Anda di halaman 1dari 9

Analiza Bliskog Istoka Turska na udaru Islamista koje je do juer pomagala na listu teroristikih skupina stavili i Al Nusra Front u

Siriji u tijeku potpuni raspad FSA


Analiza Bliskog Istoka:
Turska na udaru Islamista koje je do juer pomagala - na listu
teroristikih skupina stavili i Al-Nusra Front, u Siriji u tijeku potpuni
raspad FSA
Velika ofenziva islamistikih militanata skupine ISIL u Iraku i zloini koje or!i te
navodno odmetnute Al "aedine skupine ine u svom krvavom pohodu je konano dala i
odgovore s kakvim se posljedi!ama mogu suoiti oni koji ih naoru#avaju$ finan!iraju$
podr#avaju i daju logistiku potporu organiza!iji koja navodno roji desetak tisu%a ora!a
u Iraku i od tri do pet tisu%a u Siriji&
ISIL se me'u islamistikim ekstremistima (proslavio( svojom ulogom u sirijskom sukou
u neuspjelom poku)aju svrgavanja Bashara Al*Assada$ gdje su veliku ulogu odigrali i jo)
uvijek imaju Saudijska Araija i Turska& Iraka vlada je izravno optu#ila Saudijsku
Araiju da stoji iza (sunitske plemenske revolu!ije($ kako je napade ove teroristike
skupine nazvao Ali +atim Al*Suleimani$ emir plemena ,ulaim iz irake pokrajine Al*
Anar$ me'utim$ juer su iz saudijskog veleposlanstva u Londonu izdali priop%enje u
kojem negiraju ilo kakvu vezu s ISIL*om$ poseno u pru#anju vojne i finan!ijske
pomo%i&
(-raljevina Saudijska Araija #eli vidjeti poraz i uni)tenje svih ogranaka Al "aede i
Islamske ,r#ave Iraka i Levanta koje djeluju u Iraku& Saudijska Araija ne daje ni
moralnu ni finan!ijsku potporu ISIL*u ili ilo kojoj drugoj teroristikoj mre#i& Sve
suprotne tvrdnje su zlonamjerna la#& .nato la#nim navodima irakog ministarskog
kaineta$ koji je glavni kriva! za trenutnu krizu$ -raljevina Saudijska Araija podr#ava
ouvanje suvereniteta Iraka$ jedinstvo i teritorijalni integritet& /elimo vidjeti za)titu svih
!ivila i ula#avanje njihove trenutne patnje& 0rotivimo se stranim interven!ijama i
uplitanju u unutarnje poslove Iraka& .mjesto toga$ pozivamo sve ljude u Iraku$ ez ozira
na vjersku pripadnost$ da se ujedine i prevladaju trenutne prijetnje i izazove s kojima se
suoava njihova zemlja($ stoji u slu#enom priop%enju -raljevine Saudijske Araije$ iako
postoje rojni dokazi o umije)anosti jednog dijela dr#avnog vrha i oavje)tajnih slu#i$
kao i saudijskih )eika o njihovoj vezi s ovom izrazito okrutnom teroristikom skupinom&
1ovore%i u utorak$ iraki premijer Nouri Al*2aliki je otvoreno optu#io 3i4adh da stoji
iza Islamske ,r#ave Iraka i Levanta&
(,r#imo ih 5Saudijsku Araiju6 odgovornima za podr#avanje ove skupine$ finan!ijski i
moralno$ a posljedi!a toga su zloini koji se mogu kvalifi!irati kao geno!id$ )to i jest
prolijevanje irake krvi$ uni)tavanje irakih dr#avnih institu!ija$ te povijesnih i vjerskih
ojekata($ stoji u priop%enju irake vlade&
Turska plaa raun z!og podr"avanja terorizma u Siriji
-ada je u pitanju Turska$ tu je situa!ija puno kompli!iranija& . poetku islamistike
ofenzive na sjeveru Iraka i zauzimanja 2osula turski mediji su po nalogu premijera
3e!epa Ta44ipa 7rdogana poku)ali prikriti talaku krizu $ odnosno otmi!u 89 zaposlenika
turskog konzulata u 2osulu& 0od pritiskom turskog premijera mediji u zemlji nisu smjeli
pisati o tom doga'aju$ ali je nakon dva dana opora u parlamentu tra#ila da javnost ude
upoznata sa situa!ijom$ jer je prikrivanje takvog in!identa u najmanju ruku skandalozno$
ako ne i ugroza na!ionalne sigurnosti$ prenosi Al*2onitor&
Sirijski predsjednik Bashar Al*Assad mjese!ima upozorava Ankaru da %e (prije ili kasnije
platiti !ijenu podr)ke koju daju teroristima($ )to se na kraju i dogodilo&
The :ashington Times prije dva dana pi)e (kako Turska podr#ava ISIL$ jer ta militantna
skupina ini sve )to je u interesu Turske$ posei!e du# grani!e sa Sirijom$ pa ak i u
samom 2osulu(&
(ISIL je spreman prihvatiti potporu Turske$ ez ozira )to 7rdogana i Turke gledaju kao
(kafire($ nevjernike koje trea oratiti na istinski islam& 0odr)ka Turske je ila od
vitalnog znaaja za ulazak islamistikih ekstremista u Siriju$ a njihova upori)ta nisu
sluajno ila lizu Turske grani!e& 0ro!jenjuje se da ih u tom podruju ima oko ; <<<$
najvi)e Saudija!a$ ali i znatan roj 7uropljana& Turski novinar -adri 1ursel je prijelaz na
tursko*sirijskoj grani!i nazvao (dvosmjernim autoputom d#ihada($ na kojem nema
granine provjere$ a ponekad aktivnu pomo% teroristima pru#aju i turske oavje)tajne
slu#e& =NN je ojavio snimak o (tajnoj( krijumarskoj ruti ora!a gloalnog d#ihada
kroz Tursku$ me'utim$ Turska pomo% je daleko ve%a od otvaranja jednostavnog
graninog prijelaza i trea re%i da je ta zemlja najve%a logistika aza ISIL*a& Tamo se
vr)i ouka i prihvat ranjenika sa sirijskog oji)ta$ )to potvr'uje fotografija zapovjednika
ISIL*a$ 7u 2uhammeda$ snimljenog u olnikom krevetu u dr#avnoj olni!i +ata4 u
travnju ove godine& >edan turski oporeni politiar pro!jenjuje da je Turska dala i ?<<
milijuna dolara ISIL*u za naftne po)iljke$ dok je drugi javno priznao kako zna da turski
asni!i vode ouku pripadnika ove teroristike skupine($ pi)e The :ashington Times i
dodaje (kako je poznato da se 3e!ep Ta44ip 7rdogan tri puta sastao s izvjesnim @asinom
Al*"adiem$ ovjekom koji je povezan s ISIL*om i zadu#en je za finan!iranje skupine(&
Turska potpora ekstremistima ima svoju logiku$ arem kada je u pitanju premijer
7rdogan$ jer je njegova vlada uz njihovu pomo% odluila uni)titi dva (neprijatelja( na
sirijskom teritorijuA Assadov re#im u ,amasku i kurdsku dr#avu ili autonomnu pokrajinu
u nastajanju na sjeveroistoku Sirije&
Turska je raunala da %e islamistiki ekstremisti osigurati rzi pad za Assada u Siriji i ez
ozira koliko #estoko turski du#nosni!i to poriu$ podupirali su gloalni terorizam i prvi
put u isto vrijeme zajedno djelovali sa Bapadom i pojedinim zaljevskim monarhijama$
koje su Ankari na Bliskom Istoku uvijek ili suparni!i&
Cto se tie -urdistana$ turska vlada jo) uvijek pregovara s -urdistanskom radnikom
partijom 50--6$ ali je poznato da je Turska dala suglasnost ekstremistima da prelaze
grani!u i odlaze u ore protiv -urda na sjeveru Sirije&
Turski analitiar 2ustafa Ak4ol tvrdi (kako Ankara mislili da je svatko tko se orio
protiv Assada na pravoj strani$ iako su turski du#nosni!i znali priznati da islamisti ine
grozne stvari(&
(To je dovelo do jedne vrste sljepila prema nasilnim ekstremistima$ a dovoljno je re%i da
je ISIL toliko popularan u Turskoj da mnogi javno istiu njegov logo($ pi)e 2ustafa
Ak4ol&
,nevni list Al*2onitor poziva Tursku da zatvori svoju grani!u za ISIL$ dok -urdi prijete
Ankari (groznim posljedi!ama( ukoliko ne prestane pomagati islamistike militante&
2e'utim otmi!a 89 turskih dr#avljana i zauzimanje turkmenskog grada Tal Afara na
sjeveru Iraka$ gdje su islamisti$ kao u svim mjestima koja su zauzeli$ poinili masakr nad
lokalnim stanovni)tvom$ napokon je natjerala turske elnike da shvate da su u Siriji upali
u dvostruku klopku& 5Nastavak ofenziveD Nakon #estokih ori sjeverozapadni iraki grad
Tal Afar$ u kojem #ive Turkmeni$ pao u ruke ISIL*a6
Assad je jo) uvijek na vlasti$ a #urdi u svojim kantonima na sjeveru Sirije su sve jai$
7rdogan se odluio na suradnju s ak najekstremnijim i retrogradnim skupinama poput
ISIL*a i sada pla%a !ijenu podr)ke koja je otvorila novi front u Iraku& 0olovina
stanovni)tva irakog grada Tal Afara$ koji je vi)e #rtva premijera 7rdogana$ nego
nesposone irake vojske$ prejegla je u Tursku$ dio irakih Turkmena je pojegao u
iraki grad -irkuk$ gdje su se pridru#ili kurdskim 0eshmerga postrojama$ od kojih su
doili oru#je i prikljuili se u oranu grada&
0ressTV pi)e kako je Turska ogorena zog aktivnosti ISIL*a$ ali ne mo#e ne iti svjesna
svojih pogre)aka i zna da je treala zatvoriti grani!e jo) nakon teroristikog napada u
3e4hanli u svinju E<F;&$ u kojem je poginulo vi)e od pedeset turskih !ivila&
2e'utim$ pro)lotjedni posjet iranskog predsjednika +assana 3ouhania Turskoj mo#da
otvori vrata onovljenom dijalogu o sigurnosti izme'u dvije zemlje$ a suradnju najolje
mogu dokazati u Iraku& 0ojava ISIL*a mo#e pru#iti priliku da dvije regionalne sile * Iran i
Turska G prona'u zajedniki jezik u politi!i prema Iraku i Siriji$ jer je za oje zemlje u
interesu poraziti pounjenike i ne dopustiti da se u Iraku izrodi dugi i krvavi gra'anski
rat$ pi)e 0ressTV&
-ao )to smo rekli$ nakon pada 2osula je ISIL zauzeo turski konzulat$ jedinu diplomatsku
misiju u gradu$ te 89 osoa uzeo kao tao!e$ ukljuuju%i i generalnog konzula Hzturka
@ilmaza$ pi)e Al*Alam&
Njima trea dodati i E? turskih vozaa kamiona$ koje je ISIL kao tao!e uzeo dan prije u
2osulu$ )to znai da dosada)nji savezni!i premijera 7rdogana dr#e u zatoeni)tvu II
turskih dr#avljana i turski premijer vi)e nikako javnosti ne mo#e ojasniti (potreu za
suradnjom( s ovom ekstremistikom skupinom&
Jinjeni!a da ISIL gradove u Iraku zauzima s takvom lako%om je posljedi!a
lagonaklonog stava Ankare prema islamistikim ekstremistima$ ali se sada i Turska$ iako
u puno manjoj mjeri$ mo#e smatrati #rtvom terorizma$ isto kao i Sirija i Irak&
Tako dugo dok ude trajala talaka kriza$ Turska %e morati dvaput razmisliti prije nego
)to se odlui na ilo kakvu pomo% teroristima koji neometano odlaze i dolaze iz 7urope u
Siriju preko njihovog teritorija&
.zimanje tala!a je jasan znak Ankari da se mora vratiti u okvire razumne politike i
osigurati sigurnost Turske$ ali i 7urope koja je sve vi)e zarinuta )to initi poslije$ po
povratku na)ih doma%ih ekstremista sa sirijskog i irakog oji)ta&
. tom smislu je ;& lipnja ove godine turska vlada napokon na listu teroristikih
organiza!ija dodala i skupinu Al Nusra Front$ a tjedan dana kasnije i nigerijsku
teroristiku skupinu Boko +aram&
Jetiri dana prije napada na njihov konzulat u 2osulu$ turski mediji su izvijestili da je
Ankara od zapadnih oavje)tajnih slu#i doila podatke o europskim teroristima koji
prolaze preko Turske u Siriju i 7rdogan se napokon odluio na kljuni korak koji i
mogao imati velikog utje!aja i na rasplet sirijske krize&
Nakon toga je uslijedilo izvje)%e Feriduna Sinirliogluoma$ drugog ovjeka u turskom
ministarstvu vanjskih poslova$ koji je oti)ao u :ashington na sastanak kako i se
dogovorio koje korake poduzeti prema stranim teroristima u Siriji&
Ta su izvje)%a ila pokazatelj koliku je )tetu uinila Turska svojom namjerom da utjee
na unutarnje prilike u Siriji i na kraju su pod pritiskom Bapada odluili preispitati svoju
suradnju s islamistikim ekstremistima& :ashington i London su poseno zarinuti zog
otvorene prijetnje ISIL*a teroristikim napadima na njihovom teritoriju& Njemaka je
tako'er uvela izvanredne mjere za povratnike sa sirijskog oji)ta$ a njemaki savezni
ministar za me'unarodne odnose$ Thomas de 2aiziere$ je rekao (kako %e Nijem!ima za
koje se utvrdi da se vra%aju iz Sirije iti oduzete putovni!e i ograniit %e im se slooda
kretanja(& Hva odluka je donesena kada je njemaka Savezna oavje)tajna slu#a otkrila
da ja od F<< njemakih dr#avljana koji su se iz Sirije vratili u Njemaku njih petnaestak
aktivno sudjelovalo u sukou&
-ada je ve% svima ilo jasno da %e sirijski predsjednik Bashar Al*Assad iti predsjednik
jo) odre'eno vrijeme i da nema smisla dopu)tati teroristima odlazak u Siriju u poku)aju
njegovog svrgavanja vojnim putem$ ISIL zauzima 2osul$ a ostale dijelove Iraka u
slijede%ih nekoliko dana& Cteta koju je Turska uzrokovala zog pogre)nih odluka prema
susjednoj Siriji se pro)irila na Irak i kao umerang se vra%a Turskoj&
Talaka kriza nije ni)ta drugo nego umerang efekt regionalne politike Turske$ koja je
odigrala veliku ulogu u jaanju ISIL*a i tako mu omogu%ile da zauzme 2osul&
Ankara je$ ignoriraju%i vlastitu sigurnost i otvaranjem grani!a$ dopustila da tursko*sirijska
grani!a doista postane (dvosmjerni autoput d#ihada( i tisu%e me'unarodnih terorista su se
njime koristili kako i do)li do Sirije& I kada je izgledalo da je Al "aeda odustala od
ru)enja vlade u ,amasku$ teroristi nisu odustali od sjevera i istoka Sirije samo
zahvaljujui Turskoj$ Iz tih upori)ta su se povezali s Al "aedom u Iraku i sada
napreduju dolinom 7ufrata& Sude%i prema onome )to ka#e emir plemena ,ulaim iz Al*
Anara$ Ali +atim Al*Suleimani$ ISIL je iskoristio nezadovoljstvo sunita u Iraku i oni
sada zaista misle da su pokrenuli (plemensku revolu!iju protiv korumpirane )iitske vlade
Nouria Al*2alikia(&
ISIL*u je i)ao u prilog i vakum uzrokovan amerikim povlaenjem iz Iraka$ te eskala!ija
sekta)kih sukoa u Siriji i Lianonu$ )to je ovoj teroristikoj skupini omogu%ilo da
kontroliraju ve%inu sunitskih gradova u Iraku&
Sada$ s talakom krizom u 2osulu$ Ankara mora platiti !ijenu svoje pogre)ne politike
Siriji$ koju vodi jo) od E<FF& -akva je to !ijena$ mo#emo vidjeti iz perspektive Ankare$
koja je ila nesposona i kratkovidna da svoj konzulat evakuira na vrijeme&
1ledaju%i iz )ire perspektive$ vidimo da Iraku prijeti raspad po etnikim i sekta)kim
grani!ama$ )to znai gra'anski rat koji ez ikakve sumnje mo#e pogoditi i Tursku&
Nitko$ pa ak ni u Turskoj$ ne mo#e pore%i da su u Ankari podr#avali ideju podijele Iraka
i prije aktualnih doga'anja&
Strate)ki odnosi Turske s -urdistanskom regionalnom vladom su nepoitan dokaz toj
tezi$ a kurdska na%ta je temelj njihovih odnosa& Njihova suradnja se nastavila unato
prigovorima iz inozemstva i sredi)njih vlasti u Bagdadu$ )to je i dovelo do jaanja onih
snaga koje i mogle dovesti do konane podjele Iraka&
Hd E<<9& godine politika Ankare prema Iraku je izrazito sekta)ka& Ankari nikada nije
smetalo )to )iitska vlada Nouria Al*2alikia gui kontrolu nad sunitskim regijama na
zapadu Iraka$ jer su te regije ionako pod kontrolom Al "aede$ koja %e kasnije ratovati u
Siriji& Ba Tursku je uvijek ilo va#no samo da ne raste !ijena nafte i sve )to nije smetalo
stailnosti !ijene arela sirove nafte$ Ankara je pozdravljala& Sada se situa!ija mijenja&
Turska je i sama pod izravnom prijetnjom Al "aede i njene (odmetnute( skupine ISIL&
Cto %e sada iti s (dvosmjernim autoputom d#ihada( kojim je iz 7urope preko Turske
dalje u Siriju pro)ao veliki dio ora!a Al "aede$ ali ne samo to& Izvje)%a govore da su se i
mnogi Tur!i pridru#ili redovima Al "aede u Siriji$ a) kao i rojni europski islamistiki
militanti&
F;& lipnja turski dnevni list 2illi4et pi)e kako ISIL u svojim redovima ima oko ; <<<
Turaka$ )to je tursko ministarstvo unutarnjih poslova vrlo neuvjerljivo poku)alo
opovrgnuti&
Turska ovu geopolitiku utakmi!u nije igrala sama$ ali turska pomo% u politi!i
povezivanja Iraka i Sirije uz pomo% Al "aede kroz sunitska podruja u dolini 7ufrata je
posljednji avao u lijesu propale politike Ankare prema Siriji&
3a!ionalni odgovor na ovu novu situa!iju i treao iti da Ankara zaoravi na svoju
nemo%nu opsjednutost svrgavanjem vlade u ,amasku i da poradi s iskrenim savezni!ima
na prioritetima i sigurnosnim mjerama kako i za)titila svoje gra'ane od Al "aede i
ostalih skupina koje su proteklih dana pokazale da su Tur!i$ koliko god muslimani ili$ za
njih ipak (kafiri(&
Sirija ne posustaje i ide dalje u oslo!a&anju zemlje ' (ojni vrh FSA razoaran dao
ostavku na sve du"nosti
Cto se tie s Sirije$ FE& lipnja je sirijski predsjednik Bashar Al*Assad izjavio (kako Bapad
razmatra o promjeni politike koja je podr#avala terorizam u Siriji(&
(Sjedinjene ,r#ave i Bapad pokazuju znake promjena& Terorizam je sada na njihovom tlu&
Sada)nji i !iv)i ameriki du"nosni*i poku)avaju stupiti u kontakt s nama, ali se ne
usude z!og monih lo!ija koji na njih vr)e pritisak+, za lianonski dnevni list Al*
Akhar je izjavio Bashar Al*Assad&
2e'utim$ trea re%i da Bapad ne mo#e tako lako odustati od podr)ke (umjerenoj sirijskoj
opori($ koja je I& lipnja u Istanulu u Turskoj odr#ala sjedni!u na kojoj su se predlo#ili
kandidati od kojih i jedan konano treao zamijeniti saudijskog ovjeka u Sirijskoj
na!ionalnoj koali!iji$ dosada)njeg elnika Ahmada Al*>aru& 0ostupi li tako$ Bapad i
ujedno priznao da je !ijelo vrijeme podr#avao ekstremiste i da tzv& Sloodna sirijska
vojska nikada i nije ila oziljna oru#ana forma!ija koja je treala naslijediti Assadovu
vojsku u (novoj demokratskoj( Siriji&
Izgleda da je potpuno neva#no tko %e naslijediti Al*>aru$ udu%i da je na ojnom polju
devet visokih asnika FSA podnijelo kolektivnu ostavku na sve du#nosti i to zog
nesta)i!e vojne opreme i nedovoljne potpore (0rijatelja Sirije( 5:ashington i ostale
zemlje NATH saveza$ Turska$ Saudijska Araija i -atar op&a&6&
(Tra#imo od svojih ora!a da nam oproste na ovoj dana)njoj ostav!i i to )to se rje)avamo
svih odgovornosti kao zapovjednika na rati)tima i du#nosti u Vojnom vije%u($ poruilo je
devet najvi)ih asnika FSA u svom priop%enju od F8& lipnja&
Hstavku su dali zog injeni!e da Sirij!i jo) uvijek trpe ratna stradanja$ ali kao nisu
naveli Assadove snage$ koliko zloine koje ine ekstremistike skupine koje je FSA
poku)ala apsorirati u poku)aju svrgavanja vlade u ,amasku& 0otvrdili su da se rat u
najve%oj mjeri oslanjao na inozemnu pomo%$ pogotovo iz Saudijske Araije$ -atara i
Turske$ ali je ona na kraju uvijek zavr)avala u rukama Al Nusra Fronta$ Islamskog Fronta
ili ISIL*a&
Istoga dana je sirijska vojska osloodila grad -assa na sirijsko*turskoj grani!i$ kojega su
ekstremisti iz Al Nusra Fronta zauzeli u o#ujku ove godine$ a prekjuer je poeo i
organizirani povratak stanovni)tva$ koje ve%inom ine sirijski Armen!i& ,anas je du#
lianonske grani!e sirijska vojska pokrenula kampanju i)%enja nekoliko upori)ta
islamista du# lianonske grani!e$ gdje su se nakon osloa'anja planinskog podruja
"alamouna utvrdile manje skupine terorista koje u Siriju ulaze iz susjednog Lianona&
2e'utim$ postoje i (asni!i( tzv& Sloodne sirijske vojske koji su pre)li na stranu
islamistikih ekstremista$ )to se dogodilo u ,eir 7z*Boru gdje su se zakleli na vjernost
ISIL*u&
. tom su gradu u redove ISIL*a pristupili zapovjedni!i FSAA 2onir Al*2atar$ "anam Al*
-urdi$ Au +arun i Au Ad Al*3ahman$ prenosi dnevni list Al*Akhar&
Iako nema opravdanja za ovakav postupak$ pogotovo jer se radi o gradu u lizini irake
grani!e koji ini jedinstveni front s Irakom$ pozadina ove odluke tako'er le#i u injeni!i
da su Bapad$ Turska$ Saudijska Araija i -atar i u ,eir 7z*Boru igrali na kartu sekta)kih
podjela i islamskog fundamentalizma$ dok su u potpunosti zanemarili FSA koju su diljem
svijeta predstavljali kao udarnu snagu (nove i demokratske post*Assadove Sirije(&
,nevni list AsharK Al ALsat prije dva dana pi)e (kako su stanovni!i ,eir 7z*Bora
zaroljeni pod opsadom jo) od predsjednikih izora u Siriji i da im ponestaje hrane i
goriva(&
Ba AsharK Al*ALsat se putem Sk4pea iz etvrti Al*+amadi4eh u ,eir 7z*Boru javio Au
>affar$ lan lokalnog oporenog vije%a i rekao da je ;< <<< * 8< <<< zaroljeno u
podruju kojeg u okru#enju dr#e sirijske snage na jugu i zapadu$ a Islamska ,r#ava Iraka
i Levanta u preostalom podruju&
,eir 7z*Bor$ glavni grad sirijske pokrajine istog imena$ prije je io ogat grad na
oalama 7ufrata$ ali je u velikoj mjeri uni)ten u dvije i pol godine sukoa izme'u
ekstremista i vladinih snaga& Ve%ina sirijskih naftnih polja se nalaze u pustinjama koje
okru#uju grad i zog toga je prisutnost sirijske vojske od posenog znaaja$ jer i
napu)tanjem polo#aja ISIL konano stvorio kompaktan teritorij zajedno sa zauzetim
dijelovima zapadnog Iraka&
(Sam grad je podijeljen na dva dijela$ izme'u Sloodne sirijske vojske i re#ima& No$ u
posljednjih nekoliko mjese!i smo se previ)e orili protiv ISIL*i sada smo vrlo slai$ a
ponestaje nam i streljiva($ rekao je Au Sultan$ ora! rigade FSA BashaMir Al*Nusr&
. posljednjih tjedan dana je ISIL je preuzeo kontrolu nad mostom i glavnom auto!estom
preko rijeke 7ufrat$ koji je prije io spas za stanovnike u pounjenikim etvrtima$ a
zapovjedni!i FSA su mogli irati ili da se predaju$ kao )to su to uinili u +omsu i napuste
grad ez oru#ja$ ili da pre'u na stranu islamistikih militanata& Na #alost$ jedan dio
zapovjednika se odluio na drugu op!iju$ dok ostali ekaju pomo% koja nikad ne%e do%i$
)to i sami priznaju&
(0ounjenike skupine u ,eir 7z*Boru su umjerene i zog toga ne mo#emo na%i
sponzore($ rekao je +ussein$ ora! FSA rigade >a4sh Al*"asas$ koji je zarinut da i
ISIL mogao pre%i iraku grani!u i napasti grad novim i jaim oru#jem$ kojeg je ova
teroristika skupina zaroila irakim vojnim skladi)tima u 2osulu&
(Bnamo da od 2osula do nas mogu do%i za nekoliko sati& Hvo je tragedija& ISIL je
istinsko zlo& Hni uijaju sve($ rekao jer dr 2othana Al*7ssa$ lijenik koji se pridru#io
redovima FSA$ razoaran politikom onih koji su Siriju gurnuli u rat i onda im okrenuli
le'a$ a svu pomo% usmjerili prema skupinama za koje sada tvrde (da su opasnost po
svjetski mir i stailnost i da %e uiniti sve kako i se Irak 5)to je paradoks$ jer se sirijsko
oji)te ne mo#e promatrati u izdvojenom kontekstu od irakog op&a&6 ouvao kao
zajednika zemlja sva tri ravnopravna naroda(&
Na mogu%u suradnju Irana i Sjedinjenih ,r#ava u Iraku$ koju je navodno najavio iranski
predsjednik +assan 3ouhani$ glavni zapovjednik iranske vojske$ general +assan
Firouzaadi$ odluno je oda!io mogu%nost ilo kakve suradnje s 0entagonom&
(Nema potree za prisustvom iranskih snaga u Iraku& Suradnja izme'u Irana i SA,*a se
nikada ne%e dogoditi i to je esmisleno& ,auzimanje sjeverne irake pokrajine od
strane ISI--a je rezultat promi)ljenog i koordiniranog plana$ SA, i +illar4 =linton
su krivi za prisutnosti ISIL*a u regiji i ona je pokrenula kampanju prikupljanja nov!a za
tu skupinu& Hni su udarili temelje jaanju takfirista$ koji su okupili naivnu muslimansku
mlade# motiviranu d#ihadom& Sada su tu i zapovjedni!i i iv)i lanovi stranke BaMath$
koji su prejegli iz irake vojske& A ovi kriminal!i 5lideri ISIL*a6 koji nemaju snage da se
ore u ratu$ )alju mlade u doi od F? do E< godina da ginu& ISIL je poku)aj da se stvori
snaga koja %e udariti na zemlje otpora u regiji 5+ezollah$ Sirija Iran$ Irak op&a&6& SA,
poku)ava stvoriti uvjete za oru#anu interven!iju u poku)aju da uni)te vladu u Bagdadu$ a
u tom im poma#u skupine koje je u svom mandatu stvorila amerika dr#avna tajni!a
+illar4 =linton& Ne tre!a o!raati pa"nju na suze koje liju u .ashingtonu, jer su oni
i dalje savezni*i i sponzori terorista u regiji+, rekao je Firouzaadi&
Cto je to tono rekao 3ouhani$ da je general +assan Firouzaadi morao poja)njavati
kakve su namjere iranske vojskeN
0rema transkriptu izjave iranskog predsjednika$ nije ni ilo potree za oja)njenjem$ ali
re!imo )to je tono rekao i kako mediji uspiju tumaiti$ odnosno iskriviti istinu&
(Sve zemlje treaju ulo#iti zajednike napore kada je u pitanju terorizam& . ovom
trenutku se vlast u Iraku i narod Iraka ore protiv terorizma& Ba sada nismo vidjeli da su
Amerikan!i uinili ilo )to& Svaki put kad Amerikan!i odlue poduzeti mjere protiv
teroristikih skupina$ mi %emo to uzeti u ozir& 2e'utim$ odakle dolaze ove teroristike
skupineN Hne su do)le iz Sirije& Bar nije onda prolem )to zapadne zemlje i Amerika
podr#avaju teroristike skupineN 2i smo ih upozorili prije godinu dana da su ove
teroristike skupine opasnost za !ijelu regiju$ ali su im njihovi prijatelji u regiji poslali
oru#je($ rekao je +assan 3ouhani$ a The Telegraph je dodao (kako je jedan neimenovani
iranski du#nosnik za 3euters rekao da Iran mo#e raditi zajedno s Amerikan!ima u
suzijanju poune na Bliskom Istoku i da je to ideja o kojoj se raspravlja unutar iranskog
vodstva(&
>edno je sigurno$ a to je da svi oni koji su ili$ ili jo) uvijek jesu$ (0rijatelji Sirije($ a sada
su odjednom i (veliki prijatelji Iraka($ pla%aju !ijenu za potporu islamistima koje ve% tri
godine finan!iraju$ naoru#avaju i pru#aju im podr)ku$ sada strahuju jednako$ ako ne i
vi)e$ od Sirije i zemalja protiv kojih su te skupine koristili&
Sirija se uspjela oraniti$ iako preostaje jo) puno posla do potpunog osloo'enja svih
preostalih podruja koja pod nadzorom dr#e islamistike skupine$ dok FSA praktino
vi)e i ne postoji$
Teroristiki napad u Belgiji$ kojeg je poinio fran!uski dr#avljanin po povratku sa
sirijskog oji)ta$ je oznaio poetak op%e panike u 7uropskoj uniji i Sjedinjenim
,r#avama$ a talaka kriza turskih dr#avljana je najolji dokaz vladi u Ankari da je tri
godine vodila samouilaku politiku podr)ke skupinama koje imaju jedan jedini !ilj$ a to
je sekta)ko nasilje i rat do istreljenja$ pa ak i na teritoriju zemalja koje su im pru#ale
podr)ku& ,a Siriju je to svakako do!ra vijest, /e&utim, kako se sirijska vojska
snalazi vi)e nego do!ro u suz!ijanju po!une, sada tre!a misliti na Irak$
httpDOOLLL&advan!e&hrOvijestiOanaliza*liskog*istoka*turska*na*udaru*islamista*koje*je*
do*ju!er*pomagala*na*listu*teroristi!kih*skupina*stavili*i*al*nusra*front*u*siriji*u*tijeku*
potpuni*raspad*fsaO