Anda di halaman 1dari 11

ARALING PANLIPUNAN

Grade I
GIFTED AND TALENTED
CONTENT CONTENT
STANDARDS
PERFORMANCE
STANDARDS
LEARNING COMPETENCIES
I. Ako ay Natatangi
A. Pagkilala sa
Sarili
.
naipamamalas
ang pag-unawa
sa kahalagahan
ng pagkilala sa
sarili gamit ang
konsepto ng
pagpapatuloy at
pagbabago
buong naipagmamalaki at
naisasalaysay ang
kwento tungkol sa sariling
katangian at
pagkakakilanlan sa
malikhaing pamamaraan
Ang mag-aaral ay..
1. Napahahalagahan ang mga katangiang nagpapakilala
sa sariling katangian at pagkakakilanlan..
1.1 Naipahahayag ang batayang impormasyon
tungkol sa sarili:
- pangalan
- magulang kaarawan
- edad
- tirahan, paaralan
- at iba pang pagkakakilanlan
1.2 Naipaliliwanag ang pisikal na katangian sa
pamamagitan ng ibat ibang malikhaing
pamamaraan
1.3 Nailalarawan ang sariling pagkakakilanlan sa
ibat ibangpamamaraan
1.4 Natutukoy ang pansariling pangangailan:
pagkain, kasuotan at iba pa
1.5 Naipakikita ang mga pansariling kagustuhan
tulad ng: paboritong pagkain, kulay, damit,
laruan at iba pa sa malikhaing pamamaraan
2. Nasusuri ang sariling kuwento at mahahalagang
pangyayari sa sariling buhay
2.1 Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari
sa buhay simula isilang hanggang sa
kasalukuyang edad
2.2 Nakikilala ang timeline at ang gamit nito sa pag-
aaral ng mahahalagang pangyayari sa buhay
2.3 Nakabubuo ng kwento ng sarili sa pamamagitan
ng timeline
2.4 Nailalarawan ang binuong timeline ng sariling
kwento
2.5 Nakapaghihinuha sa konsepto ng pagpapatuloy
at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos
ng mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod
3. Nailalarawan ang mga personal na gamit tulad ng
laruan, damit at iba pa mula noong sanggol
hanggang sa kasalukuyang edad
4. Naipakikita sa pamamagitan ng timeline at iba pang
pamamaraan ang mga pagbabago sa buhay at mga
personal na gamit mula noong sanggol hanggang sa
kasalukuyang edad.
5. Naihahambing ang sariling kwento o karanasan sa
buhay sa kwento at karanasan ng mga kamag-aral
. Pag!a!a"alaga sa
Sarili
3. Napahahalagahan at naipagmamalaki ang pangarap
para sa sarili
3.1 Nailalarawan ang mga pangarap para sa sarili
sa malikhaing pamamaraan
3.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
pagkakaroon ng mga pangarap para sa sarili
3.3 Naipakikita ang pagmamalaki sa sarili sa
pamamagitan ng mga malikhaing pamamaraan
at iba pang likhang sining
I#ALA$ANG MAR#A%AN
. !ng !king "amilya naipamamalas ang
pag-unawa at
pagpapahalaga sa
sariling pamilya at
mga kasapi nito
buong pagmamalaking
nakapagsasaad ng
kwento ng sariling
pamilya at bahaging
ginagampanan ng bawat
kasapi nito sa malikhaing
pamamaraan
Ang mag-aaral ay..
1. Napahahalagahan ang mga katangiang
nagpapakilala sa katangian at pagkakakilanlan ng
sariling pamilya
1.1 Natutukoy ang bawat kasapi ng pamilya
1.2 Naipagmamalaki na ang kanyang ama at ina
1.3 Nakapagbibigay ng dahilan kung bakit siya ay
"ilipino#
1.4 Nailalarawan ang bawat kasapi ng pamilya sa
pamamagitan ng likhang sining
1.5 Natutukoy ang mga tungkulin ng bawat
kasapi ng mag-anak
1.$ Nailalarawan ang ibat ibang papel na
ginagampanan ng bawat kasapi ng pamilya sa
ibat ibang pamamaraan
1.% Natutukoy ang sariling kakayanansa
pagtugon ng mga pangangailangan ng mag-
anak
1.& Nakabubuo ng kwento tungkol sa pang-araw-
araw na gawain ng buong pamilya
2. Nasusuri ang kwento at mahahalagang
pangyayari sa buhay ng sariling pamilya
2.1 Nakalilikha ng 'amily (ree upang maipakita
ang sariling angkan.
2.2 Natutukoy ang pamilya na may malaking
bahagi sa pagtugon ng pangangailangan ng
bawat kasapi
2.3 Nakikilala ang )amily tree para malaman ang
pinagmulan
2.4 Nailalarawan ang pinagmulan ng pamilya sa
malikhaing pamamaraan
3. Natutukoy ang mga mahahalagang pangyayari sa
buhay ng pamilya sa pamamagitan ng time line
4. Napatutunayan na pagtutulungan ay mahalaga sa
bawat isa
5. Nasasabi na ang mga pamilya ay nagtutulungan
sa pagtugon sa pangangailangan ng mga taong
biktima ng sakuna at kalamidad
$. Nailalarawan ang mga tradisyon o nakagawiang
gawain ng pamilya noon at ngayon
%. Napaghahambing ang mga tradisyon o
nakagawiang gawain ng pamilya noon at ngayon
&. Nakabubuo ng kwento ng sariling pamilya sa
mailkhaing pagpapahayag
*. Naihahambing ang kwento ng sariling pamilya at
kwento ng pamilya ng mga kamag-aral
1+. Naipakikita ang pagpapahalaga sa alituntunin ng
sariling pamilya at pamilya ng mga kamag-aral
,ga -arapatan,
(ungkulin at
!lituntunin sa
"amilya
3. Naisasagawa nang may katapatan ang mga
karapatan, tungkulin at alituntunin ng pamilya
3.1 Natutukoy ang mga karapatan ng bata
3.2 Naipahahayag ang mga tungkulin sa tahanan,
paaralan, relihiyon at pamayanan ng bata
3.3 Nasasabi na ang bawat karapatan ay may
katapat na tungkulin
4. Natutukoy ang mga alituntunin ng pamilya
4.1 Nasusuri ang batayan ng mga alituntunin ng
pamilya
4.2 Naikakategorya ang ibat ibang alituntuninng
pamilya ayon sa batayan nito
4.3 Nahihinuha ang mga alituntunin ng pamilya na
tumumutugon sa iba-ibang sitwasyon ng pang-
araw-araw na gawain ng pamilya
4.4 Naipakikita ang pagtugon sa iba-ibang sitwasyon
sa pang araw-araw na gawain ng pamilya
4.5 Naihahambing ang alituntunin ng sariling
pamilya sa alituntunin ng pamilya ng mga
kamag-aral
4.$ Naipakikita ang pagpapahalaga sa pagtupad sa
mga alituntunin ng sariling pamilya at pamilya ng
mga kamagaral.
Pag!a!a"alaga
sa Pa&ilya
5. Naipakikita ang malalim na pagpapahalaga at
pakikipagugnayan sa sariling pamilya at iba pang
pamilya
5.1 Natutukoy ang mga katangi-tanging ugali at
pagpapahalaga sa pamilya
5.2 Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng ibat ibang
pamilya
5.3 Nabibigyang katwiran ang pagtupad sa
batayang pagpapahalaga sa pamilya
5.4 Naihahahambing ang mga pagpapahalaga ng
ibat ibang pamilya
5.5 Nakalalahok sa pagbuo ng konsensus sa klase
tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya
5.$ Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa mabuting
pakikipagugnayan ng sariling pamilya sa iba pang
pamilya.
I#ATLONG MAR#A%AN
. !ng !king
"aaralan
naipamamalas ang
pag-unawa sa
kahalagahan ng
batayang
impormasyon
at pisikal na
kapaligiran
sa sariling paaralan
at
ang kahalagahan sa
paghubog
ng mga kabataan
Naipahahayag nang may
pagmamalaki ang
pagkilala at pagpapahalaga
sa
sariling paaralan
Ang mag-aaral ay..
1. Napahahalagahan ang mga batayang
impormasyon na nagpapakilala sa katangian at
pagkakakilanlan ng sariling paaralan
1.1 Nailalarawan ang pisikal na kapaligiran ng
sariling paaralan
1.2 Natutukoy ang mga batayang impormasyon
tungkol sa sariling paaralan: pangalan nito,
lokasyon, mga bahagi nito, taon ng
pagkakatatag at edad nito
1.3 Nakapagbibigay ng hinuha tungkol sa epekto
ng pisikal na kapaligiran ng paaralan sa
buhay ng mga mag-aaral
1.4 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paaralan
sa buhay ng mga bata
2. Nasusuri ang kasaysayan at mahahalagang
pangyayari sa pagkakatatag ng sariling paaralan
2.1 Nakapagsasaliksik ng mga impormasyon
tungkol sa sariling paaralan
2.2 Naisasaayos ang mga nakalap na
impormasyon tungkol sa paaralan
2.3 Nailalarawan ang mga naging pagbabago ng
paaralan sa ibat ibang panahon tulad ng
pangalan nito, lokasyon, sukat, tauhan,
bilang mag-aaral at iba, gamit ang timeline at
iba pang pamamaraan
2.4 Naihahambing ang mga pagbabago ng paaralan
sa ibat ibang aspeto ngayon at noon
2.5 Nakabubuo ng kwento tungkol sa sariling
paaralan sa pamamagitan ng malikhaing
pamamaraan at iba pang likhang sining
3. Nauunawaan ang bahaging ginagampanan ng
mga batang mag-aaral
3.1 Nailalarawan ang gawain sa isang araw sa
paaralan sa pamamagitan ng timeline
3.2 Natutukoy ang mga tungkulin sa paaralan
3.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pag-aaral
3.4 Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtupad sa
mga tungkulin sa paaralan
4. Naipakikita ang pagtupad at pagsunod sa mga
alituntunin ng paaralan
4.1Natutukoy ang mga alituntunin ng paaralan at
nabibigyang katwiran ang pagtupad nito
4.2 Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga
pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan
4.3 Naihahambing ang epekto sa sarili at sa klase
ng pagsunod at hindi pagsunod sa mga
alituntunan
4.4 Nahihinuha ang kahalagahan ng alituntunin
sa paaralan at sa buhay ng mga mag-aaral
5. Naipakikita ang pagpapahalaga sa sariling
paaralan
5.1 Naiisa-isa ang mga gawain at pagkilos na
nagpapamalas ng pagpapahalaga sa sariling
paaralan
5.2 Nakapagsasaliksik ng mga kwento tungkol sa
mga batang nakapag-aral at hindi nakapag-
aral
5.3 Nahihinuha ang epekto ng nakapag-aral at
hindi nakapagaral sa buhay ng tao
5.4 Naipakikita ang pagpapahalaga sa paaralan
sa ibat ibang pamamaraan at likhang sining
I#AAPAT NA MAR#A%AN
.. !ko at ang !king
-apaligiran
(ahanan naipamamalas ang
pag-unawa sa
kahalagahan ng
pisikal na
kapaligiran na
ginagalawan ng mga
bata
malikhaing
nakapagsasalarawan ng
pisikal na kapaligirang
ginagalawan batay sa
konsepto ng distansya
malinaw na
nakapagpapahayag ng
pagunawa sa kaugnayan
ngkapaligiran sa bahay at
paaralan
Ang mag-aaral ay..
1. Napahahalagahan ang pisikal na kapaligiran ng
sariling tahanan batay sa konsepto ng distansya
1.1 Nakikilala ang konsepto ng distansya at ang
gamit nito sa pagsukat ng lokasyon
1.2 Nagagamit ang ibat ibang katawagan sa
pagsukat ng lokasyon at distansya tulad ng
kanan, kaliwa, itaas, ibaba, harapan at likuran
sa pagtukoy ng nilalaman at gamit sa bahay
at kung saan matatagpuan
1.3 Natutukoy ang mga bahagi ng tahanan at ang
lokasyon nito sa loob ng tahanan
1.4 Nakagagawa ng payak na mapa ng loob at
labas ng tahanan
1.5 Nailalarawan ang kabuuan ng sariling
tahanan
1.$ Nahihinuha ang konsepto ng lokasyon, lugar
at distansya gamit ang nabuong mapa ng
tahahan
1.% Naiisa-isa ang mga bagay at istruktura na
makikita sa nadadaanan mula sa tahanan
patungo sa paaralan
1.& Naiuugnay ang konsepto ng lugar, lokasyon
at distansya sa pang-araw-araw na buhay sa
pamamagitan ng ibat ibang uri ng
transportasyon mula sa tahanan patungo sa
paaralan
1.* Nailalarawan at naiguguhit ang panahon at
pagbabago sa mga istruktura at bagay mula
sa tahanan patungo sa paaralan
1.1+ Nakagagawa ng payak na mapa mula sa
tahanan patungo sa paaralan
"aaralan
2. Napahahalagahan ang pisikal na kapaligiran ng
sariling paaralan batay sa konsepto ng distansya
2.1 Natutukoy ang nilalaman#bahagi at gamit sa
loob ng silid-aralan#paaralan at kung saan
matatagpuan
2.2 Nakagagawa ng payak na mapa ng silid-
aralan#paaralan
2.3 Naipaliliwanag ang konsepto ng distansya sa
pamamagitan ng nabuong mapa ng silid-
aralan at ang distansya ng mga mag-aaral sa
ibang mga bagay
2.4 Nasusuri ang konsepto ng distansya sa
pamamagitan ng nabuong mapa mula sa
silid-aralan patungo sa ibat ibang bahagi ng
paaralan
"amayanan 3. Naipakikita ang pangangalaga sa pamayanang
ginagalawan
3.1 Naiisa-isa ang mga paraan ng pangangalaga
ng tahanan at paaraalan
3.2 Naikakategorya ang mga gawi at ugali na
makatutulong at nakasasama sa pamayanan,
tahanan at paaralan
3.3 Naisagagawa ang pangangalaga sa
pamayanang ginagalawan
3.4 Naipakikita ang pagpapahalaga sa
pamayanang ginagalawan sa ibat ibang
pamamaraan at likhang sining.

!ng "amayanan sa
/ansang "ilipinas
Nakikilala
ang
pamayanang
kinaroroonan
sa bansang
"ilipinas
Napahahalagahan
ang pamayanang
kinaroroonan sa
bansang "ilipinas
1. Naipahahayag na ang pamayanan ay nasa
bansang "ilipinas
1.1 Natutukoy ang lokasyon ng bansang "ilipinas
sa globo at mapa
1.2 Nakikilala ang tatlong malalaking pulo sa
"ilipinas
1.3 Naituturo ang lokasyon ng sariling
pamayanan sa mapa ng "ilipinas
1.4 Nahihinuha ang pamayanang kinabibilangan
ay bahagi ng bansang "ilipinas

,ga !nyong 0upa at
!nyong (ubig sa
"ilipinas
Nakikilala
ang anyong
lupa at
anyong tubig
sa "ilipinas
Napahahalagahan
ang mga yamang
lupa at yamang tubig
ng bansa
2. Nasasabi at nailalarawan ang ibat ibang anyong
lupa at anyong tubig sa "ilipinas
2.1 Nasasabi ang mga bagay na nakukuha sa
mga lupain at tubigan
2.2 Natutukoy ang kahalagahan ng mga lupain at
tubigan sa pagtugon sa pangangailangan ng
mga tao
3.3 Nakikilahok sa mga gawaing nagpapakita
nang wastong pangangalaga sa kapaligiran.
MEMBERS:
PAQUITO A. FIGUERO JR.
MERLE C. FONTANILLA
RONALDO B. BOLLOSA
ANTONIA P. ARIAS
MA. LENY T. BALLESTEROS