Anda di halaman 1dari 9

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SJK(T) ALOR GAJAH 2014


A. SWOT
Kekuata ( S ) Ke!e"a#a ( W )
1. Semua guru dan kekuatan sekolah memberi
kerjasama dalam Program / aktiviti yang dijalankan
bagi meningkatkan prestasi murid.
2. Pentadbir memberi kerjasama sama ada dari segi
pengurusan atau kewangan bagi mengendalikan
program peningkatan psikososial murid.

3. Pihak PIB sentiasa bersedia memberi bantuan dari
segi tenaga dalam penyelesaian masalah sosial.
1. Bilik khas untuk menemui klien kurang memuaskan

2. !idak ada guru pakar dalam bidang kaunseling.

3. !erdapat kekangan masa untuk berjumpa dengan klien kerana
menggangu pengajaran dan pembelajaran.
$e!ua% ( O ) &a'a(a ) A*a"a ( T )
1. Sokongan padu daripada PIB dalam menyelesaikan
sesuatu "asalah
2. "enggunakan tenaga pro#essional daripada kalangan
pakar pen$eramah untuk memberi motivasi dan
bimbingan kea rah kesedaran kejayaan hidup mereka
3. uru bimbingan diberi peluang mengikuti kursus dan
menjadi #asilitator dari masa ke semasa untuk
meluaskan pengetahuan
1. !erdapat segolongan besar murid%murid yang kerap ponteng
Sekolah
2. !iada pengawasan atau pemerhatian kepada anak%anak
mereka dalam pengurusan diri di rumah.
3. !erdapat ibu bapa yang tidak sedar kepentingan pelajaran bagi
anak mereka
$ENE$ATAN STRATEGI MENGIKUT ISU+ MATLAMAT+ OBJEKTI,+ K$I DAN SASARAN
ISU
STRATEGIK
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTI, K$I TO- SASARAN INISIATI,)
2012 201. 2014 STRATEGI
1.Bilangan
murid
ponteng
sekolah
meningkat
"embasmi
sikap murid
ponteng
sekolah
"emastikan
kehadiran murid
men$apai 1&&'
(adar murid
ponteng sekolah
menurun ke
tahap &'
Peratus ponteng
sekolah
menurun ke
tahap 3&'
(ehadiran
meningkat
kepada )&'
(ehadiran
meningkat
kepada )&'

1. *ondaan ke
semua kelas pada
setiap hari.
2. perjumpaan
dengan ibu
bapa
3. Bimbingan
Individu /
kelompok

2.Bilangan
murid tidak
buat latihan
+ kerja rumah ,
"emastikan
semua murid
menyiapkan
latihan dalam
masa yang
ditentukan
Supaya murid -
murid sedar
kepentingan
pelajaran untuk
masa hadapan
Bilangan murid
tidak
menyiapkan
latihan kurang
di bawah 1&'
Peratus murid
tidak
menyiapkan
kerja .&'
/&' murid
dapat
menyiapkan
latihan yang
diberi dalam
masa yang
ditetapkan
/0' murid
dapat
menyiapkan
latihan yang
diberi dalam
masa yang
ditetapkan
1. Sesi bimbingan
(elompok
2. teknik
pengurusan
masa
3. Program
mentor%
"entee
$ELAN TAKTIKAL
STRATEGI 1 / Me"'a0"1 01ka2 "u(13 24te% 0ek4!a#
BIL R$ROGAM)
$ROJEK
$I$$ TANGGUNG
JAWAB
TEM$OH
HARI
KOS)SUMBER OUT$UT K$I $ELAN
KONTIGENSI
1 *ondaan semua
kelas
!eras 2 Pn.P.!hilagam
+BS",
Setiap hari Peratus
bilangan
murid
ponteng
sekolah
kurang
Peratus
kehadiran
meningkat
/& '
Pertemuan
dengan murid
pada setiap hari
2 Perjumpaan
dengan ibu bapa
!eras 1 1 2 Pn.P.!hilagam
+BS",
2 kali
sebulan
*" 20&.&& Bilangan
murid sedar
kepentingan
pelajaran
meningkat
)&'
Bilangan
peratus
murid
ponteng
sekolah
menurun ke
1&'
Perjumpaan
dengan ibu
bapa di waktu
sekolah dan di
rumah pada
waktu petang
3 Bimbingan
individu dan
kelompok
!eras 11 2 Pn.P.!hilagam
+BS",
2 kali
sebulan

%
"urid yang
ponteng
sekolah
sedar bahaya
Sebalik
ponteng
sekolah
"en$apai
kehadiran
1&&'
Sesi bimbingan
di sekolah
$ELAN TAKTIKAL
STRATEGI 2 / Me"a0t1ka 0e"ua "u(13 "e51a2ka !at1#a (u"a# 3a!a" "a0a 5a% 31teta2ka
BIL $ROGAM)
$ROJEK
$I$$ TANGGUNG
JAWAB
TEM$OH
HARI
KOS)SUMBER OUT$UT K$I $ELAN
KONTIGENSI

1 Sesi bimbingan
(elompok
!eras 2 Pn.P.!hilagam
+BS",
2 kali
sebulan
*" 2&& Semua
murid
berjaya
menyiapkan
latihan yang
diberi
Bilangan murid
tidak
menyiapkan
latihan kurang
di bawah 1&'
Sesi bimbangan
kelompok di sekolah
2 !eknik
Pengurusan
"asa
!eras 2 Pn.P.!hilagam
+BS",
2 kali
sebulan
*" 2&& Semua
murid
berjaya
menyiapkan
latihan yang
diberi dalam
masa yang
ditetapkan
Peratus
bilangan murid
yang tidak
menyiapkan
latihan kurang
dibawah 1&'
2eramah teknik
pengurusan masa di
bilik darjah
3 Program
"entor%mentee
!eras 2 Pn.P.!hilagam
+BS",
2 kali
sebulan
*" 3&& Pengawasan
keperluan
harian anak%
anak akan
meningkat
Bilangan murid%
murid yang
ter$i$ir
pelajaran akan
berkurangan
2eramah/Perjumpaan
Ibubapa di sekolah
B. $ELAN O$ERASI
$e!a O2e(a01 1 / Me"'a0"1 01ka2 "u(13 24te% 0ek4!a#
Na"a $(46ek / M4t17a01 31(1
Ra014a! / $e!a6a( 2e(!u "e5e3a(1 teta% ke2et1%a #a31( ke 0ek4!a# 0et1a2 #a(1
O'6ekt18 / $e!a6a( aka #a31( ke 0ek4!a# 0et1a2 #a(1
Ta(1k# 9 Te"24#
$e!ak0aaa / Bu!a A2(1!
/ Bu!a Se2te"'e(
Ku"2u!a 0a0a(a / Se"ua "u(13 5a% 24te% 0ek4!a#
BIL $ROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEM$OH STATUS)$ELAN)
KONTIGENSI
1 1. "esyuarat kerja
2. !etapkan tarikh
3. Bin$ang kos/sumber
.. penentuan pen$eramah
0. Bentang (ertas kerja
3. "elantik 45(
6. Pengagihan tugas
/. 7al%hal lain
P( 78"
uru (aunseling
uru 9isiplin
Semua guru kelas
1 hari 9ilaksanakan pada hari
selasa petang. Setiap
semester sekali
+ 2 kali setahun,
2 Surat "enyurat :
1. Pen$eramah
2. Ibu bapa
Pn.P.!hilagam
+ uru Bimbingan,
9ua minggu sebelum
$eramah motivasi
3 Pengesahan kehadiran pen$eramah melalui
tele#on
Pn.P.!hilagam
+ uru Bimbingan,
Seminggu sebelum
$eramah diadakan
. 5adual Program Pn.P.!hilagam 1 hari
0 "enyediakan
0.1 Insenti# kepada pen$eramah
0.2 5amuan pen$eramah dan pelajar
45( 2enderahati
45( 5amuan
1 hari
3 Penyediaan tempat dan peralatan I2!;
siaraya dan alat tulis
45( !empat 1 hari
6 Pelaksanaan
1. (ehadiran
2. 9isiplin
3. Penga$ara "ajlis
45( Program 1 hari
/ Penilaian dan pelaporan :
% Bilangan pelajar yang hadir
% Bahan yang diberikan kepada
pelajar
45( (ehadiran
1 hari

&. $ELAN O$ERASI
$e!a O2e(a01 2 / Me"a0t1ka 0e"ua "u(13 "e51a2ka !at1#a (u"a# 3a!a" "a0a 5a% 31teta2ka
Na"a $(46ek / $e%u(u0a "a0a
Ra014a! / $e!a6a( "e5e3a(1 1!a1 "a0a 3a *a(a 2e%u(u0a "a0a
O'6ekt18 / $e!a6a( 3a2at "e51a2ka !at1#a 5a% 31'e(1 3a!a" "a0a 5a% 31teta2ka
Ta(1k# 9 Te"24#
$e!ak0aaa / Bu!a Ma(*#
/ Bu!a Ju!a1
Ku"2u!a 0a0a(a / Se"ua "u(13 5a% t13ak "e"'uat !at1#a 2a3a "a0a 5a% 31teta2ka
BIL $ROSES KERJA TANGGUNG JAWAB TEM$OH STATUS)$ELAN)
KONTIGENSI
1 1. "esyuarat kerja
2. !etapkan tarikh
3. Bin$ang kos/sumber
.. penentuan pen$eramah
0. Bentang (ertas kerja
3. "elantik 45(
6. Pengagihan tugas
/. 7al%hal lain
).
P( (urikulum
uru (aunseling
Semua guru matapelajaran
1 hari 9ilaksanakan pada hari
selasa petang. Setiap
semester sekali
+ 2 kali setahun,
2 Surat "enyurat :
1&. Pen$eramah
11. Ibu bapa
Pn.P.!hilagam
+ uru Bimbingan,
9ua minggu sebelum
$eramah motivasi
3 Pengesahan kehadiran pen$eramah melalui
tele#on
Pn.P.!hilagam
+ uru Bimbingan,
Seminggu sebelum
$eramah diadakan
. 5adual Program Pn.P.!hilagam 1 hari
0 "enyediakan
0.1 Insenti# kepada pen$eramah
0.2 5amuan pen$eramah dan pelajar
45( 2enderahati
45( 5amuan
1 hari
3 Penyediaan tempat dan peralatan I2!;
siaraya dan alat tulis
45( !empat 1 hari
6 Pelaksanaan
.. (ehadiran
0. 9isiplin
3. Penga$ara "ajlis
45( Program 1 hari
/ Penilaian dan pelaporan :
% Bilangan pelajar yang hadir
% Bahan yang diberikan kepada
pelajar
1 hari