Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN TAHUNAN
PANITIA PEND.SIVIK & KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL BANDAR SEGAMAT
1. Nama Program : Aktiviti aktiviti Panitia PSK sepanjang Tahun 2012
2. Tarikh : Jan. Hingga kto!er 2012
". !jekti# :
Memberi pendedahan dan peluang kepada murid-murid
untuk menunjukkan bakat dalam aktiviti-aktiviti yang
dirancang.
Menyemai semangat daya saing sesama murid-murid.
Mengharapkan murid-murid akan lebih berkeyakinan.
$. Sasaran : %uru Tahap 2
&. J'Kuasa : P(N%()*S+ : (N.S.,.K*NAS(%A)AN-%*)* .(SA)/
N.P(N%()*S+ : PN.P.ANANTH0 -%PK 1/
S(T+A*SAHA : (N.S.)A11*2
AJK : 1.Pn.S.Na3amani
2.Pn.S.Kasturi
".(n.K.1ega3an
$.(n.S.)ammu4o
Aktiviti-aktiviti telah dijalankan
5. Peni3aian Program :
6.1 Kekuatan Program :a/ Semua muri4 men4apat pe3uang men7ertai
pertan4ingan
!/ 2apat men7emai semangat 4a7asaing.
8/ 2apat memupuk ke7akinan
6.2 Ke3emahan Program : a/ 1uri4 muri4 ti4ak mem!uat perse4iaan a9a3
!/ %a7a !erpantun !e3um mantap
8/ 2a7a pengha#a:a3 kurang.

5." ;a4angan Penam!ah!aikan :
1en7e4iakan skrip terpi3ih kepa4a muri4
1em!im!ing 4an mem!uat per8u!aan 4an
3atihan a9a3 se!e3um persem!ahan atau
pertan4ingan.
Hak ;ipta Terpe3ihara < Sektor Jaminan Kua3iti= Ja!atan Pe3ajaran Johor
> 1 1a8 2011 ? Ke3uaran 02 > Pin4aan 00
PK01 Pengurusan Panitia
2okumentasi !ergam!ar:
Pertan4ingan pertan4ingan sempena .u3an .ahasa 1a3a7sia
(n.K.1ega3an 4an Pn.S.1aiamma3 Tetamu kehormat 4an 4e#?4e# se4ang
Se4ang memu3akan pertan4ingan men7aksikan a8ara men4ek3amsi puisi.
1uri4?muri4 se4ang men4u4uki kui: Tuan %uru .esar Se4ang men7ampaikan
!ertu3is .ahasa 1a3a7sia . ha4iah kepa4a para pemenang .ahasa 1a3a7sia
2ise4iakan : 2isemak: 2isahkan:
@@@@@@.. @@@@@@.. @@@@@
Hak ;ipta Terpe3ihara < Sektor Jaminan Kua3iti= Ja!atan Pe3ajaran Johor
> 1 1a8 2011 ? Ke3uaran 02 > Pin4aan 00
PK01 Pengurusan Panitia
Hak ;ipta Terpe3ihara < Sektor Jaminan Kua3iti= Ja!atan Pe3ajaran Johor
> 1 1a8 2011 ? Ke3uaran 02 > Pin4aan 00