Anda di halaman 1dari 3
ad : - . UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER IT SESI AKADEMIK 2003-2004 IJAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUJIAN |_FEB/MAC 2004 MASA: 2 JAM KOD KURSUS : EEEX3473 TAJUK KURSUS : PERDAGANGAN DAN ALAM SEKITAR ARAHAN : 1. Kertas ini mempunyai Bahagian A dan B. 2. Jawab SATU soalan Bahagian A dalam buku jawapan yang diedarkan Jawab DUA soalan Bahagian B dalam buku jawapan yang diedarkan. Kertas soalan ini mengandungi 2 muka surat bercetak tidak termasuk moka surat ini BBEX3473 BAHAGIAN A 1 Fungsi perminiaan dan penawaran persendirian sebuah ekonomi kecil yang tidak mempunyai kuasa mempengaruhi harga antarabangsa keluaran pertanian masing-masing adalah: D s 5/2P ~77.5 15P-75 Katakan peningkatan harga antarabangsa keluaran pertanian akibat liberalisasi perdagangan akan menyebabkan kawasan hutan di negara ini mengalami kemusnahen. Oleh itu, kos sosial sut nasional dan global bagi pengeluaran pertanian ekonomi ini masing-masing adalah; Sy = 10P - 50 SP 25 Sekiranya liberalisasi perdagangan yang berlaku_menyebabkan _harga antarabangsa _meningkat daripada RMIS kepada RM23, jawab soalan di bawah. a. Apakah kesannya ke atas kebajikan sosial di negara kecil ini? bv. _Apakah yang perlu dilaksanakan oleh negara kecil ini bagi menjamin peningkatan kebajikan sosial setiap kali harga antarabangsa meningkat? Jika dilaksanakan, sejauhmanakah kesannya terhadap kebajikan sosial negara tersebut? c. Apakah yang akan berlaku kepada kebajikan masyarakat global akibat kemusnahan hutan di negara kecil jika: i, negara keoil menjalankan tindakan seperti jawapan soalan 2? ii, negara kecil menjalankan tindakan seperti jawapan soalan b? d.— Berapakah keluaran pertanian optimum global bagi negara kecil ini pada harga baru (RM23)? e. Berapakah jumlah pampasan setimpal yang perlu dibayar oleh masyarakat global kepada negara kecil bagi membolehkannya mengeluarkan keluaran pertanian pada tingkat optimal global jika: i, negara kecil menjalankan tindakan seperti jawapan soalan a? ii, negara kecil menjalankan tindakan seperti jawapan soalan b? (50 markah) EBEX3473 a. “Liberalisasi perdagangan eksport oleh sesebuah negara ke atas keluaran yang menyebabkan pencemaran perlu disusuli dengan pengenalan cukai alam sekitar optimum, Tindakan ini bertujuan ‘memastikan liberalisasi perdagangan memberi kesan optimum kepada kebajikan dan pencemaran di negara tersebut”. Sejauhmanakah kebenaran pernyatean di atas? Sokong pendirian anda dengan berpandukan kes ekonomi kecil. (30 markah) b. Bandingkan keberkesanan pelaksanaan cukai pengeluaran optimum dengan cukai eksport bagi sebuah ekonomi kecil untuk: i, menangani masalah pencemaran alam sekitar akibat aktiviti pengeluaran, ii, meningkatkan kebajikan sosial masyarakat. (20 markah) AHAGIAN B Bandingkan antara Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dengan Prinsip Penerima Pencemaran Membayar (Polluce Pays Principle) dan mengaitkannya dengan penetapan hak milik harta (property right). (25 markah) Bincanpkan halangan utama yang menyekat sesebuah negera daripada ‘menyertai kerjasama pelbagai hala (multilateral cooperation), (25 markah) Bandingkan kecekapan antara dasar cukai (alat dasar beraseskan harga) dengan kuota (alat dasar berasaskan kuantiti) serta kesannya terbadap golongan berkepentingan domestik (25 markah) “SELAMAT MASU JAYA’