (x) nai0 .a1a *
3ii5 @un7si f -e0un7 ,awah .a1a * 6i0a f (x) turun .a1a *
+am,ar ;. Ne0un7 atas 1an -e0un7 ,awah @un7si
!e.erti teorema se,elumnya untu0 men7e=aluasi 0e-e0un7an 1ari @un7si a0an
1i7una0an turunan 1ari f (x) yan7 meru.a0an turunan or1o 0e : atau f (x) 1ari @un7si.
)un7si -e0un7 atas 6i0a f (x) nai0 ,er1asar0an teorema se,elumnya @un7si nai0 6i0a
turunan 1ari f (x) ,ernilai .ositi@ sehin77a f (x) 2 0. )un7si -e0un7 ,awah 6i0a f (x)
turun ,er1asar0an teorema se,elumnya @un7si turun 6i0a turunan 1ari f (x) ,ernilai
ne7ati@ sehin77a f (x)3 0. #a1a saat f (x) = 0 0e-e0un7an ,eru,ah .a1a titi0 ini
1inama0an titi0 ,elo0.
Teorema :
Misal0an f 0ontinu .a1a selan7 * 1an memili0i turunan 0e
1ua f (x) .a1a setia. titi0 1alam *.
3i5 6i0a f//(x) K / untu0 semua A B * ma0a f -e0un7 atas
.a1a *
3ii5 6i0a f//(x) J / untu0 semua A B * ma0a f -e0un7
,awah .a1a *
(iii) f//(x) E / meru.a0an titi0 ,elo09#1int 1f inflecti1n
+am,ar 4. Titi0 ,elo0 @un7si9#1int 1f inflecti1n
Tela#an 3: !tu1i 0e.en1u1u0an mem,uat .ra0iraan
6umlah .en1u1u0 < tahun ya1 yaitu 4(t) = - t
3
+ .t
2
+ 4'
t + !0 6uta 6iwa 1imana t tahun 0e /C t C <. Ka.an
.ertam,ahan .en1u1u0 .alin7 -e.atH
#enyelesaian: #en1u1u0 ,ertam,ah 6i0a @un7si monoton nai0 yaitu 4/(t) K /.
Kenai0an 1i0ata0an -e.at 6i0a @un7si -e0un7 0e atas atau 45 (t) K /. A0an 1i-ari
selan7 1i mana @un7si nai0 1an -e0un7 atas.
Jawa, : 4/(t) = 0
-3 t
2
+ 1' t + 4' = 0
-3 (t
2
- 6t - 16) = 0
-3(t ')(t + 2)=0
t = ' meru.a0an titi0 ,ali0 yaitu .eru,ahan @un7si nai0 1an turun
45(t) = 0
-6 t + 1' =0
t = 3 meru.a0an titi0 ,elo0 yaitu ,eru,ahnya 0e-e0un7an @un7si
selan7 3 / 2 5 3 2 $< 5
titi0 u6i f ,(x) f , (1) E ;% f ,(10) E 84:
tan1a f ,(x) I 8
Ket )un7si nai0 )un7si turun
!elan7 3 / %5 3% 25
titi0 u6i f ,,(x) f ,, (1) E : f ,, (4) E 8;
tan1a f ,,(x) I 8
Ket -e0un7 atas -e0un7 ,awah
!am.ai tahun 0e 2 .en1u1u0 a0an ,ertam,ah .ertam,ahan .en1u1u0 -e.at sam.ai
1en7an tahun 0e % selan6utnya tahun 0e ' sam.ai 0e 2 .en1u1u0 ,ertam,ah teta.i ti1a0
terlalu -e.at.
Tela1an 2 :
#usta0a
Ho&&mann,4.D. an# G.4.5ra#ley. $&2&. Nal-ulus @or Business E-onomi-s an1 Li@e
!-ien-e. )ourth E1ition. M-+raww8Hill "ew Oor0
4arson, R.E. an# R.P. Hostetler. $&2%. Brie@ Nal-ulus with A..li-ation. !e-on1
E1ition. D.N. Heath an1 Nom.any Toronto.
Pur2ell, E.*. an# D. 6ar+er%. $&&&. Kal0ulus 1an +eometri Analitis. E1isi
Ter6emahan : !usila I.". B. Kartasasmita 1an Rawuh. #ener,it Erlan77a Ja0arta.
!OAL UJIA" MID !EME!TER ://<9://;
$. Dua ,uah 0ur=a 2x
2
+ 6
2
= -2 1an 6
2
= 4x
a. 3$<5 Nari titi0 .oton7 0e1ua 0ur=a
,. 3%/5 Tun6u00an 7ra1ien 7aris sin77un7 0e1ua 0ur=a 1i titi0 .oton7nya te7a0
lurus
:. Banya0nya ,a0teri 7(t) setelah t hari 1i0ultur0an a1alah :
( )
( )

+
=
:
:
:
%
$ '//
t
t 7
a. 3:<5 Ka.an 6umlah ,a0teri .alin7 ,anya0
,. 3%/5 Ka.an .enam,ahan 6umlah ,a0teri mulai ,er0uran7
!OAL UJIA" !EME!TER ://<9://;
$. Dua ,uah 0ur=a 2x
2
+ 6
2
= -2 1an 6
2
= 4x
a. 3$<5 Nari titi0 .oton7 0e1ua 0ur=a
,. 3$<5 Tun6u00an 7ra1ien 7aris sin77un7 0e1ua 0ur=a 1i titi0 .oton7nya te7a0
lurus
:. !oeran7 mahasiswa IK meneliti 0onsumsi o0si7en suatu ,iota. Hasil .enelitiannya
menun6u00an setelah t 6am 0onsumsi o0si7en a1alah :
8(t) E t
4
- 12t
3
+ 4't
2
- 64t +200
a. 3:<5 Ka.an 0onsumsi o0si7en turun
,. 3%/5 Ka.an 0enai0an 0onsumsi -e.at