Anda di halaman 1dari 38

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a

M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
1
DRAF
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN
KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA
TAHUN 4 6
DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (SJK)G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
2

1.0 PENGENALAN
Penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis merupakan
kemahiran asas Bahasa Malaysia. Kegagalan murid menguasai kemahiran ini
menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pendidikan formal dalam kelas aliran
perdana. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam
Gelombang 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2015 memberi
tumpuan kepada penambahbaikan sistem sedia ada, iaitu memperkenalkan pelaksanaan
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6.

Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia merupakan inisiatif KPM bagi memastikan murid yang
mempunyai masalah berbahasa dalam Bahasa Malaysia dapat menguasai kemahiran
berbahasa dengan baik. Dalam tempoh ini, murid yang mempunyai masalah dalam
Bahasa Malaysia akan mendapat bimbingan secara berfokus melalui modul Program
Membaca, Menulis, dan Mengira (ProTiM). Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia bertujuan memartabatkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu selaras dengan
dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI).


2.0 LATAR BELAKANG
2.1 KPM prihatin terhadap penguasaan kemahiran berbahasa terutamanya Bahasa
Malaysia (BM) dalam kalangan murid. PPPM (2013-2025) menyatakan tentang
pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia untuk murid Tahun 4 hingga
Tahun 6 yang mengalami masalah membaca, dan menulis dalam Bahasa
Malaysia. Inisiatif ini terkandung dalam Gelombang 1 PPPM 2013-2015,
iaitu memperkukuh sistem sedia ada.

2.2 Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia ini juga selaras dengan dasar
MBMMBI.

2.3 Program membasmi masalah membaca, menulis dan mengira (3M) ini turut menjadi
fokus utama dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 20062010 .

2.4 Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan. Hal
ini termaktub dalam Laporan Razak 1957 dan Laporan Rahman Talib 1961.
Oleh itu, penguasaan kemahiran Bahasa Malaysia penting untuk
memastikan semua murid dapat berinteraksi dengan baik dan sebagai
wahana merealisasikan perpaduan kaum.


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
3

3.0 RASIONAL

3.1 Memastikan setiap murid mahir dan cekap berbahasa dalam Bahasa Malaysia.
3.2 Menyediakan murid dengan kemahiran 3M (Membaca, Menulis dan Menaakul)
sebelum ke sekolah menengah.
3.3 Merapatkan jurang pencapaian murid antara jenis dan lokasi sekolah.
3.4 Menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid semasa berkomunikasi.
3.5 Mengeratkan perpaduan antara kaum.
3.6 Membina jati diri murid.
3.7 Memartabatkan bahasa kebangsaan.


4.0 KUMPULAN SASARAN

Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah hanya
akan dijalankan jika masih terdapat dalam kalangan murid:

i. Tidak menguasai literasi (LINUS) Saringan 2 Tahun 3
ii. Tahap Penguasaan (TP) 1 dan TP 2 Bahasa Malaysia dalam Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR)
iii. Tidak melepasi penguasaan praujian dan pascaujian ProTiM (2M)

5.0 KERANGKA KONSEP

INPUT/SUMBER
a) Kelas Linus
(Murid tidak menguasai
kemahiran literasi saringan 2
Tahun 3)

b) KSSR Bahasa Malaysia
(Murid Tahun 3 yang berada
pada TP 1 dan 2 )

c) ProTiM
(Praujian - murid yang belum
menguasai kemahiran Bahasa
Malaysia)
PROSES
Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia di luar jadual
waktu

OUTPUT/KELUARAN
Pencapaian 100% murid
dalam kemahiran Bahasa
Malaysia pada tahun 2015
Tahun Pencapaian
2014 4 94%
2015 5 100%
*Tidak termasuk murid
berkeperluan khas

OUTCOME/HASIL
Murid menguasai
kemahiran literasi dan
kemahiran Bahasa
Malaysia

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
4

6.0 OBJEKTIF

6.1 Memastikan 100 peratus murid normal Tahun 3 kohort 2013 menguasai
kemahiran Bahasa Malaysia pada tahun 2015.
6.2 Memastikan semua murid menguasai kemahiran berbahasa terutamanya Bahasa
Malaysia.
6.3 Memastikan standard Bahasa Malaysia dapat diselaraskan di semua sekolah.
6.4 Memartabatkan Bahasa Malaysia di SJK sebagai bahasa rasmi, bahasa
kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di bawah dasar MBMMBI.

7.0 MATLAMAT

Merealisasikan visi dan misi PPPM (2013-2025) serta meningkatkan prestasi pencapaian
Bahasa Malaysia dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).


8.0 PERANAN PENTADBIR

8.1 Peranan KPM

8.1.1 Membentuk Jawatankuasa Kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat
kebangsaan.
8.1.2 Mengadakan mesyuarat penyelarasan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama bahagian di KPM.
8.1.3 Mengadakan mesyuarat pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN).
8.1.4 Menyediakan garis panduan pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6.
8.1.5 Menyediakan modul untuk pembelajaran dan pengajaran Kelas
Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6
(modul ProTiM).
8.1.6 Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Mal aysi a Tahun 4 hi ngga Tahun 6 kepada semua JPN.
8.1.7 Menyediakan latihan dalam perkhidmatan kepada guru-guru yang
mengendalikan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga
Tahun 6.
8.1.8 Memantau pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4
hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah, Pejabat Pendidikan
Daerah (PPD) dan JPN.
8.1.9 Mengadakan dialog prestasi Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6 dengan pengarah JPN.


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
5

8.10 Mengumpulkan pelaporan pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga 6 daripada pihak JPN.
8.1.11 Melaporkan pencapaian pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada pihak Pengurusan
Tertinggi KPM.

8.2 Peranan JPN

8.2.1 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat negeri.
8.2.2 Mengadakan mesyuarat penyelarasan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hi ngga Tahun 6 bersama-sama PPD.
8.2.3 Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Mal ay s i a Ta hun 4 hi ng g a Ta hun 6 k epada PPD .
8.2.4 Menjadikan pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia sebagai
Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Pengarah Pendidikan Negeri.
8.2.5 Memastikan semua guru besar / pentadbir memahami prosedur
pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga
Tahun 6.
8.2.6 Mengumpul, menyemak dan membuat analisis data berkaitan
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6.
8.2.7 Membuat unjuran bilangan murid yang belum menguasai
kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia di peringkat JPN.
8.2.8 Memastikan sekolah melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di luar jadual waktu
persekolahan.
8.2.9 Memantau pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4
hingga Tahun 6 secara berkala.
8.2.10 Mengadakan dialog prestasi Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6 dengan pegawai pelajaran daerah.
8.2.11 Melaporkan secara berkala pencapaian murid Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysi a Tahun 4 hi ngga Tahun 6 kepada KPM.

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
6

8.3 Peranan PPD

8.3.1 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat daerah.
8.3.2 Mengadakan mesyuarat pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama guru besar.
8.3.3 Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru besar dan ketua
panitia Bahasa Malaysia.
8.3.4 Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan Kelas
Pemul i han Bahasa Mal aysi a Tahun 4 hi ngga Tahun 6.
8.3.5 Mengadakan dialog prestasi berkaitan Kelas Pemulihan Bahasa
Mal aysi a Tahun 4 hi ngga Tahun 6 dengan guru besar.
8.3.6 Menjadikan pencapaian murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6 sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PPD.
8.3.7 Membuat unjuran bilangan murid yang belum menguasai
kemahi ran Bahasa Mal aysi a pada peri ngkat daerah.
8.3.8 Memastikan sekolah melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia dengan berkesan.
8.3.9 Memastikan sekolah melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa
Mal aysia di jalankan di l uar jadual waktu persekolahan.
8.3.10 Melaporkan secara berkala pencapaian murid Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysi a Tahun 4 hi ngga Tahun 6 kepada JPN.

8.4 Peranan Guru Besar

8.4.1 Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah.
8.4.2 Me ma s t i k a n K e l a s P e mu l i h a n B a h a s a Ma l a y s i a
Tahun 4 hingga Tahun 6 dijalankan mengikut garis panduan yang
dikeluarkan oleh KPM.
8.4.3 Mengadakan mesyuarat pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 bersama-sama guru di sekolah.
8.4.4 Menerangkan prosedur pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru di sekolah.
8.4.5 Menjadikan pencapaian murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6 sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) guru
besar.
8.4.6 Memastikan data murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4
hingga Tahun 6 dikemukakan ke Pejabat Pelajaran Daerah pada
waktu yang ditetapkan.
8.4.7 Membuat unjuran bilangan murid yang belum menguasai
kemahiran berbahasa terutamanya Bahasa Malaysia di peringkat
JPN.

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
7

8.4.8 Memantau pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4
hingga Tahun 6 secara berterusan.
8.4.9 Mencerap pembelajaran dan pengajaran (PdP) guru di Kelas
Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 secara
berkala.
8.4.10 Mengenal pasti murid yang terlibat dalam kelas pemulihan Tahun 4
hi ngga Tahun 6 dengan mel aksanakan uj i an/sari ngan.
8.4.11 Melantik guru untuk mengajar Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6.
8.4.12 Memastikan tempat pelaksanaan yang sesuai dan kondusif bagi
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di
sekolah.
8.4.13 Menyediakan jadual Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4
hi ngga Tahun 6 di l uar j adual wakt u persekol ahan.
8.4.14 Mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa murid yang terlibat
dalam Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6.
8.4.16 Memastikan murid menghadiri Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
sepenuhnya.
8.4.17 Menyebar luas pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
kepada ibu bapa dan komuniti.
8.4.18 Memastikan pelaksanaan/pelaporan /pencapaian Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia menjadi agenda mesyuarat profesionalisme di
sekolah.
8.4.19 Menyediakan pelan alternatif untuk murid yang tidak mencapai
tahap penguasaan berbahasa Malaysia.

8.5 Peranan Guru

8.5.1 Merancang dan melaksanakan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6 mengikut garis panduan yang telah
ditetapkan.
8.5.2 Menyediakan rancangan pengajaran Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia.
8.5.3 Menjadikan pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid
Tahun 4 hingga Tahun sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) guru.
8.5.4 Memastikan dan merekodkan kehadiran murid ke Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia sepenuhnya.
8.5.5 Memastikan data murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4
hingga Tahun 6 dihantar kepada guru besar pada waktu yang
ditetapkan.
8.5.6 Melaporkan pencapaian murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada guru besar secara berterusan.


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
8

8.5.7 Menyediakan pelan alternatif untuk murid yang tidak mencapai
sasaran.
8.5.8 Menyediakan bahan sokongan yang bersesuaian dengan keperluan
murid.

8.6 Peranan Guru Pemulihan Khas

8.6.1 Menjadi ahli jawatankuasa Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia.
8.6.2 Menjalankan PdP Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia sekiranya
bilangan waktu mengajar kurang daripada 30 waktu seminggu.
8.6.3 Memberi khidmat bimbingan kepada guru Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia.
8.6.4 Menyediakan rancangan pengajaran Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia.

8.7 Peranan Ibu Bapa/Penjaga

8.7.1 Menyokong dan memberi kerjasama dalam pelaksanaan Kelas
Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 yang
dijalankan di sekolah.
8.7.2 Memastikan anak jagaan hadir dan mengikuti Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 yang dijalankan di
sekolah.

8.8 Peranan PIBG

8.8.1 Menyokong pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid
Tahun 4 hingga Tahun 6 di peringkat sekolah sama ada
dari segi kewangan dan sokongan moral.
8.8.2 Menyebar l uas pel aksanaan Kel as Pemul i han Bahasa
Malaysia murid Tahun 4 hingga Tahun 6 kepada semua ibu bapa.
8.8.3 Menjadi perantara antara pihak sekolah dengan ibu bapa murid
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 yang
terlibat.
8.8.4 Memastikan setiap murid pemulihan yang terpilih mengikuti
kelas pemulihan yang dirancang.

8.9 Peranan Komuniti

8.9.1 Menyokong pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia murid
Tahun 4 hingga Tahun 6 pada peringkat sekolah sama ada
kewangan atau pun sokongan moral.G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
9

9.0 PROSEDUR STANDARD OPERASI

9.1 Pentadbiran

9.1.1 Jadual Waktu

i. Agihan Waktu Mengajar

a) Dilaksanakan di luar jadual waktu persekolahan.
b) 2 hingga 5 jam seminggu.
c) Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan sebelum
atau selepas sesi persekolahan.
d) Jadual waktu hendaklah diberikan kepada guru, murid dan ibu bapa
yang terlibat.
e) Bekerj asama dengan j awatankuasa i nduk j adual waktu.

ii. Bilangan Murid

Maksimum 5 orang murid bagi setiap Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia.

iii. Penyediaan jadual waktu

a) seorang guru untuk 2 hingga 5 jam PdP semi nggu; atau
b) lima orang guru untuk 2 hingga 5 jam PdP seminggu; atau
c) seorang guru berdasarkan kemahiran; atau
d) pi l i han- pi l i han l ai n ber dasarkan kebi j aks anaan Gur u
Besar.

iv. Pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 mestilah menggunakan Bahasa
Malaysia sepenuhnya.

9.1.2 Pengurusan Fail

i. Fail Induk Pengurusan
! Pelan Tindakan
! Takwim
! Carta Gantt
! Jadual Waktu
! Surat Keluar / Masuk
! Borang Tindakan Susulan


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
10

ii. Fail Individu Murid
! Borang Pencalonan
! Profil Murid
! Salinan Surat Persetujuan Ibu Bapa

iii. Fail Guru
! Data Prestasi Murid (Individu)
! Data Praujian ProTiM
! Data Pascaujian ProTiM
! Rekod Pencapaian Murid
! Rekod Persediaan Mengajar (Boleh ditulis dalam bentuk
helaian)
! Rekod Kedatangan Murid

9.1.3 Rekod Kedatangan Murid
Rekod Kedatangan Murid di Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia hendaklah
disediakan bagi merekodkan kehadiran murid setiap kali kelas dijalankan.

9.2. Sumber Kewangan
9.2.1 Pihak Pentadbir sekolah disarankan merujuk kepada Pekeliling Kewangan
Bil:2/91KP1573/17/ jld.8 (78) bth. 11 Feb. 1991 ( Di bawah Bantuan
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling)
9.2.2 Pihak pentadbir sekolah perlu memastikan peruntukan PCG bagi
Bahasa Malaysia diguna sama untuk penyediaan bahan bantu
mengajar Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia.
9.2.3 Pihak pentadbir sekolah boleh memohon bantuan kewangan daripada
PIBG/Komuniti.

9.3 Pelantikan Guru
Semua guru boleh dilantik sebagai guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Tahun 4 hingga Tahun 6. Guru yang dilantik mestilah berkemahiran Bahasa
Malaysia dengan baik.

9.4 Pencalonan Murid

Pencalonan murid adalah berdasarkan kepada pencapaian dalam:
i. Kelas LINUS (belum menguasai literasi)
ii. KSSR Bahasa Malaysia (TP 1 dan TP 2)
iii. ProTiM (Praujian)G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
11

9.5 Pelaksanaan program

Bermula pada tahun 2014 selepas praujian ProTim

9.6 Bahan sokongan

9.6.1 Modul ProTiM yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan
Kurikulum (BPK).
9.6.2 Bahan-bahan sokongan lain yang sesuai
G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
12

10.0 CARTA ALIR

CARTA ALIR PELAKSANAAN
KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIABelum
menguasai
kemahiran
berbahasa
meneruskan
pengajaran
pemulihan
Bahasa Malaysia


Murid
LINUS (Saringan 2 Tahun 3)
KSSR ( TP 1 & 2)

Keputusan
Praujian
ProTiM
Belum menguasai
Pengajaran dan
pembelajaran
Keputusan
Pascaujian ProTiM

Murid belajar
seperti biasa
Sudah menguasai

Praujian ProTiM
Pascaujian ProTiM

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
13

11.0 SOP GURU PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6
Waktu PdP guru
pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga
6 selama 2 hingga 5 jam
seminggu di luar PdP.
Membantu murid Tahun 4
hingga 6 yang tidak
menguasai kemahiran
asas bertutur, membaca,
menulis dan menaakul.
SOP GURU PEMULIHAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4
HINGGA TAHUN 6
Kelas Pemulihan
Bilangan murid dalam PdP
tidak melebihi 5 orang
untuk seorang guru.
(Nisbah Guru : Murid; 1 : 5)
Menyediakan BBM untuk
murid pemulihan Bahasa
Malaysia
Menyediakan perancangan strategik
untuk peningkatan pencapaian murid
yang tidak menguasai kemahiran
membaca dan menulis Bahasa
Malaysia
Mengadakan Program Intervensi
untuk murid pemulihan BM

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
14

12.0 PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6
PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BMMula
Menghadiri mesyuarat jawatankuasa pelaksana Kelas Pemulihan BM
Mendapat data murid yang tidak menguasai LINUS/KSSR TP 1 dan TP 2 daripada
guru BM tahun 3 sebelumnya
Menjalankan praujian ProTiM kepada murid yang telah dikenal pasti
Menyediakan pelan tindakan/intervensi untuk murid Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia
Melaksanakan PdP murid Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia yang telah dikenal pasti
Melaksanakan pascaujian ProTiM
Membuat analisis kepada murid pemulihan selepas selesai pelaksanaan modul ProTiM
Membuat pelaporan pencapaian Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
(Murid menguasai BM masuk arus perdana, belum menguasai BM akan
meneruskan PdP pemulihan pada tahun yang berikutnya)

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
15

13.0 SOP GURU KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 SEMASA PdP

SOP GURU KELAS PEMULIHAN BM SEMASA PdP


Mula
Merekod kehadiran murid pemulihan BM
Melaksanakan PdP kepada murid pemulihan BM
Membuat refleksi PdP

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
16

14.0 PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6 SELEPAS
PROSES PdP

PROSES KERJA GURU KELAS PEMULIHAN BM SELEPAS PROSES PdP


Mula
Memaklumkan hasil dapatan bimbingan dan tahap pencapaian murid kelas
pemulihan kepada pihak pentadbir sekolah
Mengumpul, merekod dan menyimpan maklumat hasil dapatan selepas bimbingan
Melaporkan perkembangan dan pencapaian kepada pentadbir, PPD, JPN
Merangka pelan tindakan susulan/intervensi


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
17

15.0 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 HINGGA
TAHUN 6

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KELAS PEMULIHAN BM


Pengerusi
Guru Besar

Timbalan Pengerusi
PK Kurikulum
Naib Pengerusi
PK HEM
PK Petang
PK Pendidikan Khas
Setiausaha
Ketua Panitia BM
AJK
Semua Guru yang Dilantik
Guru Pemulihan


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
18

16.0 TERMA RUJUKAN (TOR)

BIL TERMA KETERANGAN RUJUKAN
1
Jenis dan lokasi
sekolah
Jenis SJK(C) dan SJK(T)
Lokasi bandar, luar bandar dan
pedalaman

PPPM 2013-
2025,
EMIS
2
Mengeratkan
perpaduan antara
kaum
Semangat penyatuan antara Melayu, Cina,
India, Bumiputera dan lain-lain melalui
Bahasa Malaysia

Kamus
Dewan,
PPPM 2013-
2025
3
Unjuran bilangan
murid
Jangkaan pengurangan murid yang belum
menguasai kemahiran berbahasa Bahasa
Malaysia

LINUS,
KSSR-PBS,
ProTiM
4
Pegawai Pendidikan
Daerah
Ketua Jabatan di Pejabat Pendidikan
Daerah


5
Melaporkan secara
berkala
Setiap bulan kepada guru besar, PPD , JPN
dan KPM


6 Jawatankuasa kerja
Kumpulan pelaksana pada peringkat KPM,
JPN, PPD dan sekolah


7 Tempat pelaksanaan
Bilik darjah atau mana-mana ruang yang
sesuai dan kondusif untuk PdP


8
Garis panduan yang
ditetapkan
Garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM
dan perlu dipatuhi


9 Kehadiran sepenuhnya
Semua murid Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia wajib hadir dan direkodkan


10 Fail induk pengurusan
Dimasukkan di dalam Fail Induk Panitia
Bahasa Malaysia

11
Kelas Pemulihan yang
dirancang
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia yang
dirancang di luar jadual waktu
(Penetapan guru, kelas, murid dan jadual
waktu)


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
19

BIL TERMA KETERANGAN RUJUKAN
12
Semua guru boleh
dilantik
Semua guru terlatih boleh dilantik. Guru
pelatih, guru ganti dan guru sandaran
tidak terlatih tidak boleh dilantik
13 Pentadbir sekolah
Guru besar, penolong-penolong kanan


14
Pelaksanaan Kelas
Pemulihan BM
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia bermula
Tahun 2014.

2014 2015 2016 2017 2018
Tahun
4
Tahun
5
Tahun
6

Tahun
4
Tahun
5
Tahun
6

Tahun
4
Tahun
5
Tahun
615 Komuniti
Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO),
Pertubuhan Swasta, Masyarakat
Setempat, JKKK, MGB, Pejabat Daerah dan
lain-lain.


16 ProTiM
Program Tiga M( Membaca, menulis dan
mengira)

17 LINUS Program Literasi dan Numerasi
Buku Program
LINUS
18
KSSR Tahap
Penguasaan 1 dan
Tahap Penguasaan 2
(TP)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
Tahap Penguasaan 1 Sangat Terhad
Tahap Penguasaan 2 Terhad


19 Luar jadual waktu
Sebelum atau selepas waktu persekolahan
sehingga 2 hingga 5 jam seminggu.
Tidak boleh mengganggu waktu PdP
murid.

Buku Panduan
PPPM 2013-
2025,
20
Standard Bahasa
Malaysia
Bentuk bahasa yang betul/gramatis dan
diterima oleh semua penutur

Kamus Dewan
Edisi Keempat
21 PIBG

Persatuan Ibu Bapa dan GuruG a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
20

BIL TERMA KETERANGAN RUJUKAN
22 Pelantikan guru

Surat pelantikan yang ditandatangani oleh
guru besar


23 Standard operasi
Prosedur tertentu yang ditetapkan bagi
menjamin kualiti dan kredibiliti yang
ditetapkan untuk mencapai sasaran

Perfomance
Standard DBP
24 Peruntukan PCG
Garis panduan pengurusan kewangan
peruntukan bantuan persekolahan ke
sekolah berdasarkan per kapita dan
enrolmen murid.

SP Kewangan
Bil. 8 /2012
25 Pelan tindakan
Langkah-langkah tindakan yang diambil
untuk mencapai satu tujuan

Kamus Dewan
Edisi Keempat
26 Intervensi
Tindakan awal dalam mengesan
keupayaan murid dan mengambil langkah
membantu mengatasi masalah yang
dikesan


27 Pencalonan murid
Mencadangkan atau mengemukakan
nama murid untuk mengikuti Kelas
Pemulihan Bahasa Malaysia


28 Saringan
Hasil daripada proses mengesan murid
yang layak mengikuti Kelas Pemulihan
Bahasa Malaysia


29 Prosedur kerja
Proses kerja yang disediakan mengikut
prosedur yang ditetapkan


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
21


BIL TERMA KETERANGAN RUJUKAN
30 2 jam hingga 5 jam


Jam Deskripsi
5 jam ! Murid Linus yang
tidak menguasai
Konstruk 1-2
! Murid Tahap
Penguasaan (TP) 1
dan TP 2 dalam KSSR
4 Jam ! Murid Linus yang
tidak menguasai
Kontruk 3-6
3 jam ! Murid Linus yang
tidak menguasai
konstruk 7-10
2 Jam ! Murid Linus yang
tidak menguasai
konstruk 11-12
!

31
Semua guru boleh
dilantik

Bil Kriteria
1 Guru Bahasa Malaysia
2 Bukan guru Bahasa Malaysia
perlu sekurang-kurangnya
memperoleh gred B4 atau B-
dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia atau
setaraf dengannya (bagi
sekolah yang kurang guru
opsyen BM).
3 Guru yang mengikuti kursus
bahasa Malaysia jangka
pendek yang dianjurkan oleh
IPG/ UniversitiG a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
22


17.0 RUMUSAN

Garis Panduan ini menjadi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 mulai tahun 2014. Diharapkan
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak
demimembantu murid-murid yang menghadapi masalah penguasaan kemahiran
berbahasa Bahasa Malaysia, selaras dengan hasrat yang terkandung dalam
PPPM 2013-2025.
G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
23


Soalan Lazim

1. Apakah Objektif pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6
di SJK?

Objektif pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK
adalah untuk Memastikan 100 peratus murid normal Tahun 3 kohort 2013 menguasai
kemahiran Bahasa Malaysia pada tahun 2015, menguasai kemahiran berbahasa
Bahasa Malaysia, memastikan standard Bahasa Malaysia dapat diselaraskan di semua
sekolah dan memartabatkan Bahasa Malaysia di SJK sebagai bahasa rasmi, bahasa
kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di bawah dasar MBMMBI.

2. Siapakah murid yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga
Tahun 6 di SJK?

Murid yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di
SJK ialah murid tidak menguasai kemahiran Literasi (LINUS) saringan 2 Tahun 3, m urid
Tahun 3 yang berada pada TP 1 dan 2 dalam KSSR dan murid yang belum menguasai
kemahiran Bahasa Malaysia semasa praujian ProTim.

3. Berapa lama masa pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6
di SJK?

Pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK mengambil
masa 2 jam hingga 5 jam mengikut keperluan murid.

4. Siapakah guru yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga
Tahun 6 di SJK?

Guru yang terlibat dengan kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6
di SJK ialah semua guru terutamanya guru bahasa Malaysia, guru yang memperoleh
keputusan Bahasa Malaysia SPM sekurang-kurang B4 atau B- dan guru yang pernah
atau telah mengikuti kursus Bahasa Malaysia jangka pendek yang dianjurkan oleh IPGM/
Universiti.

5. Bagaimanakah pemilihan murid ke kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga
Tahun 6 di SJK?

Pemilihan murid ke kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK
adalah melalui keputusan Linus saringan 2 tahun 3, Keputusan PBS tahun 3, murid yang
dicalonkan oleh guru. Kesemua murid ini akan mengambil praujian ProTim dan mereka
yang tidak melapas pra ujian inilah yang akan terlibat dalam kelas pemulihan Bahasa
Malaysia.

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
24


6. Adakah murid berkeperluan khas terlibat dalam pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK?

Murid berkeperluan khas tidak terlibat dalam pelaksanaan kelas pemulihan Bahasa
Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK.

7. Bilakah kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK dijalankan?

Kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK akan bermula pada
tahun 2014.

8. Adakah kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK dijalankan
dalam waktu PdP atau di luar PdP?

Kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6 di SJK dijalankan di luar
PdP.

9. Berapa orang murid yang terlibat dalam satu kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun
4 hingga Tahun 6 di SJK?

Murid yang terlibat dalam satu kelas pemulihan Bahasa Malaysia Tahun 4 hingga
Tahun 6 di SJK ialah seramai 5 orang.


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
25


LAMPIRAN A

BORANG PENCALONAN
KEMASUKAN KE KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA
TAHUN 20....

1. Nama Sekolah : .............................................................. 2. Kelas : .........................................
3. Nama Murid : ........................................................................................................................
4. Jantina : 5. Tarikh Lahir : ................................
6. Kaum / Bangsa : Melayu Cina India Lain-lain
7. No. Sijil Lahir : .............................................................................................
8. Umur : .............................................................................................
9. Jantina : .............................................................................................
10. Jumlah Kedatangan : ............................................................................................
(Tahun Sebelumnya)

11. Sebab-sebab dicalonkan ke Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
(Tandakan ! pada kotak yang sesuai)

11.1. Tidak Menguasai Saringan LINUS Konstruk ..........................
11.2. Tidak melepasi Ujian PraProTiM Markah ............................
11.3. Tidak melepasi TP KSSR TP ....................................
11.4. Masalah Kesihatan Nyatakan:............................
11.4 Cadangan guru mata pelajaran
11.5. Permintaan ibu bapa
11.6. Cadangan Guru Besar
11.7. Lain-lain
Nyatakan: ..................................................................................................................................
Tandatangan Guru Kelas Tarikh : ...............................


L P


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
26


LAMPIRAN B

BORANG PROFIL MURID KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA
TAHUN 20.............


1. Nama Sekolah : .............................................................. 2. Kelas : .........................................
3. Nama Murid : ........................................................................................................................
4. Jantina : 5. Tarikh Lahir : ................................
6. Kaum / Bangsa : Melayu Cina India Lain-lain
7. No. Sijil Lahir : ...................................... Umur : .......................................................
9. Bil. Adik-beradik : ....................... anak ke : ...............
10. Tarikh Masuk Sekolah:..............
11. Alamat Rumah : ........................................................................................................................
........................................................................................................................
12. Bandar/Luar Bandar: ................................ Jarak dari sekolah: ....................................................
13. Cara ke sekolah : ........................................................................................................................
14. Nama ibu/bapa : ........................................................................................................................
15. Nombor Telefon Bimbit: ............................................... 16. Pekerjaan ibu/bapa: ..........................
17. Latar belakang Pendidikan Ibu bapa/penjaga: ................................................................................
(Sekolah Rendah, Menengah, Maktab, Universiti)


Tandatangan guru Tarikh:

.......................................-photo-
L P


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
27


LAMPIRAN C
Contoh Borang Ujian Saringan (Praujian ProTiM)

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA
TAHUN :...............................

BIL KEMAHIRAN
(IKUT UNIT)NAMA MURID

Skor
Keseluruhan

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
28


Lampiran D

Contoh Borang Hasil Penilaian yang telah dijalankan (Pascaujian ProTiM)


NAMA : ________________
TAHUN : ________________
SEKOLAH : ________________


BIL NAMA MURID
JANTINA KAUM
MARKAH LULUS MENGIKUT UNIT
L P M C I L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Disediakan oleh: Disahkan oleh:

...................................... ...............................
Nama:
Guru Kelas Pemulihan BM Guru BesarG a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
29Lampiran E

Contoh Rancangan Pengajaran


CONTOH 1 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA

Tajuk : Membaca dan menulis suku kata terbuka

Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran,
1. Murid dapat membaca suku kata terbuka
2. Murid dapat menulis suku kata terbuka

Aktiviti : 1. Guru mengedarkan 10 gambar yang terdapat suku kata terbuka
Contohnya pasu, keju, baja, kerusi, kereta
2. Murid diminta menyebut nama gambar tersebut secara individu dan
kumpulan
3. Murid boleh menyebut suku kata terbuka mengikut gambar
4. Murid melengkapkan suku kata berdasarkan gambar

Refleksi : Semua murid boleh membaca dan menulis suku kata terbuka dengan
betul.

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
30Lampiran F


CONTOH2 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA

Tajuk : Membaca Ayat Tunggal dengan sebutan yang betul serta intonasi yang
jelas dan lancar

Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran, murid dapat membaca 5
ayat tunggal yang ditunjukkan dengan betul dan lancar

Aktiviti : 1. Guru mengedarkan beberapa keping kad perkataan.
Contohnya: perpustakaan , menghias , membuat
2. Murid diminta menyebut perkataan tersebut (sebutan lancar dan jelas)
3. Guru menunjukkan kad ayat tunggal
4. Guru meminta murid membaca bersama-sama (bacaan mekanis)
5. Murid diminta membaca secara individu (penilaian)

Refleksi : Semua murid boleh membaca 5 ayat yang diberi dengan jelas dan lancarG a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
31

Lampiran G

CONTOH 3 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA

Tajuk : Membaca dan menulis perkataan diftong

Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran,
1. Murid dapat membaca 6 perkataan diftong
2. Murid boleh menulis 6 perkataan diftong

Aktiviti : 1. Murid mengambil kad perkataan yang mengandungi diftong
Contoh: pulau, kedai, pakai, helai, lebai, boroi, pukau
2. Murid menyebut perkataan diftong secara individu dan kumpulan
3. Murid mengeja perkataan diftong dengan betul
4. Murid melengkapkan dan menulis perkataan diftong

Refleksi : Semua murid dapat membaca dan menulis perkataan diftong

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
32

Lampiran H

CONTOH 4 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA
Tajuk : Bapaku pulang dari kota

Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran,
1. Murid dapat membaca cerita pendek yang diberi dengan intonasi dan
sebutan yang jelas dan lancar
2. Murid boleh menjawab 5 soalan pemahaman yang diberi dengan tepat
dan betul .

Aktiviti : 1. Guru mengedarkan petikan cerita pendek bertajuk 'Bapaku pulang dari
kota'
2. Guru meminta murid membaca bersama-sama petikan yang diberi
(bacaan mekanis)
3. Murid diminta membaca secara individu (penilaian)
4. Murid diberikan soalan pemahaman dan diminta untuk menjawab
5. Berbincang mengenai jawapan dan semakan jawapan pelajar (penilaian)

Refleksi : 1. Semua murid boleh membaca petikan yang diberi dengan jelas dan
lancar
2. Semua murid boleh menjawab 5 soalan pemahaman dengan tepat dan
Betul


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
33

Lampiran I

CONTOH 5 - PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA

Tajuk : Menulis ayat dalam perenggan

Objektif : Di akhir proses pembelajaran dan pengajaran,
Murid dapat menulis ayat dalam bentuk perenggan

Aktiviti : 1. Guru mempamerkan lima gambar pada papan tulis
2. Murid mengambil kad ayat yang disediakan dan padankan dengan
gambar
3. Murid membaca ayat yang lengkap berdasarkan gambar mengikut
urutan
4. Murid menulis ayat yang lengkap berdasarkan kad ayat mengikut
urutan dalam satu perenggan

Refleksi : Semua murid dapat menulis ayat dalam satu perenggan
G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
34

Lampiran J
Cadangan Jadual Waktu A
(sekolah 2 sesi)

Hari/masa 6.30-7.00 pagi
( 30 minit)
(Sabah & Sarawak)
7.15-7.45 pagi
(30 minit)
(Semenanjung)
2.00-3.00 petang
(1 jam)
(Semenanjung)
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat

Cadangan Jadual Waktu BCadangan Jadual Waktu C
(sekolah satu sesi)

Hari/masa 6.30-7.00 pagi
( 30 minit)
(Sabah & Sarawak)
7.15-7.45 pagi
(30 minit)
(Semenanjung)
2.00-3.00 petang
(1 jam)
(Semenanjung)
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Hari/masa 6.30-7.00 pagi
( 30 minit)
(Sabah & Sarawak)
7.15-7.45 pagi
(30 minit)
(Semenanjung)
2.00-3.00 petang
(1 jam)
(Semenanjung)
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
35

Lampiran K
Cadangan Jadual Waktu DNota :
1. Bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia bermula
pada hari Ahad hingga Khamis, manakala negeri-negeri lain kelas pemulihan bermula pada
hari Isnin hingga Jumaat.
2. Masa diperuntukkan adalah 2 hingga 5 jam seminggu.
3. Pindaan jadual tertakluk kepada pihak pengurusan sekolah.Hari/masa 6.30-7.00 pagi
( 30 minit)
(Sabah & Sarawak)
7.15-7.45 pagi
(30 minit)
(Semenanjung)
2.00-3.00 petang
(1 jam)
(Semenanjung)
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat

G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
36


Lampiran L

Contoh Surat Pelantikan Guru Pemulihan Bahasa Malaysia


KEPALA SURAT SEKOLAH


Rujukan:
Tarikh :

Tuan/Puan/Encik/Cik

----------------------------------
----------------------------------


Tuan/Puan,

PELANTIKAN GURU PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Tuan/Puan/Encik/Cik ................................................................
(No. KP :.............................) telah dilantik sebagai Guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di
SJK........................................................................ mulai .................................

3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan dikehendaki melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di
Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di luar waktu pengajaran dan pembelajaran agar matlamat Kelas
pemulihan Bahasa Malaysia untuk mengatasi masalah penguasaan kemahiran Bahasa Malaysia
(menulis dan membaca) tercapai.

4. Pelantikan ini hendaklah dipatuhi. Sebarang pertukaran Guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
mestilah dirujuk kepada pentadbir sekolah untuk kelulusan.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,


..................................................
( )


G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
37

Lampiran M

Contoh Surat Makluman Ibu Bapa


KEPALA SURAT SEKOLAH


Rujukan:
Tarikh :

Tuan/Puan/Encik/Cik

----------------------------------
----------------------------------


Tuan/Puan,

PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA 2014

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa anak Tuan/Puan/Encik/Cik .............................................................
(No. Sijil Lahir :.............................) telah dikenal pasti untuk mengikutiKelas Pemulihan Bahasa Malaysia
tahun ............................... mulai .................................

3. Sehubungan dengan itu, anak tuan/puan dikehendaki hadir mengikuti Kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia. Kelas ini akan dijalankan di luar waktu pembelajaran supaya anak tuan/puan dapat menguasai
kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia dengan baik.

4. Kerjasama tuan/puan sangat dihargai. Sebarang pertanyaan sila hubungi _______________
melalui talian ________________.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,


..................................................
( )
G a r i s P a n d u a n P e l a k s a n a a n K e l a s P e m u l i h a n B a h a s a
M a l a y s i a T a h u n 4 h i n g g a 6

SULIT
38

Jawatankuasa Kerja Penyediaan Buku Garis Panduan
Pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia
Pengurus Program
Rusdi bin Mat Nor Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Ahli Panel
Dr Roziah binti Abdullah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Dr Jafri bin Abu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Hjh Tuslah binti Abdan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Ismail bin Ibrahim Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Norhafizah binti Kamaruddin Bahagian Perkembangan Kurikulum
Norliah binti Mohd Amin Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
Shafiron bin Hashim Lembaga Peperiksaan
Suaini binti Mohd Amin Bahagian Buku Teks
Khawidah binti Abd Samad Bahagian Pendidikan Guru
Tajudin bin Abdullah Bahagian Sukan
Hjh Siti Khadijah binti Hj Mion Bahagian Kokurikulum
Aishah binti Othman Bahagian Teknologi Pendidikan
Nor Zalina binti Nasir Bahagian Pendidikan Khas
Norhayati binti Aziz@Esa Intitut Aminuddin Baki
Siti Nafsiah binti Ismail Institut Pendidikan Guru Malaysia
Nordin bin Ismail Jabatan Pendidikan Negeri Perlis
Mubarak Ali bin Rakhir Mohamed Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
Kamarozaman bin Hj Ahmad Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
Zoraimi bin Shariff Jabatan Pendidikan Negeri Perak
Rubiaton binti Ibrahim Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
Nasri bin Ramli Jabatan Pendidikan Negeri Negeri Sembilan
Harun bin Mahbut Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
Hesam bin Mohd Kasron Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Mohamad Hashim bin Ismail Jabatan Pendidikan Negeri Pahang
Ab. Abid bin Mohamad Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu
Meor Mohamad Zain bin Meor Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan
Hanri bin Hamden Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak
Noorartini binti Hj Arjikal Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
Azizah binti Jupri Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Afandi bin Nasir Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan
Muhammad Aris bin Shuib Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya
Cheng Yew Teck Guru Besar SJK(C) Kepong 1, Kuala Lumpur
Sitha A/P Thangavaloo Guru Besar SJK(T) Ladang Bukit Jalil, Kuala Lumpur
Chong Not Mooi Guru Besar SJK(C)Nan Yik Lee Rubber, Kuala Lumpur
Mariyamal A/P Sinathamby Nadarajah Guru Besar SJK(T) Sungai Besi, Kuala Lumpur
Chng Sim Imm Guru Besar SJK(C)Yoke Nam Oug, Kuala Lumpur
Goh Ai Guat Guru Besar SJK(C)Chung Hua Klang, Kota Kemuning, Selangor
T Hanaseelan A/L N. Seethapathy Guru Besar SJK(T) Ladang Rinching
Chin Ah Soon Guru Besar SJK(C) On Pong 2, Hulu Langat Selangor
Arasirani A/P Chelliah Guru Besar SJK(T) Batu Caves, Selangor
Chew Hock Jin Guru Besar SJK(C) Subang, Selangor
A. Rajendra Devi Guru Besar SJK(T) Bestari Jaya, Selangor
Malarkodi A/P Krishnan Pen. Kanan (HEM) SJK(T) Jalan San Peng, Kuala Lumpur