Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 07/KW ISTI/IV/2014


Dasar Surat Kea!a D"#as Koeras" UK$ Ka%uate# &o'o#e(oro #omor :
00)/110/412*44/2014 er"+a! U#,a#(a# &"#te-
D"er"#ta+-a# -ea,a :
1* Nama : 1 .A.UK SRI RAHA.U*S,"
2 $ARKA$AH*S,"*
2* /a%ata# : 1 SEKRETARIS
2 &ENDAHARA
0* Tu'ua# : Hote! De1ar#a /2* Vetera# No* )) &o'o#e(oro
4* Keer!ua# : $e#("-ut" &"#te- W"ra Usa+a &aru Pe#"#(-ata#
Keteram"!a# Pem%uata# -er""- "sa#(
)* Wa-tu Pe!a-sa#aa#: Ta#((a! 20 s/, 24 Ar"! 2014
Dem"-"a# Surat Per"#ta+ Tu(as "#" ,"%uat u#tu- ,"!a-sa#a-a# se%a(a"ma#a mest"#3a
,a# me!aor-a# +as"!#3a*
D"-e!uar-a# ," : &o'o#e(oro
Pa,a Ta#((a! : 21 Ar"!
2014
PENGURUS K4PERASI
$UNTA$AH*S, .A.UK
SRI RAHA.U
Ketua Se-retar"s
$e#(eta+u"
D"#as Koeras" ,a# UK$
Ka%uate# &o'o#e(oro
*****************************************
NIP*
KOPERASI WANITA ISTIQOMAH
NO.BADAN HUKUM:128/BH/XVI.4 /
2009
DESA DUUN!AN KE"AMATAN SUKOSEWU KABUPATEN