Anda di halaman 1dari 9
USS Guster IJAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUSIAN FEB/MAC 2004 MASA: 2%2 JAM KOD KURSUS : EEEX3033 TAJUK KURSUS : PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ARAHAN : 1. Bahagian A: Jawab SEMUA soalan Sila tandakan jawapan anda pada borang OMR yang disediakan. 2. Bahagian B: Jawab DUA soalan. 3 Bahagian C: Jawab SATU soalan [| PUAN NOR ZAKIAH AHMAD (SET 1) PROF. MADYA WOOK ENDUT (SET 2) ENCIK MOHD ALI MOHD NOR (SET 3) di petak yang disediakan. No, Pendafiaran 8 ~Gdengan perkataan) 78 Muka sural bercelak tidak termasuk muk surat ini Kertas soalan int mengandungi EEEX3033 Bahagian A (45 markah) Jawab SEMUA soalan 1. Kumpulan ini menekankan kepada peranan satu pertubuhan atau organi formal dan tidak formal, undang-undang, — pelakuan dan peradaban yang diterima, tabiat dan cara berfikir kumpulan ini dinamakan sebagai kumpulan A pemikiran klasik B _ pemikiran marginals. C pemikiran institusi D__ pemikiran Chicago. Ahi institusi tidak bersetuju dengan idea n kerajaan minimum, kerajaan aktif. 1» maksimum A pasaran bebas dan per B__ pasaran monopoli dan peranan C _ pasaran bebas dan peranan ke D__ pasaran oligopoli dan peranan kerajaan maksimum, 3. Mitchell berpendapat faktor utama yang meyebabkan berlakunya kit pemiagaan iala A faktor kewangan. B__ faktor bene C faktor kewangan dan faktor benar D_— faktor alam sermula jadi 4... Teori firma Galbraith menumpukan kepad gelagat dan aktiviti firma yang A bersaiz kecil B__ bersaiz amat besar. C__ bersaiz sederhana. D__ bersaiz kecil, sederhana dan besar. 5. Pilih kenyataan yang salah mengenai utiliti penggunaan harangan menunjuk mengikut pendapat Veblen ‘A. utiliti penggunaan barangan menunjuk kenstan sekizanya harga berubah. B__utiiti penggunaan barangan menunjuk tidak Konstan jika harga berubah. C _ kejatuhan harga mengurangkan utiliti penggunaan barangan menunjuk. D kejatuhan harga menyebabkan keluk permintaan barangan menunjuk beranjak ke kiri 10, Namakan tokoh ulung ekonomi moden Chicago dan tahun ianya bermula. George Stigler, 1948 George Stigler. 1946 Milton Friedman, 1946. Milton Friedman, 1948. gowe ich Mitchell dan ahli ekonomi sebelumnya Apakah perkara yang ditekankan dalam membincangkan kitaran pemniagaan? A syarat, faktor. B faktor, syarat C sejarah, andaian, D — andaian, sejarah @ disarankan oleh Apakah andaian asas dalam membentuk teori i Friedman dan Lu A Jangkaan rasional, jangkaan adaptif. B Jangkaan adaptif, jangkaan rasional. C — Harga fleksibel, upah fleksibel D — Upah fleksibel, harga fleksibel Pada tahun 1963, Friedman dan Anna Schwartz telah menerbitkan buku bertajuk A Monetary History of d States, 1867-1960, di mana mereka mempersembahkan dapatan empirik mereka yang mengaitkan A dasar fiskal dan k: B — dasar kewangan dan kadar deflasi © pertumbuhan stok wang dan kadar inflasi jaan dan kadar inflasi D_ pertumbuhan perbelaniaan k akah tujuan cukai dikenakan me: kut ahli ekonomi Chicago? A Meningkatkan hasil. B Mengagih kekayaan C Meningkatkan hasil dan mengagih kekayzan. D — Memenuhi matlamat peribadi ahli politik Pilih kenyataan di bawah yang tidak benar A pemikiran neoklasikal menekankan permintaan dan penawaran B marginalis cenderang menekankan permintaan sahaja C —marginalis cenderung menekankan penawaran sahaja D _ neoklasikal mengatakan pasar menentukan harga barangen. 14, 17. Mengikut Marshal! ‘A ~ penawaran diasaskan kepada undang-undang utiliti sut berkurangan B__citarasa seseorang tidak berubah dalam jangka panjang. C —_ undang-undang utilit sut tidak berkaitan dalam ekonomi D __utiliti berkait kepada keseronokan dan kesakitan. Kenyataan berikut adalah salah bagi Marshall A harga pasar merujuk kepada harga terkini. B kuantiti penawaran boleh dikurangkan serta merta apabila berlaku kejatuhan permintaan. C keluk barangan mudah rosak tidak anjal sempuma. D___keluk penawaran pasar mencerun ke atas. Kajian Marshall merangkumi dasar pandang ke dalam dan ke luat ekonomi dalaman dan luaran. rantaian dalaman dan luaran. teknologi dalaman dan fuarai vow Kenyataan berikut tidak benar bagi Wicksell A kadar bunga bank boleh lebih rendah daripada kadar bunga semulajadi B_— kadar bunga bank boleh lebih tinggi daripada kadar bunga semulajadi kadar bunga bank boleh sama dengan kadar bunga semulajadi D kadar bunga bank dan kadar bunga semulajadi bernilai negatif Dalam pat tidak sempurna, Wicksell berpandangan ran persaingal eruncit merasakan mereka berhadapan dengan kitaran pengguma yang tetap. B__ peruncit tidak terpengaruh dengan gelagat pengguna. idea persaingan beliau tidak sama dengan marginalis, D — harga runcit sentiasa bertindakbalas kepada harga boror Menurut Fisher A kadar bunga sentiasa bernilai positif. B_ kadar bunga sentiasa sama dengan kadar bunga nominal. C kadar bunga tidak sama dengan kadar bunga nominal D kadar bunga mungkin sama atau tidak dengan kadar bunga nominal 18. EEEX3033 Kejatuhan harga emas akan mengurangkan penawaran sijil emas disebabkan A deposit emas kepada kerajaan tidak digalakkan. B penukaran wang kepada emas akan berlaku. C deposit emas kepada kerajaan tidak digalakkan dan penukaran wang kepada emas akan, berlaku. D_— deposit emas kepada kerajaan digalakkan dan penukaran wang kepada emas tidak akan berlaku. Readaan wan menurut Sr: boleh menolak ketulinan pi A pengeluar tunggal tidak boleh mempengaruhi harga pasar. B__ pengeluar boleh mengurangkan kos pengeluaran C __pengeluar tidak boleh mengurangkan keuntungan D_ firma monopoli terbaik untuk ekonomi amberlin dan Robinson A menerangkan satu struktur pasar yang biasa s andaian tec jalah teori yang benar berlaku dalam ekonomi semasa. D__ tidak menatik kepada alli ekonomi semasa persaingan sempurna. Penulisan Mitchel] dan sekuiu-sekutunya di National Bureau of Economic Research menggunakan rangka kerja ekonomi agregat atau makroekonomi dan berbeza daripada pendekatan mikroekonomi kumpulan neoklasikal. Kaitan penulisan ini dengan pandangan Keynes A Keynes tidak setuju dengan pendekatan ini, B Keynes menggunakan pendekatan yang sama. C Keynes menggunakan kedua-dua pendekalan 1 makroekonomi D_— pendekutan Keynes lebih mirip kepade pendekatan kumpulan institutionalis. ekonomi dan Pemikiran tokoh ini mengambil berat mengenai stagnasi jangka panjang (stagnasi sekular) atau kemeroso‘an kadar pertumbuhan yang menular. Beliau ialah A John A, Hobson B John Maynard Keynes. C Alvin H. Hansen. D Paul Samuelsom & a 24, 28. EEEX3033 Mengikut “The End Laissez ~ Faire” yang diterbitkan oleh Keynes kepincangan yang berlaku ketika itu adalah akibat s pada 1926 pelaburan yang semakin berkurangan inflasi yang terlalu tinggi pengangguran yang berleluasa. risiko ketaktentuan serta tiada peng yowD> sahuan. Pada pendapat Keynes pelaburan ke pelaburan kerana gan tidak boleh dianggap sebagai A pelaburan sedemikian tidak secara langsung mewakili pembelian barangan modal, B___pelaburan sedemikian tidak menjanakan pulangan fumayan, C pelaburan sedemikian berubah mengikut kadar inflasi. D__ pelaburan sedemikian tidak berkesan ‘untuk mengawai infl; Syarikat-syarika modal baru aka { perniagaan melakukan pelaburan kerana menjangkaki A meningkatkan daya saing syarikat. B menjadikan produk syarikat lebih terkehadapan berbanding produk C— menambah keuntungan syari ambil kira kesemua (A), (B) dan (C). gan Keynes mengenai kemungkinan perubahan tcknologi merangsang pelaburan modal baru adalah terlalu optimis. pesimis, © tinggi-anggaran (overestimate). D__ rendah-anggaran (underestimate). wb Ahli ekonomi ini dikenali sebagai “the American Keyne: A Paul Semuelson. B Paul Sweezy C Alvin Hansen. D James Tobin, Pada thap pendapatan lebih tinggi, orang ramai ingin memegang lebih banyak wang untuk membeli jumlah barangan dan perkhidmatan yang tersedia dengan lebih banyak. Dengan itu mereka A memerlukan permintaan wang untuk urusniaga yang lebih banyak B — memerlukan pinjaman dengan kadar faedab yang rendah. C — memerlukan kerajaan mengawal harga barang dan perkhidmatan. D kesemua di atas. 30 EEEX3033 Keynesian Khuatir perbelanjaan pelaburan akan semakin tidak mencukupi untuk ekonomi mencapai potensi penuh dan 12 pendapat ini pat ini A Samuelson bersetuju der B Samuelson menolak pend: C Hansen berkongsi pendapat ini D Hansen bersetuju dengan pendapat ini jika beberapa faktor lain di E ambil kira. Hansen percaya kerajaan boleh mengatasi kecenderungan ke arah stagnasi jangka panjang (stagnasi sekular) melalui A campur tangan kerajaan B__ peningkatan perbelanjaan kerajaan CC kewangan kompensotari D__ peningkatan cukai komoditi BEEX3033 BAHAGIAN B (30 markah) Jawab DUA soalan sahaja 1 (@) Antara prinsip utama kumpulan Chicago ialah kelakuan optimum. ‘Adakah pendapat ini merupakan pendapat kumpulan Chicago yang asli? Huraikan siapa yang terlibat dalam kelakuan optimum (8 markah) (b) Beri__keterangan “menolak” dasar fi ringkas kenapa kumpulan Chicago dikatakan kal keynesian. (5 markah) (©) Individu atau kumpulan yang bergantung kepada kerajaan, subsidi, pekerjaan dan kawalan (regulasi) akan menanggung kerugian. Beri huraian kenapa ini berlaku dalam konteks pemikiran dasar kumpulan Chicago. (5 markah) Persamaan pertukaran Fisher diwakili M,V.M’,V’,P dan T (a) Terbitkan persamaan Fisher dan beri definisi setiap pembolehubah di ata (4 markah) (b) Beri sebab kenapa versi persamaan Fisher berbeza dengan persamaan Cambridge. (3 markah) (c) Beri dua sebab kenapa Fisher mengandaikan M’ tetap. (4 markah) (® — Apakah hubungan sebab akibat antara kuantiti wang dan paras harga mengikut Fisher dengan andaian V dan T tetap. (4 markah) Salah satu tenet penting Post-Keynesians ic mengenai pengeluaran, nilai dan agihan th pandangan Neo-Ric. (2) Berdasarkan pandangan ini beri huraian ringkas mengenai teori Sraffa ( markah) (6) Apakah rumusan yang dilakukan oleh teori ini? (5 markah) (©) Apa kaitan teori ini dengan gelaran “left-wing keynesian” yang diberi kepada Robinson. (5 markah) BAHAGIAN C ( markah) Jawab SATU soalan sahaja (a) fa) (b) “Keynesian de yang berbeze Galbraith berpendapat idea bahawa kesemua firma _ berusaha memaksimumkan keuntungan cuma benar bagi firma keeil sahaja dan inj sangat berbeza dengan matlamet firma besar. Beri hurain matlamat firma besar mengikut pendapat Galbraith. (15 markah) Apakah pandangan Galbraith tentang faissa: dalam menawarkan barangan awam? faire dan perananya (10 markah) Apakah sumbangan Sraffa terhadap perkembangan teori persaingan tak sempurna? (5 markah) Nyatakan kelebihan dan kelemahan teori persaingan tak sempurna Sraffa, Chamberlin dan Robinson (19 markak) Dalam model monopsoni Robinson, terangkan mengapa keluk kos upah sut (MWC) berada di atas keluk kos upah purata (AWC) (10 markah) 2n Hansen merupakan penjelmaan orang yang sama di dua benua Huraikan kenyataan ini markah) LAMAT MAJU JAY