Anda di halaman 1dari 3
ee PRR VNOVEMBER 2007 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. PEPERIKSAAN AKHIR MESTER I SESI AKADEMIK 2007-2008, IJAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUJIAN KOD KURSUS TAJUK KURSUS, ARAHAN EEEX3633 KERJASAMA EKONOMI ISLAM. 1 2 Kertas ini mempunyai Bahagian A dan B Jawab SEMUA soalan Bahagian A dan pilih sama ada soalan 4 atau soalan 5 dalam buku jawapan yang diedarkan. Jawab EMPAT soalan jawapan yang diedarkan, Bahagian B dalam buku Jumlah markah keseluruhan kertas ini 120 markah, Kertas soalan tidak dibenarkan dibawa keluar dari dewan peperiksaan. Kertas soalan ini mengandungi 2 muka surat bercetak, tidak termasuk muka surat ini, EEEX3633 BAHAGIAN A: (40 MARKAH) ARAHAN: _ Jawab SEMUA soalan dan pilih sama ada soalan 4 atau soalan 5 dalam buku jawapan yang diedarkan, 1. Huraikan perkara-perkara berikut: (a) Bekerjasama dengan tali Allah (b) — Menotong orang yang zalim © Syura (4) Penghapusan halangan bukan cukai (NTB) (ec) Kumpulan Negara 8 (Group-8) (10 markah) 2, Apakah pengajaran yang anda dapati daripada kehidupan Nabi Adam dan keluarganya berkait dengan aspek kerjasama? (10 markah) 3. Apakah kelebihan agidah sebagai teras terunggul dalam mewujudkan kerjasama di kalangan umat manusia berbanding dengan teras-teras lain? (10 markah) 4. Bagaimanakah adab sami — isteri dapat mengekalkan sikap kerjasama dalam keluarga? (10 markah) 5 Sebutkan adab-adab yang khusus untuk kerjasama berjiran, (10 markah) EEEX3 BAHAGIAN B: (80 MARKAH) ARAHAN: — Jawab EMPAT soalan sahaja dalam buku jawapan yang diedarkan. (a) Bandingkan tanggungjawab ekonomi warganegara_ Islam — dan warganegara bukan Islam dalam sebuah negara Islam, (12 markah) (b) _ Jelaskan batas jual beli dan perkongsian yang dibenarkan antara orang Islam dan bukan Islam. (8 markah) (a) Antara kerjasama ekonomi di kalangan umat Islam ialah persyarikatan Bezakan antara bentuk-bentuk syarikat yang anda ketahua (8 markah) (6) Bezakan antara dua bentuk-bentuk pertubuhan kerjasama ekonomi dunia seperti berikut. (i) _kawasan perdagangan bebas dan kesatuan kastam, (6 markah) (ii) pasaran bersama (common market) dan kesatuan ekonomi (economic union). (6 markah) Bincangkan secara umum rakan-rakan dagang negara-negara muslim mengikut keutamaan, Mengapakah keadaan ini berlaku? (20 markah) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) merupakan kesatuan negara muslim yang lemah dan longer. Bincangkan aspek kegiatan ekonomi yang boleh dibanggakan? (20 markah) Kuasa besar dunia akan sentiasa mencari jalan ke arah perselisihan dan perpecahan di kalangan negara muslim. Mengapakah ini dilakukan dan jelaskan kaedah yang digunakan oleh mereka bagi melemahkan kesatuan dan kerjasama Islam. (20 markah) ‘SELAMAT MAJU JAYA’ “\