Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN KARNIVAL KELAB DAN PERSATUAN SK SG BURI BAKONG

2014
1. OBJEKTIF
Tujuan diadakan karnival diadakan adalah kerana untuk mencari bakat baru dan
mencungkil potensi ang ada pada murid dalam bidang sukan. !elama ini
kebanakan atlit ang me"akli sekolah adalah terdriri daripada murid tahun
enam jadi dengan adana karnival ini pihak sekolah dapat mencari pelapis baru
untuk me"akili sekolah pada tahun hadapan dalam kejohanan olahraga tahunan
peringkat ka"asan. #atihan rumah sukan sebelum hari karnival juga diadakan
secara sistematik bagi meningkatkan potensi ang ada pada murid dan membatu
murid melepaskan tekanan belajar seharian pada "aktu sekolah.
$. !T%&TE'I (E#&K!&)&&)
*ntuk melaksanakan karnival ini kertas cadangan perlulah disemak oleh
guru besar sekolah untuk diluluskan bagi meneruskan perlaksanaan seterusna.
(ada $+ ,ac $-1+ bersamaan hari Isnin telah diadakan satu mesuarat untuk
menghebahkan tentang akan berlangsungna karnival ang akan dilaksanakan
oleh guru.guru dan "arga sekolah ang lain. 'uru/guru memberikan beberapa
pendapat dan idea seperti menjalankan latihan rumah sukan pada "aktu pagi
kerana ditakuti hujan pada sebelah petangna. !etelah pembentangan kertas
kerja diluluskan dan guru.guru sudah sedia maklum dengan akan adana
kejohanan olahraga0 persiapan pun dijalankan.
Trek olahraga telah siap dibuat pada $1 &pril $-1+ dan murid telah dapat
membuat latihan acara larian pada petangna. Kerjasama daripada guru.guru
amat menggalakkan dengan menghadiri sesi latihan. Beberapa hari latihan
terpaksa dibatalkan kerana kerana hujan lebat dan cuaca tidak menentu.
*pacara perarakan kejohanan bermula pada pukul 1.-- petang dengan
dimulakan dengan perbarisan masuk pemba"a bendera kejohanan oleh murid.
murid tunas kadet remaja sekolah disusuli dengan perbarisan rumah sukan iaitu
%entap0 %osli 2hobi0 dan !hari3 ,asahor. *pacara menaikkan bendera
kejohanan dimulakan dan disusuli dengan bacaan ikrar daripada "akil murid.
!etelah selesai perasmian daripada 4ang 2i (ertua (ersatuan Ibu Bapa 2an
'uru 0 acara perbarisan keluar padang dijalankan dan kejohanan olahraga
bermula pada pukul 1.1- petang dengan permulaan acara 1- meter lari berganti.
ganti bagi pra sekolah. %amai ibu bapa ang menghadiri majlis kejohanan untuk
memberikan sokongan kepada mereka. !orakan ang gemuruh ang diberikan
oleh ahli keluarga peserta semakin menggamatkan suasana.
Kesemua acara kehohanan tamat pada pukul 5.+- petang dan murid
berkumpul untuk memulakan majlis upacara penutup ang telah dirasmikan oleh
4ang 2i (ertua (ersatuan Ibu Bapa dan 'uru. !etelah itu upacara penampaian
hadiah kepada para pemenang dijalankan dan Johan Keseluruhan jatuh kepada
rumah %osli 2hobi. ,ajlis bersurai pada pukul 6.1- petang dan murid.murid
bergotong.roong untuk membersihkan ka"asan majlis. Kerjasama antara murid
dan guru dapat dilihat apabila mereka bersama.sama tolong.menolong semasa
membersihkan ka"asan padang kejohanan.
1. %EF#EK!I
a. Kekuatan (rojek
(rojek ini juga dapat membantu pihak sekolah dalam
melaksanakan hari sukan sekolah dan mencari atlet pelapis untuk
me"akili sekolah pada tahun hadapan. Kerjasama daripada guru.
guru juga sangat baik dan memudahkan semua pihak untuk
melaksanakan projek dengan lancar.
,urid.murid juga dapat menonjolkan diri dalam bidang
sukan dan dapat mengahrumkan nama sekolah apabila me"akili
sekolah pada masa akan datang. !elain itu0 dengan melaksanakan
projek ini juga0 ibu bapa dan guru dapat mengeratkan silaturrahim
antara mereka dan dapat berbincang tengtang pembelajaran anak.
anak murid.
b. Kelemahan (rojek
Kekurangan dan kelemahan ang dapat dilihat sepanjang
menjalankan projek ini ialah kekurangan guru untuk menjaakan
projek ang dijalankan. Ini kerana sekolah tersebut mempunai
bilangan guru ang kurang dan ada guru ang perlu menjalankan
dua tugas pada satu masa dan ini akan membebankan guru
tersebut.
!elain itu kelemahan ang kedua ialah murid mengambil
lebih daripada dua acara sukan. Ini menutup peluang kepada
murid.murid lain ang juga mempunai potensi untuk menonjolkan
bakat ang ada. Ini juga disebabkan murid di sekolah ini hana
berkapasiti tidak lebih daripada 6- orang dan guru rumah sukan
terpaksa memilih murid ang sama untuk memenuhi banak acara
ang dipertandingkan.
+. 7&2&)'&) (E)&,B&8B&IKK&)

(ermasalahan ang timbul semasa mengadakan kejohanan olahraga ini
dapat diselesaikan dengan beberapa alternati3. (ermasalahan kekurangan guru
sebagai pega"ai dapat diatasi dengan melibatkan ibu bapa dan "aris murid
untuk bersama.sama dalam membantu menjadi ahli ja"atankuasa dalam
menjaakan acara ini. Ibu bapa ang mempunai kelaakan untuk menjadi
pega"ai kejohanan dialu.alukan untuk membantu pihak sekolah menjadi
pega"ai kejohanan semasa setiap acara berlangsung. Ini juga dapat
mengeratkan tali persaudaraan antara guru dan ibu bapa. Ibu bapa juga dapat
merasakan diri mereka sebahagian daripada "arga sekolah dan akan membantu
untuk memajukan sekolah khususna perkembangan pembelajaran anak.anak
mereka.
Oleh kerana ada terdapat sesetengah murid mengambil lebih daripada
dua acara dan menutup peluang murid.murid lain untuk menertai acara ang
dipertandingkan0 penambahbaikkan ang boleh diambil ialah mengurangkan
acara kategori terbukan dan memperbanakkan acara ang melibatkan kategori
ang mengikut tahun atau kelas. Ini bermakna murid daripada setiap tahun
pembelajaran mempunai peluang ang lebih cerah untuk menertai acara ang
dipertandingkan. Ini juga dapat memudahkan guru rumah sukan untuk mencari
atlet untuk me"akili rumah sukan masing.
(enambahbaikkan lain ang boleh diambil ialah dengan mengadakan
acara olehraga pada "aktu pagi iaitu melibatkan "aktu persekolahan. Ini akan
melibatkan keseluruhan "arga sekolah dan ini akan memeriahkan lagi suasana
kejohanan olahraga. 7uaca pada "aktu pagi juga lebih naman dan sejuk dan ini
akan membantu murid untuk berolahraga dengan lebih bersemangat.
5. KE!I,(*#&)
2engan melaksanakan projek kejohanan olahraga ini guru telah dapat
melatih diri untuk membentuk sikap kepimpinan ang ada di dalam diri. ,elalui
projek ini0 guru perlu mempimpin dan perlu berkolaborasi dengan guru.guru ang
lain untuk memastikan projek ang dilaksanakan berjalan dengan lancar.
9alaupun terdapat sedikit kekurangan dan kelemahan semasa melaksanakan
projek ini0 namun kelamahan itu dapat dijadikan salah satu 3aktor untuk guru
pelatih memperbaiki diri sendiri dan melakukan projek atau program ang lebih
baik lagi di sekolah di mana guru pelatih akan ditempatkan pada masa akan
datang.
2iharap agar program ang dijalankan dapat memberi sesuatu ang baru
kepada para peserta. !elain itu0 para pelajar juga diharapkan dapat
melaksanakan setiap aktiviti untuk mencapai matlamat program ini dengan
sempurna supaa mendapat input ang berguna kelak.. !elain itu0 ia juga dapat
membentuk diri para peserta menjadi seorang ang seimbang dari aspek
jasmani0 emosi0 rohani dan intelek.
6. 2OK*,E)T&!I '&,B&%