Anda di halaman 1dari 13

[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama Guru : Loh Li Yi

Kelas : 2 Mawar Bilangan Murid : 8 orang

Tarikh : 14 April 2014 Hari : Isnin Masa : 9.50 pagi 10.50 pagi (1 jam)

Mata Pelajaran : Matematik


KUMPULAN

AKTIF PROAKTIF KREATIF

Nama Murid

1. Nur Alisa Husna
2. Nur Aliya Husna
1. Mohd Fikri Aiman
2. Siti Azarina
1. Mohd Adam Aqil
2. Mohd Hariz Afandy
3. Syazliza
4. Nur Qaseh Umairah

Tajuk

Operasi Tambah Dalam
Lingkungan 10
Operasi Tambah Dalam
Lingkungan 10
Mengenal Nilai Nombor
Kemahiran
Melengkapkan ayat matematik
bagi operasi tambah yang
melibatkan nombor hingga 10
Menulis ayat matematik bagi
operasi tambah melalui proses
penyatuan
Mengenal angka 1 9

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir p&p, murid
dapat

1. Melengkapkan ayat matematik.
2. Memadankan ayat matematik
dengan jawapan.
3. Menukar ayat matematik

1. Menulis ayat matematik
berdasarkan gambar.
2. Menggunakan perkataan
1. Menentukan kuantiti bagi
nombor yang disebut
menggunakan objek dan
memadankan kumpulan
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

14

kepada bentuk lazim.
4. Melengkapkan ayat matematik
dalam bentuk lazim.
tambah dan bersama
dengan berdasarkan gambar.
3. Menggunakan simbol +
dan = berdasarkan gambar.
objek dengan nombor.
2. Membandingkan dua
nombor dan menyatakan
hubungan lebih daripada
dan kurang daripada.
3. Menyusun kumpulan objek
mengikut urutan tertib
menaik dan menurun.

Pengetahuan Sedia Ada

Mengenal angka 1 hingga 10,
operasi tambah dalam lingkungan
10.
Mengenal angka 1 hingga 10
dan konsep tambah.
Membilang nilai nombor 1
hingga 9
Bahan Bantu Belajar
(Bahan sumber P&P)

1. Lagu Mari mengira
2. Batang aiskrim
3. Kad-kad ayat matematik
4. Papan ajaid
5. Gambar doremon
6. Lembaran kerja
1. Lagu Mari mengira
2. Batang aiskrim
3. Kad-kad ayat matematik
4. Pen
5. Papan ajaid
6. Gambar doremon
7. Lembaran kerja
1. Lagu Mari mengira
2. Putih kapas
3. Batang aiskrim
4. Kad-kad nombor
5. Pen
6. Papan ajaid
7. Gambar doremon
8. Lembaran kerja
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

15

Penerapan Nilai

1. Bekerjasama
2. Rasional
3. Ketekunan
1. Bekerjasama
2. Rasional
3. Ketekunan
1. Berusaha
2. Rajin
3. Ketekunan
Kemahiran Berfikir

Menghubung kait
Membuat keputusan
Menghubung kait
Membuat keputusan
Mengumpul dan mengelas
Membuar urutan

LANGKAH:

Set induksi
5 minit


1. Guru menayangkan lagu Mari mengira.
2. Guru dan murid menyanyikan lagunya.
3. Murid mengayakan gerak badan mengikut rentak musik.
4. Murid diminta meneliti video tersebut.
5. Guru bersoal jawab dengan murid.
i. Apa yang kamu lihat dalam video itu?
ii. Bagaimanakah membilang nilai nombor dengan menunjukkan jari?
6. Jika murid memberi jawapan yang betul, guru memberi ganjaran.Langkah 1

Lembaran kerja
1. Murid diberikan lembaran kerja
berdasarkan pengajaran
lepas.
2. Murid menjawab lembaran

Permainan
1. Guru mengadakan
pertandingan.
2. Murid diberi satu kotak
kecil yang mengandungi
Pengajaran
1. Guru menunjukkan dua set
yang berlainan saiznya,
satu set terdiri daripada
putik kapas dan satu set
yang terdiri daripada pen.
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

16

20 minit


kerja yang diberikan.
3. Lembaran kerja mengandungi
soalan berikut:
i. Kira operasi tambah
berpandukan gambar.
ii. Bilang dan tulis jawapan
berpandukan gambar.
iii. Padankan ayat matematik
dengan jawapan yang
betul.
iv. Tuliskan jawapan pada
ruang yang disediakan.
kad ayat matematik dan
beberapa batang aiskrim.


3. Murid diminta mencabut
sekeping kad ayat
matematik.
4. Murid perlu menyusun
batang aiskrim dengan
berpandukan ayat
matematik yang telah
dicabut.
5. Murid yang memenangi
pertandingan akan diberi
ganjaran. (Murid
melakukan aktiviti ini
secara individu. Guru akan
sentiasa memantau aktiviti2. Murid diminta membuat
pemerhatian ke atas dua
set bahan yang
dipamerkan.
3. Dua orang murid dipilih
untuk membilang bilangan
putik kapas dan pen.
4. Guru bersoal jawab
dengan murid.
i. Yang mana satu
kumpulankah
mempunyai lebih
banyak benda?
ii. Yang mana satu
kumpulankah
putih kapas pen
batang aiskrim kad ayat
matematik
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

17

murid.) mempunyai kurang
banyak benda?
5. Murid dibimbing untuk
memadankan kad nombor
dengan putik kapas dan
pen.

6. Seterusnya, murid
diberikan beberapa batang
aiskrim.
7. Guru akan menunjukkan
kad nombor dan murid
diminta untuk
menggunakan batang
aiskrim tersebut untuk
menggambarkan nilai
nombor yang ditunjukkan
oleh guru.


5 4
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

18


8. Murid harus menyebut
nama nombor tersebut
setelah mereka selesai
membentuk kuantiti batang
aiskrim.
9. Aktiviti ini diulangi secara
beberapa kali sehingga
murid dapat mengingati
nilai yang dilambangkan
oleh setiap angka.
10. Selepas itu, setiap murid
diberikan satu papan ajaib.
11. Guru akan menunjukkan
sejumlah gambar doremon
dan murid diminta untuk
menulis angka yang
mewakili kuantiti gambar
3
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

19

doremon tersebut di atas
papan ajaib.


12. Seterusnya, guru
menyusun gambar
doremon dengan
bilangannya secara menaik
dan murid diminta untuk
menulis angka secara
menaik.
13. Langkah 13 diulangi
dengan tertib menurun.
14. Selepas itu, guru
menerangkan kepada
murid mengenai urutan
menaik dan menurun
berdasarkan gambar
5
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

20

doremon yang disusun.
Langkah 2
15 minit

Permainan
1. Guru mengadakan
pertandingan.
2. Murid diberi satu kotak kecil
yang mengandungi kad ayat
matematik dan beberapa
batang aiskrim.


3. Murid diminta mencabut
sekeping kad ayat matematik.
4. Murid perlu menyusun batang
aiskrim dengan berpandukan
Pengajaran
1. Guru menunjukkan 3
batang pen yang terdapat
di sebuah bekas.


2. Seorang murid dipilih
untuk memasukkan 2
batang pen ke dalam bekas
tersebut.
Lembaran kerja
1. Murid diberikan lembaran
kerja berdasarkan
pengajaran lepas.
2. Murid menjawab lembaran
kerja yang diberikan.
3. Lembaran kerja
mengandungi soalan
berikut:
i. Warnakan objek
berdasarkan nombor
yang dinyatakan.
ii. Bilang dan tulis
jawapan berdasarkan
kuantiti gambar.
iii. Tuliskan angka
mengikut rupa objek
kad ayat
matematik
batang aiskrim
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

21

ayat matematik yang telah
dicabut.
5. Murid yang memenangi
pertandingan akan diberi
ganjaran. (Murid melakukan
aktiviti ini secara individu.
Guru akan sentiasa memantau
aktiviti murid.)

3. Guru meletakkan kad
nombor yang betul di
bawah setiap set.4. Murid diminta membilang
jumlah set yang terhasil itu.
5. Kemudian, guru
menunjukkan ayat
matematik dan
membimbing murid
membaca ayat matematik
tersebut.
Contoh : 3 + 2 = 5 sebagai
tiga tambah dua bersama
dengan lima.
dalam gambar.
iv. Cari dan warnakan
nombor 1 - 5 yang
tersembunyi di dalam
gambar.
3 2
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

22

6. Selepas itu, guru
menerangkan simbol +
dan = dengan
menggunakan batang
aiskrim.
7. Guru akan menunjukkan
kad ayat matematik dan
murid diminta untuk
menggunakan batang
aiskrim tersebut untuk
menggambarkan hasil
jawapannya.8. Murid harus menyebut ayat
matematik tersebut setelah
mereka selesai membentuk
kuantiti batang aiskrim.
9. Selepas itu, setiap murid
diberikan satu papan ajaib.
10. Guru akan menunjukkan
gambar doremon dan
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

23

murid diminta untuk
menulis ayat matematik
dengan menggunakan
simbol + dan = di atas
papan ajaib.

Langkah 3
15 minitPengajaran
1. Guru menunjukkan kad ayat
matematik dan murid diminta
untuk menggunakan batang
aiskrim tersebut untuk
menggambarkan hasil
jawapannya.2. Murid harus menyebut ayat
matematik tersebut setelah
mereka selesai membentuk
kuantiti batang aiskrim.
3. Selepas itu, setiap murid
Lembaran kerja
1. Murid diberikan lembaran
kerja berdasarkan
pengajaran lepas.
2. Murid menjawab lembaran
kerja yang diberikan.
3. Lembaran kerja
mengandungi soalan
berikut:
i. Kira operasi tambah
berpandukan gambar.
ii. Bilang dan tulis
jawapan berpandukan
gambar.
Permainan
1. Guru meletakkan kad-kad
nombor di atas meja secara
rawak.
2. Murid akan memilih nombor
secara bergilir-gilir.
3. Murid menyusun batang
aiskrim mengikut nombor
yang dipilih.
4. Murid melakukan aktiviti ini
secara individu.
5. Guru akan menyemak hasil
kerja murid.
6. Ganjaran yang diberikan
2+3=5
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

24

diberikan satu papan ajaib.
4. Guru akan menunjukkan
gambar doremon dan murid
diminta untuk menulis ayat
matematik dengan
menggunakan simbol + dan
= di atas papan ajaib.5. Guru menunjukkan kad ayat
matematik dan membimbing
murid menukar ayat matematik
kepada bentuk lazim.
6. Selepas itu, guru
menerangkan kepada murid
mengenai cara menukar ayat
matematik kepada bentuk
lazim.
iii. Padankan ayat
matematik dengan
jawapan yang betul.
Tuliskan jawapan pada ruang
yang disediakan.
kepada murid yang berjaya
menyusun batu dengan
baik.
Penutup
5 minit

Penutup kognitif
1. Guru mempamerkan bahan-bahan bantu mengajar yang digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran pada hari ini.
2. Guru bersoal jawab dengan murid untuk merumuskan pelajaran hari ini.
2+3=5
[KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK] [PKP3110]

25
Refleksi Guru Pelatih :
.................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Catatan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

..

..


Penutup sosial
1. Guru membuat teguran dan peneguhan terhadap sikap dan nilai yang telah diamalkan oleh murid
sepanjang pengajaran dan pembelajaran.
2. Akhir sekali, guru memberikan token sebagai ganjaran kepada murid.

Anda mungkin juga menyukai