Anda di halaman 1dari 27
& UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN AKHIR BS SEMESTER II SESI AKADEMIK 2003-2004 IJAZAH SARJANAMUDA DENGAN KEPUJIAN AC 2004 MAS. KOD KURSUS = EEEX2033/EEEK2033 TAJUK KURSUS: STATISTIK UNTUK EKONOMI Il /STATISTIK 1 ARAHAN : 1. Jawab SEMUA soalan dalam ruang yang disediakan. 2. Mesin kira boleh digunakan. 2. Rumus dan jadual statistik disediakan. 3. Saudara/i tertakluk kepada peraturan peperiksaan Universiti Kebangsaan Malaysia AMINUDIN MOKHTAR (SET 1) BASRI ABDUL TALIB (SET 2) Sila tandakan set anda]_¥_| di petak yang disediakan. No. Pendaftaran: (dengan perkataan) Kertas soalan ini mengandungi 26 muka surat bercetak, tidak termasuk muka surat ini EEEX/EEEK2033 No. Pendaftaran (a) Kajian telah dilakukan untuk membandingkan tahap kecekapan industri kecil dan industri sederhana di negara ini. Perbandingan dilakukan berdasarkan peratus pertumbuhan jualan tahunan bagi kedua-dua industri Jadual di bawah menunjukkan purata peratus pertumbuhan, varians peratus pertumbulian dan saiz sampel bagi kedua-dua industri (Industri Keeil 4) Industri Sedethana (Xz) _| X= 6.562 X,= 3.118 | S} =1.482 S} =1.506 i y= 25 J Lakukan ujian hipotesis pada a = 0.01 untuk menentukan perbezaan peratusan pertumbuhan adalah lebih daripada sifar. Apakah implikasi keputusan tersebut? (5 markah) EEEX/EEEK2033 No. Pendattaran (b) Masalah kemalangen yang tinggi pada musim perayaan menjadi isu nasional setiap tahun dan banyak usaha dilakukan untuk mengurangkannya, Daripada kajian terhadap 1000 orang responden pada tahun 2002, didapati 155 orang terbabit dalam kemalangan semasa musim perayaan, Manakala pada tahun 2003, daripada jumlah responden yang sama, 125 orang terbabit dalam kemalangan, Lakukan ujian pada aras Keertian a ~ 0.05 jika didakwa bahawa kadar kemalangan pada tahun 2003 adalah lebih rendah daripada tahun 2002 (5 markah) y ‘No, Pendafiaran () 2 EEEX/EEFK2033 Berdasarkan maklumat sampel 1 dan sampel 2 di bawah, uji hipotesis Hy: See! melawan Hh: S41 dengan menggunakan aras keertian 10 peratus. ; Sampel 2 yx} = 667 Sax 106 (5 markah) EEEX/EEEK2033 ‘No. Peadafiaran Pada awal tahun 2003, 12 orang ahli ekonomi telah ditemuramah untuk mengetahui ramalan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun tersebut (X). Pada pertengahan tahun 2003 berlaku bencana alam yang serius seperti banjir dan kebakaran yang menyebabkan kerugian berjuta ringgit. Satu tinjauan semula telah dilakukan di mana 12 orang ahli ekonomi yang sama ditemuramah untuk mengetahui ramalan pertumbuhan sektor pertanian selepas bencana alam (Y). Jadual di bawah menunjukkan perbezaan ramalan pertumbuhan sektor pertanian sebelum dan selepas bencana alam (4) oleh 12 orang abili ekonomi tersebut, dimana d = X - Y. (Abii ekonomi i] 2 3 4 é Perbezaan ramalan sebelum | dan selepas bencana alam (26), 0.5 “0.3 03 0.2 os 04 _Ahii ekonomi [7 8 9 10 WW 12 Perbezaan ramalan sebelum | 9 g 02 0.1 02 04 o4 dan selepas | | bencana alam (2) | l | (a) Apakah ujian yang sesuai digunakan untuk mengetahui sama ada bencana yang berlaku mempengaruhi ramalan yang dibuat oleh ahli-ahli ekonomi berkenaan? Berikan penjelasan anda (2 markah) EEEX/EEEK2033 No. Pendaftaran (6) Pada aras keertian 5 peratus, adakah bencana yang berlaku mempengarubi ramalan yang dibuat oleh ahli-ahli ekonomi tersebut? (5 markah) EEEX/EEEK2033 No. Pendaftaran Bajet negara A telah mengalami defisit selama 5 tahun berturut-turut, Untuk mengatasi masalah bajet defisit ini, kerajaan negara A telah mencadangkan tiga kaedah iaita mengurangkan perbelanjaan kerajaan, meminjam wang daripada luar negara dan meningkatkan cukai. Sebelum keputusan dibuat, kerajaan negara A telah menjalankan satu undian di mana setiap wakil rakyat (Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri) dikehendaki memilih salah satu daripada tiga kaedah yang dicadangkan itu. Jadual kontingensi di bawah menunjukkan keputusan undian yang dilakukan oleh wakil rakyat. (a) Pada aras keertian 5 peratus adakah wujud hubungan antara kaedah mengurangkan defisit bajet dengan kategori wakil rakyat? (6 markah) (>) Berdasarkan keputusan ujian dalam (a), apakah kesimpulan yang boleh anda buat? (2 markah) i vat | “Kaedah mengurangkan defisit Wakil Rakyat Mengurangkan perbelanjaan | Meminjam wang | AbliPartimen | 40 20 40 ‘Abii Dewan tT Undangan Negeri 50 { ied 0 | EEEX/EEEK2033 No. Pendaftaran Sebuah kedai sukan mendapati wujud variasi di dalam bilangan kasut sukan yang dijual dengan harga yang ditawarkan. Mereka membuat kesimpulan terdapat persepsi yang kurang tepat olch pengguna yang mengganggap harga kasut sukan yang murah menggambarkan kualitinya yang rendah, Data jumlah jualan dan harga kkasut sukan bagi tempoh 5 tahun perniagasn ditunjukkan dalam jadual berikut: Jumiah jualan setahun (Y)(000)__| 13 57 | 43 Harga kasut sukan (X) (RM) [20] 35 60 | (@) — Kirakan pekali Korelasi Pearson antara jumlah jualan setahun dengan harga kasut sukan tersebut. (3 markah) EEEX/EEEK2033 y Te Pear (>) Berdasarkan (a), lakukan ujian pada aras keertian a = 0.05 sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara kedua-duanya. (S markah) (©) Hitung pekali korelasi pangkat Spearman antara X dan Y. (5 markah) No, Pendaftaran EREX/EEEK2033 Kajian dilakukan oleh seorang penyelidik untuk melihat hubungan antara bilangan pemilikan komputer penduduk luar bandar (Y) dengan kepadatan penduduk luar bandar bagi setiap kilometer persegi (X). Jadual di bawah menunjukkan data yang diperolehi oleh penyelidik tersebut. Kawasan_ | 1 | 2 13 4 5] 6 7 8 10 Y (unity [370 [44 [716 [7416 | 95 | 30_| 189 | 1097 [956 [432 ‘X(orang/km) [498 [35/772 [788 [is | 37 [300 [1762 | 416 | 20 Ringkasan data di atas adalah seperti berikut: z = 10,166 EX? = 37,987,830 ZY= 10,595 Ly? EXY = 45,986,410 4 57,142,963 (2) Daripada data di atas jika model regresi Y = By + BiX + p perlu dianggarkan, tentukan nilai anggaran untuk fp dan pi dalam model regresi tersebut. (6 markah) EEEX/EEEK2033 No. Pendaftaran (b) Jika dijangkakan bilangan pemilikan komputer penduduk luar bandar akan meningkat dengan peningkatan kepadatan penduduk luar bandar, adakah data di atas menyokong dakwaan ini? Lakukan ujian pada aras keertian 5 peratus. (5 markah) EEEX/EFEK2033 No. Pendaftaran (©) Kirakan R? dan terjemahkan maksudnya. (5 markah) (@) — Kirakan 90 peratus selang peramalan pemilikan komputer penduduk luar bandar jika kepadatan penduduk luar bandar ialah 650 orang bagi setiap kilometer persegi. (5 markah) EEEX/EEEK2033 No, Pendaftaran 6. Satu model ekonometrik telah dibentuk untuk menganalisis hubungan antara perbelanjaan kerajaan (RM juta) dengan hasil kerajaan (RM juta) dan pendapatan negara (RM juta). Output komputer bagi model tersebut adalah seperti di bawah. Model Summary ‘Adjusted | Sid. Error Model | R RSquare | RSquare | the Estimate 2. Predictors: (Constani), pendapatan negara (RM juta), basil kerajzan (RM uta) ANOVA Sum of Model Square of Mean Square | _F Sig. 7 Regression | 109885 DT) sasar at | s8naF 0005] Residual | $7469.16 40 1436.72 Total 115892 'a. Predictors: (Constant), pendapatan negara (RM juta), hasil kerajaan (RM juta) | | 7 oS (950 37.9042 | b. Dependent Variable: pertelanjaan kerajaan (RM juta) Coefficients? Unstandaraize | Standardize Coatiiont Cootfcient Model 3 | se Bota t Sig Teanatanty Hae] OST Ta a5 hasil kerajaan (RM juta) 884 202 | 825 4.381 000 peadapatan negara (RM jutay | 0.0375 oar 182 '. Dependant Variable: perbelaniaan Kerajaan (RM ita) LL 7 7 (@) — Berapakah peratus perubahan dalam perbelanjaan kerajaan disebabkan oleh hasif kerajaan dan pendapatan negara? (2 markah) (6) Nyatakan saiz sampel yang digunakan dalam analisis di atas. (3 markah) 12 EEEX/EEEK2033 No. Pendaftaran (c) Buatkan ujian ketepatan padanan keseluruhan dengan menggunakan aras keertian | peratus. (3 markah) (@) Pada aras keertian 10 peratus, adakah pendapatan negara mempengaruhi perbelanjaan kerajaan secara beerti? (3 markan) (©) Apakah kesan ke atas perbelanjaan kerajaan apabila hasil — kerajaan meningkat RM 1 juta dan pendapatan negara tidak berubah? (2 markah) (8 Berapakah nilai (3 markah) BEEX/EFEK2033 No, Pendaftaran Model siri masa permintaan kereta import mengandungi empat komponen dan berbentuk berdaya darab seperti berikut X, = TR, x SN; x CL; x IR, Jadual di bawah menunjukkan komponen TR, x CL, dan komponen SN; x IR, bagi siri masa permintaan kereta import (X,). (Tahun) Suku tahun TRex Clr SNix IR, = 6.000 1.000 8.000 0.500 9,750 _ 11.750 14.000 16.000 18.000 \ 20.000, 22.000 24.000 28.000 1.143 Persamaan arah aliran bagi permintaan kereta import ialah TR, = 0.5 + 1.St (a) Kirakan indeks faktor bermusim untuk setiap suku tahun. (6 markah) 14 EEEX/EEEK2033 No. Pendaftaran (®) — Kirakan nilai TR, dari suku tahun pertama hingga suku tahun keempat tahun 2001 (4 markah) (©) Dengan hanya mengambil kira komponen arah aliran dan bermusim sahaja, kirakan min ralat kuasa dua dari suku tahun pertama hingga suku tahun keempat tahun 2001 (4 markah) 15 EEEX/EFEK2033 ‘No. Pendaftaran (@) Dengan hanya mengambil kira Komponen arah aliran dan bermusim sahaja, kirakan nilai ramalan permintaan kereta import suku tahun ketiga dan keempat tahun 2003. (4 markah) *‘SELAMAT MAJU JAYA’ 16 EEEX/EEEK2033 Senarai Formula 2 é -e/y Fos 4a dengan F~Fon, v1, e = slice) dimana e, = 82, iat e Vo 1 Foguua =e ofevawvt Jika Hy : p: ~ pz =0, Jika Hy: pr-p2=D dimanaD #0, 2=—— PL bY (1p) , B2~B2) yom EEEX/EEEK2033 _ cov(X,¥) SxSy ~ SST | Selang peramala SSR__ (cov(X,¥))? g=t)yx- tl ssk = @2 Y(eov(x. J" ws :Va EEEX/EEEK2033 | Selang keyakinan: Y¥ =b, +b, X, [Shaws Foe Bt pw BE eae) SS — ata y= peas - Exh] Pre - Eyl] o SuV5y EE ae Sy2 DK D'L A 8, LGA = De = (Salo ves | St | s,=~.00272- 0026: 00256 00248 .00240 00233 .00226 00219 00212 00203 00199 . 00193 00187 .00181 00175 00189 00164 00159 00154 .00149 o0144 . 00139 00135 £09097 00089 ooos3 + 00034 00023, = 00016 +0011 - 00007 700005 = 00008 © BOARD BUNHO CONS BYNHO BHABE PUES BBAAN REBHO 2 80098 EGE RUNES SNSNN Henee HeneH So000 ossoo 24 BASIC DISTRIBUTIONS AND SI TABLES Table 4 PERCENTAGE POINTS OF THE NORMAL DISTRIBUTION EEEX/EE} ‘The table gives the 100a percontage points, ug, of a standardised Normal distribution mal variate which where a {* e-X42 ax. Thus ug is the value of a standardised N vir “8a has probability a of being exceeded, [000005 4.4172 032 1.8522 | .021 2.0335 | 012 2.2904 | 001 va ry a uy a a va 50 0.0000) .050. 1.6449] 030 1.3808 | .020 2.0337 | .c10 2 |/.0s0 1.6449 -45 0.1257 | .048 1.6646 029 1.8957 |.019 2.0749 | .009 2 |) 920 2.3263 Tao 0.2833 | 108 118819 | 1026 1.9110 | /013 2.0969 | '008 2.4089 || 001 3. 0902 35 0.3853 | .044 1.7060 027 1.9268 |.017 2.1201 | .007 2 jy 0001 3.7190 30 0.5244 | 1042 1.7279 | 1026 119431 | /o1s 2.1444 | 1006 2/5121 | 0001 4.2649 25 0.6745 | .040 1.7507] .025 1.9600 |.015 2.1701 | .005 2.5758 |).025 1.9600 20 O.eite | ose ie7ts4 | lozs 1.97r4 | lord 214972 | ood 2.6521 || 05 2.8752 15 1.0364 | .036 1.7991 | .023 1.9954 | .013 2.2262 | .003 2. |) .0005 3.2905 30 11a16 | 1024 118250] 1022 2/0141 | /012 2.2572 | L002 2 [00005 3. e908 1 2 3 | Table 5 ORDINATES OF THE NORMAL DISTRIBUTION ‘The table gives @ (u) for values of the standardised Normal variate, u, in the interval 0,010. 1)4.0'where ¢ (u) = Zee 872 fas 70 4 z.6 7 é a 2.0 .3989 .3910 351436833521 .3332«.3123 2807. 2681 10 12420 Taga liza lige? [1298/1109 T0840 0790 oss 2.0 10649 10440 0355 10282 022d «10175-0136 ©. OLt4 0079 © 0080 310 loot 0c33 /0024 10017 10012 19008 ‘0008 0004 ©0003. oG02 410. Looot 22 F BASIC DISTRIBUTIONS AND SIGNIFICANCE TABLES Table 7 PERCENTAGE POINTS OF THE t DISTRIBUTION EEEX/EEEK2033 The table gives the value of ty py— the 10Ga percentage point of the t distribution for v cegrees of freedom ‘The values of t are obtained by solution of the equation:- a = FEM} Y)}-E (oa) -¥? Pa + xa Y > Wg \ Note. The tabulation 1s for one tail only i.e. for positive values of t. For |t/ the column headings for a must \ be doubled a - 0.05 0.025 0.01 0.008 0.003 0.0008 T vel 3,078 6.314 12.708 31.821 63.857 318.31 63 2 1.686 2.920 4.808 6.965 9.925 22.326 31.598 3 1.638 2,353 3.182 4.541 5.841 12.924 4 1.533 2.132 2.778 BAT 4.604 8.610 5 | 1.476 2.018 2.571 3.368 4.082 6.869 6 1.440 1.943 2.447 3.143 5.959 7 Lis 1.898 2.365 2.998 5.408 8 1.397 1.360 2.306 2.898 5.041 9 1.383 1.333 2.262 2.821 4.781 wo}. 37 4.312 2.228 2.764 4.587 uw 1.363 1.796 2,201 2.718 4.025 4.437 12 1.356 3.782 2.179 2.881 3.930 4.318 13 1.350 L771 2. 160 2.650 3.852 4.221 4 1.345 1.761 2.145 2.624 3.787 4.140 15 L3at 1.753 2.131 2.602 3.733 4.073 16 1.337 2.120 2.583 3.686 4.015, 17 1.333 1.740 2.110 2.567 3.646 3.965 18 1.330 1,784 2.101 2.552 3.810 3.922 19 1,328 1.729 2.093 2.539 3.579 3.883 20 | 1.325 L725 2.086 2.528 3,582 3.850 21 1,323 1.721 2.080 2.518 3.527 9.818 22 1.321 Limit 2.074 2.508 3.508 3. 792 22) Lsts Lvd 2,069 2.500 3.485 3.767 24 1.318 Lt. 2.064 2.492 2.467 3.748 25 1.316 1.708 2.060 2.485 3.450 3.725 BB EBLE TS TOR OS “Rats 85 STF 27 1314 1.703 2.032 2.473 3.421 3.680 28 1.313 1.701 2,048, 2.487 3.408 3.674 29 L.3it 1,899 2.045 2.462 3.906 3. 859 30 1.310 1.687 2.042 2.437 3.388 3.846 40 "1.303 1,684 2,022 2.423 307 3.581 60 1.238 Ls7l 2.900 2.390 3.252 3.460 120 1,288 1.858 1.980 2.358 3.160 3.373 = 1.282 1.345 1.860 2.926 3.090 3.291 ‘This table is taken from Table If of Fisher & Yates: Statistical Tables for Biological, ricultural and Medical Research, published by Oliver @ Boyd Lid., Edinburgh, and by permission of the authors and publishers and also from Table 12 of Biometrika 7 Tables for Statisticians, Volume 1, by permission of the Biometrika Trustees ’ 100 oe ogo rae 2 apt orsansen en [AE =] waaay wn tee no 2 wr a Thr ov O06 801 Pee 68 sores Sele Gerae ere Ne0'TOL O89 88 HUS"9G. PEER Se00y egs'RL text Bzt60 s0y'08 oct'ey octea Feo" she Loree mua 9 SILL Ug-dL gg9"Sh e062 poets ogee e2t'ss flg-ea ia6-09 tre-o9 Se0'ae Serre bos eer er You'es songs CzL'¥5 SEE"EF Pete geety aRee Getty pes) Gorse ste'se Goer Beat 15082 se onsen gee et as te rave son ue trie za 90t o9e tor 96 $20.68 15 08 Ho bean 20° BL oa te S054 P09 EReas esx <9 wec'ee 66°02 BASIC DISTRIBUTIONS AND SIGNIFICANCE TA FERS Sx of 2 ougo CLL te ose-ee be sy eis Uist et-se tage tee-ee Oe0"ae corer mer st tree Let Geo ye ote at Tete OBELZ Sete Geocer & see EIT oe Hie-te geste g1e-0F 960°9e foror wire a By ker S830 SOLTE Hib'Os Ove Gs SET"? geet bert ee ty opo-oy re9'u sug'oe seeee uun'ag ust'te or te OF soG'8e GI¥ oC Seper Wake geo-ue LAT ie se bloke ELUTE fevec Uti eto-eg Leet Fa te aoe yet forte grocer Gus-pe Hee'TE © os He tt Tose scene agnes Leo o 96 OLt"FE Mis KIN'¥E UG0'se ateice sul ee LeE"Bt nes 1 Here Mecke Ooa-ez ative BRB'TE ato"RT S00 on Gute M6°Ge O8L'ee S0N"IE WoR"0e Sint u Taste GUE State eaeGE T1sot rere a soa 52 toO're Eay'0d eae "et ns oecre Loc'ee tiger steal 822 ace wat Lieut om + @ see Hees fort eet Best ust Her eT soe pyct orga ws beet orci boot atont ste ot owt tue « eet a8 ey eat is oat Dr Es oe “pansy yo seeadop «495 wotmaueiyg¥ fy nd sBeyH09208 » got > TNPAGRILSTE YA SO BaMIO HAVENS I 8 aide BASIC DISTRIBUTIONS AND SIGNIFI able 9 PERCENTAGE POINTS OF THE ¥ DISTRIBUTION NCE TABLES EEEX/EEEK2033 Th tale gives the values of Fa; y,,», the 10a pareentage point of the F distribution having v, degrees ot dom in the numerator and v, degrees of freedom in the denomil 0.06, 0.025, 0.01, 0.003, the 0.025 values being For each pair of values of 2 and ¢a, Fa, v,,y, 18 ulated for @ bracketed The lower percentage points ofthe distribution may be obtained trom the relaticn:= Are ae! 2 3 4 5 6 7 2 1 Oe 1 16L.$ 199.5 215.7 424.6 290.2 234.0 296.8 298.9 241.9 243.9 (643) (@00) (Wes) (G00) (923) (ort) (4S) (O5T)— (68) OTT 5000 54035625764 8855 S028 $981 «60566106 5000" S404" 5825" 5764" a5" 5029" Sgei= osE* B10T™ 2 19.0 19.2 19.2 19.2 ay te 18.4 dad (9.0) 9.2) (39:2) (99.3) 9.2) Ga.4) God) G94) (38.4) 99.0 99.2 99.2 9.3 sg 84 Geld Od B94 909.0 999.2 989.2 999.3 999.3 999.4 999.4 999.4 80.4 3 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.50 aes 70 BTA Bes 8.5 (6.0) G5.4) 5.1) 4.9) G47) (a4l@) 4's) 44) 182) G4) 3.9) 30.8 29.5 28.7 26.2 27907 onset? oad 26.6 261 148.5 142.1 197.1 346 192.8 1915 130.6 129.2 1289 135.9 1285 4 6.94 6.59 6.39 6.28 6.16 6.09 6.04 5.98 5.91 5.77 5.63 (20.68) (9.98) (9.60) 38) @.20) (9.07) @.98) (84) 175) f0151) (8.28), 18.0 16.7 16.0 15.5 10) 183 Sd 61.25 56.18 53.44 51.71 49168 49100 48.0847. 4t 5 5.79 5.41 5.18 5.05 4.88 4h 4.83 (8.43) (7.76) (7.39) (7.18) (6.85) (6-62) (@.52) 13:g7 12105 11139 19/97 10146 1005 9.89 3712 93.20 1.09 29.75 24.16 26.92 26.42 6 5.14 4.78 4.53 4.99 4 42 4.06-. 4.00 (2:26) (6.60) (8.23) 6.89) (182) 6.70) 6.46)" 6.37) 10.92 9.78 9.18 8.758.473.2810? TTR 21.00 23.70 21.92 20.80 20:03 19.46 18.03 18.41 17.99 1 aot 4.12 3.97 3.87 3.79 3.57 7 (654) 6.52) 6.29) G12) 199) 4.3 885 8.45 7887487. $98 @a7 24.69 18.77 17.20 18.21 18.02 17h a 448 4.07 9.84 3.69 3.58 3.50 3.28 (8.06) (8142) 5.05) @a2) 65) 52) 4.20) @95 759 7.01 8.83 8.37 a8 3.67 18.49 15.83 14.99 13148 za8 2.40, aap 8 3.86 3.69 3.48 3.97 3.07 8.98) 4.72) lg) 4152) Gan e 08 5.80 s.r wT. aa BST. se 10 233 3,22 291 274 2.84 4.24 Gon) a2) 6.37) (08) 5:64 5.39 43 Bot 1048 9195 18s 6.7 n 3.20 3.08 261 2.40 (4.08 G88) 32) (2.88) saz 8, o2 3180 3.50 :88 6.00 2 3.1 3.00 st 2.30 Glas @:79) 2) @.72) 5.08 4.82 1s 3.38 aes age 2 542 1 . - 319 3.03 2.92 42 22n 4b 37) 38) on LT) leo) 83) 2°60 Slot G70 $74 B21 s1a6) daa 3831 17.32 11 1021 8.oT Bas 7.88 Th aa * Entries marked thus must be mulliplied By 100 = BASIC DISTRIB: TONS AND SIGNIFICANCE TABEBEY pe} Na wt 2 a 6 1 sw 1 = 4 43.38 962.88 si 1B a0) 58) (3.50) 5.56 7 488 273 re 6 es aa 8 244 58) (4.08) 50) (3.34) 5.29 a4 "8.20 a7 901 a 6.80 18 883.18 Tr 2.88 50) (3.95) 3a) (3.22) a1 5.08 125 AOL 3 B49 ai 6.35 20 4 3.10 nm 28 a6) (3138) 29) ¢ 8848 10 98810 46 2 443.05) a6. a8) G18) 22) (3.98) m2 482 993.78 el 7.80 195.78 2 40 3.01 62 2.8L 32) G7) 15) (2.90) a 5. 26 2. 2 28 13.80 30 4 sn 1.58 19.29 40 60 120 3t [hus table ts taken from Table V of Fisher & Yates: Statistical Tables tor Biological, Sgr ; se aoe juulishea by Oliver & Bord Lid., Edinburgh, and by permission of the authors and publishers and alse pees tiple 18 of Biometrika Tables for Statisticians, Volume 1, by permission of the Biometrika Trustees: 26