Anda di halaman 1dari 4
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN AKHIR. SEMESTER I SESI AKADEMIK 2007-2008, IJAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUJIAN )VEMBER 2007 MA! KOD KURSUS : EREX3613 TAJUK KURSUS : —_ DASAR FISKAL DAN KEWANGAN ISLAM ARAHAN : 1. Kertas ini mempunyai Bahagian A, B dan C. 2. Jawab SEMUA soalan Bahagian A dan B dalam buku jawapan yang diedarkan, 3. Jawab DUA soalan sahaja Bahagian C dalam buku jawapan yang diedarkan. 4. Jumlah markah keseluruhan kertas ini 100 markah. Kertas soalan tidak dibenarkan dibawa k¢fuardari dewan peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 3 muka surat bereetak, tidak termasuk muka surat ini. EBEX3613 BAHAGIAN A: (20 MARKAH) ARAHAN: — Jawab SEMUA soalan dalam buku jawapan yang diedarkan. 1 Jelaskan dua kaedah yang sesuai digunakan oleh pusat pungutan zakat untuk meningkatkan kualiti hidup asnaf fakir dan miskin. (S markah) 2, Jelaskan dua kesan negatif yang mungkin berlaku sekiranya pembayar zakat menunaikan zakat secara terus kepada asnaf fakir dan miskin. (5 markah) 3. Jelaskan dua langkah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat_ [slam ‘membayar zakat pendapatan. (5 markah) 4. Nyatakan dua perkara yang perlu ada untuk memastikan pasaran saham di Malaysia selaras dengan kehendak syariah, (5 markah) BEEX3613 BAHAGIAN B: (30 MARKAH) ARAHAN: i, Jawab soalan berikut dalam buku jawapan yang diedarkan, Katakan dalam ekonomi Islam, jumlah zakat yang dikutip adalah seperti berikut: (©) Z=eM+el+eR, jumlah zakat yang perlu dibayar kadar zakat iaitu 2.5% pulangan daripada pelaburan M = aset dalam bentuk tunai I = aset dalam bentuk pelaburan Berdasarkan persamaan di atas, bentukkan satu persamaan bagi pulangan bersih (R,) setelah ditolak dengan zakat (Z). (S markah) Pelabur Islam akan membuat pelaburan sekurang-kurangnya ia dapat menampung aset kewangannya daripada menyusut. Jumlah pelaburan pula berbeza sekiranya kadar pulangan yang dijangkan adalah berbeza, Katakan aset kewangan (A) pelabur tersebut ialah RMS00,000, hitung jumlah pelaburan (I) yang akan dilakukan sekiranya kadar pulangan (r) masing-masing adalah pada kadar 3.5 % dan 5.5 %, (15 markah) Aset kewangan (A) pelabur tersebut ialah RMS00,000, Hitung pulangan bersih bagi setiap pelaburan yang dibuat mengikut kadar pulangan (r) bersamaan 3.5% dan 5.5%. (10 markah) EEEX3613 BAHAGIAN C: (40 MARKAH) ARAHAN: —_Jawab DUA soalan sahaja dalam buku jawapan yang diedarkan, 1. Kadar cukai yang adil amat disukai oleh rakyat. Imam Abu Yusof dan Ibn Khaldun telah mencadangkan agar kadar cukai yang dikenakan oleh kerajaan perlulah rendah dan adil. Ini akan memberi kesan kepada kebajikan masyarakat dan keberkatan ekonomi negara dalam jangkamasa panjang. Bincangkan kenyataan ini dengan menggunakan rajah yang sesuai, (20 markah) 2. Firman Allah s.w.t yang bermaksud “Allah susutkan harta yang dijalankan cara riba’ dan ia mengembangkan pula harta dikeluarkan sedeqah dan zakatnya” (Al Bagarah: 276) Pelabur Islam bukan sahaja membuat pelaburan berdasarkan petunjuk kadar pulangan (r) dan risiko (a) untuk mendapat keuntungan ekonomi, malah mereka juga menggunakan pertunjuk Allah s.w.t berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berbantukan rajah, jelaskan kesan pembayaran zakat oleh individu pelabur kepada keuntungan ekonomi & rohani mereka setelah Allah mengembangkan harta mereka akibat tindakan ikhlas mereka membayar zakat. (20 markah) 3. “Pengganda wang kuasa tinggi dipengaruhi oleh tindakan bank pusat, bank perdagangan dan orang ramai yang memegang wang. Namun begitu tindakan oleh bank pusat amat berpengaruh berbanding tindakan oleh bank perdagangan dan orang ramai”. Bincangkan kenyataan tersebut dengan menggunakan persamaan yang sesuai (20 markah) ‘SELAMAT MAJU JAYA’