Anda di halaman 1dari 4
He | ee DUES GA notte Be UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESE AKADEMIK 2003-2004 IJAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUJIAN [ FEB/MAC 2004 MASA: 2% JAM KOD KURSUS : EEEX2043/EEEK2043 TAJUK KURSUS — ;- MATEMATIK UNTUK EKONOMIIV/MATEMATIK IE ARAHAN pod Jawab SEMUA soalan dalam kertas jawapan yang diedarkan, 2. Jumlah markah keseluruban kertas ini 100 markah. PUAN AZRINA BT. ABDULLAH AL-HADI (SET 1) PROF. MADYA DR. MOHD ANUAR MD. AMIN (SET 2) PROF. MADYA DR. ABDUL HAMID JAAFAR (SET 3) ‘Kertas soalan ini mengandungi 3 muka surat bercetak, tidak tenmasuk muka surat ini a) b) 2 a b) EEEX2043/EEEK2043 Bagi setiap fungsi berikut, tentukan titik ekstrim relatif (jika ada) dan tentukan sama ada titik tersebut maksimum relatif atau minimum relatif. i) 20+ T2x ~9x* (5 markah) ii) e=(q-4y (5 markah) Anda diberi keluk permintaan sebuah firma yang mengeluarkan barangan q seperti berikut 484g dengan p adalah harga, Fungsi kos (C) bagi firma tersebut ialah C= 30489 1) Dapatkan fungsi jumlah hasil dan tentuken tingkat output di mana jumlah hasil adalah maksimum, (5 markah) ii) Hitung untung maksimum (5 markah) Hitung nilai x dan y yang memaksimum/minimum setiap fungsi berikut a f(xy)ex? Ont ay ty (4 markah) ii) f(y) = xy tertakluk kepada 6x +2 =10 (6 markah) Fungsi jumlah kos sebuah firma yang mengeluarkan dua barang q, dan q, adalah seperti berikut = 6g; +10q3 — 9,9, +40 Pihak pengurusan telah menetapkan jumlah peng tersebut adalah 34 unit Juaran kedua-dua barang i) Berapaksh kuantiti g, dan q, yang perlu dikeluarkan oleh firma tersebut untuk meminimumkan jumlah kos. (8 markah) ii) Anggarkan kos tambahan yar bertambah dari 34 unit kepac perlu ditanggung jika jumlah pengeluaran fa 35 unit, (2 markah) a) b) a) b) EBEX2043/EEEK2043 Kamirkan yang berikut : 0 faces ~g yd (GS markah) ii) [run 3nde (5 markal) Jika fangsi hasil sut bagi sebuah firma adalah HS(q)=100g~e" dengan HS ialah hasil sut dan g ialah jumlah kuantiti, dapatkan i) fungsi jumlah hasil (8 markah) ii) fungsi hasil parata (2 markah) Dapatkan nilai-nilai berikut i) [iSx+ 12)ax (5 markah) ii) fx markah) Diberi fungsi hasil sut be i sebuah firma seperti berikut HS = 168-84 ~3 dengan 1S ialah hasil sut dan q ialah kuantiti. Dapatkan i) tambahan dalam jumlah hasil jika kuantiti dijual meningkat daripada 4 unit kepada 8 unit, (7 markah) ii) fungsi permintaan firma tersebut (3 markah) Lakarkan keluk fungsi-fungsi berikut seterusnya hitung Juas rantau yang dibatast oleh keluk-keluk tersebut. dan y= 0 (S markah) (5 markah) no EEEX2043/EEEK2043 b) —_Hitung lebihan pengetuar dan lebihan pengguna pada keseimbangan pasaran jika fungsi permintaan dan fungsi penawaran masing-masing adalah seperti berikut: q=200-10p q=P (10 markah) ‘SELAMAT MAJU JAYA*