Anda di halaman 1dari 11

KEM MOTIVASI 201

4
KEM MOTIVASI UPSR 2014
1. RASIONAL
Program ini merupakan salah satu daripada usaha pihak sekolah untuk meningkatkan
motivasi, keyakinan, potensi, kemahiran dan keupayaan pelajar untuk menghadapi
peperiksaan UPSR 2014. Oleh itu, pelajar akan didedahkan dengan eerapa kaedah
atau teknik dalam menja!a soalan UPSR,panduan elajar yang etul serta pengurusan
diri yang aik supaya menjadi pelajar yang ijak dan seimang dari segi
emosi,mental,rohani dan jasmani. "i samping itu, program ini juga merupakan plat#orm
untuk melahirkan pelajar yang erkualiti selaras dengan visi sekolah untuk menjadi
Sekolah $emerlang "i "aerah %inaatangan &enjelang 201'.
2. MATLAMAT
(ntara lain projek ini ermatlamat )
&eningkatkan peratus pen*apaian dalam lima mata pelajaran teras dan peratus
keseluruhan dalam UPSR 2014.
&enyuntik semangat, memeri harapan dan sokongan kepada pelajar untuk
menghadapi peperiksaan UPSR 2014.
&enguah perspekti# diri pelajar untuk leih yakin menghadapi peperiksaan UPSR
2014.
3. OBJEKTIF
&emina daya tahan serta keyakinan diri yang tinggi agi menghadapi
peperiksaan UPSR.
&eningkatkan kesedaran murid perlunya pengurusan diri yang aik agi
persiapan menghadapi peperiksaan UPSR nanti.
&engemangkan potensi dan akat murid agar dapat memilih *ara hidup yang
leih aik dan sempurna.
&elahirkan murid yang *emerlang dari segi jasmani,emosi.rohani dan intelek.
KEM MOTIVASI 201
4
4. SASARAN
%umpulan sasaran agi program ini ialah semua pelajar +ahun ', S% ,ukit -aram 2 yang
akan menghadapi peperiksaan UPSR.
5. TARIKH
2 &ei 2014 hingga 4 &ei 2014
6. TEMPAT PELAKSANAAN
$adangan untuk tempat pelaksanaan program ini adalah seperti erikut )
SK Bukit !"!# 2$ Ki%!&!t!%'!%$S!&!(.
). TEMPOH
. hari 2 malam
*. JA+ATANKUASA IN,UK - JA+ATANKUASA PELAKSANA / 0ampiran 1 1
.. SENARAI TUAS AHLI JA+ATANKUASA / 0ampiran 2 1
10. TENTATIF PRORAM / 0ampiran . 1
11. ANARAN KOS / 0ampiran 4 1
KEM MOTIVASI 201
4
PENUTUP
Program ini dilaksanakan untuk memeri motivasi kepada semua pelajar yang akan menghadapi
peperiksaan UPSR +ahun 2014. "iharapkan program seperti ini dapat menguah sikap dan
tingkahlaku pelajar yang tidak aik ke arah perkara yang leih aik lagi. "i samping itu, atas
kesedaran !arga pendidik S% ,ukit -aram 2 dan juga keprihatinan P2,- menginginkan program
seperti ini dianjurkan dan di teruskan pada masa akan datang untuk keaikan para pelajar,
terutama pelajar +ahun '.
Disediakan oleh, Disemak oleh,
................................. ....................................
(ALSHARO ALIH MIJAL) (PN SARBANUN B HJ NASRI)
Pengaah !em Mo"i#asi, Penolong !anan $,
Sk B%ki" &aam II, Sk B%ki" &aam II,
!ina'a"angan. !ina'a"angan.
Disahkan oleh,
........................................
(PN HAJAH SI(I SURI)A(I* LAU ABDULLAH)
&%% Besa,
Sk B%ki" &aam II,
!ina'a"angan.
KEM MOTIVASI 201
4
L!#/i"!% 1
KEM MOTIVASI UPSR 2014
JA+ATANKUASA IN,UK
Penaung 3 Pega!ai Pelajaran "aerah %inaatangan
Pengerusi 3 Pn. Siti Suriyatie 0au (dullah / -uru ,esar S%,-21
+imalan Pengerusi 3 4n "aud 5j %amil /P% 54&1
6ai Pengerusi 3 Pn Saranun 5j 6asri /P% 11
4n Rusmin 5j Okar /P% %O%U&1
Pengarah Program 3 4n (l Sharo (lih &ijal
+im. Pengarah Program 3 4n Rusdy Ratimin
Setiausaha 3 4n 2smail (hmat
+imalan setiausaha 3 Pn Roslinda Ra7ali
,endahari 3 4n -ajil &ariul
JA+ATANKUASA PELAKSANA
Bi0 Tu'!1 N!#! u"u 2 St!3
1 %em %omandan "ino (d %adir
2 +imalan %em %omandan &uhd (li# (iman
. (8% Penda#taran Ruhaida 9Susanti
4 (8% &alaysia $ergas Sheilly 9 -ynnyevy -eoann 9 8e##
: (8% Penginapan &asiah9 4rmi (d Rahman 9 8e##
' (8% &akanan &ariam 9 %artina9 6orliah9 $aroline9Siti 8unainah 9 6orhanimah 9 Rainie
; (jk P2,-/iu<iu +ahun '1 Ruhaida
= (8% %eersihan (le>andra 9 "ino
? (8% %erohanian &d 6ad7ir 9 (sila 9 (7imah 9 6a7eeratul 9 &uhd (li# (iman
10 (8% %eselamatan 8upri 9 -ajil 9 %eselamatan 9(jk P2,-
11 (8% $enderahati, hadiah dan sijil 8umah 9 (thirah 9 6ailah 9 &anal 9 6ora7an 9 Siti 6orai7ura
12 (8% Persiapan9Peralatan &ohd @adley 9 Sa##ini7am 9 6urnia7li7an
1. (8% (ktiviti (g (sri9 9 2##ah7uleha 96oor asyikin 9Rosemalisa 9 Siti 6orai7ura
14 (8% @otogra#i $hester 9 Aarul 9 2smail
1: (8% Pengangkutan Rusmin 9 -ajil 9 "aud
1' (8% ,anner9Siaraya 2smail (hmat
1; (8% %emara 4lie 0imit 9 Rusmin 9 "ino 9 Rusdy 9 Red7man
1= (8% &alam ,urung Pungguk Rusdy Ratimin 9 &uhd (li# (iman 9 (lsharo 9 Red7man
1? (8% &alam %eudayaan Peter 9 &a7lin 9 6uriylia
20 (8% "isiplin 8e## 9 Susanti 9 (le>andra
21 (8% &ajlis Penutupan &d 5adi 9 Sa#rini7am 9 Aarul
22 (8% ,uku (tur*ara 6urnia7li7an 9 4rmi
2. @asilitator Semua -uru /Rujuk 8adual1
KEM MOTIVASI 201
4
L!#/i"!% 2
SENARAI TUAS AHLI JA+ATANKUASA
BIL AJK SENARAI TUAS
1 Setiausaha 9 Penolong Setiausaha &enyediakan kertas *adangan kursus
&enyediakan surat panggilan mesyuarat (8%
&enyediakan surat permohonan sumangan
&en*atat minit mesyuarat9 taklimat program
&engurus surat kepada iu apa
&engurus surat kepada pen*eramah
2 ,endahari &enyediakan !ang untuk pelaksanaan program
&emuat laporan ke!angan setelah tamat program
. Penda#taran 9 Urusetia &engurus penda#taran peserta
&enyediakan #ail dan alat tulis untuk peserta
&emantu setiausaha dalam menyelaras pelaksanaan program
4 %em %omandan &emastikan setiap peserta mematuhi disiplin sepanjang
program erjalan
&ementuk kumpulan dan ketua<ketua kumpulan
&emanggil peserta erkumpul seelum sesuatu aktiviti
dijalankan agi memastikan jumlah peserta men*ukupi dalam
kumpulan yang telah ditetapkan
&emastikan setiap peserta mengikut setiap aktiviti erdasarkan
jadual yang telah ditetapkan
&emeri arahan,amaran atau denda kepada peserta jika perlu
: Riadah &eran*ang aktiviti senaman ringan atau sukaneka
erpandukan jadual program
' Penginapan &enyediakan tempat penginapan peserta
&enentukan dan menetapkan tempat penginapan peserta
perempuan dan lelaki
&emastikan tempat penginapan dalam keadaan selesa
&enentukan tempat mandi peserta lelaki dan perempuan
; &akanan &enentukan tempat makan peserta dan guru
&emastikan ahan<ahan memasak men*ukupi dari masa ke
KEM MOTIVASI 201
4
semasa
&emastikan peralatan untuk memasak,pinggan mangkuk dan
seagainya men*ukupi
&eran*ang menu makanan yang sesuai untuk peserta
sepanjang program
&enyediakan makanan mengikut jadual yang ditetapkan
&emastikan tempat memasak dan menghidang dalam keadaan
yang ersih
= %eersihan &enyediakan plastik dan tong sampah di tempat yang sesuai
&emastikan ka!asan aktiviti dalam keadaan ersih semasa
dan selepas program
? %erohanian &enentukan tempat solat dalam memastikan peserta
melakukan solat se*ara erjemaah
&elantik ilal di kalangan peserta menjadi imam kepada
peserta
&enyampaikan ta7kirah selepas solat maghri dan suuh
10 %eselamatan &enga!al keluar masuk peserta, kenderaan atau orang luar
pada !aktu malam dan siang
&emastikan peserta tidur dan angun pada masa yang
ditetapkan
&enyediakan peti keselamatan *emas
11 $enderahati &enyediakan sijil penyertaan untuk peserta dan penghargaan
guru<guru
&enyediakan *enderahati perasmi pemukaan dan penutupan
&enyediakan hadiah untuk pen*eramah jemputan
&enyediakan hadiah kepada kumpulan yang teraik, peserta
lelaki dan perempuan
12 Persiapan9Peralatan &enyediakan hailer untuk kemudahan memeri arahan
&enyediakan dan memastikan peralatan P( sistem er#ungsi
&enentukan dan menyiapakan de!an untuk *eramah dan
aktiviti peserta
1. (ktiviti &eran*ang dan menguruskan aktiviti yang akan dijalankan
&emuat perin*angan dengan #asilitator seelum sesuatu
aktiviti dijalankan
&emastikan setiap aktiviti erjalan lan*ar dan aik dari masa ke
semasa seperti yang diran*ang
&enyediakan modul<modul pelaksanaan aktiviti untuk #asilitator
dan peserta
&emastikan segala peralatan yang hendak digunakan ketika
ingin menjalankan sesuatu aktiviti seperti 0"% dan seagainya
men*ukupi
&enyediakan orang penilaian dan memilih eerapa #asilitator
untuk menilai setiap aktiviti yang dijalankan.
KEM MOTIVASI 201
4
14 @otogra#i &engamil gamar dan merakam segala aktiviti yang
dijalankan sepanjang program erjalan
1: ,anner9Siaraya &emuat heahan melalui pelagai media seelum program
diadakan.
&emuat anner untuk program yang akan dijalankan.
1' Pengangkutan &emantu mana<mana (8% untuk memeli,mengangkat arang
dan seagainya.
TENTATIF PRORAM L!#/i"!% 3
Masa HARI PERTAMA
(2/5/2014)
HARI KEDUA
(3/5/2014)
HARI KETIGA
(4/5/2014)
+.,- .agi Bang%n Bang%n
/.-- .agi Sola"0(a1kiah Sola"0(a1kiah
2.-- .agi Mala3sia
4egas
Mala3sia
4egas
5.$6 .agi
!*MBARA
Slo" + 7
Po"ensi Dii
$-.$6 .agi Reha" Reha"
$-.,- .agi LD! + 7
Re8leksi
R%m%san dan
.enilaian
$9.-- ".hai Makan 0sola" Ma:lis
Pen%"%.an 0
Bes%ai
9.-- .e"ang Penda8"aan0"aklima"
0.em'ahagian
.engina.an
Slo" , 7
S"%d3 Sma"
,.-- .e"ang LD! $7 I;e Beaking La"ihan
+.$6 .e"ang Min%m .e"ang 0
Sola"
Min%m .e"ang
6.-- .e"ang LD! 9 7 Mem'ina
Iden"i"i !%m.%lan
Riadah
(Pemainan
!e;il)
/.,- .e"ang Makan malam 0
Sola" Maghi' 0
Sola" Is3ak
Makan malam 0
Sola" Maghi' 0
Sola" Is3ak
2.,- malam LD! , 7
(ongka" Amanah Malam
!e'%da3aan
5.-- malam
5.,- malam
KEM MOTIVASI 201
4
Slo" $7 Peng%%san
Masa
<.-- malam
Malam
Pengha3a"an <.,- malam
Slo" 9 7 Ja"i Dii
$-.,- malam
$$.-- malam Min%m malam Min%m malam
L,K 1 4 ,INO AB, KA,IR
L,K 2 4 MOH,. 5ARUL S6AFI7
L,K 3 4 MOH,. ISMAIL AHMAT
L,K 4 4 MUH,. ALIF AIMAN
SLOT 1 4 MOH, 5AI5UL
SLOT 2 4 MOH,. HA,I
SLOT 3 4 ATHIRAH
SLOT 4 4 NURNIA5LI5AN
L!#/i"!% 4
ANARAN KOS PERBELANJAAN BAI MENJALANKAN PRORAM
KEM MOTIVASI KE8EMERLANAN UPSR 2014
P9"&90!%:!!%
Bil Item Harga
Bilang
an Hari Jumlah
1 Makan RM2335 125 2 RM2335.00
2 Penceramah
RM300.0
0 2 1 RM300.00
3 Mineral Water RM10.00 9 2 RM10.00
! "a#iah
RM350.0
0 1 1 RM350.00
5 Peralatan
RM300.0
0 1 1 RM300.00
$ %en#erahati Pera&mi RM50.00 1 1 RM50.00
Jumlah RM3515.00
Sumbe
r
Bil Item Harga
Bilang
an Jumlah
1 '(r( RM20.00 !9 RM90.00
2 M(ri# RM15.00 )$
RM11!0.0
0
3 PI*'
RM!00.0
0 1 RM!00.00
! Sek+lah
RM500.0
0 1 RM500.00
5 K+ntrakt+r RM300.0 1 RM300.00
KEM MOTIVASI 201
4
0
$ '(r( *e&ar
RM200.0
0 1 RM200.00
Jumlah
RM3520.
00
AHLI JA+ATANKUASA KERJA
%em %omandan 3 "ino (d %adir
+imalan %em %omandan 3 &uhd (li# (iman
(8% Penda#taran 3 Ruhaida 9Susanti
(8% &alaysia $ergas 3 Sheilly 9 -ynnyevy -eoann 9 8e##
(8% Penginapan 3 &asiah9 4rmi (d Rahman 9 8e##
(8% &akanan 3&ariam 9 %artina9 6orliah9 $aroline9Siti 8unainah 9
6orhanimah 9 Rainie
(jk P2,-/iu<iu +ahun '1 3 Ruhaida
(8% %eersihan 3 (le>andra 9 "ino
(8% %erohanian 3 &d 6ad7ir 9 (sila 9 (7imah 9 6a7eeratul 9 &uhd (li# (iman
(8% %eselamatan 3 8upri 9 -ajil 9 %eselamatan 9(jk P2,-
(8% $enderahati, hadiah
dan sijil
3 8umah 9 (thirah 9 6ailah 9 &anal 9 6ora7an 9 Siti
6orai7ura
(8% Persiapan9Peralatan 3 &ohd @adley 9 Sa##ini7am 9 6urnia7li7an
KEM MOTIVASI 201
4
(8% (ktiviti 3 (g (sri9 9 2##ah7uleha 96oor asyikin 9Rosemalisa 9 Siti
6orai7ura
(8% @otogra#i 3 $hester 9 Aarul 9 2smail
(8% Pengangkutan 3 Rusmin 9 -ajil 9 "aud
(8% ,anner9Siaraya 3 2smail (hmat
(8% %emara 3 4lie 0imit 9 Rusmin 9 "ino 9 Rusdy 9 Red7man
(8% &alam ,urung
Pungguk
3 Rusdy Ratimin 9 &uhd (li# (iman 9 (lsharo 9 Red7man
(8% &alam %eudayaan 3 Peter 9 &a7lin 9 6uriylia
(8% "isiplin 3 8e## 9 Susanti 9 (le>andra
(8% &ajlis Penutupan 3 &d 5adi 9 Sa#rini7am 9 Aarul
(8% ,uku (tur*ara 3 6urnia7li7an 9 4rmi
@asilitator 3 Semua -uru /Rujuk 8adual1
Fasilitator
1. Kumpulan 1 Geoann Gynevivie Mojutin
Ag. Mohd Asri Ag. Tahir
2. Kumpulan 2 Sharifah Athirah
Mohd Zarul Syafiq
. Kumpulan !urnia"li"an
Mohd #adley Asly
$. Kumpulan $ Susanti %a&ho
Ma"lin Atiqah
'. Kumpulan ' Mohd (adi
)oslinda )a"ali
*. Kumpulan * Safrini"am
!orasyi+in Marasan
,. Kumpulan , Mohd -eff #itry -ali
A"imah A"id
.. Kumpulan . Sheilly Sung+im
KEM MOTIVASI 201
4
/rmi
0. Kumpulan 0 !a1ilah
!urilya