Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN

PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2 / 2014
1 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
1
(4 6 Jan)
Modu 1!
K"#$%a&an '$($)a
K"#$%a&an D$*$
dan R"+*odu)&$,
.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti
fizikal yang menyumbang
kepada pertumbuhan dan
perkembangan yang sihat.
B-D1E1 Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
-
(. / 10 Jan)
K"#$%a&an D$*$
Dan R"+*odu)&$,
.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.! Mengamalkan aktiviti fizikal
untuk men"apai
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
B0D1E1 Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
0
(16-1 Jan)
K"#$%a&an D$*$
Dan R"+*odu)&$,
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
1.1.# Mengamalkan pemakanan
yang seimbang untuk
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
B0D1E- $al %a&ab /
Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi.
4
(-0/-2 Jan)
K"#$%a&an D$*$
Dan R"+*odu)&$,
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
1.1.' Mengamalkan pstur yang
betul untuk pertumbuhan
dan perkembangan fizikal.
B0D1E0 $al %a&ab /
Pemerhatian /
Lembaran kerja.
2 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
3
(01 Jan
0 '"4)
K"#$%a&an D$*$
Dan R"+*odu)&$,
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.
1.1.( Menyatakan kepentingan
rehat dan tidur yang
men"ukupi untuk
pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.
B4D1E1 $al %a&ab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
6
(6 / 11 '"4)
K"#$%a&an D$*$
Dan R"+*odu)&$,
1.! Mendemnstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan dan
reprduktif.
1.!.1 Menyatakan maksud dan
situasi sentuhan tidak
selamat.
1.!.! )erkata TI*+K kepada
sentuhan tidak selamat.
B0D-E1
T$da) +"*u
d$&a,#$*
Pemerhatian /
Lembaran Kerja

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi.
2
(10/12 '"4)
K"#$%a&an D$*$
Dan R"+*odu)&$,
1.! Mendemnstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
1.!.# Mengenal pasti individu
yang mungkin melakukan
sentuhan tidak selamat.
T$da) +"*u
d$&a,#$*
Pemerhatian/
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
3 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
mempengaruhi kesihatan diri
dan reprduktif.
1.!.' Menyatakan tindakan
yang perlu diambil jika
berlaku sentuhan tidak
selamat.
B0D-E- TMK / Kreativiti dan
Invasi
5
(-1/-4 '"4)
P"6a)anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat.
1.#.1 Memilih makanan dan
minuman yang berkhasiat
pada setiap kali &aktu
makan.
B-D-E1 $al ja&ab /
Lembaran Kerja

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
.
( -2 '"4 /
- Ma7 )
P"6a)anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat.
1.#.! Menyatakan kepentingan
pengambilan makanan dan
minuman yang berkhasiat.
B3D1E1 $al ja&ab /
Lembaran Kerja

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
11
(3 . Ma7)
P"6a)anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat
1.#.# Mengenal pasti jenis
makanan dan minuman
yang bleh menyebabkan
berat badan yang
berlebihan dan besiti.
B0D0E1 Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
11
(1./-0 Ma7)
P"6a)anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat
1.#.' Mengamalkan
pengambilan makanan dan
minuman mengikut
keperluan.
B4D-E1

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
4 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
Kreativiti dan
Invasi
1-
(-6/01 Ma7)
P"6a)anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat
1.#.( Mengamalkan tabiat
makan dan minum yang
sihat.
B0D0E- $al ja&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
10
(- 6 A+*)
P"6a)anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat
1.#., Men"eritakan tabiat
pengambilan makanan dan
minuman dalam kalangan
ahli keluarga.
B4D-E-

$al ja&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
14
(. 10 A+*)
P"6a)anan 1.# Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat
1.#.- Menyatakan pengaruh
rakan dalam pengambilan
makanan dan minuman.
1.#.. Menyatakan pengaruh
media dalam pengambilan
makanan dan minuman.

B0D0E0
(P"n&a)#$*an
d$8a4un8)an)
$al %a&ab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
13
(16-1 A+*)
P"n9aa%8unaan
Ba%an
1.' Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisik terhadap diri/
1.'.1 Mengenali jenis bahan
ketagihan iaitu rkk/
dadah dan alkhl.
B1D1E1 Pemerhatian /
)ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
5 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
keluarga dan masyarakat. Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
16
(-0/ -2 A+*)
P"n9aa%8unaan
Ba%an
1.' Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisik terhadap diri/
keluarga dan masyarakat.
1.'.! Men"eritakan kesan
negatif merkk/
mengambil dadah dan
alkhl terhadap kesihatan
diri serta rang lain.
B3D-E1 Pemerhatian /
)ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
12
( 01 A+* /
4 M"$ )
P"n9aa%8unaan
Ba%an
1.' Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisik terhadap diri/
keluarga dan masyarakat.
1.'.# Melaprkan kepada rang
de&asa berkaitan
penyalahgunaan bahan
dalam kalangan rakan.
B6D1E1 )er"erita /
Pemerhatian /
)ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
15
(2/ 11 M"$)
P"n9aa%8unaan
Ba%an
1.' Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisik terhadap diri/
keluarga dan masyarakat.
1.'.' )erkata TI*+K kepada
pela&aan penyalahgunaan
bahan.
1.'.( Mengamalkan gaya hidup
T$da) +"*u
d$&a,#$*
B0D4E1
Pemerhatian /
Laknan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
6 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
sihat dengan tidak
menyalahguna bahan.
TMK / Kreativiti dan
Invasi
1.
(14/ 15 M"$)
Modu -!
K"#$%a&an M"n&a:
E6o#$ dan So#$a
P"n8u*u#an
M"n&a Dan E6o#$
!.1 Mengetahui pelbagai jenis
emsi/ kepentingan dan "ara
mengurus emsi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.
!.1.1 Mempamerkan perasaan
seperti bimbang/ "emas
dan tidak selamat.
B1D-E1


)ersal %a&ab /
Perbin"angan
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
-1
(-1/ -3 M"$)
P"n8u*u#an
M"n&a Dan E6o#$
!.1 Mengetahui pelbagai jenis
emsi/ kepentingan dan "ara
mengurus emsi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.
!.1.! Menunjuk "ara yang sihat
ketika meluahkan
perasaan kepada rang
yang bleh diper"ayai.
B4D0E1 Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
-1
(11/13 Jun)
P"n8u*u#an
M"n&a Dan E6o#$
!.1 Mengetahui pelbagai jenis
emsi/ kepentingan dan "ara
mengurus emsi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.
!.1.# Mengamalkan sikap psitif
untuk mengurus perasaan
diri seperti rasa bersalah/
bimbang/ takut/ marah/
"emburu dan tidak
selamat.

B3D0E1

)er"erita / Laknan
/ Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
--
(15/-- Jun)
P"n8u*u#an
M"n&a Dan E6o#$
!.1 Mengetahui pelbagai jenis
emsi/ kepentingan dan "ara
mengurus emsi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
!.1.' Mengenal pasti perasaan
yang &ujud akibat
perubahan yang berlaku
dalam keluarga dan
persekitaran seperti
B0D3E1 Laknan / )ersal
ja&ab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
7 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
seharian. pertambahan dan
kehilangan ahli dalam
keluarga.
Kreativiti dan
Invasi
-0
(-3-. Jun)
K")"ua*8aan !.! Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
!.!.1 Menyatakan perbezaan
fizikal perempuan dan
lelaki.
!.!.! Men"eritakan perbezaan
antara pera&akan
perempuan dan lelaki.

B0D6E1
(P"n&a)#$*an
d$8a4un8)an)

)er"erita / )ersal
ja&ab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi.
-4
(-6 Ju)
K")"ua*8aan !.! Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
!.!.# Menghargai diri dan
gembira dilahirkan sebagai
lelaki atau perempuan.
B6D-E1

)ersal ja&ab /
)er"erita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi.
-3
(./10 Ju)
K")"ua*8aan !.! Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.
!.!.' Mengamalkan sikap
menghrmati antara satu
sama lain tanpa mengira
jantina.
B0D6E- )er"erita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
8 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
Invasi.
-6
(16 -1 Ju)
P"*%u4un8an !.# Mengetahui dan mengaplikasi
kemahiran interpersnal dan
kmunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.
!.#.1 Mematuhi ajaran agama. B4D4E1 Laknan / )ersal
%a&ab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
-2
(-0 / -2 Ju)
P"*%u4un8an !.# Mengetahui dan mengaplikasi
kemahiran interpersnal dan
kmunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.
!.#.! Menzahirkan kasih sayang
yang berbeza kepada
Tuhan/ diri/ ibu bapa /
penjaga/ ahli keluarga/
guru dan rakan.
B6D0E1 )ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
-5
( 01 Ju /
0 O8o# )
P"*%u4un8an !.# Mengetahui dan mengaplikasi
kemahiran interpersnal dan
kmunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.
!.#.# Menunjukkan rasa kasih
sayang tanpa
membezakan individu atau
kumpulan seperti tidak
membuli dan menyakiti
rang lain.
B4D4E-

)ernyanyi /
)er"erita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
-.
(6/11 O8o#)
P"*%u4un8an
!.# Mengetahui dan mengaplikasi
kemahiran interpersnal dan
kmunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.
!.#.' Mengamalkan rasa syukur
kepada Tuhan dan terima
kasih sesama manusia.

B6D0E-

Laknan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
9 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
Invasi
01
( 10 / 12
O8o# )
Modu 0!
K"#$%a&an
P"*#")$&a*an
P"n9a)$&
#.1 Mengetahui jenis penyakit
dan "ara men"egah serta
mengelak risik penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.1 Mengenal pasti tanda0
tanda knjunktivitis.
#.1.! Menyatakan "ara
mengelak daripada
jangkitan knjunktivitis.
B0D2E1
(P"n&a)#$*an
d$8a4un8)an)
Perbin"angan /
)ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
01
( -2 / 01
O8o# )
P"n9a)$&
#.1 Mengetahui jenis penyakit
dan "ara men"egah serta
mengelak risik penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.# Menyatakan langkah0
langkah yang perlu
diambil atau dia&asi
jika mengalami
knjunktivitis.
B3D4E1 Perbin"angan /
)ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Invasi
0-
(0 / 2 S"+&)
P"n9a)$& #.1 Mengetahui jenis penyakit
dan "ara men"egah serta
mengelak risik penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.' Mengenali penyakit tidak
berjangkit seperti ketumbit
mata/ sakit telinga/ hidung
berdarah/ ekzema dan
alahan.
B-D0E1 )ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
00
( 11 14
S"+& )
P"n9a)$& #.1 Mengetahui jenis penyakit
dan "ara men"egah serta
mengelak risik penyakit
dalam kehidupan seharian.
#.1.( Mengenal pasti tanda0
tanda penyakit tidak
berjangkit..
#.1., Menyatakan langkah0
B3D4E-
(P"n&a)#$*an
d$8a4un8)an)
Laknan / )er"erita
/ Lembaran Kerja
Cadangan EMK
Kreativiti dan
10 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
langkah yang perlu diambil
atau dia&asi jika
mengalami penyakit tidak
berjangkit.
Invasi
04
( 12 / -1
S"+& )
K"#"a6a&an

#.! Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemnstrasi kemahiran
ke"ekapan psikssial dalam
kehidupan seharian.
#.!.1 Mengenal pasti peralatan
dan bahan yang
berbahaya di rumah/
seklah/ taman permainan
dan tempat a&am.
#.!.! Menyenaraikan "ara
penyimpanan peralatan
dan bahan seperti ra"un
dengan selamat.
B0D5E1
(P"n&a)#$*an
d$8a4un8)an)
)ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
03
( -4 -5
S"+& )
K"#"a6a&an #.! Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemnstrasi kemahiran
ke"ekapan psikssial dalam
kehidupan seharian.
#.!.# Mengenal pasti situasi
tidak selamat di rumah/
seklah/ taman permainan
dan tempat a&am.
B0D5E-
.
)ersal %a&ab /
)ernyanyi /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi
06
(1 / 3 O)&)
K"#"a6a&an #.! Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemnstrasi kemahiran
ke"ekapan psikssial dalam
kehidupan seharian.
#.!.' Menyatakan kesan
kemalangan dan
ke"ederaan seperti
ke"a"atan kekal tubuh
badan.
B0D5E0 )ersal %a&ab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti
11 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
MINGGU MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
PRESTASI
CATATAN
dan Invasi
02
(5 / 1- O)&)
K"#"a6a&an #.! Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemnstrasi kemahiran
ke"ekapan psikssial dalam
kehidupan seharian.
#.!.( Mengamalkan langkah0
langkah keselamatan
untuk mengelak
kemalangan/ ke"ederaan
dan situasi tidak selamat di
rumah/ seklah taman
permainan dan tempat
a&am pada setiap masa.
B4D3E1 Perbin"angan /
Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi.
05
(13/1. O)&)
P"*&oon8an
C"6a#
#.# Mengetahui asas pertlngan
"emas dan kepentingan
bertindak dengan bijak
mengikut situasi.
#.#.1 Mengetahui situasi
ke"emasan.
#.#.! Meminta bantuan apabila
berlaku ke"emasan
B0D.E1 Laknan / )er"erita
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Invasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.
CONTO; RINGKASAN MENGAJAR
PENDIDIKAN KESI;ATAN
12 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
K"a# / Ma#a /
Ma&a +"a<a*an
I#$ )andun8an Ca&a&an / I6+a)
! 1
11.12011.'2am
Pendidikan
Kesihatan
Mdul 1 3 Kesihatan 4izikal
Tajuk 3 Kesihatan *iri dan 5eprduktif
$tandard Kandungan 3 1.1
$tandard Pembelajaran 3 1.1.' Mengamalkan pstur yang betul untuk pertumbuhan dan
perkembangan fizikal.

+ktiviti 3
1. Murid diminta duduk selepas menja&ab salam.
!. 6uru meminta murid mendemnstrasikan pstur mengangkat barang yang betul.
#. 6uru menunjukkan slaid p&er pint gambar pstur duduk/ berdiri dang mengangkat
barang dengan betul.
'. Perbin"angan tentang pstur duduk/ berdiri dan mengangkat barang dengan betul.
))M 3
$laid p&er pint/ ktak/ radi dan
lembaran kerja
7MK 3
Kreativiti dan Invasi
TMK
Pentaksiran 3 )#*17#
13 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2
(. 6uru memainkan lagu 8egaraku sambil menilai "ara murid berdiri.
,. 6uru memberi murid lembaran kerja.
Penilaian Pengajaran 3 6uru menilai murid yang dapat berdiri dengan pstur yang betul dan
Pembelajaran semasa lagu 8egaraku dimainkan.
5efleksi 3 #2 rang murid dapat mengamalkan pstur duduk/ berdiri dan mengangkat
barang dengan betul.
= S$a 6a#u))an ""6"n/""6"n EMK d$ 6ana/6ana a)&$>$&$ 9an8 4"*)a$&an #")$*an9a 4"*#"#ua$an?
14 RPT | KSSR PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2

Anda mungkin juga menyukai