Anda di halaman 1dari 10
. 2¢5 3 ete SUES GA rgd? UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR- SEMESTER I SESI AKADEMIK 2007-2008 IJAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUJIAN KODKURSUS —: EEEX2203 TAJUK KURSUS: ORGANISASI INDUSTRI ARAHAN : 1, Kertas ini mempunyai Bahagian A dan B. 2. Jawab SEMUA soalan Bahagian A dalam borang OMR 02 (Obj) yang diedarkan, 3. Jawab EMPAT soalan sahaja Bahagian B dalam buku jawapan yang diedarkan. 4. Jumlah markah keseluruhan kertas ini 100 markah 5. Kertas soalan tidak dibenarkan dibawa keluar dari dewan peperiksaan, Kertas soalan ini mengandungi 9 muka surat bercetak, tidak fermasuk muka surat EEEX2203 BAHAGIAN A: (40 MARKAH) ARAHAN: — Jawab SEMUA soalan bahagian ini pada borang OMR 02 (Obj) yang diedarkan. 1. Pilih pernyataan yang BENAR berkenaan kepelbagaian produk 1. Produk yang dipelbagaikan mungkin mempunyai fungsi yang sama tetapi bukan merupakan pengganti sempurna. I. Kepelbagaian produk boleh dilakukan secara mendatar dan menegak. III. Kepelbagaian menegak mengambilkira kualiti produk yang dikeluarkan oleh pengeluar. IV. Kepelbagaian menegak dan mendatar mengambilkira kualiti produk yang dikeluarkan oleh pengeluar. A. LIdan IV. B. IL, Idan lV, Cc. idan I. D. ‘I, dan IV. 2. Manakah antara berikut BENAR berkenaan kepelbagaian produk mendatar? 1. Kesanggupan membayar pengguna adalah bergantung kepada kualiti produk I Peningkatan dalam kualiti akan mengalihkan keluk permintaan ke kanan. 1. Peningkatan kualiti yang menyebabkan alihan keluk permintaan ke paksi kuantiti menunjukkan kesanggupan membayar pengguna sut meningkat berbanding pengguna infrasut. I Peningkatan kualiti yang menyebabkan alihan keluk permintaan ke paksi kuantiti menunjukkan kesanggupan membayar pengguna infrasut meningkat berbanding pengguna sut. A. LII,danIV. B. I, Ill dan IV. C1 Man 1 D. Idan Il sahaja. 3. Manakah antara berikut BENAR berkenaan model Hotelling? A. Keutamaan pengguna diukur berdasarkan lokasi produk dijual_iaitu kesanggupan membayar pengguna tinggi bagi produk yang berhampiran dengan lokasi mereka. B. Pengguna dilokasi berbeza mempunyai kesanggupan membayar yang berbeza kerana melibatkan elemen kos pengangkutan. C. Model ini menerangkan gelagat firma yang melaksanakan kepelbagaian produk menegak. D. Adan B. 5. BEEX2203 Berdasarkan model Hotelling lokasi adalah merujuk kepada perkara berikut KI A B. ac. b. ECUALI kriteria produk. kepelbagaian produk kedudukan geografi masa, Manakah antara yang berikut merupakan contoh mainan kerjasama? A pow Tindakan yang tidak bergantungan antara 2 firma berkenaan strategi pengiklanan. Proses tawar menawar antara pembeli dan penjual berkenaan harga kereta. Permainan dalam pasukan seperti permainan bola sepak. Strategi perletakan harga yang tidak bergantungan antara 2 buah firma dalam pasaran. Soalan 6 dan 7 adalah berdasarkan Jadual AL 6. 7 Jadual Al : Matriks Hasil Firma X dan Y (RM Ribu) Firma Y Iklan Tiada Iklan Firma x Tigian 20, 10 30,0 Tiada Iklan 12,16 20,4 Manakah antara berikut BENAR berkenaan permainan dalam Jadual Al? A. B. c. D. Strategi mengiklan merupakan strategi dominan bagi kedua-dua Firma X | dan Y. Strategi dominan Firma Y ialah mengiklan, Strategi dominan Firma Y ialah tidak mengiklan, Strategi dominan Firma X ialah tidak mengiklan dan Firma Y ialah | mengiklan, Strategi keseimbangan dalam permainan dalam Jadual A1 ialah capP Kedua-dua firma tidak mengiklan, Kedua-dua firma mengiklan, Firma Y mengiklan dan Firma X tidak mengiklan, Firma X mengiklan dan Firma Y tidak mengiklan, 7 10. 12, EEEX2203 Dalam keseimbangan Nash, setiap pemain mempunyai strategi dominan tiada pemain yang mempunyai strategi dominan, pemain mungkin atau tidak mungkin mempunyai strategi dominan sekurang-kurangnya seorang pemain mempunyai strategi dominan com> Ancaman yang boleh dipercayai ‘A. merupakan strategi firma yang terbaik untuk dirinya B, __ juga dikenali sebagai strategi balas membalas. C. akan sentiasa menetapkan harga yang rendah. D. akan meminimumkan pulangan bagi pesaing Andaikan sebuah agensi kawalan pencemaran telah mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk menlaksanakan satu polisi baru bagi mengawal pencemaran alam sekitar. Kesan daripada dasar ini, firma dalam negeri tersebut, mula membuat pertimbangan samada mah kekal beroperasi di situ atau memindahkan operasi ke negeri lain, Berdasarkan teori mainan, tindakan firma merupakan contoh A. mainan kerjasama. B. — mainan berturutan C.—ancaman dalam permainan. D. — diema banduan. Harga maksimum yang sanggup dibayar oleh pengguna bagi setiap unit produk yang dibeli merupakan A. harga pasaran, B. lebihan pengguna. C. _ harga tempahan D. —harga darjah pertama, Manakah antara yang berikut merupakan contoh ikatan produk? A. Pemilik panggung wayang mengenakan harga berbeza bagi tiket ‘menonton wayang berdasarkan umur penonton. B. —Sebuah pasaraya menjual makaroni dan keju dengan harga yang lebih murah daripada pasaraya lain tetapi kedua-duanya dibungkus bersama dan pembeli mesti membeli 3 bungkusan pada satu masa. C. — Syarikat penerbangan mengenakan harga yang tinggi bagi penumpang kelas pertama berbanding kelas-kelas yang lain, D. _ Pembuat kamera bercetak segera merupakan pengeluar tunggal bagi filem yang digunakan bagi kamera tersebut. 1B 14, 15 Penggabungan (bundling) akan meningkatkan keuntungan penjual sekiranya pengguna mempunyai apabila firma EEEX2203 berbeza bagi dua produk berbeza dan juga A. keluk penawaran; boleh mengambil kesemua lebihan, B. _ keluk penawaran; tidak boleh melaksanakan diskriminasi harga. C. _ citarasa; tidak boleh melaksanakan diskriminasi harga, D. __citarasa; boleh melaksanakan diskriminasi harga. Seorang pengeluar komputer menjual komputer dan monitor secara berasingan. Pengeluar ini juga membenarkan pengguna membeli mana-mana jenis komputer dan monitor serta menjualnya secara pakej. Pengeluar ini terlibat dengan strategi harga A. ikatan. B. _ penggabungan tulin (pure bundling). C.— darjah ketiga. D. __penggabungan campuran (mixed bundling), Jadual A2 menunjukkan harga maksimum yang sanggup di bayar oleh pengguna 1 dan 2 bagi dua produk, A dan B. Jadual A2: Harga Maksimum Bagi Produk A dan B Pengguna | Harga Maksimum Harga Maksimum | Produk A(RM) | Produk B (RM) [ 1 1,000 200 2 800 400) Kos Sut 500 100 Berdasarkan maklumat dalam Jadual penggabungan (bundling), apakah harga yang patut dikenakan bagi produk A dan B bagi memaksimumkan keuntungan? A. RM800; RM200. B. —_ RM800; RM400. C. RMS00; 100. D. —_ RMI.000; RM200. A2, jika firma tidak melakukan 16. 7. 18. 19. 20. BEEX2203 Dalam model oligopoli Cournot, setiap firma A. memilih berapa kuantiti output yang harus dikeluarkan bagi memaksimumkan untung. B. — memilih harga produk bagi memaksimumkan untung. C. tidak mempunyai kuasa pasaran kerana setiap firma menjual produk yang sama. D. — membuat keputusan pemaksimuman untung dengan mengandaikan permintaan pasaran sama seperti firma monopoli. Andaikan dalam model duopoli Bertrand terdapat dua buah firma iaitu Firma 1 dan Firma 2 yang mempunyai fungsi permintaan P = 50 - Q dengan kos sut yang sama iaitu MC = RM20. Harga keseimbangan pasaran dalam model ini ialah: A RMIO. B.— RM20. Cc. RM30. D. RM40 Situasi pasaran ini adalah sama dengan monopoli tulin tetapi firma yang menjadi peserta dalam pasaran ini boleh melakukan penipuan terhadap strategi harga dan output yang telah ditetapkan. Maklumat ini merujuk kepada pasaran kartel duopoli. monopoli yang berkongsi pasaran.. monopoli tulin. paow> Harga pemangsaan didefiniskan sebagai A. harga pakatan, B. _ gelagat yang dibentuk untuk menghalau keluar pesaing d C. gelagat kerjasama antara dua firma dengan kuasa monopoli D. _ pakatan. Model oligopoli di mana satu firma akan menjadi ketua dalam menentukan harga dikenali sebagai model A. ‘Counot. B. Bertrand C. Stackelberg. D. — Duopoli BAHAGIAN B: (60 MARKAH) EEEX2203 ARAHAN: —Jawab EMPAT soalan sahaja bahagian ini pada kertas jawapan yang diedarkan, 1. @)_Terangkan jenis-jenis kepelbagaian produk yang boleh dilaksanakan oleh firma? (6 markah) (>) Berbantukan rajah, terangkan kesan peningkatan kualiti terhadap kesanggupan membayar pengguna dan saiz, maksimum pasaran. N (9 markah) Andaikan sebuah firma pelancongan yang terletak di Kuala Lumpur menawarkan perkhidmatan penerbangan dan penginapan kepada pelanggannya yang mahu melancong ke sebuah kawasan peranginan yang menarik di Terengganu, Kos yang ditanggung oleh firma berkenaan bagi meyediakan kedua-dua perkhidmatan jalah RM300 masing-masing. Firma berkenaan mendapati terdapat 3 pengguna yang mahu menggunakan perkhidmatan yang disediakan dengan kesanggupan membayar masing-masing seperti dalam Jadual BI Jadual B1: Kesanggupan Membayar Bagi 3 Pengguna Perkhidmatan Pelancongan Pengguna | _Kesanggupan Membayar (RM) | Penerbangan | Penginapan (Pa) (Pu) 1 100 800 500 300 3 800 100 Berdasarkan maklumat dalam Jadual B1, jawab soalan berikut: (a) Jika firma berkenaan tidak menggabungkan (bundle) perkhidmatan mereka, berapakan harga optimal P dan Pj; yang harus dikenakan serta keuntungan yang diperoleh” Berikan alasan anda. (4 markah) (b) () BEEX2203 Jika firma ini hanya menjual perkhidmatannya seeara pakej, apakah tingkat harga optimal (Ps) yang harus dikenakan bagi pakej berkenaan? Kirakan keuntungan yang diperoleh (5 markah) Jika firma berkenaan menggunakan penggabungan campuran (mixed bundling), apakah harga yang harus dikenakan ke atas perkhidmatan penerbangan (Pq) dan hotel (Py) secara berasingan serta dengan pakej (Ps)? Kirakan juga keuntungan yang diperoleh. (6 markah) Andaikan dalam sebuah pasaran terdapat dua buah firma, Firma 1 dan Firma 2 yang bersaing dengan menetapkan Kuantiti, Kos sut bagi kedua-dua firma adalah malar dengan kos sut Firma | dan Firma 2, masing-masing ialah MC, = 20 dan MC; = 40. Fungsi permintaan pasaran diberi seperti berikut: @) (b) () @ Q= 4000 40P. Dapatkan fungsi gerak balas bagi setiap firma. (5 markah) Dapatkan harga dan kuantiti keseimbangan Cournot (Berikan jawapan anda dalam 2 titik perpuluhan). (4 markah) Lakarkan kedua-dua fungsi gerak balas dan titik keseimbangan bagi model Cournot ini. (3 markah) Apakah tingkat harga dan kuantiti keseimbangan jika kedua-dua firma ini membentuk Kartel (3 markah) BEEX2203 Andaikan terdapat 2 buah firma iaitu Firma A dan Firma B dalam sebuah industri. Firma A merupakan firma terbesar dalam industri berkenaan. Kedua- dua Firma A dan B mempunyai dua strategi kapasiti iaitu ‘agresif” dan ‘pasif’ Tindakan agresif melibatkan peningkatan dalam kapasiti firma melalui penigkatan dalam syer pasaran, manakala tindakan pasif tidak melibatkan perubahan dalam kapasiti firma, Jadual B2 menunjukkan matriks ganjaran yang diperoleh berdasarkan pemilihan strategi masing-masing. Jadual B2: Matriks Ganjaran Firma A dan B | Firma B | rail, Agresif. P: | Agresif, 20,9 35,10 _Pasif 30, 15 45,13, Berdasarkan maklumat dalam Jadual B2, jawab soalan berikut (a) Terangkan definisi strategi dominan, Tentukan dan terangkan strategi dominan bagi Firma A dan B (5 markah) (6) Tentukan keseimbangan Nash jika kedua-dua firma melakukan strategi secara serentak. Terangkan jawapan anda, (4 markah) (©) Jika Firma A bergerak dahulu dan mengancam untuk melaksanakan strategi meningkatkan kapasiti, apakah strategi optimal yang harus dipilih? Apakah pula tindakan Firma B? (6 markah) (a) Terangkan dua faktor yang mempengaruhi kewujudan pakatan dalam sesebuah pasaran (5 markah) (b) — Adakah ancaman perang harga oleh firma yang sedia ada dalam industri akan menghalang kemasukan pesaing ke dalam industri tersebut? Apakah yang harus dilakukan oleh firma tersebut agar ancaman yang dilakukan boleh dipercayai? (5S markah) EEEX2203 (©) Jadual B3 menunjukkan matriks ganjaran yang diperoleh oleh Firma A dan B bagi pelbagai strategi yang dipilih dalam satu permainan persaingan Jadual B3: Matriks Ganjaran Pemain A dan B Firma B BL B2__B3 Al [10, 128, 8 | 12, 10 Firma A A2|_9,3 [7,6] 11,8 A3 (8,5 [9,4] 14,10 Tentukan dan terangkan keseimbangan Nash dalam permainan persaingan tersebut. (5 markah) ‘SELAMAT MAJU JAYA’