Anda di halaman 1dari 13

Pantomim, ialah sejenis tarian yang mengada-ngadakan sesuatu seperti

membayangkan sedang menggerakan suatu barang tanpa adanya barang itu.


Pantomim diikutsertakan oleh beberapa orang yang tidak ditentukan. Pantomim
juga memakai kostum sama halnya dengan tarian tetapi di sini pantomim memakai
topeng dengan bagian wajah memakai putih sama halnya seperti badut. Pantomim
sudah dibudidayakan oleh anak anak SMA NEGE! " SAMA!N#A. Pantomim ini
telah ditampilkan oleh anak anak smansa pada perpisahan angkatan $% yang
diselenggarakan pada tanggal &'-april-&("& pada jam ().((. pantomim yang
dilakukan oleh anak smansa ini sangat bagus dan lu*u dan mereka *ukup hebat
dalam memperagakan sesuatu yang pas walaupun benda yang mereka pegang
hanya sekedar bayangan dan juga pas dengan suara. +entu saja mereka telah lama
dalam berlath ini dan juga memerlukan pelaih khusus apalagi anggota pantomim
ini beranggotakan siswa-siswa kelas , yang masih belum meliliki teknik dasar.
Pantomim yang diselenggarakan ini beranggotakan delapan orang yang terdiri-
. +riwin kelas ,/
. #ean ikhwanul ,0
. Ari1 rahman 20
. Garin yudha ,0
. Ariya ,0
. 3aikal ,)
. egi ,/
. iyan ,/
dalam pantomime mereka men*eritakan tentang perjuangan. 4 orang yang kontra
dan 4 orang lainnya yang pro. 3ebatnya mereka, dalam keadaan yang tegang
mereka bisa memadukan dengan beberapa lagu yang menarik,lu*u, dan dikenal.
5ontohnya saja iwak peyek tanpa disangka-sangka dalam keadaan yang tidak
diduga dalam keadaan mati karena perjuangan tiba-tiba iwak peyek dialunkan
beserta dengan goyangan yang khas. Pantomim ini dikordinir oleh Armeyn
Arbianto kelas ,&.
Wednesday, 28 December 2011
DRAMA DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH
Drama prasekolah memang menarik, tetapi rumit dan mencabar. Ia melihatkan
kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun. Tumpuan kanak-kanak mudah meliar dan
sering juga diganggu suasana persekitaran mereka. Justru para guru ang
mengendalikan !permainan teater" kanak-kanak pra-sekolah harus peka terhadap
psikologi kanak-kanak ang berusia 4 # 6 tahun, agar dapat menanam si$at-si$at
pendidikan melalui permainan, lakonan dan hiburan. Ia lebih rumit dari
mengendalikan bengkel drama untuk orang de%asa. &i$at sabar, ceria, rajin dan
akin harus jadi pakaian harian seorang guru tadika.
Tujuan Tadika ialah untuk memberi kanak-kanak ruang, melibatkan diri secara
akti$ peluang ang disediakan untuk diman$aatkan secara meluas oleh kanak-
kanak, ibubapa mereka dan para guru dalam proses pendidikan ang berterusan
'jika boleh didasarkan kepada pengenalan a%al tentang agama(
Tadika adalah permulaan persekolahan secara $ormal. )ila seorang anak memasuki
Tadika, ia akan merasakan inilah pengalaman pertama persekolahan sebenarna
dan bagi ibubapa pula, satu cabaran utama dipisahkan dengan anak
mereka.*unakan berbagai +ariasi pergeralan dan suara untuk lain-lain per%atakan.
,-.**/.010. D20,0 &-)0*0I 030T 4-,)-30J020.
5ipta teater berdasarkan tema dari berbagai tajuk.
6 4englibatan dalam gerak pantomim secara narati$
6 *unakan peranan-peranan atau %atak-%atak secara spontan dengan
menggunakan suasana cerita ang berbe7a.
4erkara-perkara ang tertera diatas adalah panduan ang boleh digunakan oleh
para guru tadika dalam menesuaikan kanak-kanak dan bermain dengan teater
'drama(. )erikut adalah latihan-latihan mudah ang boleh diajak !bermain"
dengan kanak-kanak disamping menghiburkan mereka.
4ara guru tadika dan para pentadbir sekolah-sekolah tadika perlu merancang
pembinaan satu hubungan kepercaaan dan persa$ahaman antara rumah dan
sekolah. )Ila ini sudah terjalin, hubungan ini akan memberi berbagai ruang untuk
berkerjasama dan perbuhungan diantara kedua-dua institusi utama ini, dalam
kehidupan kanak-kanak.
Tentu sekali tujuan program tadika ialah membentuk si$at-si$at keperibadian
melalui pendidikan ang mempunai nilai-nilai moral, akhlak, sosial, emosi serta
per%atakan lahiriah dan batiniah kanak-kanak berusia 8 hingga 6 tahun. 4ara guru,
para pentadbir dan kanak-kanak ang lebih de%asa harus menunjukkan contoh
peradaban, kelakuan, akhlak ang baik kehidupan di sebuah tadika, kerana kanak-
kanak cepat mencontohi orang-orang ang mereka minati.
4-.**/.00. 10-D09 D20,0 /.T/1 10.01-10.01 T0DI10
Tentu sekali kebanakan guru-guru tadika sudah pun jalani kursus dan ari$ tentang
akan kaedah-kaedah mendidik di tadika. 0pa ang saa natakan sebelum ini
adalah sebagai rujukan dan bekalan sampingan, supaa ia dapat dijadikan panduan
didikan terhadap drama, ang ingin disepadukan dalam usaha mendidik anak-anak
di tadika.
3atihan asas drama cukup untuk memberi kanak-kanak tadika bermain disamping
mengalami perubahan peribadina dan juga meningkatkan keberanian mereka
berkomunikasi.
)eberapa contoh kegiatan boleh dilakukan dalam merangsang kanak-kanak tadika
belajar melalui drama ang boleh:
a. ,-,)-.T/1 4-2I)0DI 3/020. D0. D030,0. 10.01-10.01
,embentuk bod a%areness dan spatial perception, dengan :
6 ,eniru pergerakan $isikal
6 0nalisa pergerakan $isikal
6 ,eluahkan mood dan konsep melalui gerakan
6 ,embentuk kesedaran deria
6 &ertakan in$ormasi deria ke bentuk penceritaan
6 )ermain dan meneka dengan %atak-%atak ciptaan
b. ,-,)-.T/1 1-,09I20. 4-2I)0DI )-2I.T-201&I D0.
1-&-D020.
,enertai dan berinteraksi dalam akti+iti-akti+iti drama bersama ka%an-ka%an
atau kekumpulan.
6 4elajari akti+iti-akti+iti ang terka%al
6 )erinteraksi dengan patong-patong
6 ,enertai dan berinteraksi dengan akti+iti-akti+iti grup lain
6 Impro+isasi adigan-adigan dan kata bual secara kekumpulan
6 )ekerjasama secara kekumpulan untuk selesaikan masaalah
6 ,elakukan lakonan bercermin ang mudah
6 ,elakonkan %atak teman-teman
c. ,-,)-.T/1 -&T-TI10 &-.&ITI;ITI D0. 1-,09I20. )-2T-0T-2
,embanding dan membe7akan corak-corak persembahan
6 ,enonton dan bincangkan persembahan teater
6 ,engenal pasti dan menganalisa konsep drama ang penting
6 ,embanding dan be7akan corak-corak persembahan
6 Tonton dan bincang persembahan teater
6 Terangkan aspek-aspek seni +isual, mu7ik dan tarian ang %ujud dalam teater
6 Terangkan bagaimana kedudukan, keperluan, matlamat, dsb. ,empunai
persamaan atau lain dari dirina sendiri
d. ,-.5I4T0 T-0T-2 ,-303/I 1<30)<20&I 02TI&TI1
)erlakon=memainkan peranan
6 )aangkan sesuatu %atak dan berinteraksi dalam impro+isasi
6 3akukan impro+isasi berdasarkan pengalaman peribadi, imaginasi, sastera dan
sejarah.
6 )aangkan sesuatu %atak dan berinteraksi melalui impro+isasi
30TI90. &-)/T0.
3atihan sebutan ini menggunakan huru$-huru$ saksi: 0 - I < / dan diselaraskan
sekali dengan perna$asan.
a. 0mbil na$as panjang hingga perut membesar dan tahan na$as selama 8 saat,
kemudian lepaskan na$as melalui hidung perlahan-lahan.
b. 0mbil na$as panjang hingga perut membesar dan tahan na$as selama 8 saat, dan
hembuskan na$as perlahan-lahan sambil melaongkan huru$ 0 ang berbuni
0aaaaaaa, seterusna dengan menggunkan huru$ -, I, < dan / dengan laongan
mengikut buni huru$-huru$ tersebut.
c. 0mbil na$as panjang hingga perut membesar dan tahan na$as selama 8 saat dan
hembutkan na$as perlahan-lahan sambil sekaligus melaongkan huru$ 0 - I < /.
I,0*I.0&I
30TI90. >
Imaginasi merupakan keperluan terpenting bagi diri seorang pemain teater.
1ekuatan imaginasi membolehkan seorang pemain itu mencipta %atak lahiriah dan
dalamanna. )erbagai cara boleh digunakan untuk bermain dengan kanak-kanak
dalam memperkaakan angan-angan atau imaginasi mereka.
4-2,0I.0. >.
a. ,urid-murid disuruh duduk bersila dalam bentuk bulatan. 1emudian di
arahankan salah seorang dari murid itu mengangan-angankan:
>. ,emegang ca%an ang penuh air dengan sebelah tangan dan menerahkan
ca%an itu kepada murid di sebelahna, hingga satu pusingan bulatan. '4erhatinkan
cara murid itu memegang ca%an itu supaa lakonanna menunjukkan ang dia
tidak tumpahkan air ang penuh itu bila dia menerahkan kepada ka%anna.
4roses ini melihatkan gerak badan pelakon itu, perasaanna dan pendekatanna
terhadap ca%an, air penuh dan tanggungja%abna terhadap !misi" penerahan
ang memerlukan ketelatinan kerja(
?. ,engambil ca%an ang berisi air panas dan menerahkanna kepada murid
disebelahna, hingga satu pusingan bulatan juga. '4erhatikan gelagat murid itu
dalam angan-angan atau imaginasina menangani ca%an ang berisi air panas dan
cara ca%an itu ditangani dan diserahkan hingga ke murid di akhir bulatan. 3atihan
ini juga melihatkan proses lahiriah dan batiniah seseorang pelakon itu dalam
menangani adigan ang diperlukan, tanpa menggunakan air panas ang
sebenarna(
@. &eterusna murid-murid boleh di suruh beranika ragam aksi lahiriah dan
batiniah dengan menggunakan lain-lain objek, seperti:
'i( ,engangkat dan menerahkan barang berat
'ii( ,enerahkan besi panas
'iii( ,enerahkan nota untuk dibaca keliling.
I,0*I.0&I
4-2,0I.0. ?
)ahagikan murid-murid kepada dua kumpulan supaa ada rasa persaingan. &eperti
!charade" setiap murid dari setiap kumpulan, bergilir-gilir akan ditunjukkan
gambar hai%an untuk dilakonkan. ,urid itu akan melakonkan gerak laku hai%an
ang ditunjukkan kepadana kepada kumpulanna untuk diteka.
,arkah akan diberi kepada kumpulan ang dapat meneka hai%an lakonan teman-
teman mereka dengan baik dan betul.
4-2,0I.0. @
&ebelum mengarahkan murid-murid melakukan latihan atau permainan angan-
angan ini murid-murid ditunjukkan gambar-gambar hai%an seperti:
a( /lar
b( 1uda
c( 9arimau
d( 1ambing
e( )urung
$( ,onet
g( Ikan
h( &eladang
i( <rang /nta
j( *ajah
k( 1etam
1emudian arahkan murid-murid melakukan gerakan hai%an-hai%an ang
disebutkan satu persatu untuk dilakukan pergerakannna. 3atihan ini memerlukan
juga para murid mengeluarkan bunian hai%an-hai%an ang mereka lakonkan.
30TI90. ?
TI2/ *0A0
Tiru gaa boleh dilakukan mengikut kaedah mengangankan gerak-geri hai%an.
)e7ana, dalam latihan ini murid-murid lebih memusatkan gerak geri umum ang
dilihatna atau diketahuina, seperti:
>. Jalan &eorang 2aja = 4ermaisuri
?. Jalan di panas terik
@. Jalan dalam hujang lebat tanpa paing
4. Dikejar anjing
8. 3agak peminta sedekah
6. 3agak seorang ang sedang memanah
B. 3agak seorang ang sedang memancing ikan.
C. 3agak seorang ang sedang mengantuk dan tertidur
D. &edang menapu sampah
>E. &edang ,emandu 1ereta, 3aju atau 4erlahan
>>. Jalan orang ang sombong
>?. Jalan orang ang susah
>@. Jalan orang senang
>4. Jalan orang buta
>8. Jalan orang tempang dan bertongkat
>6. ,emancing ikan dan sebagaina.
3atihan ini boleh dilakukan secara perseorangan, dua tiga orang, atau secara
kekumpulan.
Tiru gaa meningkatkan daa pemerhatian seorang pelakon 'murid(. Deria
pandang, bauan, rasa, pendengaran dan sentuhan. Ia meningkatkan lagi
30TI90. @
10T0)/03 'DI03<*(
,engajar dialog untuk murid-murid tadika bukan perkara mudah. 4eringkat usia
lima hingga enam tahun, jika digarap apa ang tertulis di a%al kertas kerja ini,
mereka lebih diajak bermain dengan kata kata dan panduan ang rapi akan
lakonan.
)erdasarkan huru$-huru$ saksi 0 - I < / mereka boleh diajar bertutur dengan betul
dengan menebut perkataan-perkataan ang jelas kedengaran huru$-huru$
saksina. &ebagai contoh, dengan menggunakan rajah dan ilustrasi gambar-gambar
hai%an, manusia, bangunan, alam semula jadi mereka dapat sekaligus mengeja dan
memadankan ejaan dengan objek ang ingin kita kenalkan kepada mereka.
Dan latiihan menebut-nebut huru$-huru$ saksi ini berulang-ulang boleh
membantu sebutan mereka dengan betul:
>. ,ulakan seperti biasa dengan 0 - I < / ang dilaongkan kuat dan jelas.
a. 0 disebut 0aaaaaa'seperti are dalam bahasa Inggeris(
b. - disebut - 'seperti air dalam bahasa Inggeris(
c. I disebut -eeee
d. < disebut < 'seperti <r dalam bahasa Inggeris(
e. / disebut <oooo
0 - I < / boleh dilaugkan semuana sama sekali. 3atihan ini boleh gunakan
teknik perna$asan seperti ang di atas.
?. Dari sini kita boleh melangkah ke sebutan kata-kata tunggal ang menggunakan
huru$-huru$ saksi tadi.
a. , 0 1 0 ., & 0 A 0 4, 1 0 3 0 , dan seumpamana.
b. - J - 1, ) - 3 - 1, T - 3 - 1 dan sebagaina.
c. T I T I, 3 I D I, 4 I 4 I dan sebagaina
d. < 3 < 1, J < 3 < 1, 4 < 3 < 1 dan seumpamana
e. / 2 / T, 3 / T / T, 4 / 3 / T dan sebagaina.
@. 1emudian boleh di ragamkan sebutan huru$-huru$ saksi itu dalam kata-kata
ang berbe7a.
a. ) 0 3 - 1, T - 4 I, I 1 / T, 5 0 ) / T dan seumpamna.
4. ,enebut dialog mudah dengan menggunakan ragam perasaan ang berbe7a-
be7a, seperti marah, suka, sedih, takut, geram dan sebagaina..
a. &aa mahu makan
b. .ama saa 2amli.
c. Jangan ganggu saa.
30TI90. 4
30TI90. ,-.A0.AI
3agu-lagu kanak-kanak ang la7im dan berunsur ke,elauan boleh digunakan
sebagai latihan a%al dan menghibur untuk kanak-kanak tadikan, seperti lagu-lagu
-.JIT--.JIT &-,/T, 50. ,03I 50., T2-1 T-1 T-1 dan sebagaina.
1esemua lagu-lagu ini boleh menebalkan si$at me%arisi tradisi bangsa dari
peringkat a%al lagi dari disogokkan dengan lagu-lagu rakat Inggeris seperti <ld
,cdonald dan seumpamana.
&elain dari itu, lagu popular semasa ang didendang oleh kumpulan-kumpulan
20I90., 9IJ0F dan seumpamana, ang memaparkan akhlak dan amalan budi
pekerti ang mulia dan harmonis sebagai seorang Islam boleh diajarkan. Ini
sememang satu pendekatan ang begitu berkesan dalam menuntik keakinan
beragama dari peringkat tadika lagi.
)anak juga 5D-5D dan D;D mengenai gurindam kanak-kanak terhadap
pengenalan a%al Tuhan, para .abi boleh dimainkan sebagai mengimbangi
pendidikan a%al dunia%i dan ukhra%i kanak-kanak.
30TI90. 8
30TI90. 301<.0. T0.40 DI03<*
3atihan ini merupakan latihan luahan perasaan dan imaginasi spontan kanak-kanak
dengan menggunakan arahan berbentuk penceritaan ang harus dilakonkan kanak-
kanak secara kekumpulan.
&ambil anda memberi arahan atau bercerita kanak-kanak akan lakonkan cerita itu
ala pantomime.
5-2IT0 >
0nda semua sedang bermain dengan teman-teman di taman ang indah. 0ngin
mulai bertiup dan membuat anda merasa semakin sejuk. 1emudian hujan turun
dengan lebatna. *uruh berdentum kuat, anda terperanjat dan jatuh pengsan.
5-2IT0 ?
0nda sedang memasukki sebuah bilik ang cantik dan %angi bauna. 0nda suka
bilik itu. Tapi bilik itu lama kelamaan bertambah panas. 0nda berpeluh. 0nda
hendak keluar dari bilik itu, tapi bilik itu terkunci dari luar. 1emudian bilik itu
menjadi semakin sejuk. 0nda menggigil kesejukan. Tiba-tiba pintu bilik itu
terbuka. 0nda segera berlari keluar. 0nda merasa lega.
J-.I&-J-.I& D20,0 oleh Tara 0stika )angun4endidikan )ahasa dan &astra
IndonesiaGakultas keguruan dan ilmu pendidikan /ni+ersitas &iah kuala )anda aceh,
?E>?
4engertian Drama Drama berasal dari bahasa unani aitu dari kata!draomai" ang
berarti berbuat, berlaku, bertindak,atau beraksi. )ila ditinjau dari segi bahasa,
dramamengutamakan perbuatan, gerak, ang merupakan intihakekat setiap karangan
ang bersi$at drama. Dalamarti luas, drama mencakup setiap pertunjukkan
tiruanperbuatan , mulai dari komedi, pantomim, ataupunupacara keagamaan orang
primiti$. 3ebih khusus lagi,mengarah pada suatu lakon ang ditulis agar
dapatdiinterpretasikan oleh para aktor.
,acam-macam Drama )erdasarkan Isi1andung 5erita: Drama 1omedi Drama komedi
adalah drama ang lucu dan menggelitik penuh keceriaan. Drama ini ber$ungsi
menenangkan hati dan memancing suasana terbahak- bahak dan di dalamna terdapat
dialog kocak ang bersi$at menindir dan biasana berakhir dengan kebahagiaan. Drama
komedi ini menampilkan tokoh tolol, konol, atau tokoh bijaksana tapi lucu. 5ontoh:
<$$ice )o
<$$ice )o
3anjutanDrama ini terbagi menjadi beberapa jenis, aitu:>. 1omedi &ituasi, aitu cerita
lucu ang kelucuanna bukan berasal dari para pemain, melainkan karena situasina.?.
1omedi &lapstic, aitu cerita lucu ang diciptakan dengan adegan menakiti para
pemainna.@. 1omedi &atire, aitu cerita lucu ang penuh sindiran tajam.4. 1omedi
Garce, aitu cerita lucu ang bersi$at dagelan, sengaja menciptakan kelucuan kelucuan
dengan dialog dan gerak laku lucu.
3anjutano Drama Tragedi Drama tragedi adalah drama ang ceritana sedih penuh
kemalangan. 5ontoh: Titanic
3anjutanoDrama Tragedi 1omedi Drama tragedi-komedi adalah perpaduan antara drama
komedi dan tragedi aitu cerita ang ada sedih dan ada lucuna. 5ontoh: 5inta &etaman
Drama3anjutan misteri 0dalah drama ang menahan perhatian penonton dengan
suspense= ketegangan, baik ang berasal dari tindak kriminal atau makhluk gaib. Drama
jenis ini dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian, aitu ,istik, 9oror, dan 1riminal. a(
1riminal Jenis drama ini adalah cerita misteri ang sangat terasa unsur ketaganganna,
dan biasana menceritakan seputar kasus pembunuhan atau pemerkosaan.
3anjutanb( 9oror Jenis drama ini adalah drama ang menceritakan hal-hal ang berkaitan
dengan roh halus atau makhluk ang menakutkan, semacam setan.c( ,istik Drama ini
adalah drama ang bercerita tentang hal-hal ang berkaitan dengan klenik, perdukunan,
atau unsur gaib.
3anjutano <pera <pera adalah drama ang mengandung musik dan nanian. 5ontoh:
The 4hantom <$ The <pera
3anjutano <peret = <perette <peret adalah opera ang ceritana lebih pendek. 5ontoh:
<peret bobo berjudul H,onster 9ipokritoH
3anjutano 4antomim 4antomim adalah drama ang ditampilkan dalam bentuk gerakan
tubuh atau bahasa isarat tanpa pembicaraan. 5ontoh: 5harlie 5haplin
3anjutano 4assie 4assie adalah drama ang mengandung unsur agama=relijius. 5ontoh:
Iali &ongo
)erdasarkan Dramasarana=alat ang digunakan panggung, dimainkan oleh para Drama
radio, drama radio tidak bisaaktor dipanggung pertunjukan. dilihat dan diraba tetapi
hana bisa Dramadi dengar oleh penikmat. tele+isi, dapat didengar dan dilihat.
Drama3anjutan $ilm, drama ini hampir sama dengan drama tele+isi bedana drama $ilm
menggunakan laar lebar dan Dramabiasana dipertunjukkan di bioskop. %aang, ciri
khas tontonanna adalah menggunakan %aang sebagai Dramasaranana. boneka, sama
juga seperti drama %aang tetapi menggunakan boneka.
)erdasarkan ada atau tidak adana naskah Drama tradisional, tontonan drama ang
tidak menggunakan naskah. 1alaupun ada hana berupa kerangka cerita dan catatan ang
berkaitan Drama modern, menggunakan naskahdengan cerita. dan para aktorna
memainkanna berdasarkan naskah.
Terima 1asih

Anda mungkin juga menyukai