Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN

TAHUN 6 (2014)
1.PENDAHULUAN
Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah bersama dengan pihak sekolah dan ahli jawatan kuasa
guru-guru tahun 6 bercadang untuk mengadakan Bengkel Teknik Menjawab Soalan Tahun 6
20!" #a akan diadakan pada $ %gos 20!"
"
2. RASIONAL
Bengkel Teknik Menjawab soalan didiadakan agar murid dapat mempelajari teknik &ang betul
semasa menjawab soalan U'S("
3. MATLAMAT
Bengkel ini bermatlamat untuk melahirkan pelajar &ang berilmu) beramal) dan cemerlang dalam
pelajaran"
4. OBJEKTIF.
!" *apat mengetahui cara atau teknik &ang betul untuk menjawab soalan U'S("
!"2 Meningkat prestasi murid-murid tahun 6
!"+ Membangkitkan minat murid-murid terhadap pelajaran"
!"! Menggalakkan kecemerlangan dalam mata pelajaran U'S(
!", Meningkatkan kemahiran ber-ikir membuat keputusan dan men&elesaikan masalah
secara analitis) kritis dan kreati-"
!"6 Mengha&ati sikap dan nilai intrinsik dalam sains seperti bersemangat ingin tahu)
ber-ikiran terbuka) serta bertindak dengan jujur) amanah) gigih dan objekti- dalam
segala usaha"
5. CADANGAN TARIKH DAN TEMPAT
Tarikh . $ %gos 20!
/ari . 0umaat
Masa . 1"+0 pagi 2 "+0 pagi
Tempat. a" Kelas Tahun 6
6. Sasara
" Murid-murid Tahun 6 3$ orang4 SK Sungai Bakas
!. P"rs#a$%a
5uru-guru tahun 6
&. P"'"(a)a Da P"*%s%a
Bengkel
+. P"ra$a)a ,a* '%-"r$.(a
unit 67*
unit komputer riba
1/.B"$a0a1a
BIL BAHAN JUMLAH
Kertas 8! (eam
2 9ail $ -ail
11. JA2ATAN KUASA
'engerusi . 7ik 6im Tan&it
35uru Besar SK Sg Bakas4
:" 'engerusi . ;ncik :&awai Unsa
3'enolong Kanan Kurikulum4
:" pengerusi 2 . ;ncik 8ugustine 8lbert 6ikau
3'enolong Kanan /;M4
:" 'engerusi + . 7ik :ur #<<atie :adia Subri
3'enolong Kanan Kokurikulum4
Setiausaha . 7ik :ur #<<atie :adia Subri
35uru Kelas Tahun 64
8hli 0awatankuasa . 7ik :oor Sharina Sha=ukalhali 35U(U BM4
'uan Marianne 5ee ;lam 35U(U B#4
;ncik 8ugustine 8lbert 6ikau 35U(U S8#:S4
;ncik :&awai Unsa 35U(U M8T;M8T#K4
DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH
3:U( #>>8T#; :8*#8 SUB(#4
Setiausaha Teknik Menjawab Soalan Tahun 6)
SK Sungai Bakas) Bakong
36#M T8:?#T4
5uru Besar)
SK Sungai Bakas) Bakong