Anda di halaman 1dari 6

Defnisi Boneka

Boneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yangdigerak,lakonkan oleh


pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yangbertujuan menyampaikan mesej.
Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapatdijadikan boneka itu pemain akan mencuba
untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh
pemain atau aksi boneka tanpa sebarangs ebarang dialog
Jenis jenis boneka
BO!"A #A$%& 'A&A
Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. #emasa
menggunakanboneka jenis ini, kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke
dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.
BO!"A ()D)
Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal."emudian lidipanjang
diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal
digerakkan semasa menggunakannya. $upa bentuk bonekadilukisdi atas kertas
tebal,diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.Boneka ini juga bolehdibuat daripada
kulit,plastik,lutsinar dan kertas tebal.
BO!"A *A+A& "%()'
Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.(idi-lidi halusdiletakkan pada
tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.#emasa memainkan boneka ini,ia
ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.(ampu dinyalakan dan bayang-
bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.(ididigoyang-goyangkan untuk
menggerakkan anggota boneka.
BO!"A 'O&"A'
Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu,rotan,buluh
dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.Boneka ini menggunakan
konsepwayang.
BO!"A B!$'A()
Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-o,-
-aris atau kayu.'ali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka
yangboleh bergerak.#emasa digunakan, tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat
angotaangooota badan itu bergerak
1. Boneka
Boneka terus berkembang mengikut perkembangan zaman. Setiap bangsa di dunia mempunyai
pegangan dan kepercayaan tersendiri terhadap boneka. Secara amnya, boneka dicipta untuk
tujuan keagamaan dan hiburan. Boneka yang digunakan di Mesir, Itali, Jepun, Cina dan India
berkait rapat dengan agama dan kepercayaan. Di Jepun, boneka yang dikenai sebagai banraku!
digunakan untuk tujuan berhibur. Boneka ini dicipta bertujuan menghiburkan orang ramai.
Boneka ini dicipta daripada kayu yang boleh digerakkan mengikut dialog penceritanya.
2. Definisi Boneka
Boneka merupakan salah satu daripada peralatan penting yang terkandung dalam beberapa "atak
animasi yang dimanipulasikan oleh seorang dalang yang mahir. #amarudin $usin dan Siti $ajar
%bdul %ziz &'(()* mende+inasikan boneka sebagai objek atau bahan yang digerakkan serentak
dengan skrip bebas yang disesuaikan dengan bahan yang diceritakan. Manakala Jamilah
%hmad&'(((* mentakri+kan boneka sebagai objek yang terdiri daripada alat sebenar atau bahan
ciptaan yang berbentuk orang, hai"an tumbuh,tumbuhan dan sebagainya yang digeraklakonkan
oleh pemainnya dengan menggunakan dialog atau mitos mengikut sesuatu "atak atau cerita.
Dari segi binaan pula, boneka boleh dibahagikan kepada tiga peringkat, iaitu mudah dan ringkas,
sederhana dan rumit.
5. Fungsi Boneka Dalam Media Pengajaran
-enggunaan boneka dalam pengajaran dan pembelajaran banyak memberikan pengalaman
baharu kepada guru,guru dan murid,murid yang terlibat. #amarudin $ussain dan Siti $ajar
&'(()* telah menyenaraikan lapan tujuan dan tujuh kebaikan penggunaan boneka dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Tujuan Penggunaan Boneka
a* Mempelajari bahasa dalam suasana menarik .ujuan pembelajaran menggunakan boneka
adalah untuk memberikan peluang kepada murid,murid mempelajari bahasa dalam suasana yang
menarik dan berkesan.
b* -engalaman sebenar boneka dapat mengguna dan memperkukuh kemahiran mendengar,
bertutur, membaca dan menulis murid,murid melalui pengalaman sebenar serta akti/iti yang
menggembirakan.
c* Cepat dan memudahkan pemahaman kaedah ini akan mempercepat serta memudahkan
pembelajaran murid terhadap sesuatu cerita, peristi"a atau isi pelajaran yang disampaikan.
d* Memupuk daya kreati/iti Murid,murid akan diajar untuk menghasilkan sebuah ciptaan karya
seni yang menarik dan kreati+.
e* -englibatan secara akti+ di dalam bilik darjah Boneka membantu murid,murid untuk
melibatkan diri secara akti+ dalam akti/iti pengajaran dan pembelajaran.
+* Membina keyakinan diri -enggunaan dialog secara spontan atau dengan skrip membantu
menambah keyakinan semasa berhadapan dengan rakan,rakan lain ketika di dalam bilik darjah.
Secara tidak langsung proses komunikasi mereka akan lebih berkesan.
g* Memupuk semangat kerjasama dan berkongsi pengalaman. Semasa akti/iti membuat boneka
murid,murid secara tidak langsung akan berbincang sesame rakan lain dan cara ini dapat
memupuk semangat juang dan setia ka"an yang tinggi serta bersedia berkongsi pengalaman dan
idea untuk menghasilkan boneka yang terbaik.
h* .eransang dan berminat untuk berlajar -enggunaan boneka yang pelbagai bentuk, "arna dan
bentuk boleh menarik minat murid,murid secara tekal dan kekal. .ambahan pula, "atak yang
sedang ditonton atau dilakonkan itu mempunyai pengalaman manis dalam hidup mereka.
Kebaikan Menggunakan Boneka
a* Belajar sambil berhibur -enggunaan boneka memberikan peluang kepada murid,murid belajar
sambil berhibur tanpa disedari oleh mereka. Cara ini memberikan kesan yang amat berkesan
dalam proses pembelajaran murid,murid terlibat.
b* Menggunakan pelbagai deria -embelajaran menggunakan boneka akan melibat pengunaan
pelbagai deria secara serentak, iaitu deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan. c*
Menggunakan kemahiran bahasa secara serentak Sebelum persembahan, murid,murid diberi
peluang untuk merancang dan mengadakan pelbagai akti/iti. Semasa persembahan pula, murid,
murid berpeluang membaca, mengha+al dan menggunakan pelbagai dialog. Manakala selepas
persembahan, mereka digalakkan pula berbincang dan bersoal ja"ab tentang cerita tersebut
bersama,sama rakan di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung, murid,murid terlibat akan
menggunakan pelbagai kemahiran bahasa secara serentak tanpa disedari oleh mereka.
d* Memperkukuh kemahira mata pelajaran lain -ersembahan boneka melibatkan
penggabungjalinan mata pelajaran seni /isual terutama semasa membina boneka. Jika lagu
digunakan semasa simulasi, maka mata pelajaran music juga Berjaya diserapkan.
e* Mempercepat pemahaman ini terjadi apabila murid,murid berpeluang menggunakan
kemahiran mendengar, bertutur, berlakon, manipulati+ dan sebagainya melalui persembahan
boneka.
+* -englibatan diri secara akti+ 0leh sebab boneka boleh dimainkan secara indi/idu, berpasangan
dan berkumpulan, peranan murid adalah pelbagai dan bergantung kepada kemampuan dan
kebolehan masing,masing
. g* Memupuk daya kreati/iti %spek ini boleh diaplikasikan menerusi akti/iti menghasilkan
skrip, menulis, membuat dan mereka cipta boneka, mengadakan kesan bunyi, teknik
menggerakan boneka dan sebagainya. -enggunaan boneka berjaya meningkatkan minat dan
moti/asimurid,murid terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. 1uru boleh
menggunakan boneka sama ada pada peringkat set induksi, perkembangan pelajaran ataupun
untuk tujuan pengukuhan. -enggunaan boneka dalam pelajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu di dalam bilik darjah banyak memberikan pelbagai pengalaman baharu kepada guru,
guru dan murid,murid.
RUJUK!"B#B$#%&RF#
http233""".slideshare.net3nurulan"ar3seni,boneka,prasekolah
http233id."ikipedia.org3"iki3Boneka
http233ctdollartists.com3history.htm
http233ms."ikipedia.org3"iki3Boneka
%zman 4an Chik. &'((5*. Mengajar Bahasa Melayu. #uala 6umpur. De"an Bahasa dan
-ustaka.
#hairuddin Mohamad &78''*. 6iterasi Bahasa. Shah %lam2 09+ord :ajar Sdn. Bhd.
Siti hajar %bd. %ziz. &'((;*. -ermainan bahasa untuk sekolah rendah dan menengah. #uala
6umpur 2 #umpulan Budiman Sdn. Bhd.
Mat <or $ussin, = %b. >ahman %b. >ashid. &'(()*. %lat Bantu Mengajar dalam pengajaran
bahasa. -etaling Jaya 2 6ongman Sdn.
BA.A&)A /0 A"')1)') -!2%().A 2!&&%A"A "A!DA. BO!"A/.3
-!&!A(ABoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang
digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang
bertujuan menyampaikan mesej. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat
dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak
sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka
tanpa sebarang sebarang dialog.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat
bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan
cerita atau maklumat dengan lebih berkesan. Dengan ini, murid-murid akan
lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan
khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui
penggunaan boneka.-engaplikasian permainan boneka akan mendedahkan
murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea
kreati, dalam penciptaan cerita, dan merangsang imaginasi.#elaindaripada
itu, penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk
bekerjasama secarakumpulan./.4 J!)#-J!)# BO!"A/.4.3 Boneka #arung
'angan#arung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.
#emasa menggunakan boneka jenisini, kesemua jari atau hanya sebilangan
jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan
untukmenghidupkan anggota boneka..4.4
Boneka lidi
Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. "emudian
lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota
tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya, boneka dijulang
pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan
anggotabadan boneka tersebut
./.4.5 Boneka wayang kulit.
$upa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal, diwarnakan dan bentuknya
di potong keluar. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit, plastik, lutsinar
dan kertas tebal. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi. (idi-lidi
halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. #emasa
memainkan boneka ini, ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.
(ampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di
atas skrin. (idi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota
boneka.#atu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan O.-
sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin.
/.4.6 Boneka bertali
Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan,bahan keras sepertipapier
mache, plaster,o+,-aris atau kayu. .ali,tali halus disambungkan kepadabahagian-
bahagian boneka yang boleh bergerak. #emasa digunakan, tali-tali ituditarik-
tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak./.4./
Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat
seperti kayu, rotan, buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka
tersebut. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk
tigadimensi.
/.4 A"')1)') BO!"A&uru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan
menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan
tajuk pengajaran lain seperti mewarna, pengetahuan sains, dan pengajaran
bahasa.'erdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk akti7iti
bercerita.&uru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan akti7iti ini. -ertama, guru
perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip, kemudian guru
perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. "edua, guru
menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi

watak dalam cerita. 8ara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping
menggalakkan daya kreati7iti pendengaran murid-murid.Bagi bahan cerita yang
pendek dan terlalu panjang, guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan
cerita itu, sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Dialog
skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan
pemahaman kanak-kanak. #krip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan
pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita.&uru perlu
berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog
yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. 1ariasi suara perlu
difkirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan. -enggunaan
pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita.
*alau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. "edudukan
pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut.

Anda mungkin juga menyukai