Anda di halaman 1dari 6

Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM

PERMASALAHAN IKHTILAT MENURUT ISLAM


1.0 MUQADDIMAH
Permasalahan ikhtilat yang berleluasa dewasa ini telah diabaikan sehingga ia terus
juga berlaku. Oleh itu kami berhara kertas kerja yang ringkas ini akan daat
menimbulkan kesedaran kita dan seterusnya men!l!ng menyelesaikan
ermasalahan ini. Ikhtilat adalah meruakan suatu bentuk ergaulan se"ara bebas
yang melibatkan lelaki dan eremuan yang ajnabi. Ia meruakan suatu "iri
ergaulan masyarakat jahiliyah dimana ia juga berasaskan keada nilai#nilai dan
sistem hidu jahiliyah. Ia meruakan bentuk ergaulan yang telah dit!lak !leh islam
semenjak kedatangan $asulullah saw yang membawa sisitem dan nilai hidu yang
diandu al%Quran dan as#&unnah.
'.0 P($MA&A)AHA* I+H,I)A,
2.1 Ikhtilat Menurut Hukum Islam
&e"ara te!rinya Islam yang dibina di atas asas a-idah dan keimanan yang mutlak keada
Allah bertujuan untuk men!nj!lkan "iri#"iri kemanusiaan dan meninggikan darjat
kemanusiaan itu di atas segala darjat yang lain. !leh itu ada raktiknya ia tidak daat
menerima sebarang bentuk ergaulan yang diasaskan di atas "iri#"iri kebinatangan di
dalam r!ses embentukan dan e/istensi 0wujudiah1 masyarakatnya. Ini selaras ula
dengan kejadian manusia sebagai makhluk yang baik.
1a
2ireman Allah:
) 1 ( ) 2 ( ) 3 (
!" #$ %& ) ' (
1
1 . Sila rujuk Ma'alim Fi Tariq
1
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM
Maksudnya 3 Demi buah tin dan 4aitun dan gunung ,ur &ina serta negeri
Mekah yang aman ini. &esungguhnya kami telah men"itakan manusia
dalam bentuk yang sebaik#baiknya.
b2

,egasnya Islam bertujuan melahirkan suatu keeribadian dan generasi manusia yang
meneati "iri#"iri kejadiannya yang sangat tinggi suaya ia daat memenuhi kembali
tugasnya sebagai hamba yang mengabdikan diri keada Allah semata#mata. menerima
arahan*ya semata#mata. begitu juga tunduk dan atuh keada*ya semata#mata. dan
sebagai emimin keada ummat manusia seluruhnya.
2.2 Ikhtilat ada rinsinya dijelmakan dalam bentuk hubungan bebas antara
lelaki dan eremuan yang ajnabi. ia b!leh berlaku samada di temat sunyi atau di temat
yang terbuka. +esan dari erhubungan sema"am ini membuka ruang keada berlakunya
er4inaan di dalam masyarakat.
&abda rasulullah saw3
Maksudnya 3 ,iada akan menyendiri se!rang lelaki dan se!rang eremuan itu melainkan
syaitan akan menjadi !rang ketiganya.
5
2.3 &yariat Islam mengharamkan keada lelaki melihat keada wanita lain yang
bukan muhrim. &e!rang lelaki tidak dierb!lehkan memandang keada !rang eremuan
selain keada isterinya dan wanita#wanita muhrimnya.
2irman Allah 3
() *+ ,- .%/0$ 123 %456" () 7*+
,,- ./0$ 123 456" ) 31 (
Maksudnya 3 katakanlah keada lelaki#lelaki dari !arang#!rang beriman suaya
menahan englihatan mereka serta menjaga keh!rmatan mereka6dan katakanlah
keada !rang eremuan#eremuan dari !rang#!rang yang beriman suaya menahan
englihatan mereka serta menjaga keh!rmatan mereka.
7
2
2 Surah At Tin : 1,2,3 & 4
3
3 . Hadis Ria!at Turmu
4
4 . Surah An "ur : 31
2
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM
&abda $asulullah saw 3
!8 9 :& ;61 ;61 <+" => ? < ;6
Maksudnya3 8ahai Ali janganlah andangan 0yang kedua1 menuruti andangan 0yang
ertama1 kerana sesungguhnya andangan ertama itu adalah bagimu sedang yang
kedua tidak 0d!sa ke atasmu1.
9
,ersebut dalam kitab al#Majmuk :;ahawa aabila se!rang lelaki ingin melihat keada
eremuan yang ajnabiah tana sebab yang syar<ie. maka haram baginya yang demikian
itu. Haram baginya melihat samada aurat eremuan itu atauun selain auratnya6 dan
haram juga keada eremuan melihat keada lelaki yang ajnabi samada keada
auratnya atau selain auratnya tana sebarang sebab yang syar<ei6 maksud dari
enegahan ini keatas g!l!ngan lelaki adalah untuk mengelakkan mereka dariada g!daan
syaitan 0 "9) dan g!daan ini juga berlaku ke atas g!l!ngan eremuan lantaran
g!l!ngan eremuan itu terlebih segera menerima g!daan kerana si=at syahwatnya yang
terlebih kuat. maka haram keatasnya englihatan it>.
?

'.7 Oleh kerana menahan andangan mustahil daat dilakukan dalam bentuk
ergaulan yang bebas 0ber"amur lelaki dan eremuan1 maka sayugialah Islam
bertindak mengharamkannya. dan Islam menetakannya keada setia lelaki dan
eremuan yang ingin bermuamalat bahawa ia mestilah mengadakan sekatan yang
menghalang englihatan di antara keduanya.
2irman Allah 3
@ +A 8 A" B CD# (C#E)
Maksudnya 3 Aabila kamu minta dari eremuan akan sesuatu
seerti alat#alat yang digunakan di dalam rumah. baldi atau inggan atau
belajar ilmu atau minta sesuatu =atwa maka hendaklah kamu minta itu dari
balik tabir iaitu dari belakang tabir iaitu dari suatu sekatan di antara kamu
dengan eremuan itu.
@
#
# . Hadis Ria!at Ahmad, A$u %aud dan Turmi&i
'
' . (ita$ Majmuk S!arah Muha&&a$, hal. 21#)1*
*
* . Surah Al Ah&a$ :#3. +l,h -ata mu-ti .run,i, -ata $,rturut/turut $il.'' , hal .1' tahun 1011
3
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM
Al#Imam Qurtubi di dalam menta=sirkan =irman Allah ini berkata3 :Pada ayat ini terdaat
dalil yang menunjukkan bahawa Allah mengi4inkan eremuan mukminah menguruskan
ermasalahan mereka melalui belakang tabir samada masalah itu meruakan hajat#hajat
yang mendatang atau masalah#masalah hukum yang memerlukan =atwa. ,ermasuk di
dalam erintah ini semua g!l!ngan wanita. berdasarkan asas#asas syariah yang
terkandung di dalam ayat ini bahawa tubuh eremuan seluruhnya adalah aurat
termasuklah badan dan suaranya seerti yang telah dinyatakan. Maka adalah haram
mendedahkan aurat tersebut 0keada englihatan lelaki ajnabi1 melainkan kerana
keerluan seerti ersaksian yang dilakukan keatasnya atau engubatan ada tubuhnya
atau un s!alan#s!alan atas aa yang berlaku khusus keadanya.
2.4 &abda $asulullah saw:
9 F (5 ;$60 9 & 6" ;$6 4G9 H63
Maksudnya 3 ,idak b!leh bersunyi sese!rang dari kamu dengan eremuan dan tidak
b!leh bermusa=ir se!rang eremuan melainkan bersamanya muhrim.
A
+e"enderungan naluriah antara lelaki dan eremuan adalah ke"enderungan yang dalam
sekali. Membangkitkan ke"enderungan ini ada setia saat akan menambah gel!ranya
lagi. Pandangan mta merangsang. gerak geri badan merangsang. gelak ketawa
merangsang dan gurau senda membangkit hasrat. Balan yang aman ialah mengurangi
hal#hal yang membangkitkan hasrat tersebut. dan itulah jalan yang diilih !leh Islam.
C
;erasaskan adab#adab yang kukuh ini memastikan berlakunya hubungan yang bersih.
mulia dan terelihara.
2irman Allah 3
%I@ 64$ %I0 40) JC#>$) K3 (
5.0 +(&IMPU)A* DA* P(*U,UP
&ebagaimana yang dinyatakan !leh Almarhum Abdullah *asih Ulwan bahawa semua nas#
nas al%Quran dan nas#nas hadis nabi ini mengharamkan er"amuran lelaki dan wanita
0ikhtilat1 se"ara asti. tidak syak lagi dan tidak ada jalan untuk diertelingkahkan lagi.
10
&eterusnya "ara beginilah yang telah dilaksanakan bagi umat Islam ada semua 4aman
1
1 . Hadis Ria!at 2mam .ukhari .
0
0 . S!,d 3ut$, Ta-sir Fi 4ilali Al/3ur5an .
16
16 . A$dullah "asih 7lan, 8,ndidikan Anak/anak %alam 2slam .
4
Projek Pustaka Alaf Azhari Manhal PMRAM
sejarahnya ada abad#abad yang lalu. Oleh itu menjadi kewajian setia muslim menegah
sebarang kemungkaran ikhtilat yang berlaku.
0L 9 M& 0) G0 @$ N < O+# < ? C
Disediakan bersama !leh3
Abu dan Ummu Abdul Halim
UniDersiti Al#A4har
Bulai. 1CC'
HAK CIPTA TERPELIHARA
T2%A( %2.9"AR(A" M9"9R.2T(A" S9M7:A .AHA" 2"2 %A:AM A8A ;7A .9"T7( S9(A:287",
M9:A2"(A" S9T9:AH M9"%A8AT (9242"A" MA"HA: 8MRAM. HAR<A2:AH 89"<+R.A"A"
+RA"< :A2" =A"< .9RT7"<(7S :7M7S M9"=2A8(A""=A. M9">9TA( S9M7:A %A"
M9"9R.2T(A""=A %A:AM A8A ;7A .9"T7( S9(A:287" %2A"<<A8 S9.A<A2 ;9"A=AH %A"
%2(2RA .9R>A"<<AH %9"<A" S=AR2AH 2S:AM.
MA"HA: 8MRAM 2666
5
a
$

Anda mungkin juga menyukai