Anda di halaman 1dari 14

!"#"$ &'()*"+"$ )$,)- .$/0$'1.

" 2"$3
*'(/")#",4 5"$/.(. /"$
*'(-'&(.*"/."$


6.1. 5.1.4 /"$ &(03("5 "-1.!"-"(,"
5'. 789:
!

&'$/"+)#)"$;
*'(!"#"$ /. ","1 "5"$", -0$1,.,)1.

Refoinasi 1998 nenjanjikan Iahiinya Indonesia laiu yang Ielih denokialis,
sejahleia, leikeadiIan, dan leinailalal. Nanun, 16 lahun kenudian, jaIan nenuju
penenuhan janji-janji iefoinasi ilu lanpak senakin leijaI dan penuh dengan
kelidakpaslian. SeIana 16 lahun ilu puIa Indonesia leileIenggu daIan liansisi
yang leikepanjangan. Kelidakpaslian dan liansisi leikepanjangan ilu haius segeia
dihenlikan unluk nenleii jaIan lagi keIahiian .<=><?@AB +?CBD. Ieiulahan
nenjadi seluah keniscayaan.

}aIan peiulahan adaIah jaIan ideoIogis. Secaia hisloiis, jaIan ideoIogis ilu
leisunlei pada IiokIanasi, IancasiIa 1 }uni 1945, dan Ienlukaan UUD 1945.
IiokIanasi dan IancasiIa 1 }uni 1945 nenegaskan jali diii dan idenlilas kila selagai
seluah langsa yang neideka dan leidauIal. Ienlukaan UUD 1945 dengan jeIas
nengananalkan aiah lujuan nasionaI daii penlenlukan Negaia Kesaluan
RepulIik Indonesia (NKRI) unluk !"#$%&'%($ *"("%+, -+%(*+ .%&/%"*$+ &+%
*"#'0'1 2'!,+1 &+0+1 .%&/%"*$+3 !"!+4'5+% 5"*"4+12"0++% '!'!3 !"%6"0&+*5+%
5"1$&',+% -+%(*+ &+% $5'2 !"#+5*+%+5+% 5"2"02$-+% &'%$+ -"0&+*+05+%
5"!"0&"5++%3 ,"0&+!+$+% +-+&$ &+% 5"+&$#+% */*$+#E

,.3" &(0*#'5 &0-0- *"$31"
DaIan peijuangan nencapai lujuan nasionaI, langsa Indonesia dihadapkan
pada liga nasaIah pokok langsa, yakni (1) neiosolnya kevilavaan negaia, (2)
neIenahnya sendi-sendi peiekononian nasionaI, dan (3) neielaknya inloIeiansi
dan kiisis kepiiladian langsa.
"<FBGB< ,?HIB=BJ KACBLB $?MBHBE Wilava negaia neiosol kelika
negaia lidak kuasa nenleiikan iasa anan kepada segenap vaiganegaia, lidak
nanpu nendeleksi ancanan leihadap kedauIalan viIayah, nenliaikan
peIanggaian hak asasi nanusia (HAM), Ienah daIan penegakan hukun, dan lidak
leidaya daIan nengeIoIa konfIik sosiaI. Negaia senakin lidak leivilava kelika
nasyaiakal senakin lidak peicaya kepada inslilusi pulIik, dan peninpin lidak
neniIiki kiediliIilas yang cukup unluk nenjadi leIadan daIan nenjaval haiapan
pulIik leihadap peiulahan keaiah yang Ielih laik. Haiapan unluk nenegakkan
vilava negaia senakin pudai kelika negaia nengikal diii pada sejunIah
peijanjian inleinasionaI yang nencedeiai kaiaklei dan nakna kedauIalan, yang
lidak nenleii keunlungan pada kepenlingan nasionaI.

-?N?GBIB< 1?<=A &?H?O><>GAB< *B<M@B. Lenahnya sendi-sendi
peiekononian langsa leiIihal daii leIun leiseIesaikannya peisoaIan keniskinan,
kesenjangan sosiaI, kesenjangan anlaiviIayah, keiusakan Iingkungan hidup
selagai akilal daii ekspIoilasi sunlei daya aIan yang leiIelihan, dan
keleiganlungan daIan haI pangan, eneigi, keuangan dan leknoIogi. Negaia lidak
nanpu nenanfaalkan kandungan kekayaan aIan yang sangal lesai, laik yang
#

nevujud (!"#$%&'() naupun leisifal non-fisik (%#!"#$%&'(), lagi kesejahleiaan
iakyalnya. Haiapan akan pengualan sendi-sendi ekononi langsa nenjadi senakin
jauh keliga negaia lidak kuasa nenleii janinan kesehalan dan kuaIilas hidup
yang Iayak lagi vaiganya, gagaI daIan nenpeikeciI kelinpangan dan
kelidakneialaan pendapalan nasionaI, neIanggengkan keleiganlungan alas ulang
Iuai negeii dan penyediaan pangan yang nengandaIkan inpoi, dan lidak langgap
daIan nenghadapi peisoaIan kiisis eneigi akilal doninasi aIal pioduksi dan
nodaI koipoiasi gIolaI seila leikuiangnya cadangan ninyak nasionaI.

.<D>N?HB<@A =B< -HA@A@ -?JHACB=AB< *B<M@B. IoIilik penyeiaganan leIah
nengikis kaiaklei Indonesia selagai langsa pejuang, nenudaikan soIidaiilas dan
golong ioyong, seila neninggiikan keludayaan IokaI. }ali diii langsa leikoyak
oIeh neielaknya konfIik seklaiian dan leilagai lenluk inloIeiansi. Negaia alai
daIan nenghoinali dan nengeIoIa keiaganan dan peiledaan yang nenjadi
kaiaklei Indonesia selagai langsa yang najenuk. Sikap unluk lidak leisedia
hidup leisana daIan seluah konunilas yang leiagan leIah neIahiikan ekspiesi
inloIeiansi daIan lenluk kelencian, peinusuhan, diskiininasi dan lindakan
kekerasan terhadap yang berbeda. KegagaIan pengeIoIaan keiaganan ilu leikail
dengan nasaIah kelidakadiIan daIan ieaIokasi dan iedisliilusi sunlei daya
nasionaI yang nenpeiuncing kesenjangan sosiaI. Iada saal yang sana, kenajuan
leknoIogi infoinasi dan lianspoilasi yang legilu cepal leIah neIahiikan dunia
lanpa lalas (&)*+(*'(,,-,!"!(), yang pada giIiiannya nenlava danpak negalif
leiupa kejul ludaya (./'!/*( ,1).2) dan kelunggaIan idenlilas gIolaI di kaIangan
geneiasi nuda Indonesia. HaI ini nendoiong pencaiian kenlaIi lasis-lasis
idenlilas piinoidiaI selagai iepiesenlasi sinloIik yang nenjadi penleda dengan
yang Iainnya. Konsekuensinya, langsa ini leiada di lengah peilaiungan anlaia
dua aius keludayaan. Di salu sisi, nanusia Indonesia dihadapkan pada aius
keludayaan yang didoiong oIeh kekualan pasai yang nenenpalkan nanusia
selagai konodilas senala. Di sisi Iain, nuncuI aius keludayaan yang nenekankan
pengualan idenlilas piinoidiaI dilengah deiasnya aius gIolaIisasi. AkunuIasi daii
kegagaIan nengeIoIa danpak peisiIangan dua aius keludayaan leiselul nenjadi
ancanan lagi penlangunan kaiaklei langsa (#"!%)# "#+ .1"*".!(* &/%'+%#$).


5'$'3)+-"$ -'5*"#. !"#"$ ./'0#03.1
Kani leikeyakinan lahva langsa ini nanpu leilahan daIan deiaan
geIonlang sejaiah apaliIa dipandu oIeh sualu ideoIogi. IdeoIogi selagai
penunlun, ideoIogi selagai penggeiak, ideoIogi selagai peneisalu peijuangan,
dan ideoIogi selagai linlang pengaiah. IdeoIogi ilu adaIah IANCASILA 1 }UNI
1945 dan TRISAKTI.
IancasiIa 1 }uni 1945 neIelakkan dasai dan sekaIigus nenleiikan aiah daIan
nenlangun jiva langsa unluk nenegakkan kenlaIi kedauIalan, nailalal dan
$

kelanggaan selagai seluah langsa, nenegaskan kenlaIi fungsi pulIik negaia,
nenggeIoiakan kenlaIi haiapan di lengah kiisis sosiaI yang nendaIan,
nenenukan jaIan lagi nasa depan langsa, dan, neneguhkan kenlaIi jiva
golong-ioyong.
TRISAKTI nenleiikan penahanan nengenai dasai unluk nenuIihkan
haiga diii langsa daIan peigauIan anlai-langsa yang sedeiajal dan leinailalal,
yakni leidauIal daIan lidang poIilik, leidikaii daIan lidang ekononi dan
leikepiiladian daIan keludayaan. }aIan TRISAKTI nenjadi lasis daIan
penlangunan kaiaklei kelangsaan dan Iandasan kelijakan nasionaI nasa depan.
TRISAKTI nevadahi senangal peijuangan nasionaI yang dileijenahkan daIan
liga aspek kehidupan leilangsa dan leinegaia yailu leidauIal daIan poIilik,
leidikaii daIan ekononi, dan leikepiiladian daIan keludayaan.
Ienjalaian TRISAKTI divujudkan daIan lenluk:

1) KedauIalan daIan poIilik divujudkan daIan penlangunan denokiasi poIilik
yang leidasaikan hiknal kelijaksanaan daIan peinusyavaialan peivakiIan.
KedauIalan iakyal nenjadi kaiaklei, niIai dan senangal yang dilangun neIaIui
golong ioyong dan peisaluan langsa.

2) eidikaii daIan ekononi divujudkan daIan penlangunan denokiasi
ekononi yang nenenpalkan iakyal selagai penegang kedauIalan di daIan
pengeIoIaan keuangan negaia dan peIaku ulana daIan penlenlukan pioduksi
dan disliilusi nasionaI. Negaia neniIiki kaiaklei kelijakan dan kevilavaan
peninpin yang kual dan leidauIal daIan nenganliI kepulusan-kepulusan
ekononi iakyal neIaIui penggunaan sunlei daya ekononi nasionaI dan
anggaian negaia unluk nenenuhi hak dasai vaiganegaia.

3) Kepiiladian daIan keludayaan divujudkan neIaIui penlangunan kaiaklei
dan kegolong-ioyongan yang leidasai pada ieaIilas ke-lhinneka-an dan
kenaiilinan selagai kekualan polensi langsa daIan nevujudkan
inpIenenlasi denokiasi poIilik dan denokiasi ekononi Indonesia nasa
depan.

Dengan denikian, piinsip dasai daIan TRISAKTI ini nenjadi lasis
sekaIigus aiah peiulahan yang leidasaikan pada nandal konslilusi dan nenjadi
piIihan sadai daIan pengenlangan daya hidup kelangsaan Indonesia, nenoIak
keleiganlungan dan diskiininasi, seila leiluka dan sedeiajal daIan nenlangun
keijasana yang pioduklif daIan lalaian peigauIan inleinasionaI.

Unluk ilu, daIan Iina lahun ke depan, peneiinlahan kani akan dipandu
oIeh VISI selagai leiikul:%

,'(K)!)/$2" .$/0$'1." 2"$3 *'(/")#",4 5"$/.(. /"$
*'(-'&(.*"/."$ *'(#"$/"1-"$ 30,0$3 (020$3

Colong ioyong neiupakan inlisaii daii ideoIogi IancasiIa 1 }uni 1945. Kani
leikeyakinan lahva langgung javal unluk nenlangun langsa ke depan haius
diIakukan dengan caia nusyavaiah daIan nenuluskan dan golong ioyong
daIan keija. Kekualan iakyal adaIah Colong Royong, dinana iakyal secaia lahu-
nenlahu nenyeIesaikan leilagai hanlalan dan lanlangannya ke depan.
Kani nenyadaii unluk nevujudkan ideoIogi ilu lukan keija oiang peioiang
alaupun keIonpok. IdeoIogi neneiIukan aIal koIeklif yang nananya golong
royong. Dengan kolektivitas itulah ruh ideologi akan memiliki raga,
keleiIanjulan dan sekaIigus kekualan naha dasyal. Sedangkan kala-kala
berdaulat, mandiri dan berkepribadian adaIah ananal IancasiIa 1 }uni 1945 dan
TRISAKTI.
*?H=BPNBD adaIah hakikal daii keneidekaan, yailu hak seliap langsa unluk
nenenlukan nasilnya sendiii dan nenenlukan apa yang leilaik lagi diii
langsanya. OIeh kaiena ilu, penlangunan, selagai usaha unluk nevujudkan
kedauIalan selagai negaia neideka, neiupakan upaya nenlangun kenandiiian.
Nanun, kenandiiian yang dinaksudkan lukanIah kenandiiian daIan
keleiisoIasian, lelapi didasaikan pada kesadaian akan adanya kondisi saIing
keleiganlungan daIan kehidupan leinasyaiakal, laik daIan sualu negaia
naupun anlai-langsa. Kenandiiian yang denikian adaIah pahan yang pioaklif
dan lukan ieaklif alau defensif. angsa yang leidauIal dan nandiii adaIah langsa
yang nanpu nevujudkan kehidupan sejajai dan sedeiajal dengan langsa Iain.
OIeh kaiena ilu, unluk nenlangun kenandiiian, nulIak dipeiIukan pengualan
kenanpuan nasionaI di lidang ideoIogi, poIilik, ekononi, sosiaI ludaya dan
peilahanan keananan. Kenanpuan unluk leidaya saing nenjadi kunci unluk
nencapai kenajuan sekaIigus kenandiiian.
angsa yang leidauIal dan nandiii adaIah langsa yang nanpu
nevujudkan kehidupan sejajai dan sedeiajal dengan langsa Iain yang leIah naju
dengan nengandaIkan pada kenanpuan dan kekualan sendiii. OIeh kaiena ilu,
unluk nenlangun kenandiiian, nulIak haius dipeikual kenanpuan nasionaI di
lidang ideoIogi, poIilik, ekononi, sosiaI ludaya dan peilahanan keananan.
Kenanpuan unluk leidaya saing nenjadi kunci unluk nencapai kenajuan
sekaIigus kenandiiian. Nanun denikian, kenandiiian yang dinaksudkan
lukanIah kenandiiian daIan keleiisoIasian. Kenandiiian nengenaI adanya
kondisi saIing keleiganlungan yang lidak dapal dihindaii daIan kehidupan
leinasyaiakal, laik daIan sualu negaia naupun langsa. TeiIelih Iagi daIan eia
gIolaIisasi dan peidagangan lelas keleiganlungan anlai langsa senakin kual.
Kenandiiian yang denikian adaIah pahan yang pioaklif dan lukan ieaklif alau
defensif. Kenandiiian neiupakan konsep yang dinanis kaiena nengenaIi lahva
&

kehidupan dan kondisi saIing keleiganlungan senanliasa leiulah, laik
konsleIasinya, peiinlangannya, naupun niIai-niIai yang nendasaii dan
nenpengaiuhinya.

-?GB<=AHAB< sualu langsa leiceinin, anlaia Iain, pada keleisediaan sunlei
daya nanusia yang leikuaIilas dan nanpu nenenuhi lunlulan keluluhan dan
kenajuan penlangunannya, kenandiiian apaialui peneiinlah dan apaialui
penegak hukun daIan nenjaIankan lugasnya, kenanpuan unluk nenenuhi
penliayaan penlangunan yang leisunlei daii daIan negeii yang nakin kokoh
dan leikuiangnya keleiganlungan kepada sunlei Iuai negeii, dan kenanpuan
nenenuhi sendiii keluluhan pokok, yang diseilai dengan keungguIan daIan
inovasi, kiealivilas, inleigiilas, dan elos keija sunlei daya nanusia. Kenajuan
sualu langsa haius dilandai dengan sunlei daya nanusia yang neniIiki
kepiiladian langsa, leiakhIak nuIia, dan neniIiki lingkal pendidikan,
pioduklivilas dan haiapan hidup yang linggi. angsa yang naju adaIah langsa
yang nanpu nenenuhi keluluhan dasai iakyalnya, neningkalkan pendapalan
dan penlagiannya, nenyediakan infiasliuklui yang laik, seila neniIiki sislen
dan keIenlagaan poIilik, leinasuk hukun, yang leijaIan dengan laik. angsa
yang naju adaIah langsa yang nanpu nenleii keadiIan lagi seIuiuh iakyalnya,
nenjanin hak-hak, keananan, dan kelenleianan vaiganya lanpa ada
diskiininasi daIan lenluk apapun.
-?JHACB=AB< =BNBG O?CP=BQBB< haius diceininkan daIan seliap aspek
kehidupan, laik hukun, ekononi, poIilik, sosiaI ludaya, naupun peilahanan
keananan. Kenandiiian dan kenajuan sualu langsa lidak loIeh hanya diukui
daii peikenlangan ekononi senala. Kenandiiian dan kenajuan juga leiceinin
daIan keIenlagaan, pianala-pianala, dan niIai-niIai yang nendasaii kehidupan
poIilik dan sosiaI. Secaia Ielih nendasai Iagi, kenandiiian sesungguhnya
nenceininkan sikap seseoiang alau seluah langsa nengenai jali diiinya,
nasyaiakalnya, seila senangalnya daIan nenghadapi leilagai lanlangan.
Kaiena nenyangkul sikap, kenandiiian pada dasainya adaIah nasaIah ludaya
daIan aili seIuas-Iuasnya.
Upaya unluk nevujudkan 6A@A ,?HLPRP=<QB .<=><?@AB 2B<M *?H=BPNBD4
5B<=AHA =B< *?HO?JHACB=AB< *?HNB<=B@OB< 3>D><MS(>Q><M ilu akan dilenpuh
neIaIui 5.1. selagai leiikul:

1. Mevujudkan keananan nasionaI yang nanpu nenjaga kedauIalan
viIayah, nenopang kenandiiian ekononi dengan nenganankan
sunleidaya naiilin, dan nenceininkan kepiiladian Indonesia selagai
negaia kepuIauan.
2. Mevujudkan nasyaiakal naju, leikeseinlangan dan denokialis
leiIandaskan Negaia hukun.
'

3. Mevujudkan poIilik Iuai negeii lelas-aklif dan nenpeikual jali diii
selagai negaia naiilin.
4. Mevujudkan kuaIilas hidup nanusia Indonesia yang linggi, naju dan
sejahleia.
5. Mevujudkan langsa yang leidaya-saing.
6. Mevujudkan Indonesia nenjadi negaia naiilin yang nandiii, naju,
kual, dan leilasiskan kepenlingan nasionaI
TE Mevujudkan nasyaiakal yang leikepiiladian daIan keludayaanE

Kani nenavaikan soIusi unluk nenlava kehidupan langsa ke aiah yang
Ielih laik, dengan nenggeiakkan senangal golong ioyong deni leivujudnya
Indonesia yang leidauIal di lidang poIilik, nandiii di lidang ekononi seila
leikepiiladian daIan keludayaan.
Kani nenavaikan 12 agenda slialegis daIan nevujudkan Indonesia yang
leidauIal daIan lidang poIilik, 16 agenda slialegis unluk nenuju Indonesia yang
leidikaii daIan lidang ekononi dan 3 agenda slialegis unluk Indonesia yang
leikepiiladian daIan keludayaan. Daii 31 agenda slialegis ilu disaiikan Iagi
nenjadi senliIan agenda piioiilas daIan peneiinlahan ke depan.

1'5*.#"$ "3'$/" &(.0(.,"1
Unluk nenunjukan piioiilas daIan jaIan peiulahan nenuju Indonesia yang
leidauIal secaia secaia poIilik, nandiii daIan lidang ekononi dan leikepiiladian
daIan keludayaan, naka diiunuskan senliIan agenda piioiilas daIan
peneiinlahan ke depan. KesenliIan agenda piioiilas ilu diselul NAWA CITA.

9E -BGA BOB< G?<MIB=AHOB< O?GCBNA $?MBHB P<DPO G?NA<=P<MA @?M?<BJ
CB<M@B =B< G?GC?HAOB< HB@B BGB< JB=B @?NPHPI LBHMB<?MBHB,
Kani akan neIaksanakan poIilik Iuai negeii lelas-aklif, keananan
nasionaI yang leipeicaya dan penlangun peilahanan negaia Tii Malia
leipadu yang diIandasi kepenlingan nasionaI dan nenpeikual jali diii
selagai negaia naiilin.
Kani leikonilnen neIindungi hak dan keseIanalan vaiga negaia
Indonesia di Iuai negeii, khususnya pekeija nigian.
Kani akan nenganankan kepenlingan dan keananan naiilin
Indonesia, khususnya lalas negaia, kedauIalan naiilin, dan sunlei
daya aIan.
Kani akan nenpeikual peian Indonesia daIan keijasana gIolaI dan
iegionaI, neningkalkan keijasana penlangunan SeIalan-SeIalan, dan
nengalasi nasaIah-nasaIah gIolaI yang nengancan unal nanusia.
Kani akan nenininaIisasi danpak daii gIolaIisasi, inlegiasi ekononi
iegionaI dan peidagangan lelas leihadap kepenlingan ekononi
nasionaI.
(

Kani akan nenjanin penenuhan keluluhan peilahanan unluk
nendukung leilenluknya TNI yang piofesionaI laik neIaIui
peningkalan kesejahleiaan piajuiil naupun penyediaan aIulsisla secaia
leipadu di keliga nalia peilahanan dengan laigel peningkalan anggaian
peilahanan 1,5 peisen daii CDI daIan Iina lahun ke depan.
Kani akan nevujudkan kenandiiian peilahanan dengan nenguiangi
keleiganlungan inpoi keluluhan peilahanan neIaIui pengenlangan
induslii peilahanan nasionaI seila diveisifikasi keijasana peilahanan,
Kani leikonilnen unluk nenjanin iasa anan vaiganegaia dengan
nenlangun IOLRI yang piofessionaI dan dipeicaya nasyaiakal

7E -BGA BOB< G?GCPBD &?G?HA<DBI @?NBNP IB=AH =?<MB< G?GCB<MP< DBDB O?N>NB
&?G?HA<DBIB< QB<M C?H@AI4 ?U?ODAU4 =?G>OHBDA@4 =B< D?HJ?HFBQB.
Kani nenleiikan piioiilas pada upaya nenuIihkan kepeicayaan
pulIik pada inslilusi-inslilusi denokiasi dengan neIanjulkan
konsoIidasi denokiasi neIaIui iefoinasi sislen kepailaian, peniIu dan
Ienlaga peivakiIan.
Kani leikonilnen unluk nendoiong peningkalan peianan dan
keleivakiIan peienpuan daIan poIilik dan penlangunan.
Kani akan nenpeikual kanloi Kepiesidenan unluk nenjaIankan lugas-
lugas kepiesidenan secaia Ielih efeklif.
Kani leikonilnen nevujudkan lala keIoIa peneiinlahan yang
lianspaian dengan caia neningkalkan pengeIoIaan dan peIayanan
infoinasi di Iingkungan inslansi peneiinlah pusal dan peneiinlah
daeiah, nevajilkan inslansi peneiinlah pusal dan daeiah unluk
nenlual Iapoian kineija seila nenluka akses infoinasi pulIik sepeili
dialui daIan UU No. 14 Tahun 2OO8.
Kani akan secaia konsislen nenjaIankan agenda Refoinasi iiokiasi
secaia leikeIanjulan dengan iesliukluiisasi keIenlagaan, peilaikan
kuaIilas peIayanan pulIik, neningkalkan konpelensi apaialui,
nenpeikual noniloiing dan supeivisi alas kineija peIayanan pulIik,
seila nenluka iuang pailisipasi pulIik neIaIui .%!%3(# .1"*!(* daIan UU
Konliak Layanan IulIik.
Kani akan nendoiong pailisipasi pulIik daIan pioses penganliIan
kelijakan pulIik dengan neningkalkan peian aklif nasyaiakal daIan
penganliIan kelijakan pulIik dan pengeIoIaan adan IulIik yang laik.

78 -BGA BOB< G?GCB<MP< .<=><?@AB =BHA JA<MMAHB< =?<MB< G?GJ?HOPBD
/B?HBIS=B?HBI =B< /?@B =BNBG O?HB<MOB $?MBHB -?@BDPB<.
Kani akan neIelakkan dasai-dasai lagi dinuIainya desenliaIisasi
asineliis unluk neIindungi kepenlingan nasionaI Indonesia di kavasan-
kavasan peilalasan, nenpeikual daya saing ekononi Indonesia secaia
gIolaI, dan unluk nenlanlu daeiah-daeiah yang kapasilas
leipeneiinlahan leIun cukup nenadai daIan nenleiikan peIayanan
pulIik.
)

Kani akan nensineigikan lala-keIoIa peneiinlahan Indonesia selagai
salu kesaluan sislen yang lidak leifiagnenlasi selagainana
leikenlang seIana ini.
Kani akan nenyeIesaikan piolIen fiagnenlasi daIan penyeIenggaiaan
poIilik desenliaIisasi di pusal dengan nenpeiIakukan iegin
desenliaIisasi selagai ujung lonlak pengeIoIaan peneiinlahan negaia
nengganlikan doninasi iegin sekloiaI dan keuangan daIan lala-
pengoIaan peneiinlahan negaia seIana ini.
Kani akan neIakukan iefoinasi daIan lala hulungan keuangan pusal
dan daeiah dengan caia pengaluian kenlaIi sislen disliilusi keuangan
nasionaI sehingga pioses penlangunan lidak senala-nala nengikuli
Iogika sliuklui peneiinlahan, lelapi neIihal kondisi dan keluluhan
daeiah yang asineliis.
Kani leikonilnen neIakukan peneialaan penlangunan anlai
viIayah: anlaia }ava dengan Iuai }ava, anlaia viIayah aial Indonesia
dengan viIayah Tinui Indonesia, anlaia Kola dengan Desa, seila
neIakukan akseIeiasi nyala penlangunan di daeiah-daeiah peilalasan,
daeiah-daeiah leipenciI dan puIau-puIau leiIuai.
Kani akan nenala kenlaIi penlenlukan daeiah olonon laiu yang
Ielih leioiienlasi Kesejahleiaan dengan peiulahan kelijakan DAU yang
nenjadi saIah salu selal yang nendoiong penlenlukan daeiah olonon
laiu dan nenghaiuskan adanya penlahapan lagi penlenlukan daeiah
olonon laiu.
Kani akan nendoiong daeiah unluk dapal neIakukan penguiangan
)4(*1("+ .),! (liaya iulin) dan neng-aIokasikan Ielih lanyak unluk
peIayanan pulIik.
Kani akan neIakukan iefoinasi peIayanan pulIik neIaIui: pengualan
desa, keIuiahan dan kecanalan selagai ujung lonlak peIayanan pulIik.
seila nengavaI inpIenenlasi UU Desa secaia sislenalis, konsislen dan
leikeIanjulan dengan fasiIilasi, supeivisi dan pendanpingan.
Kani akan neningkalkan kapasilas peneiinlah nasionaI unluk Ielih
nenjaIankan fungsi penlinaan dan pengavasan, leinasuk daIan haI
pengeIoIaan keuangan dan peIayanan, lagi daeiah olonon secaia Ielih
naksinaI, dan nendoiong kenungkinan lagi adanya penggalungan
alaupun penghapusan daeiah olonon seleIah neIaIui pioses
penlinaan, noniloiing dan evaIuasi yang leiukui daIan jangka vaklu
yang nenadai.

98 -BGA BOB< G?GJ?HOPBD O?IB=AHB< $?MBHB =BNBG G?NBOPOB< H?U>HGB@A
@A@D?G =B< J?<?MBOB< IPOPG QB<M C?CB@ O>HPJ@A4 C?HGBHDBCBD =B<
D?HJ?HFBQB.
Kani leikonilnen unluk nenlangun IoIilik LegisIasi yang jeIas,
leiluka dan leipihak pada penleianlasan koiupsi, penegakan HAM,
peiIindungan Iingkungan hidup dan iefoinasi Ienlaga penegak hukun
*

Kani akan nenpiioiilaskan penleianlas koiupsi dengan konsislen dan
leipeicaya dengan nenpeikual Konisi Ienleianlasan Koiupsi.
Kani akan nenleianlas nafia peiadiIan dan penindakan legas
leihadap koiupsi di Iingkungan IeiadiIan,
Kani leikonilnen neIakukan penleianlasan lindakan penelangan
Iiai, peiikanan Iiai dan penanlangan Iiai,
Kani leikonilnen neIakukan penleianlasan lindak kejahalan
peilankan dan kejahalan pencucian uang,
Kani leikonilnen unluk penegakan hukun Iingkungan,
Kani leikonilnen unluk penleianlasan naikola dan psikoliopika,,
Kani akan nenjanin kepaslian hukun hak kepeniIikan lanah,
penyeIesaian sengkela lanah dan nenenlang kiininaIisasi penunlulan
kenlaIi hak lanah nasyaiakal,,
Kani leikonilnen neIindungi anak, peienpuan dan keIonpok
nasyaiakal leinaijinaI,
Kani leikonilnen nenghoinali HAM dan penyeIesaian secaia
leikeadiIan leihadap kasus-kasus peIanggaian HAM pada nasa IaIu.
Kani leikonilnen unluk nenlangun ludaya hukun daIan
nasyaiakal.

:8 -BGA BOB< G?<A<MOBDOB< OPBNADB@ IA=PJ GB<P@AB .<=><?@AB
Kani akan neningkalkan kuaIilas pendidikan dan peIalihan dengan
program Indonesia Pintar dengan wajil leIajai 12 Tahun lelas
pungulan,
Kani akan neningkalkan Iayanan kesehalan nasyaiakal dengan
menginisiasi kartu Indonesia Sehal,
Kani akan neningkalkan kesejahleiaan nasyaiakal dengan piogian
Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong '"#+
*(5)*6 dan piogian kepeniIikan lanah seIuas 9 }ula heklai, piogian
iunah kanpung deiel alau iunah susun nuiah yang disulsidi seila
}aninan SosiaI unluk seIuiuh iakyal di lahun 2O19.

;8 -BGA BOB< G?<A<MOBDOB< JH>=PODAVADB@ HBOQBD =B< =BQB @BA<M =A JB@BH
A<D?H<B@A><BN @?IA<MMB CB<M@B .<=><?@AB CA@B GBRP =B< CB<MOAD C?H@BGB
CB<M@BSCB<M@B "@AB NBA<<QB.
Kani akan nenlangun infiasliuklui jaIan laiu sepanjang sekuiang-
kuiangnya 2OOO kiIonelei dan nenpeilaiki kuaIilas jaIan leiulana di
Iuai }ava dan daeiah-daeiah leilinggaI,
Kani akan nenlangun sekuiang-kuiangnya 1O peIaluhan laiu dan
neienovasi yang Iana,
Kani akan nenlangun sekuiang-kuiangnya 1O landaia laiu dan
neienovasi yang Iana,
Kani akan nenlangun sekuiang-kuiangnya 1O kavasan induslii laiu
leiikul pengenlangan unluk hunian luiuhnya,
!+

Kani akan nenlangun sekuiang-kuiangnya 5OOO pasai liadisionaI
pasai liadisionaI di seIuiuh Indonesia dan nenodeinisasikan pasai
liadisionaI yang leIah ada,
Kani akan nenciplakan Iayanan salu alap unluk inveslasi, efisiensi
peiijinan lisnis nenjadi naksinaI 15 haii,
Kani akan neIuncuikan insenlif kelijakan fiskaI dan non-fiskaI unluk
nendoiong inveslasi sekloi huIu dan nenengah,
Kani akan nendoiong UMN nenjadi agen penlangunan dan
nendiiikan secaia khusus ank Ienlangunan dan Infiasliuklui,
Kani leikonilnen neningkalkan anggaian iisel unluk nendoiong
inovasi leknoIogi, dan nenjadikan inslansi uiusan hak cipla dan palen
lekeija pioaklif neIayani paia inovaloi dan paia invenloi,
Kani akan nenlangun sejunIah 7.%(#.( +"# 8(.1#) 9"*2 di daeiah-
daeiah, poIileknik dan SMK-SMK dengan piasana dan saiana dengan
leknoIogi leikini,
Kani akan neningkalkan daya saing ini unluk nenanfaalkan polensi
yang leIun leigaiap dengan laik lelapi nenleii peIuang lesai unluk
neningkalkan akseIeiasi peilunluhan ekononi nasionaI, yakni,
induslii nanufaklui, induslii pangan, sekloi naiilin, dan paiivisala.

<8 -BGA BOB< G?LPRP=OB< O?GB<=AHAB< ?O><>GA =?<MB< G?<MM?HBOOB<
@?OD>HS@?OD>H @DHBD?MA@ ?O><>GA =>G?@DAO.
Kani akan nevujudkan kedauIalan pangan neIaIui kelijakan
peilaikan iiigasi iusak dan jaiingan iiigasi sekuiang-kuiangnya di liga
jula heklai savah,
Kani akan nengadakan sekuiang-kuiangnya salu jula heklai Iahan
savah laiu di Iuai }ava,
Kani akan nendiiikan ank Ielani dan UMKM leinasuk gudang
dengan fasiIilas pengoIahan pasca panen di liap senlia pioduksi,
Kani akan neIakukan Iangkah penuIihan kuaIilas kesuluian Iahan
yang aii iiigasinya leicenai oIeh Iinlah induslii dan iunah langga,
penghenlian konveisi Iahan pioduklif unluk usaha Iain, sepeili induslii,
peiunahan dan peilanlangan,
Kani akan nevujudkan kedauIalan eneigi neIaIui kelijakan
Ienguiangan Inpoi Lneigi Minyak dengan neningkalkan ekpIoiasi dan
ekspIoilasi nigas di daIan dan Iuai negeii,
Kani akan neningkalkan efisiensi usaha UMN penyedia eneigi di
Indonesia (e.g. Ieilanina, ILN, ICN), penlangunan Iipa Cas seila
pengenlangan eneigi leilaiukan,
Kani akan nenleii piioiilas pada penlangunan penlangkil Iisliik
leiulana leisunlei daii gas, lalulaia, panas luni, dan lenaga aii
unluk neningkalkan pioduksi Iisliik daIan negeii guna neIayani
keluluhan iunah langga dan induslii,
!!

Kani akan nevujudkan kedauIalan keuangan neIaIui kelijakan inkIusi
keuangan nencapai 5O peisen penduduk, neningkalkan iasio pajak
leihadap CDI secaia leilahap nenjadi 16 peisen,
Kani akan neIakukan penguiangan ulang peneiinlah seila pengaluian
kelal penjuaIan sahan lank nasionaI pada invesloi asing,
Kani akan nevujudkan pengualan leknoIogi neIaIui kelijakan
penciplaan sislen inovasi nasionaI (Keijasana Svasla-Ieneiinlah-
Ieiguiuan Tinggi) khususnya unluk sekloi peilanian dan induslii seila
neIaIui iisel dan pengenlangan iisel dasai yang didukung oIeh dana
peneiinlah.

WE -BGA BOB< G?NBOPOB< H?V>NP@A OBHBOD?H CB<M@B,
Kani akan neIakukan penalaan kenlaIi kuiikuIun pendidikan
nasionaI dengan nengedepankan aspek pendidikan kevaiganegaiaan
(.%4%. (+/."!%)#), yang nenenpalkan secaia piopoisionaI aspek
pendidikan, sepeili: pengajaian sejaiah penlenlukan langsa, niIai-niIai
paliiolisne dan cinla lanah aii, senangal leIa negaia dan ludi pekeili
di daIan kuiikuIun pendidikan Indonesia,
Kani leikonilnen unluk nenlenluk kuiikuIun yang nenjaga
keseinlangan aspek nualan IokaI (daeiah) dan aspek nasionaI, daIan
iangka nenlangun penahanan yang hakiki leihadap ke-hinneka-an
yang TunggaI Ika, dengan lelap nenjaga ieIevansi dengan
peikenlangan gIolaI,
Kani akan neIakukan penlololan kuiikuIun pendidikan dasai
dengan nenpeilesai poisi pendidikan ludi pekeili dan penlangunan
kaiaklei peseila didik.
Kani akan nengevaIusi nodeI penyeiaganan daIan sislen pendidikan
nasionaI -leinasuk di daIannya Ujian Akhii NasionaI.
Kani leikonilnen unluk nenpeilesai poisi pendidikan poIileknik
dan sains,
Kani akan nenleiikan janinan hidup yang nenadai lagi paia guiu
leiulana lagi guiu yang dilugaskan di daeiah leipenciI, dengan
penleiian lunjangan fungsionaI yang nenadai, penleiian asuiansi
yang nenjanin keseIanalan keija, fasiIilas-fasiIilas yang nenadai
daIan upaya pengenlangan keiInuan seila pionosi kepangkalan dan
kaiii,
Kani akan neIakukan peneialaan fasiIilas pendidikan di seIuiuh
viIayah leiulana di viIayah-viIayah yang seIana ini diidenlifikasi
selagai aiea dinana lingkal dan peIayanan pendidikan iendah alau
luiuk. SaIah salunya adaIah dengan nenleiikan penyediaan dan
penlangunan saiana lianspoilasi dan peilaikan akses jaIan nenuju
fasiIilas pendidikan/sekoIah dengan kuaIilas yang nenadai sehingga
paia peseila didik dan guiu di seIuiuh viIayah dapal nanjangkau
sekoIah secaia fisik dengan anan,
!#

Kani akan nenlual kelijakan iekiulnen dan disliilusi lenaga pengajai
(guiu) yang leikuaIilas dan diIakukan secaia neiala,
Kani akan nenginisiasi UU Wajil eIajai lanpa dipungul liaya.
Iiogian ini diIaksanakan unluk nencapai laigel lingkal pailisipasi 1OO
peisen unluk SD, dan 95 peisen unluk lingkal SLTI,
Kani akan neningkalkan penleiian sulsidi kepada ITN sehingga
nenpeilesai akses vaiga niskin unluk nendapalkan pendidikan
linggi,
Kani akan nenpiioiilaskan penliayaan unluk kegialaan yang
leihulungan dengan peneIilian pengenlangan iInu pengelahuan dan
leknoIogi ungguIan. Ienliayaan akan diupayakan unluk dileiikan
secaia ieguIai, leiinlegiasi sesuai dengan aiah pengenlangan
pendidikan linggi,
Kani akan nendoiong pengenlangan ludaya leknoIogi daIan
nasyaiakal, apaialui peneiinlah, sekoIah dan peiguiuan linggi.

XE -BGA BOB< G?GJ?HD?MPI O?SCIA<<?OBSB< =B< G?GJ?HOPBD H?@D>HB@A @>@ABN
.<=><?@AB
Kani akan nenpeikual pendidikan ke-lhinneka-an dan nenciplakan
iuang-iuang diaIog anlai vaiga,
Kani akan neneguhkan iesloiasi sosiaI unluk nengenlaIikan iuh
keiukunan anlai vaiga sesuai dengan jiva konslilusionaI dan senangal
IancasiIa 1 }uni 1945,
Kani akan nenegakkan hukun secaia legas unluk neIindungi dan
nenleiikan penghoinalan pada ke-lhinneka-an dan daIan
neIindungi segenap langsa dan seIuiuh lunlah daiah Indonesia, sesuai
dengan ananal konslilusi. Konilnen ilu divujudkan dengan leisikap
legas leihadap segaIa upaya yang leilenlangan dengan hak-hak
vaiganegaia dan niIai-niIai kenanusiaan sepeili yang leicanlun daIan
IancasiIa dan penlukaan konslilusi Negaia Kesaluan RepulIik
Indonesia,
Kani akan nenlangun kenlaIi nodaI sosiaI neIaIui iekonsliuksi
sosiaI, yakni: nenlangun kenlaIi kepeduIian sosiaI, pianala golong
ioyong, neIindungi Ienlaga-Ienlaga adal di lingkal IokaI, nenlangun
kenlaIi kaiaklei langsa, nenleisihkan diii sendiii daii leilagai
piasangka sosiaI-kuIluiaI-poIilik, nenlangun kepeicayaan di anlaia
anak langsa, dan nencegah diskiininasi,
Kani akan nengoplinaIkan pianala-pianala sosiaI dan ludaya yang
ada dengan nenpeilinlangkan niIai kenanusiaan yang adiI dan
leiadal,
Kani akan nengenlangkan insenlif khusus unluk nenpeikenaIkan
dan nengangkal keludayaan IokaI seila nenlenluk Ienlaga
keludayaan selagai lasis penlangunan ludaya dan kaiaklei langsa
Indonesia sepeili nenlangun iunah pusal keludayaan, kesenian,
nuseun dan saiana dan piasaiana oIah iaga, di lingkal pusal naupun
!$

daeiah, selagai saiana nenunluhkan senangal golong ioyong,
nusyavaiah dan ke-lhinneka-an yang ika.
Kani akan neningkalkan pioses peilukaian ludaya yang akan
neningkalkan penahanan akan kenajenukan dan penghaigaan
leihadap peiledaan, dengan nendoiong kelijakan yang nenelapkan
penugasan INS di seIuiuh Indonesia, sepeili haInya TNI seIana ini.

******